Działanie Uwaga 2mag 40201

Uwaga 2mag 40201 to bezpieczny czujnik ruchu PIR, który może być używany do wykrywania ruchu w pomieszczeniach. Urządzenie wykorzystuje czujnik PIR, aby wykryć ruch w obrębie jego pola widzenia. Gdy ruch zostanie wykryty, wytwarza sygnał alarmu, który można przesyłać do kontrolera alarmu lub innego urządzenia. Urządzenie posiada również funkcję blokowania się po wykryciu ruchu, aby zapobiec wielokrotnemu wykrywaniu. Uwaga 2mag 40201 jest zaprojektowana, aby działać w szerokim zakresie temperatur oraz napięć, dzięki czemu może być używana w różnych warunkach. Uwaga 2mag 40201 jest wytrzymała, skuteczna i łatwa w instalacji, co czyni ją idealną opcją dla wielu systemów alarmowych.

Ostatnia aktualizacja: Działanie Uwaga 2mag 40201

Uwaga jest złożonym procesem psychologicznym. Możemy podzielić ją koncepcyjnie mówiąc o rodzajach uwagi. Wyjaśniamy to w tym artykule.

Zrozumienie, że uwaga ma wiele różnych odmian jest równie ważne, co praca nad każdą z nich. Zwykle definiujemy uwagę jako umiejętność skupienia się i używamy tej koncepcji ze względu na jej antonim, czyli jej brak.

Ilekroć mówimy o kimś roztargnionym lub po prostu o kimś, kto nas nie słucham mówimy, że nie zwraca na nas uwagi. Pytanie brzmi: czy możesz żyć bez uwagi?

Obecnie zaburzenia uwagi są w modzie. Nie powinno nas to dziwić. Żyjemy w społeczeństwie, które wymaga ciągłego przetwarzania niekończącej się ilości bodźców. Między innymi reklamy, środowisko wymagające wykonywania wielu rzeczy naraz i nowoczesna technologia to przykłady elementów, które cały czas przyciągają naszą uwagę.

Uwaga jest procesem poznawczym opartym na działaniu mózgu i dlatego dana osoba nie traci uwagi będąc roztargniona, po prostu skupia ją gdzie indziej.

Uwaga – funkcja wykonawcza

Jest ona jedną z najbardziej złożonych funkcji mózgu, która na dzień dzisiejszy nie ma powszechnie przyjętej definicji. Jest to funkcja, która pozwala nam filtrować bodźce, przetwarzać informacje i skupiać się na celu. W tym przypadku płat czołowy wymaga integracji informacji z całej reszty układu nerwowego.

Proces ten zachodzi na różnych poziomach, które zależą od interakcji ze środowiskiem. Charakterystyka zadania i jego wymagania określają rodzaj uwagi, którą wykorzystamy.

Rodzaje uwagi

Jak już wspomnieliśmy, uwaga występuje na różnych poziomach i mają one różne cechy. W tym celu podstawowe znaczenie ma koncepcja orientacji i świadomość samych siebie w stosunku do otoczenia. Następnie rodzaj zastosowanej uwagi będzie zależeć od poziomu świadomości i aktywacji, który wymaga odpowiedzi.

Uwaga skupiona

Ten rodzaj uwagi opiera się na zdolności reagowania na określony bodziec. Wymaga to od danej osoby zignorowania reszty otaczających ją bodźców. Wymaga to wysokiego poziomu czujności i aktywacji.

Kiedy dana osoba jest bardzo zmęczona długotrwałym stanem czujności, nie może dłużej ignorować reszty bodźców z taką samą skutecznością, będąc bardziej „podatną” na inne.

Uwaga trwała

Uwaga trwała jest wykorzystywana w zadaniach długoterminowych. Jest to zdolność do utrzymywania uwagi przez długi czas. Na przykład, jeśli zadaniem jest przeczytanie książki na egzamin, będziemy musieli czytać i przetwarzać informacje przez kilka godzin. W wielu przypadkach wynagrodzenie nie jest natychmiastowe, więc ten rodzaj uwagi ma kilka minusów:

 • Motywacja.
 • Zmęczenie.
 • Nuda.
 • Zwięzłość zadania.

Uwaga podzielna

Tak, nasz mózg jest tak niesamowity, że pozwala nam wykonywać dwa zadania jednocześnie. Choć zadania te mogą nie być tak wymagające, konieczne jest podzielenie zasobów uwagi, aby osiągnąć dobre wyniki w obu.

Zdolność ta jest ograniczona, ponieważ gdy dwa źródła informacji jednoczesne zwiększają swoje zapotrzebowanie, nasza reakcja pogarsza się. Na przykład, kiedy musimy pisać i słuchać jednocześnie, patrzeć na profesora i odpowiadać na jego pytania, używamy uwagi podzielnej.

Uwaga naprzemienna

Jest ona najważniejszym aspektem elastyczności umysłowej rozumianej jako zdolność do zmiany koncentracji i przemieszczania się pomiędzy bardzo różnymi zadaniami.

Najlepszy przykład: kiedy przygotowujemy bardzo skomplikowane danie, które wymaga obróbki składników w różnych momentach i technikach. W tym celu musimy zmienić zadanie, nie zapominając o poprzednim, ponieważ za kilka sekund do niego wrócimy.

Znaczenie kontroli uwagi

Uwaga to nie proces wyjątkowy ani wyłączny, większość zadań wymaga wspólnego działania różnych rodzajów uwagi.

Kontrola uwagi lub umiejętność zmieniania i skutecznego korzystania z rodzajów uwagi zależy od innych funkcji wykonawczych, z których najważniejsze to:

 • Pierwszą z nich jest pamięć. Wiele zadań wymaga odzyskania materiału w pamięci krótko- lub długotrwałej, do czego potrzebujemy dobrego poziomu uwagi.
 • Po drugie planowanie. Inne zadania wymagają wspólnego i zaplanowanego działania, które należy uporządkować i wykonać skutecznie.
 • Po trzecie hamowanie. Jest to zdolność do hamowania, filtrowania i kontrolowania bodźców czuciowych, które nie odpowiadają pożądanemu działaniu.
 • Jakie części układu nerwowego biorą udział w koncentracji?

  Te główne zaangażowane struktury to:

 • Wstępujący układ siatkowy. Uwaga wymaga umiejętności odbierania bodźców. Informacje peryferyjne są przetwarzane dzięki przejściu przez pień mózgu.
 • Płat ciemieniowy. Ważne w przestrzennym przetwarzaniu bodźców i przydzielaniu zasobów do danego zadania.
 • Płat czołowy. Dyrygent orkiestry mózgowej. Odpowiada za wybór odpowiedzi i programów motorycznych, które pozwalają opracować plan działania.
 • Podsumowanie: niezbędne narzędzie

  Uwaga jest złożoną funkcją mózgu, która miała szczególny udział w naszej ewolucji i rozwoju jako gatunek. Jest zarazem umiejętnością, którą należy się zająć i którą należy ćwiczyć, ponieważ jakiekolwiek uszkodzenie w wyżej wymienionych obszarach zwykle powoduje nieodwracalne straty.

  Tych pięć rodzajów uwagi jest równie ważnych i używamy ich codziennie do tak automatycznych zadań, jak przygotowanie śniadania lub do tak skomplikowanych, jak jazda samochodem w godzinach szczytu.

  To może Cię zainteresować...

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty H (od ang.  H-statements, czyli hazard statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez rozporządzenie CLP wdrażające globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej.

  Zwroty H zastąpiły wcześniejsze zwroty R (zwroty ryzyka), których stosowanie było dopuszczone przejściowo do 1 czerwca 2015 roku w sytuacjach określonych w rozporządzeniu CLP.

  Zwroty są zakodowane przy użyciu symboli alfanumerycznych, które składają się z:

  • litery „H”
  • cyfry określającej rodzaj zagrożenia
   • „2” – zagrożenie fizyczne
   • „3” – zagrożenie dla zdrowia
   • „4” – zagrożenie dla środowiska
  • dwóch cyfr odpowiadających kolejnemu numerowi zagrożenia.

  Zwroty H[edytuj | edytuj kod]

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia fizycznego lub chemicznego[edytuj | edytuj kod]

  H200Materiały wybuchowe niestabilne.
  H201Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym. H202Materiał wybuchowy, poważne zagrożenie rozrzutem. H203Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem. H204Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. H205Może wybuchać masowo w przypadku pożaru. H220Skrajnie łatwopalny gaz. H221Gaz łatwopalny. H222Skrajnie łatwopalny aerozol. H223Łatwopalny aerozol. H224Skrajnie łatwopalna ciecz i pary. H225Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H226Łatwopalna ciecz i pary. H228Substancja stała łatwopalna. H229Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H230Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza. H231Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu. H240Ogrzanie grozi wybuchem. H241Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch. H242Ogrzanie może spowodować pożar. H250Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza. H251Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić. H252Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić. H260W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu. H261W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy. H270Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. H271Może spowodować pożar lub wybuch; silny utleniacz. H272Może intensyfikować pożar; utleniacz. H280Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. H281Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia. H290Może powodować korozję metali.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla zdrowia[edytuj | edytuj kod]

  H300Połknięcie grozi śmiercią. H301Działa toksycznie po połknięciu. H302Działa szkodliwie po połknięciu. H304Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H310Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą. H311Działa toksycznie w kontakcie ze skórą. H312Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H314Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H315Działa drażniąco na skórę. H317Może powodować reakcję alergiczną skóry. H318Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H319Działa drażniąco na oczy. H330Wdychanie grozi śmiercią. H331Działa toksycznie w następstwie wdychania. H332Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H334Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. H335Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H340Może powodować wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H341Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H350Może powodować raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H350iWdychanie może spowodować raka. H351Podejrzewa się, że powoduje raka <podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inna droga narażenia nie powoduje zagrożenia>. H360Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H360FMoże działać szkodliwie na płodność. H360FDMoże działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360DMoże działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360FdMoże działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H360DfMoże działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. H361Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki <podać szczególny skutek, jeżeli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli definitywnie udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H361fPodejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. H361dPodejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H361fdPodejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. H362Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. H370Powoduje uszkodzenie narządów <podać szczególny skutek, jeśli jest znany><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H371Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy><podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H372Powoduje uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeżeli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H373Może powodować uszkodzenie narządów <podać wszystkie znane narządy, których to dotyczy>poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie <podać drogę narażenia, jeśli udowodniono, że inne drogi narażenia nie stwarzają zagrożenia>. H300+H310Grozi śmiercią po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. H300+H330Grozi śmiercią po połknięciu lub w następstwie wdychania. H310+H330Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H300+H310+H330Grozi śmiercią po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H301+H311Działa toksycznie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. H301+H331Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania. H311+H331Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H301+H311+H331Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H302+H312Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą. H304+H332Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania. H312+H332Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania. H302+H312+H332Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia dla środowiska[edytuj | edytuj kod]

  H400Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H410Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H411Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H412Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H413Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych. H420Działa szkodliwie na zdrowie publiczne i środowisko poprzez niszczące oddziaływanie na ozon w górnej warstwie atmosfery.

  Zwroty EUH[edytuj | edytuj kod]

  Zwroty EUH wskazują zagrożenia nieuwzględnione obecnie w GHS. Są to zwroty R przeniesione z systemu unijnego.

  Dodatkowe zwroty informujące o zagrożeniach[edytuj | edytuj kod]

  Właściwości fizyczne[edytuj | edytuj kod]

  EUH001Wybuchowy w stanie suchym. EUH006Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu powietrza. (zwrot wycofany)[1]EUH014Reaguje gwałtownie z wodą. EUH018Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem. EUH019Może tworzyć wybuchowe nadtlenki. EUH044Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

  Wpływ na zdrowie[edytuj | edytuj kod]

  EUH029W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy. EUH031W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. EUH032W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. EUH066Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. EUH070Działa toksycznie w kontakcie z oczami. EUH071Działa żrąco na drogi oddechowe. 82yw_na_. 9Brodowisko">Wpływ na środowisko[edytuj | edytuj kod]EUH059Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej. (zwrot zastąpiony przez H420)

  Uzupełniające zwroty informujące o niektórych substancjach lub mieszaninach[edytuj | edytuj kod]

  EUH201Zawiera ołów. Nie należy stosować na powierzchniach, które mogą być gryzione lub ssane przez dzieci. EUH201AUwaga! Zawiera ołów. EUH202Cyjanoakrylany. Niebezpieczeństwo. Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund. Chronić przed dziećmi. EUH203Zawiera chrom(VI). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH204Zawiera izocyjaniany. EUH205Zawiera składniki epoksydowe. EUH206Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). EUH207Uwaga! Zawiera kadm. Podczas stosowania wydziela niebezpieczne pary. Zapoznaj się z informacją dostarczoną przez producenta. Przestrzegaj instrukcji bezpiecznego stosowania. EUH208Zawiera <podać nazwę substancji uczulającej>. EUH209Podczas stosowania może przekształcić się w substancję wysoce łatwopalną. EUH209APodczas stosowania może przekształcić się w substancję łatwopalną. EUH210Karta charakterystyki dostępna na żądanie. EUH401W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

  Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia
  • zwroty wskazujące środki ostrożności

  Przypisy[edytuj | edytuj kod]

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, Dz. Urz. UE L 149 z 1. 6. 2013, CELEX: 32013R0487.

  Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. UE L 353 z 16. 12. 2008, CELEX: 32008R1272).

  Oferujemy rozwiązania następującego producenta:

  Aby uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z naszym działem handlowym.

  Kontakt z działem
  Handlowym

  CAŁODOBOWY
  GLOBALNY SERWIS
  WSPIERA TWOJE DZIAŁANIE

  Usługi specjalne

  W związku z realizowanymi kontraktami, dysponujemy koncesją na obrót amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

  Usługi serwisowe

  Na potrzeby działalności serwisowej firma dysponuje świadectwami następujących towarzystw klasyfikacyjnych: DNV GL, Lloyd, BV, ABS, NK, RINA, PRS.

  Ochrona informacji

  Od 2005 roku posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego
  Stopnia potwierdzające gotowość firmy do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak
  np. : finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym.

  Certyfikaty jakości

  Spełniamy wymagania ISO 9001:2015, PN-N 9001:2015 i AQAP 2110:2016 w zakresie:

  • prace badawczo-rozwojowe
  • projektowanie
  • produkcja
  • dostawy
  • instalacja
  • serwis systemów i urządzeń elektroniki i automatyki

  ISO AQAP WSK

  Działanie Uwaga 2mag 40201

  Bezpośredni link do pobrania Działanie Uwaga 2mag 40201

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Działanie Uwaga 2mag 40201