Informacje i przepisy Frigidaire Fac106p1ab

Frigidaire Fac106p1ab to wysokiej jakości część zamienna do lodówek Frigidaire. Jest to wysokiej jakości produkt, który został zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Część ta jest wyposażona w informacje i przepisy dotyczące instalacji i użytkowania. Instrukcja użytkowania jest bardzo szczegółowa i zawiera wszelkie informacje, których potrzebujesz, aby poprawnie zainstalować i używać części Frigidaire Fac106p1ab. Jest to idealna część zamienna dla wszystkich lodówek Frigidaire i zapewni Ci maksimum wydajności i bezpieczeństwa podczas użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Informacje i przepisy Frigidaire Fac106p1ab

Rozdział 7. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych

Autor: Dariusz Kalwasiński

Spis treści
7. 1. Informacje ogólne
7. 2. Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
7. Pomieszczenia pracy
7. Instalacje i urządzenia elektryczne
7. 3. Przejścia i dojścia do stanowiska pracy
7. 4. Organizacja stanowiska pracy
7. 5. Instrukcja BHP
7. 6. Elementy sterownicze mające wpływ na bezpieczeństwo
7. 7. Sygnały świetlne i dźwiękowe wpływające na bezpieczeństwo
7. 8. Osłony i urządzenia ochronne
7. 9. Oznakowanie maszyn i innych urządzeń technicznych
7. 10. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
7. Wytyczne i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn technologicznych i innych urządzeń technicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności
7. Niepełnosprawność układu ruchu
7. Niepełnosprawność wzroku
7. Niepełnosprawność słuchu
7. Niepełnosprawność psychiczna
7. Niepełnosprawność intelektualna
7. Inne rodzaje niepełnosprawności
7. Bibliografia

7. Informacje ogólne

Zagrożenia mechaniczne występujące w procesie użytkowania maszyn stanowią specyficzną grupę zagrożeń ze względu na sposób oddziaływania na pracownika, różnorodność i natychmiastowość następstw oraz rozmiar i konsekwencje tych następstw. Zagrożenia te mogą być powodowane przez elementy wyposażenia stanowiska pracy, z którymi pracownik bezpośrednio lub pośrednio styka się w procesie pracy, a ich skutkiem może być uraz (przecięcie, przekłucie, stłuczenie, odcięcie, uderzenie, zmiażdżenie, złamanie i in. ) lub nawet śmierć pracownika. Do potencjalnych źródeł zagrożeń mechanicznych na stanowisku pracy należy zaliczyć urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie procesu pracy, np. : maszyny, narzędzia, instalacje technologiczne, oprzyrządowanie i ich wyposażenie dodatkowe, urządzenia pomocnicze przeznaczone do składowania materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów, a także inne wyposażenie stanowisk pracy (szafy, stoły, warsztaty, regały, krzesła itp. ). Ponadto źródłami zagrożeń mogą być materiały stosowane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty, wyroby gotowe itp. Do źródeł wystąpienia tych zagrożeń [3] należą w szczególności:

 • ruchome elementy użytkowanych maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych (ruchome elementy napędu, głowice, uchwyty oraz miejsca zbiegania się obracających się elementów – koła zębate, koła cierne, koła pasowe, koła łańcuchowe – narzędzia poruszające się ruchem posuwisto-zwrotnym lub obrotowym itp. )
 • przemieszczające się elementy maszyn i innych urządzeń technicznych (stoły, suporty, głowice narzędziowe, uchwyty itp. )
 • ostre, wystające i chropowate elementy materiałów, maszyn i innych urządzeń technicznych oraz wyposażenia miejsca pracy (elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, chropowate przedmioty, ostre obrabiane przedmioty, ostre elementy urządzeń pomocniczych itp. )
 • spadające elementy (obrabiane przedmioty, głowice, narzędzia, uchwyty, imadła itp. )
 • śliskie i nierówne powierzchnie w miejscu pracy powstałe wskutek rozprysku lub rozlania się płynów technologicznych (oleje, płyny chłodzące) czy ubytków w posadzkach będących wynikiem wadliwego wykonawstwa lub zużycia technicznego itp.
 • powierzchnie gorące (odpryski wiórów powstałe podczas skrawania czy też powierzchnie maszyn, innych urządzeń technicznych, obrabianych przedmiotów lub instalacji technologicznych itp. )
 • wyrzuty obrabianych elementów, narzędzi lub przedmiotów podczas procesu skrawania (wióry lub odpryski z obrabianych przedmiotów, uszkodzone lub pęknięte narzędzia lub przedmioty itp. )
 • prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i naprawczych na wysokości lub w zagłębieniach
 • ograniczone przestrzenie przy maszynach i innych urządzeniach technicznych, zwłaszcza podczas dojścia do nich lub przejścia obok nich
 • wytrysk płynów pod ciśnieniem (układy hydrauliczne).

Zgodnie z art. 217 Kodeksu pracy [4] niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w ma-szyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach ministra gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn [7] oraz w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8]. Wymaganie to przywołane zostało również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie maszyny i inne urządzenia techniczne, zwane dalej „maszynami”, powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w tych przepisach, przez cały okres ich użytkowania [5: § 51. 1]. Maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji przed dniem 1 maja 2004 r. powinny były ulec modernizacji (do dnia 1 stycznia 2006 r. ) i spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań [7]. Natomiast maszyny i urządzenia techniczne zakupione lub oddane do eksploatacji po 1 maja 2004 r. muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn [8].
Wymagania z zakresu bezpieczeństwa użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych są obligatoryjne do spełnienia przez pracodawcę, niezależnie od tego, czy maszyny te użytkowane są wyłącznie przez osoby pełnosprawne, czy też przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

nn, wm|

Projektowana regulacja uzupełnia i doprecyzowuje obowiązujące przepisy (fot. Shutterstock/Marcin-linfernum)

Dodatkowe informacje i oznaczenia doprecyzowujące przepisy drogowe wprowadza projekt rozporządzenia, który opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Zawieszenie regulacji ws. slotów lotniczych zostanie przedłużone

KE zapowiedziała przedłużenie tymczasowego zawieszenia regulacji, w efekcie którego przewoźnicy mogą utrzymać tzw. sloty lotnicze, nawet jeśli nie...

zobacz więcej

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wskazano, że projektowana regulacja uzupełnia i doprecyzowuje obowiązujące przepisy, wprowadza też nowe znaki pionowe wraz z ich wzorami graficznymi.

Zmiany obejmują m. in: dodanie do tzw. „zbiorczej tablicy informacyjnej” znaku informującego o obiektach dla podróżnych znajdujących się przy drodze. Chodzi np. o odległości od następnej stacji benzynowej, co jest – jak czytamy – „istotne w szczególności dla kierujących pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych”.

Kolejną zmianą jest informacja pod znakiem „tunel”, która określa minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu po zatrzymaniu. „Dotychczasowe brzmienie przepisu budziło wątpliwości, czy tabliczka odnosi się do odstępu między pojazdami po zatrzymaniu, czy też w ruchu” – wyjaśniono.

Następną zmianą znaku jest „śródmiejska strefa płatnego parkowania”, oznaczającego wjazd do strefy, w której za postój samochodu jest pobierana opłata. Projekt wprowadza też zmianę znaczenia i nazwy znaku „koniec strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”, rozszerzając jego zastosowanie także na wyjazd ze śródmiejskiej strefy płatnego parkowania.

Zaznaczono, że rozszerzeniu i doprecyzowaniu ulegnie również znak „zatoka”. Projektowana zmiana rozszerza zakres zastosowanie znaku poza tunelem, a także określa sytuacje, w których możliwe jest skorzystanie z miejsca wskazanego tym znakiem podczas np. awarii samochodu.

Projektowane rozporządzenie wprowadza też odpowiednie znaki informujące kierowców o odległości do zjazdu z drogi ekspresowej.

Napisano, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

źródło:

pap

#mi #projekt #oznaczenia #przepisy drogowe #informacje

W tym wpisie zebrałam w całość wszystkie kluczowe informacje na temat uprawnień elektrycznych SEP. Zapraszam do lektury.

Słowniczek na początek

SEP to akronim od słów: Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

V – wolt – jednostka potencjału elektrycznego, napięcia elektrycznego i siły elektromotorycznej

 • kV – kilowolt, 1 kV = 103 V

W – wat – jednostka mocy lub strumienia energii

 • kW – kilowat,  1 kW = 103 W
 • Pa – paskal – jednostka ciśnienia (także naprężenia)

 • kPa – kilopaskal, 1 kPa = 103 Pa
 • MPa – megapaskal, 1 MPa = 106 Pa
 • g – gram – jednostka masy

 • Mg – megagram (tona), 1 Mg = 10g
 • Rodzaje uprawnień elektrycznych SEP

  Uprawnienia SEP mogą być nadawane dla dwóch rodzajów prac: eksploatacji i/lub dozoru.

 • E – eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych i/lub
 • D – dozoru instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz gazowych.
 • Istnieją 3 grupy uprawnień SEP:

 • G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.
 • G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.
 • G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją (E) i/lub dozorem (D) urządzeń, instalacji i sieci gazowych.
 • Każda grupa uprawnień – G1, G2, G3 – dzieli się na podpunkty. Każdy z nich określa konkretną czynność, bądź rodzaj pracy z urządzeniem.

  Kursy typu G1 – elektryczne:

  1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
  3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
  4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
  5. Urządzenie elektrotermiczne;
  6. Urządzenia do elektrolizy;
  7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  8. Elektryczna sieć trakcyjna;
  9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
  11. Urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  12. Urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

  Kursy typu G2 – energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
 • Kursy typu G3 – gazowe:

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0, 5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0, 5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 • Turbiny gazowe,
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt.
 • Czyli, w praktyce jeśli ktoś powie Ci, że ma np. : G2E 1, 2, 9, to bez problemu będziesz wiedzieć, że ta osoba ma:

 • uprawnienia energetyczne (G2)
 • do eksploatacji (E) w zakresie:
 • 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 • 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW.
 • Kurs i egzamin

  Kursy SEP są organizowane przez przeróżne jednostki szkoleniowe. Aby uzyskać dokument potwierdzający kwalifikacje, należy złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną oraz uiścić opłatę. Zakres danych, które należy zawrzeć we wniosku o egzamin znajdziesz w § 7. 2 – § 7. 3 rozporządzenia [1].

  Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wskazuje osoby, które znajdą się w zespole egzaminacyjnym, który przeprowadza egzamin. Egzamin ma formę ustną i kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

  Jeżeli egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym, komisja, w ciągu 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne. Wzór tego świadectwa znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia [1].

  Jeżeli egzamin zakończy się wynikiem negatywnym, do egzaminu można przystąpić ponownie po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty.

  Termin ważności uprawnień elektrycznych SEP

  Uprawnienia SEP są wydawane na 5 lat. Wiele osób o tym nie pamięta i pracuje przez lata mając nieaktualne uprawnienia. Koniecznie więc przeprowadzaj okresową kontrolę uprawnień pracowniczych.

  Rozporządzenie [1] nie ma zastosowania

  zakładach górniczych, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci podlegają przepisom prawa geologicznego i górniczego.

  Osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci związanych z ruchem drogowym, lotniczym, podlegają przepisom prawa o ruchu drogowym, prawa lotniczego, o żegludze śródlądowej oraz kodeksu morskiego.

  Powiązane wpisy:

 • Wszystko o instrukcjach BHP
 • Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych
 • Jak oceniać zgodność, czyli audyt w BHP
 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Informacje i przepisy Frigidaire Fac106p1ab

  Bezpośredni link do pobrania Informacje i przepisy Frigidaire Fac106p1ab

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje i przepisy Frigidaire Fac106p1ab