Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd

Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z urządzenia. Przedstawia ona wszystkie dostępne funkcje i opcje oraz jasno określa kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować urządzenie do wykonywania określonych zadań. Instrukcja ta pomaga użytkownikom zrozumieć, jak działa system i jak można go najlepiej wykorzystać, a także uzyskać najlepsze możliwe wyniki. Instrukcja obsługi Electrolux Ehi645bd wyjaśnia również, jakie problemy mogą wystąpić podczas używania urządzenia i jak je rozwiązywać.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd

System multimedialny

Informacja

• Zamontowanie nieoryginalnej żarówki ksenonowej może spowodować nieprawidłowe działanie systemu audio i modułów elektronicznych pojazdu.

• Chronić deskę rozdzielczą i inne elementy plastikowe przed kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak perfumy, olejki kosmetyczne, kremy do opalania, środki do mycia rąk czy odświeżacze powietrza. Substancje te mogą spowodować odbarwienie lub uszkodzenie wspomnianych elementów.

Gniazda AUX i USB (iPod®)

Do podłączania zewnętrznych odtwarzaczy dźwięku wyposażonych w złącze AUX można wykorzystać gniazdo AUX. Do podłączania iPoda® lub innych urządzeń wyposażonych w złącze USB można wykorzystać gniazdo USB.

Informacja

Jeżeli przenośne urządzenie audio jest podłączone do gniazda zasilania w pojeździe, podczas odtwarzania mogą wystąpić szumy. W takim przypadku należy użyć źródła zasilania znajdującego się w urządzeniu przenośnym.

iPod® to zastrzeżony znak handlowy firmy Apple Inc.

Antena

Antena dachowa (typ A)

Antena dachowa odbiera sygnały radiowe zakresów AM/FM.

Aby zdemontować antenę dachową, należy ją odkręcić obracając w lewo. Aby zamontować antenę ponownie, należy ją przykręcić obracając w prawo.

• Przed wjazdem w miejsce o ograniczonej wysokości lub do myjni samochodowej należy się upewnić, że antena została zdemontowana. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia anteny.

• Podczas ponownego montowania anteny należy ją ustawić w prawidłowej pozycji i dokręcić.

Antena typu „płetwa rekina” (typ B)

Antena typu „płetwa rekina” służy do odbioru różnych danych (np. : sygnałów radiowych zakresów AM/FM, sygnału DAB, sygnałów systemu GPS/GNSS).

• Aby nie spowodować uszkodzenia elementów anteny, do czyszczenia wewnętrznej powierzchni szyby tylnej nie należy używać środków czyszczących zawierających materiały ścierne ani ostrych przedmiotów.

• Unikać stosowania na szybie powłok niklowych, kadmowych i podobnych. Może to ograniczać odbiór sygnałów radiowych zakresu AM i FM.

Przyciski sterowania systemem audio na kierownicy (jeżeli występują)

Dla wygody kierowcy, na kierownicy zamontowano przyciski sterowania systemem audio.

Nie używać równocześnie kilku przycisków sterowania systemem audio na kierownicy.

Przełącznik regulacji głośności [VOL+/VOL–] (1)

• Odchylenie przełącznika w górę zwiększa głośność.

• Odchylenie przełącznika w dół zmniejsza głośność.

Przełącznik wyszukiwania/zapamiętanych stacji (/) (2)

Odchylenie przełącznika w górę lub w dół na co najmniej 0, 8 sekundy powoduje następujące działanie w poniższych trybach:

Tryb RADIO (radioodbiornika)

Rozpoczęcie automatycznego wyszukiwania dostępnych stacji. Wyszukiwanie stacji trwa do momentu zwolnienia przełącznika.

Tryb MEDIA (źródło dźwięku)

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.

Krótkie odchylenie przełącznika w górę lub w dół powoduje następujące działanie w poniższych trybach:

Wybór następnej/poprzedniej zapisanej stacji.

Przełączenie na następny/poprzedni utwór.

Przycisk wyboru trybu [MODE] () (3)

Przełączanie kolejno trybu: radio, odtwarzacz płyt CD i zewnętrzne źródło dźwięku (AUX).

Przycisk wyciszenia [MUTE] () (4)

• Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku.

• Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie dźwięku. png"/>Informacja

Bardziej szczegółowe informacje na temat sterowania systemem audio podano w dalszej części niniejszego rozdziału.

Zestaw głośnomówiący Bluetooth®

Łącze Bluetooth® umożliwia nawiązanie bezprzewodowego połączenia z telefonem komórkowym.

(1) Przycisk nawiązania/odebrania połączenia

(2) Przycisk zakończenia połączenia

(3) Mikrofon

• System audio: szczegółowe informacje znajdują się w podrozdziale „System audio” w niniejszym rozdziale.

• System audio, wideo i nawigacji (AVN): szczegółowe informacje dotyczące obsługi zestawu głośnomówiącego Bluetooth® podano w odrębnej Instrukcji.

System audio, wideo i nawigacji (AVN) (jeżeli występuje)

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi systemu AVN podano w odrębnej Instrukcji.

Działanie radioodbiornika pojazdu

Odbiór sygnału radiowego

Nadajniki znajdujące się w okolicy pojazdu transmitują sygnały radiowe FM (ultrakrótkie) oraz AM (średnie i długie). Sygnały te są odbierane przez antenę radiową samochodu. Następnie są one przetwarzane przez radioodbiornik i przekazywane do głośników.

Jeżeli do anteny dociera mocny sygnał radiowy, nowoczesny system audio zapewnia najwyższą możliwą jakość dźwięku. Jednakże w niektórych przypadkach sygnał docierający do anteny może być niewystarczająco mocny lub zakłócony.

Może to być spowodowane takimi czynnikami, jak odległość od nadajnika, bliskość innych mocnych nadajników lub budynków, mostów albo innych dużych przeszkód.

Odbiór sygnału radiowego AM

Sygnały AM (fale średnie i długie) można odbierać z większych odległości, niż sygnały FM (fale ultrakrótkie). Dzieje się tak, ponieważ częstotliwości nadawania fal radiowych AM są niskie. Długie fale radiowe o niskiej częstotliwości dopasowują się do krzywizny Ziemi i nie muszą rozprzestrzeniać się prostoliniowo w atmosferze. Ponadto zakrzywiają się one wokół przeszkód i dlatego zapewniają lepszą propagację sygnału.

Nadajniki radiowe FM

Sygnały FM (fale ultrakrótkie) są nadawane z wysokimi częstotliwościami i nie zaginają się zgodnie z krzywizną Ziemi. Dlatego sygnały FM zazwyczaj zanikają już w stosunkowo niewielkiej odległości od nadajnika. Ponadto na sygnały FM duży wpływ mają budynki, góry lub inne przeszkody. Może to doprowadzić do takiego pogorszenia słyszalności, które użytkownik odbiera jako usterki radioodbiornika. Następujące sytuacje są normalne i nie oznaczają problemów z radioodbiornikiem:

• Zanik sygnału — kiedy samochód oddala się od nadajnika, sygnał słabnie i dźwięk może zanikać. W takim przypadku sugeruje się wybranie innej stacji.

• Drżenie dźwięku/zakłócenia — słabe sygnały FM lub przeszkody pomiędzy nadajnikiem a radioodbiornikiem mogą zaburzać sygnał, powodując zakłócenia lub drżenie dźwięku. Efekt ten można osłabić poprzez obniżenie poziomu tonów wysokich, do momentu ustania zakłóceń.

• Przeskakiwanie stacji — w miarę słabnięcia sygnału FM może włączyć się stacja emitująca mocniejszy sygnał, o częstotliwości bliskiej częstotliwości ustawionej. Dzieje się tak, ponieważ radioodbiornik jest zaprojektowany do wybierania sygnału najsilniejszego. W takim przypadku należy wybrać inną stację, o mocniejszym sygnale.

• Nakładanie sygnału — odbieranie sygnałów z różnych kierunków może powodować zniekształcenia lub drżenie dźwięku. Zjawisko to może być spowodowane jednoczesnym odbieraniem bezpośredniego i odbitego sygnału nadawanego z jednej stacji lub sygnałów z dwóch stacji, nadających na zbliżonych częstotliwościach. W takim przypadku należy wybrać inną stację i poczekać, aż warunki odbioru poprzedniej stacji poprawią się.

Używanie telefonu komórkowego lub radiostacji nadawczo-odbiorczej

Używanie telefonu komórkowego w samochodzie może powodować zakłócenia dźwięku emitowanego przez system audio. Zakłócenia tego typu nie oznaczają usterki systemu audio. Podczas rozmowy telefon komórkowy należy trzymać możliwie najdalej od elementów systemu audio.

Aby umożliwić używanie w samochodzie telefonu komórkowego lub radiostacji (CB-radia), należy zainstalować osobną antenę zewnętrzną. Używanie telefonu komórkowego lub radiostacji nadawczo-odbiorczej (CB-radia) wyłącznie z antenami, w które te urządzenia są wyposażone, może powodować zakłócanie ich działania przez urządzenia elektryczne samochodu lub zakłócać działanie urządzeń elektrycznych samochodu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/images/warning. png"/>OSTRZEŻENIE

Podczas jazdy nie używać telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego. Aby porozmawiać przez telefon komórkowy bez zestawu głośnomówiącego, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu.

iPod®

iPod

Łącze bezprzewodowe Bluetooth®

Nazwa i logo „Bluetooth®” to zastrzeżone znaki handlowe, należące do Bluetooth® SIG, Inc., używane przez firmę Hyundai w ramach licencji.

Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą odpowiednio do ich posiadaczy. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/BLUETOOTH_LOGO_BLACK. jpg"/>

SYSTEM AUDIO (z ekranem dotykowym)

Funkcje systemu audio

Jednostka główna

Rzeczywisty wygląd może być nieco inny, niż pokazany na ilustracji.

(1) Ekran LCD

• Dotknięcie ekranu powoduje wybranie przycisku.

(1) Włącznik/pokrętło regulacji głośności

• Obrócenie powoduje zmianę głośności.

• Naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.

(3) Przycisk [RADIO]

• Włączenie zakresu FM, AM lub tunera DAB*.

* Jeżeli występuje.

(4) Przycisk [MEDIA]

• Przełączanie kolejno źródła dźwięku: gniazdo USB (iPod®), łącze Bluetooth®, gniazdo AUX i tryb My Music.

• Wyświetlenie menu źródła dźwięku w przypadku dwóch lub więcej podłączonych źródeł albo w przypadku naciśnięcia przycisku w trybie MEDIA (źródło dźwięku).

(5) Przyciski [ SEEK/TRACK ]

• Tryb radioodbiornika w zakresie FM lub AM: wyszukanie poprzedniej/następnej stacji.

• Tryb tunera DAB*: wyszukanie poprzedniej/następnej stacji.

• Tryb MEDIA (źródło dźwięku): zmiana utworu.

(6) Przycisk resetowania

• Wyłączenie i restart systemu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/22. jpg"/>

(7) Przycisk telefonu

• Włączenie trybu zestawu głośnomówiącego Bluetooth®.

(8) Przycisk ustawień

• Dostęp do ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth®, systemu, wygaszacza ekranu i wyłączania ekranu.

(9) Pokrętło prawe

• Obracanie pokrętłem powoduje przewijanie listy stacji/utworów.

• Naciśnięcie pokrętła powoduje wybranie danej pozycji. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/23. jpg"/>

(2) Włącznik/pokrętło regulacji głośności

• Włączenie zakresu FM lub AM.

• Przełączanie kolejno źródła dźwięku: płyta CD, gniazdo USB (iPod

(7) Przycisk wysunięcia płyty

• Wysunięcie płyty CD.

(8) Szczelina na płytę

• Wyciągnięcie lub wsunięcie płyty.

(9) Przycisk ekranu

• Włączenie lub wyłączenie ekranu. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/27. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/28. jpg"/>

(10) Przycisk telefonu [PHONE]

(11) Przycisk ustawień [SETUP]

(12) Pokrętło prawe

Przyciski zdalnego sterowania na kierownicy

Rzeczywisty wygląd może być nieco inny, niż przedstawiony na ilustracji.

(1) Przycisk wyciszenia [MUTE]

• Wyciszenie dźwięku.

(2) Przycisk zmiany trybu [MODE]

• Przełączanie kolejno trybu: radioodbiornik źródła dźwięku.

• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie systemu (dotyczy typu B i typu C).

(3) Przełącznik regulacji głośności [VOL+/VOL–]

• Odchylenie przełącznika w górę/w dół powoduje zmianę głośności.

(4) Przełącznik w górę/w dół

• Tryb radioodbiornika: odchylenie przełącznika powoduje wyszukanie zapisanych stacji.

• Tryb radioodbiornika: odchylenie i przytrzymanie przełącznika powoduje wyszukanie częstotliwości.

• Tryb źródła dźwięku: odchylenie przełącznika powoduje zmianę utworu.

• Tryb źródła dźwięku: odchylenie i przytrzymanie przełącznika powoduje wyszukiwanie utworów.

(5) Przycisk nawiązania/odebrania połączenia

• Naciśnięcie przycisku:

– Poza trybem zestawu głośnomówiącego Bluetooth® oraz przypadkami odbierania połączenia przychodzącego:

Pierwsze naciśnięcie: wyświetlenie ekranu wybierania numeru.

Drugie naciśnięcie: wyświetlenie ostatnio wybieranych numerów.

Trzecie naciśnięcie: połączenie z wybranym numerem.

– Wyświetlanie ekranu powiadomienia o połączeniu przychodzącym: odebranie połączenia.

– Tryb zestawu głośnomówiącego Bluetooth®: przełączenie do połączenia oczekującego.

• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku:

– Poza trybem zestawu głośnomówiącego Bluetooth® oraz przypadkami odbierania połączenia przychodzącego: połączenie z ostatnio wybranym numerem. org/1999/xhtml">®: przekazanie połączenia do telefonu komórkowego.

– Tryb telefonu komórkowego: przełączenie w tryb zestawu głośnomówiącego Bluetooth

(6) Przycisk zakończenia połączenia

• Tryb zestawu głośnomówiącego Bluetooth®: zakończenie połączenia telefonicznego.

• Wyświetlanie ekranu powiadomienia o połączeniu przychodzącym: odrzucenie połączenia. png"/>OSTRZEŻENIE

Nie wpatrywać się w ekran podczas jazdy. Dłuższe wpatrywanie się w ekran może doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• Nie rozmontowywać, nie montować ani nie modyfikować systemu audio pojazdu. Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia elektrycznego. org/1999/xhtml">• Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego może spowodować dekoncentrację kierowcy i zwiększyć prawdopodobieństwo wypadku. Telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego należy używać po zatrzymaniu samochodu w bezpiecznym miejscu. org/1999/xhtml">• Uważać, by nie rozlać wody na jednostkę główną systemu audio i nie wkładać do szczeliny na płytę obcych przedmiotów. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania systemu, uszkodzenia, a nawet powstania dymu i/lub ognia. org/1999/xhtml">• Nie należy używać systemu, jeżeli na ekranie nie pojawiają się żadne wskazania lub nie słychać dźwięku. Może to oznaczać jego niesprawność. Używanie systemu w takich warunkach może prowadzić do uszkodzenia systemu, pożaru lub porażenia elektrycznego. org/1999/xhtml">• Nie dotykać anteny podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne. org/1999/xhtml">• Aby obsługiwać system należy zatrzymywać się wyłącznie w bezpiecznych i dozwolonych miejscach. Zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym może doprowadzić do wypadku. org/1999/xhtml">• System obsługiwać przy włączonym pojeździe.

Przedłużone korzystanie z systemu przy wyłączonym pojeździe może spowodować rozładowanie akumulatora 12 V. png"/>OSTRZEŻENIE

Prowadzenie pojazdu bez zachowania należytej koncentracji może doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji do zagrożenia dla zdrowia lub życia. Kierowca jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie pojazdu oraz jego wyposażenia. Podczas jazdy nigdy nie korzystać z urządzeń ani systemów odwracających wzrok i uwagę kierowcy oraz nie używać urządzeń prawnie zabronionych.

• Obsługiwanie systemu podczas jazdy może spowodować odwrócenie uwagi od sytuacji na drodze i w konsekwencji doprowadzić do wypadku. Aby obsługiwać system należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu.

• Poziom głośności należy ustawić tak, aby kierowca mógł słyszeć dźwięki dochodzące z zewnątrz. Jazda bez możliwości słyszenia dźwięków z zewnątrz może doprowadzić do wypadku.

• Podczas włączania systemu zwracać uwagę na ustawienia głośności. Nagłe włączenie dźwięku o dużej głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu (odpowiedni poziom głośności należy ustawić przed wyłączeniem systemu).

• Zmiany miejsca zamontowania systemu można dokonywać wyłącznie w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai. Do montażu i demontażu systemu konieczna jest odpowiednia wiedza techniczna.

• Przed włączeniem systemu należy włączyć pojazd. Nie używać systemu audio przez dłuższy czas przy wyłączonym pojeździe, ponieważ może to spowodować rozładowanie akumulatora 12 V.

• Nie uderzać urządzenia ani nie wstrząsać nim. Zbyt mocny nacisk na powierzchnię ekranu może uszkodzić wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

• Przed czyszczeniem jednostki głównej należy wyłączyć system. Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej tkaniny. Nie używać twardych materiałów ani tkanin nasączonych środkami chemicznymi lub rozpuszczalnikami (alkoholem, benzenem, rozcieńczalnikami itp. ), ponieważ materiały takie mogą uszkodzić jednostkę główną systemu.

• Nie umieszczać napojów w pobliżu jednostki głównej systemu audio, ponieważ ich rozlanie może spowodować uszkodzenie systemu.

• W przypadku nieprawidłowego działania systemu należy skontaktować się z Autoryzowaną Stacją Obsługi (ASO) Hyundai.

• Jeżeli system audio znajdzie się w otoczeniu o wysokim natężeniu pola elektromagnetycznego, może dojść do zakłóceń dźwięku.

Symbole stanu

W prawym górnym rogu ekranu system audio prezentuje symbole stanu systemu

OpisWyciszenie: wyciszenie włączone. Bateria: poziom naładowania baterii urządzenia podłączonego przez łącze Bluetooth®. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/HB_Handsfree_Audio_streaming_connection_160523. png" alt=""/>Połączenie zestawu głośnomówiącego i odtwarzania plików dźwiękowych: dostępne połączenia i odtwarzanie plików dźwiękowych przez łącze BluetoothPołączenie zestawu głośnomówiącego: dostępne połączenia przez zestaw głośnomówiący BluetoothOdtwarzanie plików dźwiękowych przez łącze Bluetooth: dostępne odtwarzanie plików dźwiękowych przez łącze BluetoothPobieranie kontaktów: pobieranie kontaktów przez łącze BluetoothPobieranie historii połączeń: pobieranie historii połączeń przez łącze BluetoothLinia zajęta: aktywne połączenie telefoniczne. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/HB_Mute_mic_160523. png" alt=""/>Wyciszenie mikrofonu: wyciszenie mikrofonu podczas połączenia telefonicznego (rozmówca nie słyszy głosu). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/HB_Phone_signal_strength_160523. png" alt=""/>Siła sygnału sieci komórkowej: wyświetla siłę sygnału sieci komórkowej telefonu podłączonego przez łącze Bluetooth

Symbol

Radioodbiornik

Zakres FM/AM (z systemem RDS)

Tuner DAB (jeżeli występuje)

(1) Przycisk [Radio]

Przełączanie pomiędzy zakresami FM, AM i tunerem DAB*.

* Jeżeli występuje.

(2) Przycisk [List]

Wyświetlenie wszystkich dostępnych stacji.

(3) Przycisk [Presets]

Wyświetlenie wszystkich zapisanych stacji.

(4) Przycisk [Menu]

Przejście do ekranu menu.

Przełączanie pomiędzy zakresami FM, AM i tunerem DAB*.

• Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania powoduje kolejno przełączanie pomiędzy zakresami FM, AM i tunerem DAB*.

• Naciskanie przycisku [Radio] na ekranie powoduje kolejno przełączanie pomiędzy zakresami FM, AM i tunerem DAB*.

Wyszukiwanie stacji

Naciskanie przycisku [ SEEK/TRACK ] powoduje wyszukiwanie stacji radiowych.

Przycisk [List]

Wyświetlenie listy stacji radiowych, dostępnych w aktualnej lokalizacji pojazdu. Aby włączyć jedną z nich, należy nacisnąć pozycję żądanej stacji.

Ulubione stacje można zapisać na liście (Presets) naciskając symbol [+].

Przycisk [Presets]

Zapisanie częstotliwości stacji radiowej (maks. 40 stacji).

Aby włączyć jedną z zapisanych stacji, należy wybrać na liście nazwę żądanej stacji.

Aby zapisać stację, należy nacisnąć i przytrzymać żądaną pozycję od 1 do 40. Powoduje to zapisanie bieżącej stacji na wybranej pozycji.

Jeżeli pozycja jest pusta, krótkie naciśnięcie powoduje zaprogramowanie stacji na tej pozycji.

Przycisk [Menu]

Umożliwia wybór następujących funkcji:

• Informacje o sytuacji drogowej (TA — Traffic Announcement): włączanie lub wyłączanie informacji o sytuacji drogowej.

• Scan (przeszukiwanie): odtwarzanie każdej dostępnej stacji przez 5 sekund.

• Sound Settings (ustawienia dźwięku): zmiana ustawień dźwięku systemu audio.

Zakres FM/AM (bez systemu RDS)

(1) Przycisk [Band]

Przełączenie pomiędzy zakresami FM i AM.

(2) Przycisk [Presets]

(3) Przycisk [List]

Przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM

• Naciskanie przycisku [RADIO] na panelu sterowania powoduje przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM.

• Naciskanie przycisku [Band] na ekranie powoduje przełączanie pomiędzy zakresami FM i AM.

Naciskanie przycisku

Ulubione stacje można zapisać na liście [Presets] naciskając przycisk [Save].

• Scan (przeszukiwanie): Odtwarzanie każdej dostępnej stacji przez 5 sekund.

• Sound Settings (ustawienia dźwięku): Zmiana ustawień dźwięku systemu audio.

Źródła dźwięku

Informacja

Korzystanie z płyt CD

Do czyszczenia płyt nie należy stosować substancji chemicznych, takich jak środki do czyszczenia płyt winylowych, środki antystatyczne w aerozolu lub w płynie, benzen i rozcieńczalniki. org/1999/xhtml">• Po wyjęciu płyty z urządzenia, w celu ochrony przed zarysowaniem należy ją włożyć do oryginalnego opakowania. org/1999/xhtml">• Aby chronić powierzchnie płyt przed uszkodzeniem, należy je chwytać i przenosić wyłącznie za krawędzie boczne lub krawędzie otworu środkowego. org/1999/xhtml">• Do szczeliny na płytę nie wprowadzać żadnych innych przedmiotów ani substancji, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. org/1999/xhtml">• Do szczeliny wsuwać tylko jedną płytę. org/1999/xhtml">• W przypadku płyt CD-R/CD-RW mogą wystąpić różnice w czasie odczytu i odtwarzania płyt. Jest to spowodowane pochodzeniem płyt od różnych producentów, różnymi sposobami produkcji i różnymi sposobami nagrywania płyt przez użytkownika. org/1999/xhtml">• Powierzchnie płyt należy czyścić za po- mocą miękkiej ściereczki. org/1999/xhtml">• Nalepki lub etykiety naklejone na płyty CD-R/CD-RW mogą spowodować zablokowanie płyty w urządzeniu i trudności z jej wysunięciem. Odtwarzanie takich płyt może również powodować nietypowe odgłosy. org/1999/xhtml">• Niektóre płyty CD-R/CD-RW mogą nie działać prawidłowo. W przypadku przedłużonego występowania takich problemów należy użyć innej płyty, by nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. org/1999/xhtml">• Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od stosowanego oprogramowania napędu CD-RW. org/1999/xhtml">• Urządzenie może nie odtwarzać niektórych, zabezpieczonych przed kopiowaniem płyt CD, takich jak płyty typu S. Nie można odtwarzać płyt CD z danymi (płyty takie mogą działać, ale nieprawidłowo). org/1999/xhtml">• Nie używać płyt o nietypowym kształcie (płyty o średnicy 8 cm, w kształcie serca, ośmiokątne itp. ), ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie. org/1999/xhtml">• Jeżeli płyta nie zostanie wyjęta z urządzenia w ciągu 10 sekund od jej wysunięcia, zostanie ponownie wsunięta do odtwarzacza. org/1999/xhtml">• Urządzenie obsługuje wyłącznie oryginalne płyty Audio CD. Inne płyty (np. płyty CD-R, płyty z naklejonymi etykietami) mogą być nierozpoznawane.

Płyta CD (typ B, typ C)

(1) Przycisk powtarzania

Włączenie lub wyłączenie powtarzania.

(2) Przycisk odtwarzania losowego

Włączenie lub wyłączenie odtwarzania w przypadkowej kolejności.

Wyświetlenie listy wszystkich utworów.

(5) Przycisk informacji

Wyświetlenie informacji o utworze i tytułu płyty.

(6) Przycisk pauzy

Wstrzymanie lub odtwarzanie muzyki.

(7) Postęp odtwarzania

Przejście do wybranego fragmentu utworu.

Odtwarzanie

• Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [Disc CD] (płyta CD).

• Jeżeli w systemie znajduje się płyta CD, jej odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Zmiana utworów

• Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, należy nacis- nąć przycisk ].

• Aby przewinąć bieżący utwór do tyłu/do przodu należy podczas jego odtwarzania nacisnąć i przytrzymać przycisk

• Aby wyszukiwać utwory, należy obracać pokrętłem prawym. Aby odtworzyć utwór, należy nacisnąć pokrętło.

Wybieranie utworów z listy

Aby wyświetlić listę dostępnych utworów, należy nacisnąć przycisk [List].

Następnie należy wybrać i odtworzyć utwór.

Powtarzanie odtwarzania

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania wszystkich utworów lub bieżącego utworu, należy nacisnąć przycisk powtarzania (1).

• Powtórz wszystkie: powtarzanie wszystkich utworów z listy odtwarzania. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_REPEAT_1. org/1999/xhtml"/> Powtórz bieżący utwór: powtarzanie aktualnie odtwarzanego utworu.

Odtwarzanie losowe

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_RANDOM. org/1999/xhtml"/> Odtwarzanie losowe: odtwarzanie utworów w przypadkowej kolejności.

Menu

Aby wybrać żądaną funkcję, nacisnąć przycisk [Menu]:

• Information (informacje): wyświetlenie szczegółowych informacji o aktualnie odtwarzanym utworze. png"/>Informacja

Korzystanie z odtwarzaczy plików MP3

Obsługiwane formaty audio

System plików

Norma ISO 9660 Poziom 1

Norma ISO 9660 Poziom 2

Romeo/Juliet (128 znaków)

Skompresowane formaty audio

MPEG-1 Audio Layer 3

MPEG-2 Audio Layer 3

MPEG-2. 5 Audio Layer 3

Windows Media Audio wer. 7. X i 8. X

System może nie rozpoznawać lub nie odtwarzać plików o formatach innych niż powyższe. W przypadku innych formatów informacje takie jak nazwa pliku mogą nie wyświetlać się.

Obsługiwane typy plików skompresowanych

1. Zakres prędkości transmisji danych (kb/s)

224

256

144

320

Prędkość transmisji (kb/s)

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-2. 5

WMA

Layer 3

High Range

32

8

48

40

16

64

24

80

56

96

128

160

192

112

2. Częstotliwości próbkowania (Hz)

44 100

22 050

11 025

32 000

48 000

24 000

12 000

16 000

8 000

• W przypadku plików MP3/WMA mogą występować różnice w jakości dźwięku w zależności od szybkości transmisji (im wyższa szybkość transmisji tym wyższa jakość dźwięku).

• System rozpoznaje wyłącznie pliki o rozszerzeniach MP3 lub WMA. Pliki o innych rozszerzeniach nie są rozpoznawane.

3. Liczba rozpoznawanych katalogów i plików

• Katalogi: 2000 dla urządzeń USB

• Pliki: 6000 dla urządzeń USB

• Brak ograniczeń w hierarchii katalogów.

4. Zakres wyświetlanych znaków (kodowanie Unicode)

• Nazwy plików: do 64 znaków alfabetu angielskiego (do 64 znaków alfabetu koreańskiego)

• Nazwy katalogów: do 32 znaków alfabetu angielskiego (do 32 znaków alfabetu koreańskiego).

Do wyświetlania nazw plików i katalogów, które są zbyt długie i nie mieszczą się na ekranie w całości, służy funkcja przewijania tekstu (jeżeli występuje).

Obsługiwane języki (kodowanie Unicode)

• Koreański: 2604 znaki

• Angielski: 94 znaki

• Chiński (znaki główne): 4888 znaków

• Symbole specjalne: 986 znaków.

System nie obsługuje znaków alfabetu japońskiego ani uproszczonego chińskiego.

Płyta z plikami MP3 (typ B, typ C)

(1) Przycisk powtarzania

Włączenie lub wyłączenie odtwarzania w przypadkowej kolejności.

Wyświetlenie informacji o utworze i tytułu płyty.

• Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [Disc MP3] (płyta z plikami MP3).

• Jeżeli w systemie znajduje się płyta CD, jej odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

• Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, należy nacisnąć przycisk  SEEK/TRACK 

• Aby przewinąć bieżący utwór do tyłu/do przodu należy podczas jego odtwarzania nacisnąć i przytrzymać przycisk

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania wszystkich utworów, bieżącego utworu lub utworów w katalogu, należy nacisnąć przycisk powtarzania (1). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_FREPEAT. org/1999/xhtml"/> Powtórz katalog: powtarzanie wszystkich utworów z bieżącego katalogu.

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie utworów/utworów w katalogu w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_RANDOM_FOLDER. org/1999/xhtml"/> Odtwarzanie losowe utworów w katalogu: odtwarzanie w przypadkowej kolejności utworów z bieżącego katalogu.

• Informacje: wyświetlenie szczegółowych informacji o aktualnie odtwarzanym utworze. png"/>Informacja

Korzystanie z urządzeń USB

• Uruchamianie pojazdu z podłączonym urządzeniem USB może spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed uruchomieniem pojazdu należy odłączyć urządzenie USB.

• Uruchamianie lub wyłączanie pojazdu z podłączonym zewnętrznym urządzeniem USB może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia USB.

• Podczas podłączania i odłączania zewnętrznego urządzenia USB należy uważać na ładunki elektrostatyczne.

• System nie rozpoznaje zakodowanych plików MP3.

• W pewnych sytuacjach system może nie rozpoznawać zewnętrznych urządzeń USB.

• System rozpoznaje wyłącznie urządzenia USB z formatowaniem 4 KB na sektor lub mniej.

• System rozpoznaje wyłącznie urządzenia USB o systemie plików FAT 12/16/32. Urządzenia o systemie plików NTFS i ExFAT nie są rozpoznawane.

• System może nie rozpoznawać niektórych urządzeń USB ze względu na ich niekompatybilność.

• Nie dotykać gniazda USB.

• Szybkie podłączanie i odłączanie urządzenia USB w krótkim odstępie czasu może spowodować uszkodzenie.

• Podczas odłączania urządzenia USB mogą być słyszalne nietypowe dźwięki.

• Przed podłączeniem lub odłączeniem zewnętrznego urządzenia USB należy wyłączyć system audio.

• Czas rozpoznania urządzenia USB przez system może zależeć od rodzaju i pojemności urządzenia USB lub od rodzaju zapisanych w nim plików. Nie oznacza to nieprawidłowości.

• Urządzenia USB nie należy używać do celów innych, niż odtwarzanie plików muzycznych.

• System nie umożliwia wyświetlania zdjęć ani odtwarzania plików wideo.

• Używanie akcesoriów takich jak ładowarka, wykorzystujących gniazdo USB IF, może pogorszyć charakterystyki akcesoriów i/lub spowodować uszkodzenie gniazda. Nie używać tego typu akcesoriów.

• Używanie zakupionych oddzielnie rozdzielaczy lub przedłużaczy USB może spowodować, że system audio pojazdu nie rozpozna poprawnie urządzenia USB. Urządzenie USB należy podłączać bezpośrednio do gniazda USB samochodu.

• Jeżeli dysk urządzenia USB jest podzielony na partycje, system audio odtwarza jedynie pliki zapisane na partycji nadrzędnej.

• System audio może nie odtwarzać prawidłowo plików zapisanych w urządzeniu USB, jeżeli w urządzeniu tym są zainstalowane inne aplikacje.

• Jeżeli do gniazda USB zostanie podłączone urządzenie USB rozpoznane jako inne niż dysk przenośny (odtwarzacz plików MP3, telefon komórkowy, cyfrowy aparat fotograficzny itp. ), może ono nie działać prawidłowo.

• Gniazdo USB umożliwia ładowanie baterii tylko niektórych urządzeń przenośnych.

• System zapewnia prawidłowe działanie jedynie urządzeń USB ze standardową wtyczką (metalową).

• System może nie obsługiwać kart pamięci USB (takich jak SD lub CF) oraz zewnętrznych dysków twardych.

• System audio nie odtwarza plików muzycznych kodowanych z użyciem systemu praw autorskich DRM (Digital Rights Management).

• System nie obsługuje żadnych urządzeń wymagających podłączenia za pośrednictwem adaptera USB, takich jak karty SD, CF itd.

• System może nie obsługiwać twardych dysków lub urządzeń USB, których złącza ulegają obluzowaniu w wyniku drgań pojazdu (typu iStick itp. ). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/01_H_YF_USBJ. jpg"/>

• Urządzenia USB w formie breloczków lub akcesoriów do telefonów komórkowych mogą uszkodzić gniazdo USB i niekorzystnie wpływać na odtwarzanie plików. Należy unikać korzystania z takich urządzeń. Używać wyłącznie urządzeń wyposażonych we wtyczkę pokazaną na ilustracji.

• Jednoczesne podłączenie odtwarzaczy plików MP3 lub telefonów komórkowych za pośrednictwem gniazda AUX, gniazda USB i/lub w trybie BT Audio może spowodować nietypowe odgłosy lub nieprawidłowe działanie systemu audio.

Urządzenie USB

(1) Przycisk powtarzania

• Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [USB] (urządzenie USB).

• Podłączenie urządzenia USB do gniazda USB powoduje automatyczne odtwarzanie plików zapisanych w urządzeniu USB. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/G2H4G007EE. jpg"/>

Wybieranie utworów z listy

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania wszystkich utworów, bieżącego utworu, katalogu lub kategorii, należy nacisnąć przycisk powtarzania (1). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_CATEGORY_REPEAT. org/1999/xhtml"/> Powtórz kategorię: powtarzanie wszystkich utworów z bieżącej kategorii. png"/>Informacja

Funkcja powtarzania katalogu dostępna jest wyłącznie w przypadku odtwarzania utworów z kategorii [File] (plik) w menu [List] (lista).

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie utworów/utworów w katalogu/kategorii w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/H_PLAY_CATEGORY_RANDOM. org/1999/xhtml"/> Odtwarzanie losowe utworów z kategorii: odtwarzanie w przypadkowej kolejności utworów z bieżącej kategorii. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/44. jpg"/>

• Save to My Music (zapisz w katalogu My Music): zapisanie utworów z urządzenia USB w katalogu My Music.

(1) Plik: wybór pliku, który ma zostać zapisany.

(2) Mark All (zaznacz wszystkie): zaznaczenie wszystkich plików.

(3) Unmark All (usuń zaznaczenie): odznaczenie wszystkich plików.

(4) Save (zapisz): zapisanie wybranego pliku/wybranych plików.

– Należy wybrać pliki przeznaczone do zapisania i nacisnąć przycisk Save (zapisz). Wybrane pliki zostają zapisane w katalogu My Music.

– Jeżeli podczas zapisywania zostanie odebrane lub nawiązane połączenie telefoniczne, zapis zostaje anulowany.

– Można zapisać do 6000 plików.

– Podczas zapisywania nie można zmienić pliku aktualnie odtwarzanego z urządzenia USB.

– Podczas zapisywania plików katalog My Music jest niedostępny.

– Można zapisać do 700 MB danych.

• Information (informacje): wyświetlane są szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym utworze. png"/>Informacja

Korzystanie z iPoda®

Do podłączania iPoda® do systemu audio należy użyć przewodu zakupionego razem z iPodem Podłączenie do systemu audio samochodu iPoda® odtwarzającego muzykę powoduje wyemitowanie głośnego dźwięku trwającego od 1 do 2 sekund. Przed podłączeniem iPoda® do systemu audio należy wyłączyć lub wstrzymać odtwarzanie. org/1999/xhtml">• Podłączenie iPoda® do gniazda przy włączonej stacyjce (stan ACC lub ON) powoduje rozpoczęcie ładowania baterii iPoda Podłączając iPoda® za pomocą specjalnego przewodu, należy całkowicie włożyć jego wtyczkę do gniazda USB. org/1999/xhtml">• Jeżeli funkcja equalizera jest włączona równocześnie w urządzeniu zewnętrznym, takim jak iPod® i w systemie audio samochodu, obie te funkcje mogą się na siebie nakładać i powodować obniżenie jakości i zniekształcenia dźwięku. W miarę możliwości należy wyłączyć funkcję equalizera w urządzeniu zewnętrznym. org/1999/xhtml">• Podczas podłączania iPoda® lub innego urządzenia zewnętrznego system może wyemitować nietypowy dźwięk. Nieużywane urządzenia należy odłączyć i przechowywać osobno. org/1999/xhtml">® lub innego zewnętrznego źródła dźwięku do gniazda zasilającego przy włączonym systemie audio może powodować nietypowe hałasy i zakłócenia systemu audio. W takim przypadku należy odłączyć iPoda® lub zewnętrzne źródło dźwięku od gniazda zasilającego. org/1999/xhtml">• Przerywanie odtwarzania utworów lub nieprawidłowości działania mogą zależeć od charakterystyk iPoda®/iPhone’a Jeżeli iPhone® jest podłączony do systemu równocześnie przez łącze Bluetooth® i gniazdo USB, odtwarzanie może przebiegać nieprawidłowo. W takim przypadku w iPhonie® należy wybrać połączenie przewodowe lub przez łącze Bluetooth Jeżeli wersja oprogramowania iPoda® nie obsługuje protokołu przesyłania danych lub urządzenie nie jest rozpoznawane z powodu usterki, nieprawidłowości lub uszkodzenia, podłączenie iPoda® jest niemożliwe. org/1999/xhtml">• System nie rozpoznaje iPoda® Nano (5. generacji), jeżeli poziom naładowania jego baterii jest niski. Należy zadbać o wystarczające naładowanie baterii. org/1999/xhtml">• Kolejność wyszukiwania lub odtwarzania utworów przez iPoda® może być różna od kolejności narzuconej przez system audio. org/1999/xhtml">• Jeżeli iPod® przestał działać z powodu usterki wewnętrznej, należy go zresetować (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji iPoda®). org/1999/xhtml">• W zależności od wersji oprogramowania iPoda® system audio może się nie synchronizować z urządzeniem. Jeżeli źródło dźwięku zostanie odłączone od systemu audio przed jego rozpoznaniem przez system, system może nie powrócić do poprzedniego trybu (brak możliwości ładowania iPoda System może nie rozpoznawać przewodów o długości powyżej 1 metra zakupionych razem z iPodem®/iPhone’em W przypadku korzystania z innych aplikacji do odtwarzania muzyki zainstalowanych w iPodzie® funkcja synchronizacji z systemem audio może nie działać.

iPod®

(1) Przycisk powtarzania

• Podłączyć iPoda® do gniazda USB, nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [iPod].

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania kategorii lub bieżącego utworu, należy nacisnąć przycisk powtarzania (1).

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie kategorii w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego (2). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/46. jpg"/>

Korzystanie z innych aplikacji do odtwarzania muzyki

Podczas odtwarzania utworów w iPodzie® za pomocą osobnej aplikacji muzycznej, system prezentuje ekran pokazany powyżej:

(1) Odtwarzanie/pauza: wstrzymanie lub odtwarzanie muzyki.

(2) Play iPod files (odtwarzaj pliki iPoda): odtwarzanie utworów zapisanych w iPodzie

(3) Album: informacje o odtwarzanym utworze. png"/>Informacja

W przypadku nieprawidłowego działania aplikacji iPoda® odtwarzanie plików w opisany sposób jest niemożliwe.

Odtwarzanie plików iPoda

• Aby odtwarzać utwory zapisane w iPodzie®, należy nacisnąć przycisk [Play iPod files] (odtwarzaj pliki iPoda).

Jeżeli w iPodzie® nie zapisano żadnych utworów, przycisk [Play iPod files] (odtwarzaj pliki iPoda) jest nieaktywny. png"/>Informacja

Korzystanie z funkcji Bluetooth® (BT) systemu audio

Z trybu Bluetooth® systemu audio można korzystać wyłącznie po podłączeniu telefonu z włączonym połączeniem Bluetooth Odłączenie telefonu z włączonym połączeniem Bluetooth® podczas odtwarzania powoduje przerwanie odtwarzania. org/1999/xhtml">• Naciskanie przycisków [SEEK/TRACK] (następnego/poprzedniego utworu) podczas odtwarzania plików dźwiękowych przez łącze Bluetooth®, może spowodować, zależnie od typu telefonu komórkowego, występowanie nietypowych odgłosów lub przerywanie odtwarzania. org/1999/xhtml">• Niektóre typy telefonów komórkowych mogą nie obsługiwać funkcji odtwarzania plików dźwiękowych. org/1999/xhtml">• W przypadku nawiązania lub odebrania połączenia telefonicznego podczas odtwarzania utworów w trybie Bluetooth®, dźwięk rozmowy może mieszać się z odtwarzanym utworem. org/1999/xhtml">• Niektóre typy telefonów komórkowych mogą nie wznawiać odtwarzania utworów po zakończeniu połączenia telefonicznego w trybie Bluetooth

• Używanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth® podnosi bezpieczeństwo jazdy. Połączenie systemu audio samochodu z telefonem komórkowym wyposażonym w łącze Bluetooth® umożliwia użytkownikowi wygodne nawiązywanie i odbieranie połączeń oraz korzystanie z książki telefonicznej. Przed rozpoczęciem korzystania z łącza Bluetooth® należy uważnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi.

• Zbyt częste korzystanie z funkcji urządzenia podczas prowadzenia może skutkować obniżeniem koncentracji kierowcy i wypadkiem.

• Podczas prowadzenia nie koncentrować się na obsłudze urządzenia.

• Dłuższe wpatrywanie się w ekran jest niebezpieczne i może doprowadzić do wypadku.

• Podczas prowadzenia należy jedynie krótko spoglądać na ekran.

Tryb BT Audio

(1) Przycisk powtarzania

(3) Przycisk [Menu]

(4) Przycisk odtwarzania/pauzy

Niektóre typy telefonów komórkowych mogą nie obsługiwać poszczególnych funkcji. org/1999/xhtml">• Głośność odtwarzania z użyciem łącza Bluetooth® systemu audio jest zsynchronizowana z głośnością mediów telefonu komórkowego. org/1999/xhtml">[MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [BT Audio] (tryb BT Audio). png"/>Informacja

Niektóre typy telefonów komórkowych mogą nie obsługiwać tej funkcji.

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję powtarzania wszystkich utworów, bieżącego utworu lub kategorii, należy nacisnąć przycisk powtarzania (1). png"/>Informacja

Włączenie funkcji powtarzania odtwarzania jest uzależnione od możliwości urządzenia podłączonego przez łącze Bluetooth

Aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie utworów/utworów w kategorii w przypadkowej kolejności, należy nacisnąć przycisk odtwarzania losowego (2). png"/>Informacja

Włączenie funkcji odtwarzania w przypadkowej kolejności jest uzależnione od możliwości urządzenia podłączonego przez łącze Bluetooth

• Connections (połączenia): możliwość zmiany aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth

Tryb AUX

Odtwarzanie z urządzenia podłączonego do gniazda AUX

• Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [AUX] (gniazdo AUX).

• Aby rozpocząć odtwarzanie plików poprzez gniazdo AUX, należy podłączyć wtyczkę urządzenia zewnętrznego do gniazda AUX.

(1) Sound Settings (ustawienia dźwięku): zmiana ustawień dźwięku systemu audio.

Tryb My Music

(1) Przycisk powtarzania

Nacisnąć przycisk [MEDIA] (źródła dźwięku) i wybrać pozycję [My Music] (tryb My Music).

• Trybu My Music nie można wybrać, jeżeli w katalogu nie ma żadnych utworów.

• Przed zapisaniem utworów w katalogu My Music należy sprawdzić zawartość urządzenia USB.

Aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego lub następnego utworu, należy nacisnąć przycisk

Wybieranie utworów z listy

• Delete files (usuń pliki): usunięcie plików z katalogu My Music.

(1) Plik: zaznaczenie zapisanego pliku.

(2) Przycisk [Mark All] (zaznacz wszystkie): zaznaczenie wszystkich plików.

(3) Przycisk [Unmark All] (usuń zaznaczenie): odznaczenie wszystkich plików.

(4) Przycisk [Delete] (usuń): usunięcie wybranego pliku/wybranych plików.

– Aby usunąć plik należy wybrać plik do usunięcia, a następnie nacisnąć przycisk [Delete] (usuń).

– Jeżeli podczas usuwania zostanie odebrane lub nawiązane połączenie telefoniczne, usuwanie zostaje anulowane.

• Add to playlist (dodaj do listy odtwarzania): często odtwarzane utwory można dodawać do listy odtwarzania (Playlist).

– Utwory można odtwarzać z listy odtwarzania.

Delete from playlist (usuwanie z listy odtwarzania)

Podczas odtwarzania utworu z listy odtwarzania nacisnąć przycisk [Menu] (menu) i wybrać pozycję [Delete from playlist] (usuń z listy odtwarzania).

Wybrać utwór do usunięcia, następnie nacisnąć przycisk [Delete] (usuń).

Zestaw głośnomówiący

Informacja

Korzystanie z telefonów komórkowych z łączem bezprzewodowym Bluetooth Łącze Bluetooth® wykorzystuje technologię komunikacji bezprzewodowej o niewielkim zasięgu i częstotliwości 2, 4 GHz do łączenia różnych urządzeń, znajdujących się w niewielkich odległościach. org/1999/xhtml">• Rozwiązanie to stosowane jest w komputerach, urządzeniach peryferyjnych, telefonach komórkowych, tabletach, urządzeniach gospodarstwa domowego i w samochodach. Łącze Bluetooth® umożliwia szybkie bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy obsługującymi je urządzeniami. org/1999/xhtml">• Zestaw głośnomówiący Bluetooth® to urządzenie umożliwiające użytkownikowi wygodny dostęp do funkcji telefonu komórkowego wyposażonego w łącze Bluetooth® może nie obsługiwać niektórych urządzeń wyposażonych w łącze Bluetooth W przypadku próby nawiązania połączenia telefonicznego telefonem komórkowym znajdującym się poza pojazdem i połączonym z łączem Bluetooth®, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane za pośrednictwem zestawu głośnomówiącego Bluetooth® pojazdu. org/1999/xhtml">• W takim przypadku należy rozłączyć połączenie z zestawem głośnomówiącym Bluetooth® w telefonie komórkowym lub za pośrednictwem ekranu systemu audio.

Zasady bezpieczeństwa

• Używanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth® do systemu audio umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych oraz zarządzanie listą kontaktów za pośrednictwem systemu audio pojazdu. Przed rozpoczęciem korzystania z tych funkcji należy zapoznać się z Instrukcją obsługi.

• Obsługa elementów sterowania systemem podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy od sytuacji na drodze i doprowadzić do wypadku. Podczas prowadzenia nie koncentrować się na obsłudze urządzenia.

• Dłuższe wpatrywanie się w ekran zwiększa ryzyko wypadku. Należy ograniczyć do minimum czas wpatrywania się w ekran.

Wskazówki dotyczące podłączania urządzeń obsługujących łącze Bluetooth®

• Pojazd obsługuje następujące funkcje łącza Bluetooth® (niektóre rodzaje urządzeń Bluetooth® mogą nie obsługiwać poszczególnych funkcji):

1) Nawiązywanie połączeń telefonicznych poprzez zestaw głośnomówiący Bluetooth

2) Operacje podczas trwania połączenia telefonicznego (połączenie prywatne, przełączanie połączenia, sterowanie głośnością mikrofonu).

3) Pobieranie historii połączeń zapisanej w urządzeniu Bluetooth

4) Pobieranie listy kontaktów zapisanych w urządzeniu Bluetooth

5) Automatyczne pobieranie listy kontaktów/historii połączeń po połączeniu z urządzeniem Bluetooth

6) Automatyczne połączenie z urządzeniem Bluetooth® po uruchomieniu pojazdu.

7) Odtwarzanie plików dźwiękowych przez łącze Bluetooth

• Przed połączeniem urządzenia z systemem audio należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje łącze Bluetooth

• Nawet jeżeli urządzenie obsługuje łącze Bluetooth®, w przypadku wyłączonej funkcji Bluetooth® urządzenia nie można nawiązać połączenia. W takim przypadku należy włączyć funkcję Bluetooth® urządzenia i ponownie podjąć próbę połączenia.

• Połączenie pomiędzy systemem audio a urządzeniem Bluetooth® należy nawiązywać tylko przy zatrzymanym pojeździe.

• W przypadku utracenia połączenia nawiązanego z urządzeniem przez łącze Bluetooth® z powodu nieprawidłowych warunków działania (przekroczenia zasięgu połączenia, wyłączenia urządzenia zewnętrznego, błędu połączenia itp. ), system automatycznie wyszukuje urządzenie Bluetooth® i ponownie łączy się z nim.

• Aby wyłączyć funkcję łączenia automatycznego urządzenia Bluetooth®, należy wyłączyć funkcję połączenia Bluetooth® w urządzeniu. Aby poznać zasady działania połączenia Bluetooth® dla danego urządzenia, należy zapoznać się z jego Instrukcją obsługi.

• Jakość i głośność połączeń telefonicznych wykonywanych za pomocą zestawu głośnomówiącego może zależeć od rodzaju urządzenia Bluetooth

• W niektórych typach urządzeń mogą występować chwilowe przerwy w połączeniu Bluetooth

1) Wyłączyć funkcję połączenia Bluetooth® w urządzeniu ➟ Włączyć funkcję i spróbować ponownie.

2) Usunąć powiązane urządzenia zarówno z systemu audio jak i z urządzenia Bluetooth®, następnie spróbować ponownie powiązać urządzenia.

3) Wyłączyć zasilanie urządzenia Bluetooth® ➟ Włączyć zasilanie i spróbować ponownie.

4) Wyjąć baterię z urządzenia Bluetooth®; włożyć ją ponownie, włączyć urządzenie i spróbować połączyć z systemem.

5) Uruchomić ponownie pojazd i spróbować połączyć urządzenie z systemem.

Powiązywanie urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth®

Informacje na temat powiązywania urządzeń Bluetooth®

• Powiązywanie oznacza synchronizację telefonu komórkowego lub innego urządzenia zewnętrznego wyposażonego w łącze Bluetooth® z systemem audio, umożliwiające nawiązywanie połączeń pomiędzy systemem a tym urządzeniem. Dla nawiązania połączenia Bluetooth® niezbędne jest wykonanie poniższej procedury.

• Można powiązać maksymalnie pięć urządzeń.

• Powiązywanie urządzenia Bluetooth® podczas jazdy jest niemożliwe.

Powiązywanie pierwszego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth®

Nacisnąć przycisk [PHONE] (telefon) na panelu systemu audio lub przycisk [CALL] (połączenie) na kierownicy Wyszukać i powiązać samochód na liście urządzeń Bluetooth® Wprowadzić kod identyfikacyjny w urządzeniu Bluetooth® lub zaakceptować kod Procedura jest zakończona.

1. Po naciśnięciu przycisku [PHONE] (telefon) na panelu systemu audio lub przycisku [CALL] (połączenie) na kierownicy, wyświetlany jest ekran pokazany obok. Urządzenia mogą teraz zostać powiązane. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/55. jpg"/>

(1) Device name (nazwa urządzenia): nazwa znaleziona w urządzeniu BluetoothInformacja

Na powyższej ilustracji podano przykładową nazwę urządzenia. Należy sprawdzić faktyczną nazwę na urządzeniu.

2. Włączyć w menu urządzenia Bluetooth® (telefon komórkowy itp. ) funkcję wyszukiwania dostępnych urządzeń Bluetooth®, czy nazwa urządzenia jest taka sama, jak nazwa wyświetlana na ekranie systemu audio. Następnie zaznaczyć ją. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/G2H4G017EE. jpg"/>

4. W przypadku urządzeń wymagających potwierdzenia kodu identyfikacyjnego system audio prezentuje ekran pokazany powyżej. W urządzeniu Bluetooth® wyświetlany jest ekran wprowadzania 6-cyfrowego kodu identyfikacyjnego.

– Sprawdzić zgodność 6-cyfrowych kodów identyfikacyjnych na ekranie systemu audio i urządzenia Bluetooth®, a następnie nacisnąć przycisk [OK] na ekranie urządzenia BluetoothInformacja

Powyżej pokazano przykładowy 6-cyfrowy kod identyfikacyjny. Należy sprawdzić faktyczny kod identyfikacyjny.

Powiązywanie drugiego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth®

Nacisnąć przycisk [SETUP] (ustawienia) na ekranie systemu audio Wybrać pozycję [Bluetooth] Wybrać pozycję [Connections] (połączenia) Wybrać pozycję [Add new] (dodaj nowe). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/G2H4G018EE. jpg"/>

– Od tego punktu procedura powiązywania jest identyczna z procedurą „Powiązywanie pierwszego urządzenia wyposażonego w łącze Bluetooth®”. org/1999/xhtml">• System oczekuje na powiązanie urządzenia Bluetooth® przez trzy minuty. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi powiązanie urządzenia, operacja zostaje anulowana. W takim przypadku należy rozpocząć ją od początku. org/1999/xhtml">• W przypadku większości urządzeń Bluetooth® połączenie jest nawiązywane automatycznie po powiązaniu urządzeń. Niektóre urządzenia mogą wymagać odrębnego potwierdzenia przed połączeniem. Po przeprowadzeniu operacji powiązywania należy sprawdzić i potwierdzić stan połączenia urządzenia Bluetooth

Podłączanie urządzeń wyposażonych w łącze Bluetooth®

Jeżeli nie ma podłączonych urządzeń

Nacisnąć przycisk [PHONE] (telefon) na panelu systemu audio lub przycisk [CALL] (połączenie) na kierownicy Pojawia się lista powiązanych urządzeń Bluetooth® Wybrać żądane urządzenie Bluetooth® z listy Ustanowić połączenie Bluetooth

Jeżeli są podłączone urządzenia

Nacisnąć przycisk [Phone] (telefon) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Settings] (ustawienia) Wybrać urządzenie Bluetooth®, które ma zostać połączone Nacisnąć przycisk [Connect] (połącz) Ustanowić połączenie Bluetooth

Informacja

Za pomocą łącza Bluetooth® można połączyć tylko jedno urządzenie na raz. org/1999/xhtml">• Jeżeli połączone jest urządzenie Bluetooth®, nie można przeprowadzić operacji powiązywania innych urządzeń.

Odbieranie/odrzucanie połączeń telefonicznych

Odbieranie połączenia telefonicznego z połączonym urządzeniem Bluetooth

(1) Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na liście kontaktów, system prezentuje jego nazwę.

(2) Numer telefonu połączenia przychodzącego: system prezentuje numer telefonu połączenia przychodzącego.

(3) Przycisk [Accept] (odbierz): odebranie połączenia.

(4) Przycisk [Reject] (odrzuć): odrzucenie połączenia. org/1999/xhtml">• Po wyświetleniu ekranu połączenia przychodzącego system nie wyświetla ekranu trybu audio ani ekranu ustawień. Możliwa jest jedynie regulacja głośności połączenia. org/1999/xhtml">• Niektóre typu urządzeń Bluetooth® mogą nie obsługiwać funkcji odrzucania połączenia telefonicznego. org/1999/xhtml">• Niektóre typy urządzeń Bluetooth® mogą nie obsługiwać funkcji wyświetlania numeru telefonu.

Operacje podczas trwania połączenia telefonicznego

Połączenie przychodzące z połączonym urządzeniem Bluetooth Wybrać pozycję [Accept] (odbierz). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/69. jpg"/>

(1) Czas połączenia: system prezentuje czas trwania połączenia.

(2) Nazwa rozmówcy: jeżeli numer rozmówcy jest zapisany na liście kontaktów, system prezentuje jego nazwę.

(3) Numer telefonu połączenia przychodzącego: system prezentuje numer telefonu połączenia przychodzącego.

(4) Przycisk [Keypad] (klawiatura): wyświetlenie klawiatury numerycznej do obsługi usługi automatycznej odpowiedzi.

(5) Przycisk [Private] (tryb prywatny): przekazanie połączenia do telefonu komórkowego.

(6) Przycisk [Mic. Vol. ] (czułość mikrofonu): regulacja głośności połączeń wychodzących.

(7) Przycisk [End] (zakończenie połączenia): zakończenie połączenia telefonicznego. org/1999/xhtml">® mogą nie obsługiwać funkcji trybu prywatnego. org/1999/xhtml">• Głośność połączeń wychodzących zależy od rodzaju urządzenia Bluetooth

Ulubione numery telefonów

Nacisnąć przycisk [PHONE] (telefon) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Favourites] (ulubione) System prezentuje listę ulubionych numerów. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/72. jpg"/>

(1) Lista ulubionych numerów: system prezentuje listę powiązanych ulubionych numerów (Favourites).

Po wybraniu numeru następuje nawiązanie połączenia telefonicznego.

(2) Przycisk [Add to favourites] (dodaj do ulubionych): dodanie pobranego numeru telefonu do listy ulubionych.

(3) Przycisk [Delete] (usuń): usunięcie zapisanego numeru z listy ulubionych. org/1999/xhtml">• Na liście ulubionych numerów można zapisać do 20 numerów dla każdego powiązanego urządzenia. org/1999/xhtml">• Lista ulubionych numerów jest dostępna po połączeniu urządzenia Bluetooth® powiązanego z daną listą. org/1999/xhtml">• System audio nie pobiera listy ulubionych numerów z urządzeń Bluetooth Aby dodać kontakty do listy ulubionych numerów, należy je uprzednio pobrać z urządzenia. org/1999/xhtml">• Zapisana lista ulubionych numerów nie jest aktualizowana, nawet w przypadku zmiany listy kontaktów połączonego urządzenia Bluetooth

Historia połączeń

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Call history] (historia połączeń) System prezentuje historię połączeń. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/75. jpg"/>

(1) Historia połączeń: wyświetlenie pobranej listy historii połączeń.

(2) Przycisk [Sort by] (sortuj według): sortowanie według wszystkich połączeń, połączeń wychodzących, połączeń odebranych lub połączeń nieodebranych.

(3) Przycisk [Download] (pobierz): pobranie historii połączeń z połączonych urządzeń Bluetooth

• System zapisuje maksymalnie 50 połączeń wychodzących, połączeń odebranych i połączeń nieodebranych.

• Po pobraniu najnowszej historii połączeń system usuwa istniejącą historię połączeń.

Kontakty

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Contacts] (kontakty) Wybrać literę (np. A) System prezentuje odpowiednie kontakty. pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/79. jpg"/>

(1) Kontakty: wyświetlenie pobranych kontaktów.

(2) Przycisk [Download] (pobierz): pobranie kontaktów z połączonych urządzeń Bluetooth Można zapisać do 2000 kontaktów. org/1999/xhtml">• W niektórych przypadkach pobranie kontaktów z urządzenia Bluetooth® wymaga dodatkowego potwierdzenia w urządzeniu. Jeżeli pobieranie kontaktów nie przebiegło prawidłowo, należy zaakceptować pobieranie w ustawieniach urządzenia Bluetooth® lub na ekranie systemu audio. org/1999/xhtml">• System nie wyświetla kontaktów bez przypisanego numeru telefonu.

Wybieranie numeru

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Dial] (wybieranie numeru). pl/Publish/Instrukcja_obslugi_IONIQ_AE_EV/4_System_multimedialny_[html]-web-resources/image/81. jpg"/>

(1) Okno wprowadzania numeru telefonu: system prezentuje numer telefonu wprowadzony za pomocą klawiatury.

(2) Przycisk kasowania

– Naciśnięcie usuwa pojedynczą cyfrę.

– Naciśnięcie i przytrzymanie usuwa cały numer telefonu.

(3) Klawiatura: umożliwia wprowadzenie numeru telefonu.

(4) Nazwa telefonu z łączem Bluetooth®

– System prezentuje nazwę połączonego urządzenia Bluetooth

– System prezentuje kontakty pasujące do cyfr/liter wprowadzanych za pomocą klawiatury.

(5) Przycisk [Call] (nawiązania połączenia)

– Naciśnięcie umożliwia wybór numeru telefonu do nawiązania połączenia.

– Naciśnięcie bez wskazania numeru umożliwia sprawdzenie listy ostatnio wybieranych numerów.

Ustawienia

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Settings] (ustawienia).

– Aby poznać ustawienia telefonu, patrz część „Ustawienia” na następnej stronie.

Ustawienia

System umożliwia zmianę ustawień ekranu, dźwięku, daty/godziny, łącza Bluetooth®, podstawowych ustawień systemowych, wygaszacza ekranu i wyłączania ekranu.

Aby uzyskać dostęp do ustawień, należy nacisnąć przycisk ustawień [SETUP] na panelu systemu audio.

Display (ekran)

Nacisnąć przycisk [SETUP] (ustawienia) na panelu systemu audio Wybrać pozycję [Display] (ekran).

• Dimming mode (przyciemnianie): regulacja jasności ekranu systemu audio w zależności od pory dnia.

• Illumination (podświetlenie): zmiana jasności ekranu systemu audio.

• Text scroll (przewijanie tekstu)*: włączenie funkcji przewijania tekstu wyświetlanego na ekranie, jeżeli jest on zbyt długi do wyświetlenia w całości.

Sound (dźwięk)

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Sound] (dźwięk).

• Position (przesunięcie): zmiana balansu dźwięku lewo/prawo oraz przód/tył.

• Equaliser (Tone) (korektor graficzny – tonacja): zmiana tonów dźwięku.

• Speed dependent volume control (dostosowywanie poziomu głośności do prędkości jazdy): dostosowanie automatyczne poziomu głośności systemu audio do prędkości samochodu.

• Beep (sygnał dźwiękowy): potwierdzanie dotknięcia ekranu sygnałem dźwiękowym.

Date/Time (data/godzina)

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Date/Time] (data/godzina).

• Set time (ustaw godzinę): ustawianie godziny wyświetlanej na ekranie systemu audio.

• Time format (format czasu): wybieranie pomiędzy formatem 12-godzinnym i 24-godzinnym.

• Set date (ustaw datę): ustawianie daty wyświetlanej na ekranie systemu audio.

Bluetooth (łącze Bluetooth®)

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Bluetooth].

• Connections (połączenia): sterowanie powiązywaniem, usuwaniem, łączeniem i rozłączaniem urządzeń Bluetooth

• Auto connection priority (priorytet łączenia automatycznego): ustawienie priorytetu automatycznego połączenia z urządzeniem Bluetooth

• Update contacts (aktualizacja kontaktów): pobieranie kontaktów z połączonych urządzeń Bluetooth

• Bluetooth voice guidance (podpowiedzi głosowe połączenia Bluetooth)*: odtwarzanie lub wyciszanie powiadomień głosowych o powiązywaniu, łączeniu lub błędach dotyczących urządzeń Bluetooth Usunięcie powiązanego urządzenia powoduje automatyczne usunięcie jego historii połączeń i listy kontaktów, zapisanych w systemie audio. org/1999/xhtml">• W przypadku połączeń Bluetooth® o niższym priorytecie nawiązanie połączenia może trwać nieco dłużej. org/1999/xhtml">• Kontakty można pobrać wyłącznie z aktualnie połączonego urządzenia Bluetooth Jeżeli z systemem nie jest połączone żadne urządzenie Bluetooth®, przycisk [Download Contacts] (pobieranie kontaktów) jest nieaktywny. org/1999/xhtml">• System nie obsługuje podpowiedzi głosowych połączenia Bluetooth®* w języku słowackim, węgierskim ani koreańskim.

System (podstawowe ustawienia systemowe)

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [System] (ustawienia systemowe).

• Memory information (informacje na temat pamięci): system prezentuje informację o stopniu zapełnienia pamięci katalogu My Music.

• Language (język): zmiana wersji językowej systemu.

• Default (domyślne): resetowanie ustawień systemu. png"/>Informacja

Zresetowanie ustawień systemu powoduje jego działanie wg parametrów domyślnych oraz usunięcie wszystkich zapisanych danych i ustawień.

Screen Saver (wygaszacz ekranu)

Funkcja ta umożliwia wybór informacji wyświetlanych po wyłączeniu ekranu lub systemu.

Nacisnąć przycisk Wybrać pozycję [Screen Saver] (wygaszacz ekranu).

• Analogue (analogowy): system prezentuje zegar analogowy.

• Digital (cyfrowy): system prezentuje zegar cyfrowy.

• None (brak): system nie wyświetla żadnych informacji.

Display Off (wyłączenie ekranu)

Funkcja ta umożliwia wyłączenie ekranu, np. aby zapobiec oślepianiu podczas jazdy nocą. jpg" alt=""/> Wybrać pozycję [Display Off] (wyłączenie ekranu). png"/>Informacja

Aby ustawić informacje wyświetlane po wyłączeniu ekranu, należy skorzystać z funkcji wygaszacza ekranu (Screen Saver).

Deklaracja zgodności

Deklaracja CE dla krajów EU

1 CLIO INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 RENAULT zaleca oleje ELF Firma ELF opracowuje dla RENAULT pełną gamę olejów i smarów: oleje silnikowe oleje do mechanicznych i automatycznych skrzyń biegów Ostrzeżenie: aby zoptymalizować działanie silnika, lstosowanie danego oleju może być ograniczone do niektórych modeli lsamochodów. Prosimy o zapoznanie się z kartą przeglądów. Badania stymulowane nowymi rozwiązania stosowanymi w Formule 1 sprawiają, że oleje i smary odznaczają się bardzo wysoką jakością. Ta nowa gama produktów, opracowana wraz z zespołem specjalistów RENAULT, odpowiada idealnie parametrom technicznym samochodów tej marki. Oleje firmy ELF znacznie przyczyniają się do zwiększania osiągów Państwa samochodu. Photo credit: Total/DPPI Imacom group RENAULT zaleca stosowanie homologowanych olejów ELF do wymiany i uzupe niania uk adu. Prosimy o kontakt z Autoryzowanem Partnerem RENAULT lub zapoznanie się z naszą stroną internetową www. lubrifiants. elf. com Marka

3 Witamy w gronie użytkowników samochodów naszej marki Niniejsza instrukcja obsługi i konserwacji samochodu zawiera cenne dla Państwa informacje, dzięki którym: poznacie swój samochód, co pozwoli Wam w optymalny sposób wykorzystać zastosowane w nim nowoczesne rozwiązania techniczne. zapewnicie najlepsze warunki eksploatacji pojazdu, poprzez dokładne przestrzeganie wszystkich zaleceń dotyczących jego obsługi. nie tracąc cennego czasu poradzicie sobie we własnym zakresie z czynnościami, które nie wymagają odwoływania się do pomocy fachowca. Tych kilka chwil poświęconych na przestudiowanie niniejszej instrukcji zostanie Państwu w pełni zrekompensowane, dzięki możliwości zapoznania się ze wszystkimi zaletami samochodu, funkcjami i nowościami technicznymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, personel techniczny naszej sieci obsługi pozostaje do Państwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informacji. Aby ułatwić Państwu korzystanie z instrukcji, wprowadziliśmy do niej następujący symbol: Oznacza ryzyko, niebezpieczeństwo lub zalecenie związane z bezpieczeństwem. Opis modelu prezentowanego w niniejszej instrukcji został opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania tekstu. Przedstawiono w niej między innymi wszystkie elementy wyposażenia (dostępne w wersji podstawowej lub dodatkowe). Ich obecność w modelu zależy od wersji, dodatkowego wyposażenia i kraju przeznaczenia pojazdu. Instrukcja może zawierać również opis elementów mających się pojawić w samochodzie w najbliższej przyszłości. Określenie Partner marki oznacza w niniejszej instrukcji Autoryzowanego Partnera RENAULT. Życzymy szerokiej drogi za kierownicą Państwa nowego samochodu. Tłumaczenie z języka francuskiego. Przedruk i tłumaczenie, także częściowe, bez pisemnej zgody producenta pojazdu, jest zabronione. 0. 1

4 0. 2

5 S P I S T R E Ś C I Rozdziały Poznajemy samochód... Jazda samochodem... Komfort jazdy... Obsługa... Rady praktyczne... Dane techniczne... Skorowidz alfabetyczny

6 0. 4

7 Rozdział 1: Poznajemy samochód Kluczyk, nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne, sposób użycia, zabezpieczenie antywłamaniowe Karta RENAULT: informacje ogólne, sposób użycia, zabezpieczenie antywłamaniowe Drzwi Automatyczne blokowanie zamków podczas jazdy System blokady rozruchu Zagłówek Fotele Kierownica/Zespół wspomagania kierownicy Pasy bezpieczeństwa Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy tylne pasy boczne poduszki powietrzne Bezpieczeństwo dzieci: informacje ogólne Wybór mocowania fotelika dla dziecka Montaż fotelika dla dziecka Odłączanie, włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu Sygnały ostrzegawcze dźwiękowe i świetlne Miejsce kierowcy Tablica wskaźników Komputer pokładowy Godzina i temperatura zewnętrzna Lusterka wsteczne Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna Regulacja ustawienia reflektorów Wycieraczki, spryskiwacze szyb Zbiornik paliwa (uzupełnianie paliwa)

8 KLUCZYK - NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: informacje ogólne (1/2) A 1 B C Kluczyk A 1 Kodowany kluczyk do stacyjki, drzwi i korka wlewu paliwa. Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe B lub C 2 Zablokowanie wszystkich zamków. 3 Odblokowanie wszystkich zamków. 4 Zablokowanie-odblokowanie tylko zamka tylnej klapy (w przypadku nadajników z trzema przyciskami). 5 Zablokowanie-odblokowanie grota kluczyka nadajnika C. W celu zwolnienia grota, wcisnąć przycisk 5, grot wysunie się samoczynnie. Nacisnąć na przycisk 5 i popchnąć grot, aby wsunąć go na swoje miejsce. Kluczyk 1 nie powinien być używany do celów innych niż opisane w instrukcji (otwieranie butelki, itd. ). Rada Nie należy zbliżać nadajnika do źródła ciepła, zimna lub wilgoci. 1. 2

9 KLUCZYK - NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: informacje ogólne (2/2) Zasięg działania nadajnika zdalnego sterowania na fale radiowe Zakres ten zmienia się zależnie od otoczenia: należy zatem ostrożnie obchodzić się z nadajnikiem, aby nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe naciśnięcie przycisku. Zakłócenia Obecność niektórych przedmiotów (przedmioty metalowe, telefony komórkowe, strefy o silnym polu elektromagnetycznym... ), w pobliżu kluczyka może powodować zakłócenia i utrudniać działanie systemu. Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz pojazdu. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, uruchamiając silnik, włączając elementy wyposażenia, takie jak na przykład podnośniki szyb lub też zablokować drzwi. Ryzyko poważnych obrażeń. Wymiana, dodatkowy kluczyk lub nadajnik zdalnego sterowania. Należy kontaktować się wyłącznie z Autoryzowanym Partnerem marki: w przypadku wymiany kluczyka, w celu uruchomienia centralnego zamka, zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu ze wszystkimi kluczykami do Autoryzowanego Partnera marki; zależnie od wersji pojazdu, istnieje możliwość używania maksymalnie czterech nadajników zdalnego sterowania. Gdy nadajnik nie działa Należy upewnić się, czy bateria jest w dobrym stanie, odpowiada danemu modelowi oraz jest prawidłowo włożona. Okres trwałości baterii wynosi około dwóch lat. Aby zapoznać się z procedurą wymiany baterii, patrz paragraf Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: bateria w rozdziale

10 NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: sposób użycia (1/2) A B 2 2 Odblokowywanie zamków drzwi Nadajnik zdalnego sterowania A lub B Wcisnąć przycisk odblokowujący 2. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów. Cechy szczególne (dotyczy niektórych krajów): pojedyncze wciśnięcie przycisku 2 pozwala odblokować same drzwi kierowcy i klapkę wlewu paliwa, dwukrotne wciśnięcie przycisku 2 umożliwia odblokowanie zamków pozostałych drzwi. Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę). Kluczyk nie powinien być używany do celów innych niż opisane w instrukcji (otwieranie butelki). 4

11 NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: sposób użycia (2/2) A 1 Blokowanie zamków drzwi Nadajnik zdalnego sterowania A lub B Nacisnąć na przycisk blokujący 1. Blokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów. Jeżeli jedne drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedokładnie zamknięte, następuje zablokowanie, a potem szybkie odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie migają. 5 B 1 5 Odblokowanie-zablokowanie samego zamka bagażnika (dotyczy niektórych krajów) Nacisnąć na przycisk 5 w celu odblokowania lub zablokowania pokrywy bagażnika. Odblokowanie zamka zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów, jeżeli zamki w pojeździe były zablokowane. Zablokowanie zamka bagażnika zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów, jeżeli zamki w pojeździe były zablokowane. Uwaga: przy pracującym silniku, włączonym zapłonie oraz w pozycji akcesoria, przyciski kluczyka są nieaktywne. 5

12 NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: zabezpieczenie antywłamaniowe 1 1 W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, pozwala ono na zablokowanie zamków oraz uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą klamek wewnętrznych (np. w razie stłuczenia szyby w celu otwarcia drzwi od wewnątrz). Aby włączyć zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi Wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk 1. Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane pięciokrotnym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów. Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osoba! 1. 6

13 KARTA RENAULT: informacje ogólne (1/2) Karta RENAULT umożliwia: odblokowanie lub zablokowanie zamków elementów otwieranych nadwozia (drzwi, pokrywy bagażnika) oraz klapki wlewu paliwa (patrz następne strony); rozruch silnika - patrz paragraf Uruchamianie silnika w rozdziale 2. Trwałość baterii karty Jest ona zasilana przez baterię, którą należy wymienić, gdy komunikat Bateria karty do wymiany pojawi się na tablicy wskaźników (patrz paragraf Karta RENAULT: bateria w rozdziale 5). Rada Nie należy zbliżać karty do źródła ciepła, zimna lub wilgoci. Nie należy umieszczać karty RENAULT w miejscach, w których mogłaby ulec wygięciu, a nawet przypadkowemu uszkodzeniu: może się tak zdarzyć na przykład, gdy usiądziemy na karcie schowanej w tylnej kieszeni ubrania. 1 Odblokowanie wszystkich zamków. 2 Zablokowanie wszystkich zamków. 3 Zablokowanie-Odblokowanie zamka pokrywy bagażnika. 4 Kluczyk zapasowy. Zasięg działania karty RENAULT Zmienia się on w zależności od otoczenia: należy zatem uważnie obchodzić się z kartą RENAULT, aby nie spowodować zablokowania lub odblokowania zamków przez przypadkowe wciśnięcie przycisku. Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta RENAULT znajduje się wewnątrz pojazdu. 7

14 KARTA RENAULT: informacje ogólne (2/2) Kluczyk zapasowy wbudowany 4 lub niezależny 5 (zależnie od wersji pojazdu) Używa się go w sytuacjach wyjątkowych, do blokowania lub odblokowania zamka przednich drzwi z lewej strony, gdy karta RENAULT nie działa. pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym; korzystanie z urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta; zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator, itp. 4 5 Sposób użycia kluczyka zapasowego został opisany w paragrafie Blokowanieodblokowywanie zamków drzwi. Po uzyskaniu dostępu do samochodu przy pomocy kluczyka zapasowego, wprowadzić kartę RENAULT do czytnika w celu uruchomienia silnika. Wymiana karty RENAULT lub konieczność posiadania karty zapasowej W przypadku zagubienia karty RENAULT, jak również gdy zechcą Państwo posiadać kartę zapasową, prosimy zwrócić się wyłącznie do Autoryzowanego Partnera marki. W przypadku wymiany karty RENAULT zachodzi konieczność odprowadzenia pojazdu wraz ze wszystkimi kartami RENAULT do Autoryzowanego Partnera marki, aby ustawić ponownie parametry początkowe całego systemu. Do jednego samochodu można używać do czterech kart RENAULT. 8

15 KARTA RENAULT Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA: sposób użycia 2 1 Odblokowywanie zamków drzwi Wcisnąć przycisk odblokowujący 1. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednokrotnym mignięciem świateł awaryjnych i kierunkowskazów bocznych. 3 Blokowanie zamków drzwi Wcisnąć przycisk blokujący 2. Blokowanie zamków zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i kierunkowskazów bocznych. Jeżeli jedne drzwi (lub pokrywa bagażnika) są otwarte lub niedomknięte, albo karta RENAULT pozostała w czytniku, następuje szybkie zablokowanie, a następnie odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie migają. Odblokowanie / Zablokowanie zamka bagażnika Wcisnąć przycisk 3 w celu odblokowania lub zablokowania zamka pokrywy bagażnika. Zablokowanie zamka bagażnika zostaje zasygnalizowane dwukrotnym mignięciem świateł awaryjnych i bocznych kierunkowskazów, jeżeli zamki drzwi w pojeździe były zablokowane. Uwaga: przy pracującym silniku lub po włączeniu zapłonu, przyciski karty są nieaktywne. Miganie świateł awaryjnych informuje o stanie pojazdu: jedno mignięcie wskazuje, że zamki pojazdu są całkowicie odblokowane; dwa mignięcia wskazują, że zamki pojazdu są całkowicie zablokowane. Przy pracującym silniku przyciski karty są nieaktywne. 9

16 KARTA RENAULT TYPU WOLNE RĘCE: sposób użycia (1/2) Sposób użycia W pojazdach posiadających takie wyposażenie, zapewnia ona, oprócz funkcji karty RENAULT z nadajnikiem zdalnego sterowania, możliwość zablokowania/odblokowania zamków bez dotykania karty RENAULT w przypadku, gdy znajduje się ona w strefie zasięgu 1. Odblokowanie zamków drzwi i pokrywy bagażnika Mając przy sobie kartę RENAULT należy zbliżyć się do samochodu. Natychmiast po wsunięciu ręki za klamkę 2 drzwi następuje odblokowanie wszystkich drzwi i pokryw. Naciśnięcie na przycisk bagażnika 3 powoduje odblokowanie jedynie zamka pokrywy bagażnika. 10

17 KARTA RENAULT TYPU WOLNE RĘCE: sposób użycia (2/2) Jeżeli użytkownik chce sprawdzić, czy zamki są prawidłowo zablokowane, po dokonaniu zablokowania za pomocą karty RENAULT lub przycisków znajdujących się na klamkach, może on, przez około trzy sekundy, poruszyć klamkami, nie odblokowując drzwi. Potem włączy się ponownie tryb wolne ręce i każde dotknięcie klamki będzie powodować odblokowanie zamków. Blokowanie zamków w samochodzie Mając kartę RENAULT przy sobie, gdy drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte, wcisnąć przycisk 4 znajdujący się na jednej z klamek 2 lub przycisk 5 na pokrywie bagażnika. Uwaga: karta RENAULT musi znajdować się w strefie rozpoznania, aby zablokowanie zamków przy pomocy przycisków było możliwe. Jeżeli jedne drzwi (lub pokrywa bagażnika) są otwarte lub niedomknięte, albo karta pozostała w czytniku, następuje szybkie zablokowanie/odblokowanie zamków, a światła awaryjne i boczne kierunkowskazy nie migają. 11

18 KARTA RENAULT: zabezpieczenie antywłamaniowe 2 1 Aby włączyć zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk 2; lub wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk znajdujący się na jednej z zewnętrznych klamek drzwi lub przycisk na pokrywie bagażnika. Zablokowanie zamków zostaje zasygnalizowane pięciokrotnym mignięciem świateł awaryjnych. Aby wyłączyć zabezpieczenie antywłamaniowe drzwi Odblokować zamki w pojeździe za pomocą przycisku 1 karty RENAULT. Odblokowanie zamków zostaje zasygnalizowane jednym mignięciem świateł awaryjnych. W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, pozwala ono na zablokowanie zamków oraz uniemożliwia otwarcie drzwi za pomocą klamek wewnętrznych (w razie stłuczenia szyby w celu otwarcia drzwi od wewnątrz). Nigdy nie należy korzystać z funkcji zabezpieczenia antywłamaniowego drzwi, jeżeli wewnątrz samochodu pozostała jakaś osoba. 12

19 OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI (1/2) 1 2 Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł W momencie otwarcia drzwi, włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, informujący o pozostawieniu zapalonych świateł w sytuacji, gdy silnik samochodu jest wyłączony. Otwieranie z zewnątrz Po odblokowaniu zamków lub mając przy sobie kartę RENAULT typu wolne ręce, chwycić klamkę 1 i pociągnąć do siebie. W niektórych przypadkach konieczne jest dwukrotne pociągnięcie za klamkę w celu otwarcia drzwi. Otwieranie od wewnątrz Pociągnąć za klamkę 2. Alarm sygnalizujący otwarte drzwi lub pokrywę bagażnika Jeżeli jedne z drzwi (lub pokrywa bagażnika) są otwarte lub niedomknięte, po osiągnięciu prędkości około 7 km/h, na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna oraz, zależnie od wersji pojazdu, wyświetlony zostaje komunikat otwarty bagażnik lub otwarte drzwi. Alarm przypominający o pozostawieniu karty W chwili otwarcia drzwi po stronie kierowcy, jeżeli karta pozostała w czytniku, komunikat wyjmij kartę pojawia się na tablicy wskaźników i rozlega się sygnał dźwiękowy. Ze względów bezpieczeństwa, czynności otwierania lub zamykania drzwi należy wykonywać wyłącznie na postoju. 13

20 OTWIERANIE I ZAMYKANIE DRZWI (2/2) 3 Bezpieczeństwo dzieci Pojazdy wyposażone w przełącznik 3 Nacisnąć na przełącznik 3 w celu zablokowania otwierania drzwi tylnych od wewnątrz i działania elektrycznego podnoszenia tylnych szyb. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przełącznik. Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach Kierowca może zezwolić na działanie otwierania drzwi tylnych oraz, zależnie od wersji, funkcji podnoszenia szyb, wciskając przełącznik 3, co spowoduje zgaśnięcie wbudowanej lampki kontrolnej. Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku usterki: rozlega się sygnał dźwiękowy; na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat; nie świeci się wbudowana kontrolka. Po odłączeniu akumulatora, należy nacisnąć na przełącznik 3 po stronie rysunku w celu zablokowania tylnych drzwi. Inne przypadki 4 Chcąc uniemożliwić otwarcie tylnych drzwi od wewnątrz, należy opuścić dźwignię 4 i sprawdzić od środka, czy drzwi są prawidłowo zablokowane. Odpowiedzialność kierowcy w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko, osobę niepełnosprawną lub zwierzę. Mogłyby one narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub zablokować zamki drzwi. Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni, temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko. RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. 14

21 BLOKOWANIE-ODBLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI (1/3) Blokowanie-Odblokowanie zamków z zewnątrz Odbywa się ono za pomocą nadajnika zdalnego sterowania lub karty RENAULT: patrz paragrafy Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: informacje ogólne i Karta RENAULT: informacje ogólne. W niektórych przypadkach nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe i karta RENAULT mogą nie działać: zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator, itp. używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy); pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym. W takim przypadku istnieją cztery możliwości: użycie nadajnika zdalnego sterowania lub karty RENAULT w pobliżu zewnętrznego lewego lusterka wstecznego; 1 2 użycie, zależnie od wersji pojazdu, kluczyka z nadajnikiem zdalnego sterowania 1, niezależnego kluczyka 3 lub kluczyka zapasowego wbudowanego w kartę w przypadku drzwi przednich lewych; ręczne zablokowanie zamka każdych drzwi; użycie wewnętrznego przycisku blokowania-odblokowania zamków drzwi. 3 2 Sposób użycia kluczyka 1 lub 3 Wprowadzić kluczyk do zamka 2 i zablokować lub odblokować drzwi. 15

22 BLOKOWANIE-ODBLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI (2/3) A Używanie zapasowego kluczyka 4 wbudowanego w kartę RENAULT Wprowadzić zakończenie zapasowego kluczyka 4 na poziomie wycięcia 5. Wykonać ruch skierowany do góry w celu zdjęcia osłony A. Wprowadzić kluczyk 4 do zamka i zablokować lub odblokować przednie drzwi lewe. Ręczne blokowanie każdych z drzwi Po otwarciu drzwi przekręcić śrubę 6 przy pomocy kluczyka 4 i zamknąć drzwi. Drzwi są odtąd zablokowane z zewnątrz. Otwarcie drzwi będzie możliwe tylko od wewnątrz lub z zewnątrz - poprzez wprowadzenie kluczyka do zamka przednich lewych drzwi. 16

23 BLOKOWANIE-ODBLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI (3/3) Używanie wewnętrznego przycisku blokowania-odblokowania zamków drzwi. Przy wyłączonym zapłonie i otwartych jednych z drzwi przednich, wcisnąć i przytrzymać przez ponad pięć sekund przełącznik 7. Przed opuszczeniem samochodu użytkownik powinien upewnić się, czy ma przy sobie kluczyk lub kartę RENAULT. Po zamknięciu drzwi wszystkie elementy otwierane nadwozia zostaną zablokowane. Odblokowanie zamków w pojeździe z zewnątrz będzie możliwe wyłącznie przy użyciu kluczyka, karty RENAULT lub kluczyka zapasowego. 7 Lampka kontrolna informująca o pozostawieniu otwartych drzwi lub bagażnika Przy włączonym zapłonie, lampka kontrolna wbudowana w przełącznik 7 informuje kierowcę o stanie zablokowania drzwi lub pokrywy bagażnika: lampka zapalona oznacza, że elementy otwierane nadwozia są zablokowane; lampka zgaszona oznacza, że drzwi i bagażnik są odblokowane. Przy wyłączonym zapłonie, w chwili zablokowania zamków drzwi lampka kontrolna pozostaje zapalona, a następnie gaśnie. Blokowanie-odblokowywanie zamków od wewnątrz: przycisk 7 Steruje on jednoczesnym blokowaniem/odblokowywaniem drzwi i pokrywy bagażnika oraz klapki wlewu paliwa. Jeżeli jedne z drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedomknięte, następuje szybkie zablokowanie / odblokowanie zamków. Aby zablokować zamki w samochodzie, z pominięciem jednego z nich (przewożenie przedmiotów w otwartym bagażniku, itd. ), lub w strefie silnego działania fal elektromagnetycznych, albo w przypadku awarii kluczyka lub karty RENAULT: przy wyłączonym zapłonie, wcisnąć na ponad pięć sekund przełącznik 7. Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyk lub kartę RENAULT. W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi należy pamiętać, że w razie wypadku może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny. 17

24 AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKÓW DRZWI I POKRYW PODCZAS JAZDY Zasada działania Po ruszeniu, system automatycznie zablokuje zamki drzwi i pokryw, gdy tylko zostanie osiągnięta prędkość około 7 km/h. Odblokowanie następuje: poprzez naciśnięcie przycisku 1 odblokowania drzwi. po zatrzymaniu pojazdu, przy otwarciu jednych z drzwi przednich. Uwaga: w przypadku otwarcia tylnych drzwi, zostaną one automatycznie zablokowane ponownie, gdy pojazd osiągnie prędkość około 7 km/h. 1 Nieprawidłowości w działaniu W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu (funkcja automatycznego blokowania nie działa, lampka kontrolna wbudowana w przycisk 1 nie zapala się w chwili zablokowania zamków, itp. ), należy sprawdzić przede wszystkim, czy wszystkie drzwi i pokrywy zostały prawidłowo zamknięte. Jeżeli są prawidłowo zamknięte, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki. Odpowiedzialność kierowcy W przypadku jazdy z zablokowanymi zamkami drzwi, należy pamiętać, że może to utrudnić ratownikom dostęp do kabiny w razie wypadku. Uruchamianie funkcji Zależnie od wersji pojazdu, przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku, wcisnąć przycisk 1 centralnego zamka na około 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Wyłączanie funkcji Zależnie od wersji pojazdu, przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku, wcisnąć przycisk 1 centralnego zamka na około 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. 18

25 SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU System ten zabezpiecza przed uruchomieniem samochodu przez osobę nie posiadającą kodowanego kluczyka lub karty pojazdu. Zasada działania W chwili uruchomienia silnika, lampka kontrolna 1 świeci się w sposób ciągły przez kilka sekund, po czym gaśnie (patrz paragraf Uruchamianie silnika w rozdziale 2). Pojazd zostaje automatycznie zabezpieczony w kilka sekund po wyłączeniu silnika. Kontrolka zabezpieczenia pojazdu Po wyłączeniu silnika lampka kontrolna 1 miga, pojazd jest zabezpieczony. 1 Lampka kontrolna nieprawidłowości w działaniu Jeżeli po próbie uruchomienia silnika, kontrolka nadal miga lub świeci się w sposób ciągły, oznacza to usterkę systemu. W takim przypadku należy użyć drugiego kluczyka lub drugiej karty (dostarczonej z pojazdem). Jeżeli problem nadal występuje, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki, gdyż jedynie on jest upoważniony do naprawy systemu blokady rozruchu. W razie wystąpienia zakłóceń w działaniu i/lub nierozpoznania przez pojazd karty RENAULT typu wolne ręce, należy przemieścić kartę lub wprowadzić ją do oporu do czytnika. Wszelka ingerencja lub modyfikacja systemu blokady rozruchu (moduły elektroniczne, przewody, itp. ) może okazać się niebezpieczna. Powinna ona być wykonywana przez wykwalifikowanych pracowników marki. 19

26 ZAGŁÓWKI PRZEDNIE (1/2) A B 2 1 Zagłówek stały bez regulacji wysokości A Zdejmowanie zagłówka Wcisnąć przycisk 1 i podnieść zagłówek aż do zwolnienia zaczepów. Montaż zagłówka Wprowadzić trzpienie zagłówka w prowadnice (odchylić oparcie do tyłu w razie potrzeby). Wsunąć zagłówek, aż zostanie zablokowany. Zagłówek A jest elementem o stałej konstrukcji i nie można regulować jego wysokości. Zagłówek z regulacją wysokości B Można go rozpoznać dzięki przyciskowi 2. Podnoszenie zagłówka Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości. Opuszczanie zagłówka Wcisnąć przycisk 2 i opuścić zagłówek do wybranej wysokości, przytrzymując go. 20

27 ZAGŁÓWKI PRZEDNIE (2/2) 2 B 3 Montaż zagłówka Jeśli regulacja trzpieni zagłówka została zmieniona, należy maksymalnie wyciągnąć trzpienie 3 (należy sprawdzić, czy są one prawidłowo ustawione oraz czy są czyste). W przypadku trudności, należy sprawdzić, czy rowki są skierowane do przodu. Wprowadzić trzpienie zagłówka w prowadnice (odchylić oparcie do tyłu w razie potrzeby). Włożyć zagłówek, aż do zablokowania, następnie nacisnąć na przycisk 1 i opuścić maksymalnie zagłówek. Sprawdzić, czy trzpienie 3 są prawidłowo zablokowane w oparciu fotela. Zdejmowanie zagłówka Ustawić zagłówek w najwyższej możliwej pozycji (w razie potrzeby odchylić oparcie do tyłu). Wcisnąć przycisk 2 i podnieść zagłówek aż do zwolnienia zaczepów. Uwaga: kiedy zagłówek jest wyjęty, należy uważać, aby nie zmienić ustawienia trzpieni 3. Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy; powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli: odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego część B musi znajdować się jak najbliżej czubka głowy. 21

28 PRZEDNIE FOTELE (1/2) Przesuwanie do przodu lub do tyłu Podnieść uchwyt 1 pod fotelem w celu odblokowania fotela. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy fotel został zablokowany. Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju. Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie. W celu podniesienia lub opuszczenia siedzenia fotela Zmieniać położenie dźwigni 2 w górę lub w dół tyle razy, ile jest to konieczne. Ogrzewane fotele (zależnie od wersji pojazdu) Przy włączonym zapłonie, wcisnąć przełącznik 3 danego fotela. Wyposażony w termostat system reguluje poziom ogrzewania i wyłącza je w razie potrzeby. Pochylanie oparcia Obracać pokrętłem 5 w celu ustawienia oparcia w żądanym położeniu. Regulacja fotela kierowcy na wysokości bioder Obrócić pokrętło 4. Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa. 22

29 PRZEDNIE FOTELE (2/2) 6 1 W przypadku gdy osoba, przedmiot lub fotelik dla dziecka utrudnia zablokowanie przednich foteli, należy wykonać następujące czynności: poprosić pasażera lub pasażerów o opuszczenie pojazdu i wyjąć z miejsc tylnych przedmioty o dużych gabarytach; ponownie zablokować fotel lub fotele w położeniu początkowym; przesunąć fotel lub fotele do przodu, by zwiększyć wolną przestrzeń; poprosić pasażerów o zajęcie miejsc, umieścić przedmioty lub fotelik dla dziecka na tylnych miejscach. Dostęp do tylnych siedzeń wersja trzydrzwiowa Unieść dźwignię 6, przechylić oparcie, a następnie przesunąć fotel do przodu. Ustawianie fotela w położeniu początkowym (położeniu zapamiętanym zależnie od wersji pojazdu): przesunąć fotel do tyłu, aż do jego zablokowania; odchylić oparcie aż do jego zablokowania. Upewnić się, czy fotel jest zablokowany prawidłowo. Nie przesuwać jednocześnie dźwigni 1 oraz dźwigni 6. Upewnić się, że nic ani nikt nie utrudnia prawidłowego zablokowania przedniego fotela. W przeciwnym razie należy usunąć z tyłu wszystko, co powoduje utrudnienia. Ustawić fotel w położeniu dostosowanym do ilości miejsca z tyłu. Pasażerowie mogą ponownie zająć miejsca tylne lub można tam umieścić przedmioty. Ponownie wykonać czynności, aż fotel zostanie prawidłowo zablokowany. Ryzyko przesunięcia się fotela na prowadnicach podczas przyspieszania i hamowania. 23

30 KIEROWNICA - UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY Wspomaganie układu kierowniczego Nigdy nie należy jeździć samochodem ze słabo naładowanym akumulatorem. Regulacja wysokości i stopnia wysunięcia kierownicy (zależnie od wersji pojazdu) Pociągnąć dźwignię 1 i ustawić kierownicę w żądanym położeniu i popchnąć dźwignię poza punkt oporu, aby zablokować kierownicę. Upewnić się, czy kierownica jest zablokowana prawidłowo. 1 Układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem Układ kierowniczy ze zmiennym wspomaganiem jest wyposażony w system kontroli elektronicznej, który dostosowuje siłę wspomagania kierownicy do prędkości pojazdu. Poruszanie kierownicą jest ułatwione przy manewrach parkowania (dla zapewnienia komfortu), natomiast w miarę jak rośnie prędkość pojazdu, ruchy kierownicą wymagają użycia większej siły (dla zapewnienia bezpieczeństwa przy dużych prędkościach). Jeżeli silnik jest wyłączony lub w przypadku usterki systemu, zawsze możliwe jest obrócenie kierownicy. Zwiększy się siła, którą trzeba będzie przyłożyć do kierownicy. Ze względów bezpieczeństwa, regulacji należy dokonywać na postoju. Nie należy utrzymywać kierownicy w położeniu maksymalnego skrętu, gdy pojazd stoi. Nigdy nie należy wyłączać silnika podczas jazdy (wyłączenie funkcji wspomagania). 24

31 PASY BEZPIECZEŃSTWA (1/4) Chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo zaleca się korzystanie z pasów niezależnie od długości trasy. Ponadto, w poszczególnych krajach obowiązują różne uregulowania prawne określające zasady stosowania pasów, z którymi każdy użytkownik samochodu musi się zapoznać. Aby zapewnić prawidłowe działanie pasów bezpieczeństwa z tyłu, należy sprawdzić, czy tylna kanapa została prawidłowo zablokowana. Patrz paragraf Tylna kanapa: funkcje w rozdziale 3. Niewłaściwie ułożone lub skręcone pasy bezpieczeństwa mogą stać się przyczyną poważnych obrażeń w razie wypadku. Dla jednej osoby, dorosłej lub dziecka, należy używać tylko jednego pasa bezpieczeństwa. Nawet kobiety w ciąży powinny zapinać pasy. W takim przypadku należy jednak zwrócić uwagę, aby pas biodrowy nie uciskał nadmiernie dolnej części brzucha i nie był zbyt luźny. Przed uruchomieniem pojazdu, należy najpierw ustawić pozycję fotela kierowcy, następnie wszyscy pasażerowie powinni wyregulować pasy bezpieczeństwa, aby uzyskać jak najlepsze zabezpieczenie. Ustawienie fotela kierowcy Usiąść głęboko w fotelu (po zdjęciu płaszcza, kurtki, itp. Jest to istotne dla odpowiedniego ustawienia kręgosłupa; ustawić odległość fotela od pedałów. Fotel powinien być na tyle odsunięty, aby umożliwić wciśnięcie do oporu pedału sprzęgła. Oparcie fotela powinno być ustawione w ten sposób, by ramiona pozostawały lekko zgięte; ustawić pozycję zagłówka. Dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, odległość między głową a zagłówkiem powinna być jak najmniejsza; ustawić wysokość siedzenia. To ustawienie pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia podczas prowadzenia samochodu; ustawić kierownicę w odpowiednim położeniu. 1 2 Regulacja pasów bezpieczeństwa Oprzeć się wygodnie. Pas obojczykowy 1 musi przebiegać jak najbliżej szyi, jednak nie zachodzić na nią. Pas biodrowy 2 musi płasko przylegać do miednicy, zachodząc na uda. Pas powinien możliwie jak najdokładniej przylegać do ciała. Np. unikać jazdy w zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod pasem jakichkolwiek przedmiotów, itd. 25

32 PASY BEZPIECZEŃSTWA (2/4) Blokowanie Rozwinąć taśmę pasa powoli i bez szarpnięć, wprowadzić klamrę 3 do zamka 5 i spowodować ich zatrzaśnięcie (należy sprawdzić prawidłowość zablokowania pasa, w tym celu pociągnąć za klamrę 3). W przypadku zablokowania taśmy pasa, puścić pas i jeszcze raz go rozwinąć. W przypadku całkowitego zablokowania pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociągnąć za pas, aby wyciągnąć około 3 cm taśmy. Puścić pas, umożliwiając samoczynne nawinięcie się taśmy na rolkę, a następnie rozwinąć go ponownie. Jeżeli problem nadal występuje, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki. ß Lampka ostrzegawcza sygnalizująca niezapięcie pasa bezpieczeństwa Zapala się ona w chwili uruchomienia silnika i świeci się światłem ciągłym, po czym, gdy pojazd osiągnie prędkość około 10 km/hprzy niezapiętym pasie kierowcy, zaczyna migać i przez 90 sekund słychać sygnał dźwiękowy. Odblokowywanie Nacisnąć na przycisk 4 w obudowie 5: pas zostanie zwinięty automatycznie. Przytrzymać klamrę, aby ułatwić tę czynność. 6 Regulacja wysokości położenia pasa bezpieczeństwa Przesunąć przycisk 6 w celu wybrania takiego ustawienia regulacji, które zapewni położenie pasa obojczykowego 1 spełniające warunki opisane powyżej. Po przeprowadzeniu regulacji należy sprawdzić prawidłowe zablokowanie. 26

33 PASY BEZPIECZEŃSTWA (3/4) Boczne tylne pasy bezpieczeństwa 7 Zapinanie, odpinanie i regulacje wykonuje się w taki sam sposób jak przy pasach bezpieczeństwa z przodu. Środkowy, tylny pas bezpieczeństwa Powoli rozwinąć taśmę pasa 9, a następnie zatrzasnąć klamrę 8 w czarnej obudowie 11. Zatrzasnąć przesuwną klamrę 10 w czerwonej obudowie 12. Za każdym razem, gdy przy tylnej kanapie są wykonywane jakiekolwiek czynności, należy sprawdzić prawidłowe położenie i działanie tylnych pasów bezpieczeństwa. 27

34 PASY BEZPIECZEŃSTWA (4/4) Niżej wymienione zalecenia dotyczą przednich i tylnych pasów bezpieczeństwa. Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczeń: dotyczy to zarówno pasów, foteli, jak również ich mocowań. W szczególnych przypadkach (np. montaż fotelika dla dziecka), należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Nie można stosować dodatkowych elementów, mogących spowodować poluzowanie pasów (np. klamerek do bielizny, klipsów itp. ), ponieważ w razie wypadku zbyt luźny pas może być przyczyną powstania obrażeń. Nigdy nie przekładać pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami. Pas może być stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W żadnym wypadku nie można przypinać pasem dziecka siedzącego na kolanach osoby dorosłej. Pas nie może być skręcony. Po wypadku, należy skontrolować działanie pasów i w razie potrzeby je wymienić. Podobnie należy postąpić z pasem nieprawidłowo działającym. Przy składaniu i rozkładaniu tylnej kanapy należy zwrócić uwagę na poprawne ułożenie pasów bezpieczeństwa tak, aby mogły one prawidłowo spełniać swoją funkcję. Trzeba uważać, by wprowadzić klamrę do odpowiedniej obudowy. Należy pamiętać, aby nie umieszczać przedmiotów w strefie obudowy zamka pasa, gdyż może to utrudnić jego prawidłowe działanie. Sprawdzić prawidłowe ustawienie zamka (nie może być ukryty, przygnieciony, przyciśnięty, itp. ani przez żadną osobę, ani przedmiot). 28

35 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (1/4) Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie: napinacze zwijacza pasa bezpieczeństwa; napinacze pasa biodrowego; ograniczniki napięcia pasa obojczykowego; poduszki powietrzne zapobiegające zsunięciu się z fotela; czołowe poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. Systemy te mogą działać oddzielnie lub łącznie podczas czołowego zderzenia samochodu z przeszkodą. W zależności od siły uderzenia, system może uruchomić: blokada pasa bezpieczeństwa; napinacze zwijacza pasa bezpieczeństwa (który uruchamia się, aby wyeliminować luz pasa); czołowa poduszka powietrzna; napinacze biodrowych pasów bezpieczeństwa, w celu przytwierdzenia osoby do fotela; Napinacze pasów bezpieczeństwa Napinacze pasów mają zapewnić przyleganie pasa do ciała pasażera oraz dociśnięcie pasażera do fotela, a co za tym idzie - zwiększenie skuteczności zabezpieczenia. Przy włączonym zapłonie, w przypadku uderzenia czołowego i zależnie od siły uderzenia możliwe jest uruchomienie przez system następujących zabezpieczeń: napinacz zwijacza pasa bezpieczeństwa 1, który powoduje natychmiastowe zwinięcie pasa; napinacz pasa biodrowego 2 na przednich fotelach lub poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela Jeśli miał miejsce wypadek, należy skontrolować działanie systemu zabezpieczeń. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i modyfikacji systemu (napinacze pasów, poduszki powietrzne, moduły elektroniczne, przewody) oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych. W celu uniknięcia włączenia systemu w nieprzewidzianym momencie i ewentualnego powstania szkód z tym związanych, należy pamiętać, że jedynie Autoryzowany Partner marki jest upoważniony do wykonywania napraw napinaczy pasów i poduszek powietrznych. Kontrola poszczególnych parametrów elektrycznych zapalnika systemu może być dokonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel, wykorzystujący do tego celu specjalistyczny sprzęt. W przypadku złomowania pojazdu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki w celu wykonania kasacji generatora gazu napinaczy pasów i poduszek powietrznych. 29

36 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (2/4) Ogranicznik napięcia pasa na wysokości klatki piersiowej i bioder Przy szczególnie silnym uderzeniu, urządzenie to rozciąga się nieznacznie, pozwalając na ograniczenie napięcia wywieranego na ciało przez pas. Poduszka powietrzna zapobiegająca zsunięciu się z fotela Znajduje się pod siedzeniem każdego fotela przedniego i rozwija się, aby ograniczyć wysunięcie się osoby spod pasa. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera Pojazd może być wyposażony w poduszkę powietrzną po stronie kierowcy i pasażera. Napis Airbag umieszczony na kierownicy i desce rozdzielczej (strefa rozwinięcia poduszki A) oraz, zależnie od wersji pojazdu, nalepka w dolnym rogu przedniej szyby, przypominają o zamontowaniu tego wyposażenia w samochodzie. Każdy system Airbag składa się z: poduszki powietrznej z generatorem gazu, zamontowanej w kierownicy - po stronie kierowcy i w desce rozdzielczej po stronie pasażera; elektronicznego modułu kontroli systemu sterującego zapalnikiem elektrycznym generatora gazu; jednej lampki kontrolnej å na tablicy wskaźników. A System Airbag działa w oparciu o zasadę pirotechniki, co tłumaczy fakt, że przy rozwinięciu poduszki wydziela się ciepło i dym (które nie są oznaką pożaru) i słychać odgłos detonacji. Natychmiastowe rozwinięcie się poduszki może spowodować obrażenia na powierzchni skóry lub inne nieprzyjemne konsekwencje. 30

37 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (3/4) 4 Zasada działania: System działa tylko przy włączonym zapłonie. W przypadku silnego uderzenia czołowego, poduszki zostają gwałtownie napełnione gazem, co pozwala zamortyzować uderzenie głowy i klatki piersiowej kierowcy o kierownicę i pasażera o deskę rozdzielczą. Po spełnieniu swojej funkcji, gaz zostaje samoczynnie usunięty z poduszki, by umożliwić szybkie opuszczenie pojazdu po zderzeniu. Nieprawidłowości w działaniu Lampka kontrolna 4 å zapala się na tablicy wskaźników przy włączaniu zapłonu, a następnie gaśnie po kilku sekundach. Jeśli nie zapala się po włączeniu zapłonu lub świeci się, gdy silnik pracuje, sygnalizuje usterkę systemu. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Zwlekanie z przeprowadzeniem kontroli może spowodować zmniejszenie skuteczności zabezpieczenia. 31

38 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZEDNIE PASY BEZPIECZEŃSTWA (4/4) Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy jej odpaleniu. Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej kierowcy Nie dokonywać modyfikacji koła kierownicy, ani jego poduszki. Nie zasłaniać poduszki koła kierownicy żadnymi przedmiotami. Nie mocować żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu, itd. ) na poduszce kierownicy. Demontaż kierownicy jest zabroniony (za wyjątkiem wykonywania go przez Autoryzowanego Partnera marki). Prowadząc pojazd nie należy przysuwać się zbyt blisko do kierownicy: ramiona powinny być lekko zgięte w łokciach (patrz paragraf Regulacja położenia fotela kierowcy w rozdziale 1). Taka pozycja pozwoli na zachowanie wystarczająco wolnej przestrzeni dla pełnego rozwinięcia i skutecznego działania poduszki. Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej pasażera Nie mocować na desce rozdzielczej żadnych przedmiotów (spinek, znaczków, zegarków, uchwytu telefonu, itp. ) w miejscu zamontowania poduszki. Nie umieszczać nic między deską rozdzielczą, a pasażerem (pies, parasol, laska, paczki, itd. Nie opierać nóg na desce rozdzielczej lub na fotelu, gdyż może to stać się przyczyną poważnych obrażeń. Wszystkie części ciała (kolana, ręce, głowa, itd. ) powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od deski rozdzielczej. Po wymontowaniu fotelika dla dziecka, ponownie włączyć zabezpieczenia uzupełniające pas bezpieczeństwa pasażera, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie na wypadek zderzenia. ZABRANIA SIĘ INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TYŁEM DO KIERUNKU JAZDY NA PRZEDNIM FOTELU PASAŻERA, DOPÓKI ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PAS BEZPIECZEŃSTWA PASAŻERA Z PRZODU NIE ZOSTANĄ ODŁĄCZONE. (patrz paragraf Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej pasażera z przodu w rozdziale 1) Zalecenia dotyczące poduszki powietrznej zapobiegającej zsunięciu się Na tym miejscu nie powinny podróżować dzieci poniżej 12 roku życia. Rozwinięcie się tej poduszki może również spowodować gwałtowne wyrzucenie w powietrze przedmiotów leżących na siedzeniu fotela. 32

39 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE TYLNE PASY BEZPIECZEŃSTWA Ogranicznik napięcia pasa Przy szczególnie silnym uderzeniu, urządzenie to rozciąga się nieznacznie, pozwalając na ograniczenie napięcia wywieranego na ciało przez pas. Jeśli miał miejsce wypadek, należy skontrolować działanie systemu zabezpieczeń. Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i modyfikacji systemu (poduszki powietrzne, moduły elektroniczne, przewody) oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych. W celu uniknięcia włączenia systemu w nieprzewidzianym momencie i ewentualnego powstania szkód z tym związanych, należy pamiętać, że jedynie Autoryzowany Partner marki jest upoważniony do wykonywania napraw poduszek powietrznych. 33

40 ZABEZPIECZENIA BOCZNE Boczne poduszki powietrzne Airbags Są to poduszki powietrzne airbag, w które wyposażone zostały przednie fotele i które rozwijają się po ich zewnętrznej stronie (od strony drzwi). Mają one za zadanie chronić pasażerów w przypadku gwałtownego uderzenia bocznego. Kurtyny powietrzne Airbags Są to poduszki powietrzne airbag, znajdujące się w górnej części obu boków pojazdu i rozwijające się wzdłuż bocznych szyb przednich i tylnych. Poduszki te mają za zadanie chronić pasażerów w przypadku silnego uderzenia w bok samochodu. Zależnie od wersji pojazdu, oznaczenie na przedniej szybie przypomina o zamontowaniu dodatkowych zabezpieczeń (poduszki powietrzne, napinacze pasów... ) w kabinie. Zalecenie dotyczące bocznej poduszki powietrznej airbag Zakładanie pokrowców: na fotele wyposażone w poduszkę powietrzną airbag można zakładać wyłącznie pokrowce przeznaczone specjalnie do danego typu pojazdu. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki, aby sprawdzić, czy tego typu pokrowce są dostępne. Stosowanie pokrowców innego rodzaju (lub przeznaczonych do pojazdu innego typu) może utrudnić prawidłowe działanie poduszek powietrznych airbags i wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa podróżnych. Żadne przedmioty ani zwierzęta nie powinny znajdować się między oparciem fotela, drzwiami a pokryciami wewnętrznymi. Nie należy przykrywać oparcia fotela przedmiotami takimi jak ubrania lub akcesoria. Mogłoby to utrudnić prawidłowe działanie poduszki airbag lub spowodować obrażenia w razie jej rozwinięcia. Demontaż lub modyfikacja fotela i obić są zabronione, z wyjątkiem wykonywania ich przez Autoryzowanego Partnera marki. Rowki w przednich oparciach (od strony drzwi) odpowiadają obszarowi rozwinięcia poduszki powietrznej airbag: zabrania się wprowadzać w nie jakiekolwiek przedmioty. 34

41 ZABEZPIECZENIA UZUPEŁNIAJĄCE Wszystkie wymienione w dalszej części tekstu zalecenia mają na celu umożliwienie pełnego rozwinięcia poduszki powietrznej airbag oraz uniknięcie poważnych obrażeń ciała przy jej odpaleniu. Poduszka powietrzna airbag ma za zadanie uzupełniać działanie pasów bezpieczeństwa. Oba te elementy są nierozerwalnymi częściami tego samego systemu zabezpieczenia. Jest zatem bardzo ważne, aby pasy były zawsze zapięte. Niezapięcie pasów może narazić osoby podróżujące pojazdem na poważne obrażenia ciała w razie wypadku, a także zwiększyć ryzyko obrażeń na powierzchni skóry, powstałych w wyniku rozwinięcia samej poduszki airbag. Napinacze pasów i poduszki powietrzne airbags nie zawsze są uruchamiane w czasie wywrócenia się pojazdu lub uderzenia w tył, nawet o dużej sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spowodowane uderzeniem w krawężnik, dziurami w nawierzchni, kamieniami itp., mogą doprowadzić do uruchomienia tych systemów. Wszelkie naprawy i modyfikacje całego systemu airbag (poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów, moduł elektroniczny, przewody, itd. ) są surowo wzbronione (za wyjątkiem przeprowadzania ich przez Autoryzowanego Partnera marki). W celu zapewnienia prawidłowego działania systemu oraz uniknięcia jego nieoczekiwanego uruchomienia, należy pamiętać, że jedynie Autoryzowany Partner marki jest upoważniony do wykonywania napraw systemu airbag. Ze względów bezpieczeństwa, system airbag należy poddać kontroli w sytuacji, gdy samochód uległ kolizji, został skradziony, bądź był przedmiotem próby kradzieży. W przypadku pożyczenia lub sprzedaży samochodu, należy poinformować nowego użytkownika o wyposażeniu pojazdu w system Airbag, oddając mu do rąk niniejszą instrukcję obsługi. W razie konieczności złomowania pojazdu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki w celu dokonania kasacji generatora(ów) gazu. 35

42 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: informacje ogólne (1/2) Przewożenie dziecka Dziecko, tak jak dorosły, powinno prawidłowo siedzieć i być przypięte pasem niezależnie od długości trasy. Prowadzący pojazd jest odpowiedzialny za przewożone dzieci. Dziecko nie jest pomniejszoną kopią osoby dorosłej. Jest narażone na specyficzne obrażenia, ponieważ jego mięśnie i układ kostny znajdują się w fazie pełnego rozwoju. Sam pas bezpieczeństwa nie jest dostosowany do przewożenia dziecka. Należy korzystać z odpowiedniego fotelika dla dziecka i używać go w prawidłowy sposób. Aby uniemożliwić otwieranie drzwi, należy korzystać z funkcji Bezpieczeństwo dzieci (patrz paragraf Otwieranie i zamykanie drzwi w rozdziale 1). Zderzenie przy prędkości 50 km/h równa się upadkowi z wysokości 10 m. Niezapięcie dziecku pasów bezpieczeństwa wiąże się z takim samym ryzykiem, co pozostawienie go bawiącego się na balkonie bez balustrady na czwartym piętrze! Nigdy nie należy trzymać dziecka na rękach. W razie wypadku, niemożliwe jest utrzymanie go, nawet jeśli jest się zapiętym pasem bezpieczeństwa. Jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, należy wymienić fotelik dla dziecka i zlecić kontrolę pasów bezpieczeństwa oraz mocowań ISOFIX. Ponadto, należy pamiętać, że w przypadku upalnych i/lub bardzo słonecznych dni temperatura w kabinie wzrasta bardzo szybko. 36

43 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: informacje ogólne (2/2) Używanie fotelika dla dziecka Poziom zabezpieczenia oferowany przez fotelik dla dziecka zależy od jego zdolności przytrzymania dziecka oraz od sposobu jego zamontowania. Nieprawidłowe zainstalowanie zagraża bezpieczeństwu dziecka w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia. Przed zakupieniem fotelika dla dziecka, należy sprawdzić, czy jest on zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania i daje się zamontować w Państwa samochodzie. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki, aby dowiedzieć się, jakie foteliki są zalecane do Państwa samochodu. Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka, należy przeczytać jego instrukcję obsługi i zastosować się do zawartych w niej wskazówek. W przypadku trudności z zainstalowaniem, skontaktować się z producentem wyposażenia. Zachować instrukcję przez cały czas używania fotelika. Należy dawać przykład zapinając swój pas i ucząc dziecko: prawidłowego zapinania pasa, wsiadania i wysiadania z samochodu po przeciwnej stronie do ruchu ulicznego. Nie korzystać z używanego fotelika dla dziecka lub takiego, do którego nie ma instrukcji obsługi. Zwrócić uwagę, by żaden przedmiot w foteliku dla dziecka albo w jego pobliżu, nie przeszkadzał w montażu. Nigdy nie pozostawiać dziecka samego w pojeździe bez opieki. Upewnić się, że dziecko jest zawsze zapięte i że jego szelki lub pas są prawidłowo wyregulowane i dopasowane. Należy unikać zbyt grubych ubrań, które powodują powstanie luzu przy pasach. Nie pozwalać, by dziecko wystawiało głowę lub ramię za okno. Należy sprawdzać, czy dziecko zachowuje właściwą postawę przez cały czas trwania jazdy, zwłaszcza, kiedy śpi. 37

44 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: Wybór fotelika dla dziecka Foteliki dla dziecka montowane tyłem do kierunku jazdy Głowa dziecka, proporcjonalnie do wagi ciała, jest cięższa niż głowa dorosłego, a jego szyja jest bardzo delikatna. Należy jak najdłużej przewozić dziecko w tej pozycji (co najmniej do wieku 2 lat). Podtrzymuje ona głowę i szyję. Należy wybrać fotelik kubełkowy zapewniający najlepsze zabezpieczenie boczne i wymienić go na inny, kiedy głowa dziecka zacznie wystawać poza obudowę. Foteliki dla dziecka montowane przodem do kierunku jazdy Głowa i brzuch to części ciała u dzieci, które muszą być najbardziej chronione. Fotelik dla dziecka montowany przodem do kierunku jazdy, przymocowany sztywno w pojeździe ogranicza ryzyko uderzeń w głowę. Dziecko w foteliku ustawionym przodem do kierunku jazdy należy przewozić używając niezależnych pasów lub osłony zabezpieczającej, dopóki pozwala na to jego wzrost. Należy wybrać fotelik kubełkowy zapewniający najlepsze zabezpieczenie boczne. Poduszki podwyższające Powyżej 15 kg lub 4 lat dziecko może podróżować na poduszce podwyższającej, która pozwala dopasować pas bezpieczeństwa do budowy jego ciała. Siedzenie poduszki podwyższającej powinno być wyposażone w prowadnice układające pas na udach dziecka, a nie na brzuchu. Oparcie z regulacją wysokości i wyposażone w prowadnicę taśmy pasa jest zalecane w celu ułożenia pasa pośrodku ramienia. Nie powinien on nigdy znajdować się na szyi ani na zewnętrznej części ramienia. 38

45 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wybór mocowania fotelika dla dziecka (1/2) Istnieją dwa systemy mocowania fotelika dla dziecka: pas bezpieczeństwa lub system ISOFIX. Mocowanie przy pomocy pasa Pas bezpieczeństwa powinien być tak dopasowany, by spełniał swoją funkcję w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia. Zachować sposób ułożenia taśmy pasa wskazany przez producenta fotelika dla dziecka. Zawsze należy sprawdzić zapięcie pasa bezpieczeństwa przez pociągnięcie w górę, następnie napiąć go maksymalnie dociskając do fotelika dla dziecka. Sprawdzić prawidłowe przymocowanie fotelika wykonując ruch w lewo-w prawo i do przodu-do tyłu: fotelik powinien pozostać sztywno zamocowany. Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka nie jest zainstalowany na ukos i czy nie opiera się o szybę. Nie należy używać fotelika dla dziecka, w którym może zostać odblokowany przytrzymujący je pas: podstawa fotela nie może spoczywać na klamrze i/lub na zamku pasa bezpieczeństwa. Pas bezpieczeństwa nigdy nie powinien być poluzowany lub skręcony. Nigdy nie przekładać go pod ramieniem lub za plecami. Sprawdzić, czy pas nie jest uszkodzony przez ostre krawędzie. Jeśli pas bezpieczeństwa nie działa w normalny sposób, nie może chronić dziecka. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Nie korzystać z takiego miejsca dopóki pas nie zostanie naprawiony. Mocowanie przy pomocy systemu ISOFIX Dozwolone foteliki dla dziecka ISOFIX są homologowane zgodnie z normą ECE-R44 w trzech następujących przypadkach: uniwersalny fotelik ISOFIX 3-punktowy, do montażu przodem do kierunku jazdy; półuniwersalny fotelik ISOFIX 2-punktowy; specjalny fotelik. W przypadku tych dwóch ostatnich, należy sprawdzić, czy fotelik dla dziecka może być zainstalowany, na liście kompatybilnych pojazdów. Należy przypiąć fotelik dla dziecka za pomocą mocowań ISOFIX, jeśli samochód jest w nie wyposażony. System ISOFIX zapewnia łatwy, szybki i pewny montaż. System ISOFIX składa się z 2 punktów mocowania, a w niektórych przypadkach, z trzech. Nie można dokonywać żadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczenia: dotyczy to zarówno pasów, systemu ISOFIX, foteli, jak i poszczególnych elementów mocujących. Przed użyciem fotelika dla dziecka ISOFIX zakupionego do innego pojazdu, należy upewnić się, czy jego montaż jest dozwolony. Sprawdzić, w dokumentacji producenta wyposażenia, listę pojazdów, w których fotelik może być wykorzystany. 39

46 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: wybór mocowania fotelika dla dziecka (2/2) Oba punkty mocowania 1 są umieszczone między oparciem a siedzeniem fotela i posiadają oznaczenia. W celu ułatwienia montażu i zablokowania fotelika dla dziecka w punktach mocowania 1, należy użyć prowadników 2 służących do wkładania fotelika dla dziecka. 5 Trzeci punkt mocowania jest używany do przypięcia górnego pasa niektórych wersji fotelików dla dziecka. zależnie od wersji pojazdu, odpiąć ruchomą osłonę 6 płyty podłogowej, następnie przełożyć pas 3; zamocować zaczep 4 koniecznie w punkcie mocowania 5 lub w punkcie mocowania znajdującym się pod osłoną 6, oznaczonym, następnie napiąć pas. Punkty mocujące ISOFIX zostały opracowane specjalnie do fotelików dla dzieci wyposażonych w system ISOFIX. Nigdy nie należy w nich mocować innego typu fotelików dla dzieci, ani pasów bądź innych przedmiotów. Upewnić się, że nie ma żadnych elementów utrudniających montaż w okolicy punktów mocujących. Jeśli pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, należy zlecić kontrolę punktów mocujących ISOFIX oraz wymienić fotelik dla dziecka. Upewnić się, czy oparcie fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy styka się z oparciem fotela pojazdu. W takim przypadku, fotelik dla dziecka nie zawsze spoczywa na siedzeniu fotela pojazdu. 40

47 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: montaż fotelika dla dziecka Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziecka. Wymienione typy fotelika dla dziecka mogą nie być dostępne. Przed użyciem innego fotelika dla dziecka, należy sprawdzić u producenta, czy da się on zamontować. Należy upewnić się, czy fotelik dla dziecka lub nogi dziecka nie utrudniają prawidłowego zablokowania przedniego fotela. Patrz paragraf Przedni fotel w rozdziale 1. Upewnić się, że fotelik jest zainstalowany w pojeździe w taki sposób, że nie istnieje ryzyko jego odblokowania się od podstawy. Jeśli trzeba było wyjąć zagłówek, należy upewnić się, że jest dobrze schowany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia. Fotelik dla dziecka powinien być zawsze zamocowany w samochodzie, nawet gdy nie jest używany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia. Na miejscu przednim Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie. Przed montażem fotelika dla dziecka na tym miejscu (jeśli jest dozwolony): maksymalnie opuścić pas bezpieczeństwa; przesunąć fotel maksymalnie do tyłu; przechylić lekko oparcie względem osi pionowej (o około 25); w pojazdach posiadających wyposażenie, które to umożliwia, maksymalnie podnieść siedzenie fotela. Nie zmieniać już tych ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka. RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna airbag jest prawidłowo odłączona (patrz paragraf Funkcja bezpieczeństwo dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej airbag pasażera z przodu w rozdziale 1). Na miejscu tylnym bocznym Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi. Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku siedzącemu przodem do kierunku jazdy, nie należy fotela znajdującego się przed dzieckiem przesuwać do tyłu dalej niż do środkowego położenia prowadnicy, nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25) i maksymalnie podnieść fotel. Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka montowany przodem do kierunku jazdy opiera się o oparcie fotela pojazdu i czy zagłówek pojazdu nie koliduje z fotelikiem. Na miejscu tylnym środkowym Należy sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa jest dostosowany do mocowania Państwa fotelika dla dziecka. Najlepiej jest montować fotelik dla dziecka na fotelu tylnym. 41

48 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: schemat montażu (wersje 3 i 5-drzwiowe) Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy systemu ISOFIX ümiejsce, na którym dozwolone jest mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX. Uwaga: Jedynie pojazdy trzydrzwiowe są wyposażone w 2-punktowy system ISOFIX na miejscu pasażera z przodu. ³ Sprawdzić stan poduszki powietrznej airbag, zanim pasażer zajmie miejsce lub przed zamontowaniem fotelika dla dziecka. Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy pasa Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą pasa fotelika posiadającego homologację Uniwersalny; Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą pasa wyłącznie fotelika tyłem do kierunku jazdy, który posiada homologację Uniwersalny. ±Miejsca z tyłu są wyposażone w mocowanie, w którym jest dozwolony montaż uniwersalnego fotelika dla dziecka ISOFIX przodem do kierunku jazdy. Miejsca mocowania znajdują się w bagażniku. Wielkość fotelika dla dziecka ISOFIX jest oznaczona literą: A, B i B1: foteliki montowane przodem do kierunku jazdy dla grupy 1 (od 9 do 18 kg); C: foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy dla grupy 1 (od 9 do 18 kg); D i E: foteliki z obudową lub foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy grupy 0 lub 0 + (poniżej 13 kg); F i G: łóżeczka dla grupy 0 (poniżej 10 kg). Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowlęcia lub dziecka. Mogłoby ono doznać groźnych lub śmiertelnych obrażeń. 42

49 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: schemat montażu (wersja kombi) Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy systemu ISOFIX ümiejsce, na którym dozwolone jest mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX. Fotelik dla dziecka mocowany przy pomocy pasa Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą pasa fotelika posiadającego homologację Uniwersalny; Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą pasa wyłącznie fotelika tyłem do kierunku jazdy posiadającego homologację Uniwersalny. 43

50 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: tabela specyfikacji montażu (wersja 3 i 5-drzwiowa) (1/2) Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronie poprzedniej, umożliwiając stosowanie się do obowiązujących przepisów. Typ fotelika dla dziecka Waga dziecka Rozmiar fotelika ISOFIX Miejsce pasażera z przodu (1) (2) Miejsca tylne boczne (6) (7) Miejsce tylne środkowe Łóżeczko mocowane poprzecznie Grupa 0 < do 10 kg F, G X U - IL (3) X Fotelik z obudową lub montowany tyłem do kierunku jazdy Grupy 0, 0 + i 1 < do 13 kg i od 9 do 18 kg C, D, E UD - IL (6) U - IL (4) U (4) Fotelik montowany przodem do 9 do 18 kg kierunku jazdy A, B, B1 X U - IUF - IL (5) U (5) Grupa 1 Poduszka podwyższająca Grupa 2 i 3 15 do 25 kg i 22 do 36 kg X U (5) U (5) (1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna airbag jest na pewno odłączona (patrz paragraf Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej airbag pasażera z przodu w rozdziale 1). 44

51 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: tabela specyfikacji montażu (wersja 3 i 5-drzwiowa) (2/2) X = Miejsce, na którym zabroniony jest montaż fotelika dla dziecka. U = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie fotelika dostępnego w sprzedaży z homologacją Uniwersalny za pomocą pasa; sprawdzić, czy można go zamontować. UD = Miejsce, na którym dozwolony jest montaż fotelika posiadającego homologację Uniwersalny za pomocą pasa wyłącznie w położeniu tyłem do kierunku jazdy. IUF/IL = Miejsce, na którym dozwolone jest mocowanie za pomocą systemu ISOFIX fotelika dla dziecka posiadającego homologację Uniwersalny/ półuniwersalny lub specjalny dla danego pojazdu; sprawdzić, czy można go zamontować. (2) Na tym miejscu można zastosować wyłącznie fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy: fotel ustawić w położeniu maksymalnie przesuniętym do tyłu i maksymalnie podwyższonym, następnie lekko odchylić oparcie (około 25). (3) Kołyska jest instalowana poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Ułożyć dziecko w taki sposób, aby jego głowa znajdowała się po stronie przeciwległej do drzwi. (4) Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć go maksymalnie do tyłu, lecz tak, by nie stykał się z fotelikiem. (5) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, oparcie fotelika dla dziecka ustawić w taki sposób, by stykało się z oparciem pojazdu. Ustawić wysokość zagłówka lub wyjąć go w razie potrzeby. Nie należy przesuwać fotela przedniego poza środkowe położenie regulacji jego prowadnic oraz nie nachylać oparcia pod zbyt dużym kątem (maksymalnie 25). (6) System ISOFIX: zależnie od wersji pojazdu lub kraju. (7) Upewnić się, czy fotelik lub nogi dziecka nie utrudniają zablokowania przedniego fotela. Patrz paragraf Przedni fotel w rozdziale

52 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: tabela specyfikacji montażu (wersja kombi) (1/2) Poniższa tabela zawiera te same informacje co schemat na stronie poprzedniej, umożliwiając stosowanie się do obowiązujących przepisów. Typ fotelika dla dziecka Waga dziecka Rozmiar fotelika ISOFIX Miejsce pasażera z przodu (1) (2) Miejsca tylne boczne (6) Miejsce tylne środkowe Łóżeczko mocowane poprzecznie Grupa 0 < do 10 kg F, G X U - IL (3) X Fotelik z obudową lub montowany tyłem do kierunku jazdy Grupa 0, 0+ i 1 < do 13 kg i 9 do 18 kg C, D, E UD U - IL (4) U (4) Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy Grupa 1 9 do 18 kg A, B, B1 X U - IUF - IL (5) U (5) Poduszka podwyższająca Grupa 2 i 3 15 do 25 kg i 22 do 36 kg X U (5) U (5) (1) RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na miejscu pasażera z przodu, należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna airbag jest na pewno odłączona (patrz paragraf Bezpieczeństwo dzieci: odłączanie-włączanie poduszki powietrznej airbag pasażera z przodu w rozdziale 1). 46

53 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: tabela specyfikacji montażu (wersja kombi) (2/2) X = Miejsce, na którym zabroniony jest montaż fotelika dla dziecka. 47

54 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: odłączanie-włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera (1/3) 1 2 Odłączenie poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu (zależnie od wyposażenia pojazdu) Aby możliwe było zainstalowanie fotelika dla dziecka na fotelu pasażera z przodu, należy koniecznie wyłączyć zabezpieczenia uzupełniające przedni pas bezpieczeństwa pasażera. W celu odłączenia poduszek powietrznych airbags: na postoju, przy wyłączonym zapłonie, popchnąć i obrócić blokadę 1 do pozycji OFF. Przy włączonym zapłonie, sprawdzić koniecznie, czy lampka kontrolna 2] świeci się na centralnym wyświetlaczu, i czy, zależnie od wersji pojazdu, wyświetla się komunikat poduszka powietrzna airbag pasażera odłączona. Lampka świeci się stale w celu potwierdzenia możliwości zainstalowania fotelika dla dziecka. Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej pasażera musi odbywać się na postoju. W przypadku wykonywania tych czynności w czasie jazdy, zapalają się lampki kontrolne å i. W celu powrotu do stanu poduszki zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć. 48

55 BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: odłączanie-włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera (2/3) 3 A A Oznaczenia na desce rozdzielczej i naklejki A po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera 3 (wzór naklejki powyżej), przypominają o tych zaleceniach. NIEBEZPIECZEŃSTWO Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w aktywną, czołową poduszkę powietrzną. Istnieje niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała w razie odpalenia poduszki powietrznej. 49

56 FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI: odłączanie-włączanie przedniej poduszki powietrznej pasażera (3/3) 1 Włączenie poduszek powietrznych po stronie pasażera z przodu Z chwilą usunięcia fotelika dla dziecka z przedniego fotela pasażera należy ponownie włączyć poduszki powietrzne airbags, aby zapewnić pasażerowi podróżującemu z przodu ochronę w razie zderzenia. W celu ponownego włączenia poduszek powietrznych airbags: na postoju, przy wyłączonym zapłonie, popchnąć i obrócić blokadę 1 do położenia ON. Po włączeniu zapłonu, należy koniecznie sprawdzić, czy lampka kontrolna 2] jest zgaszona. Zabezpieczenia uzupełniające przedni pas bezpieczeństwa po stronie pasażera są włączone. 2 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nieprawidłowości w działaniu W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w systemie włączania-odłączania poduszek powietrznych airbags pasażera z przodu, instalowanie fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu jest zabronione. Przewożenie innych pasażerów na przednim fotelu jest niewskazane. Z uwagi na brak możliwości rozwinięcia poduszki powietrznej pasażera z przodu w przypadku, gdy fotelik dla dziecka jest zainstalowany tyłem do kierunku jazdy, nie należy NIGDY instalować fotelika dla dziecka w pozycji skierowanej do tyłu (tyłem do kierunku jazdy) na fotelu pasażera z przodu wyposażonym w aktywną, czołową poduszkę powietrzną. Włączanie lub odłączanie poduszki powietrznej airbag pasażera musi odbywać się na postoju. W celu powrotu do stanu poduszki airbag zgodnego z położeniem blokady należy wyłączyć zapłon, a następnie ponownie go włączyć. 50

57 SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE DŹWIĘKOWE I ŚWIETLNE 1 A Światła kierunkowskazów Odchylić dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy w kierunku, w którym ma nastąpić skręt. W czasie jazdy autostradą, manewry wykonywane kierownicą nie dają możliwości automatycznego powrotu dźwigni do pozycji wyjściowej 0. Istnieje położenie pośrednie, w którym można przytrzymać dźwignię podczas manewru. Dźwignia puszczona swobodnie, powróci automatycznie do pozycji wyjściowej 0. 2 Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (klakson). Wcisnąć poduszkę w kole kierownicy A. Sygnał świetlny Aby nadać świetlny sygnał ostrzegawczy, należy pociągnąć do siebie dźwignię 1. é Światła awaryjne Nacisnąć na przełącznik 2. Uruchomienie świateł awaryjnych powoduje włączenie wszystkich czterech kierunkowskazów jednocześnie. Świateł awaryjnych należy używać wyłącznie w razie niebezpieczeństwa, w celu ostrzeżenia innych kierowców o konieczności zatrzymania pojazdu w nieodpowiednim lub niedozwolonym miejscu lub w szczególnych warunkach jazdy albo ruchu drogowego. Zależnie od wersji pojazdu, w przypadku znacznego zmniejszenia prędkości, światła awaryjne mogą włączyć się automatycznie. Można je zgasić, naciskając jeden raz na przełącznik

58 MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (1/2)

59 MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (2/2) Obecność poniżej opisanych elementów ZALEŻY OD WERSJI POJAZDU I KRAJU JEGO PRZEZNACZENIA. 1 Nawiew boczny. 2 Dźwignia: świateł kierunkowskazów; oświetlenia zewnętrznego; świateł przeciwmgielnych przednich; świateł przeciwmgielnych tylnych. 3 Tablica wskaźników. 4 Miejsce poduszki powietrznej Airbag kierowcy, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, elementy sterujące regulatoremogranicznikiem prędkości. 5 Elementy zdalnego sterowania radiem. Zintegrowany element sterujący telefonem z zestawem głośnomówiącym. 6 Dźwignia: wycieraczek-spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby; funkcji wyświetlania informacji komputera pokładowego. 7 Stacyjka (pojazd z kluczykiem). 8 Nawiewy centralne. 9 Lampki kontrolne: informujące o niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy; odłączenie poduszki powietrznej airbag pasażera z przodu. 10 Wyświetlanie, zależnie od wersji pojazdu, godziny, temperatury, informacji dotyczących radia, systemu nawigacji 11 Elementy sterujące ogrzewaniem lub klimatyzacją. 12 Miejsce poduszki powietrznej Airbag pasażera. 13 Nawiew boczny. 14 Zamykany schowek. 15 Miejsce do montażu radia, systemu nawigacji Przycisk elektrycznej blokady zamków drzwi. 17 Czytnik kart RENAULT (pojazd z kartą RENAULT). 18 Włącznik świateł awaryjnych. 19 Dźwignia zmiany biegów. 20 Element sterujący regulatorem i ogranicznikiem prędkości. 21 Zapalniczka. 22 Hamulec ręczny. 23 Miejsca na kubek, popielniczkę, itp. 24 Przycisk sterujący uruchamianiem lub wyłączaniem silnika (pojazd z kartą RENAULT). 25 Element sterujący systemem pomocy przy parkowaniu. 26 Skrzynka bezpieczników. 27 Dźwignia regulacji wysokości kolumny kierownicy. 28 Elementy sterujące: układem antypoślizgowym i ESP; elektryczną regulacją wysokości przednich świateł; potencjometru natężenia oświetlenia tablicy wskaźników. 29 Dźwignia otwierania pokrywy komory silnika. 53

60 MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (1/2)

61 MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (2/2) Obecność poniżej opisanych elementów ZALEŻY OD WERSJI POJAZDU I KRAJU JEGO PRZEZNACZENIA. 2 Miejsce poduszki powietrznej Airbag pasażera. 3 Nawiewy centralne. 4 Lampki kontrolne: informujące o niezapiętym pasie bezpieczeństwa kierowcy; odłączenia poduszki powietrznej airbag pasażera z przodu. 5 Wyświetlanie, zależnie od wersji pojazdu, godziny, temperatury, informacji dotyczących radia, systemu nawigacji 6 Elementy sterujące ogrzewaniem lub klimatyzacją. 7 Sterowanie systemem pomocy przy parkowaniu. 8 Dźwignia: świateł kierunkowskazów; oświetlenia zewnętrznego; przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. 9 Tablica wskaźników. 10 Miejsce poduszki powietrznej Airbag kierowcy, ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, elementy sterujące regulatoremogranicznikiem prędkości. 11 Element zdalnego sterowania radiem. 12 Dźwignia: wycieraczek-spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby; funkcji wyświetlania informacji komputera pokładowego. 14 Elementy sterujące: układu antypoślizgowego i ESP; elektrycznej regulacji wysokości przednich świateł; potencjometru natężenia oświetlenia tablicy wskaźników. 15 Stacyjka (pojazd z kluczykiem). 16 Dźwignia regulacji wysokości kolumny kierownicy. 17 Skrzynka bezpieczników. 18 Przycisk elektrycznej blokady zamków drzwi. 19 Czytnik kart RENAULT (pojazd z kartą RENAULT). 20 Dźwignia zmiany biegów. 23 Element sterujący regulatorem i ogranicznikiem prędkości. 24 Miejsca na kubek, popielniczkę, itp. 25 Włącznik świateł awaryjnych. 26 Przycisk sterujący uruchamianiem lub wyłączaniem silnika (pojazd z kartą RENAULT). 27 Miejsce do montażu radia, systemu nawigacji, itp. 28 Zamykany schowek. 55

62 LAMPKI KONTROLNE (1/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Tablica wskaźników A zostaje podświetlona przy włączeniu zapłonu. Zaświeceniu się niektórych lampek kontrolnych towarzyszy komunikat. A c Lampka b Lampka á Lampka k Lampka g Lampka f Lampka Î kontrolna świateł kierunkowskazów lewych kontrolna świateł kierunkowskazów prawych kontrolna świateł drogowych kontrolna świateł mijania kontrolna przednich świateł przeciwmgielnych kontrolna tylnego światła przeciwmgielnego Lampki kontrolne ogranicznika prędkości i regulatora prędkości Patrz paragrafy Ogranicznik prędkości i Regulator prędkości w rozdziale 2. å Lampka kontrolna poduszki powietrznej Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Należy jak najszybciej skontaktować się z MAutoryzowanym Partnerem marki. Lampka ostrzegawcza rezerwy paliwa w zbiorniku Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeśli lampka zaświeci się w czasie jazdy, należy jak najszybciej uzupełnić paliwo w zbiorniku. Można przejechać jeszcze około 50 km. Lampka kontrolna oznacza konieczność jak najszybszego udania się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenia pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia samochodu. Lampka kontrolna informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Brak sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej oznacza usterkę tablicy wskaźników. Oznacza to konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy upewnić się, że pojazd jest prawidłowo unieruchomiony i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki. 56

63 LAMPKI KONTROLNE (2/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. x Ô Lampka kontrolna układu ABS Lampka (układ zabezpieczający przed blokowaniem kół podczas hamowania) Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. A Zaświecenie się tej lampki w czasie jazdy sygnalizuje nieprawidłowe działanie układu ABS. W takim wypadku, układ hamulcowy działa w sposób klasyczny, tak jak w pojazdach nie wyposażonych w system ABS. Lampka sygnalizująca konieczność zatrzymania się Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie kiedy silnik zaczyna pracować. Zapala się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami, towarzyszy jej też emisja pojedynczego sygnału dźwiękowego. Informuje o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Należy wyłączyć silnik i nie uruchamiać go ponownie. Lampka ostrzegawcza Zapala się przy włączeniu zapłonu, a następnie gaśnie kiedy silnik zaczyna pracować. Może zaświecić się równocześnie z innymi lampkami i/lub komunikatami wyświetlanymi na tablicy wskaźników. Konieczne jest jak najszybsze udanie się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenie pojazdu z dużą ostrożnością. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może do- do uszkodzenia samochodu. êprowadzić Lampka kontrolna systemu blokady rozruchu Patrz paragraf System blokady rozruchu w rozdziale 1. ostrzegawcza przegrzania płynu chłodzącego Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeśli miga, oznacza to usterkę układu wtrysku. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki; jeżeli świeci się światłem ciągłym, należy zatrzymać się i pozostawić silnik pracujący biegu jałowym przez jedną lub dwie minuty. Powinno nastąpić obniżenie temperatury i lampka powinna zgasnąć. Jeśli tak nie jest, wyłączyć silnik. Po jego ostygnięciu, sprawdzić płyn w układzie chłodzenia. Lampki kontrolne zmiany äæ biegu Zapalają się w momencie, gdy zalecana jest zmiana biegu na wyższy (strzałka w górę) lub niższy (strzałka w dół). 57

64 LAMPKI KONTROLNE (3/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. ù Lampka kontrolna systemu kontroli toru jazdy (E. S. P. ) i systemu antypoślizgowego (A. R. ) Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Lampka ta może zaświecić się w wielu przypadkach: patrz paragrafy System kontroli toru jazdy: ESP i Układ antypoślizgowy: ASR w rozdziale 2. A Ú Lampka kontrolna ładowania akumulatora Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeżeli zaświeci się w czasie jazdy wraz z lampką kontrolną i emisją sygnału dźwiękowego, oznacza zbyt intensywne ładowanie akumulatora lub jego rozładowanie. Należy zatrzymać się i skontaktować z ÄAutoryzowanym Partnerem marki. Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin W samochodach, które są w nią wyposażone zapala się po uruchomieniu silnika, po czym gaśnie. Jeżeli lampka świeci się w światłem ciągłym, należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki; jeżeli lampka miga, należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika aż przestanie migać. Patrz paragraf Rady związane z ochroną środowiska, oszczędzaniem paliwa, prowadzeniem pojazdu w rozdziale 2. D Lampka kontrolna zaciągnięcia hamulca ręcznego i czujnika usterki układu hamulcowego Zapala się po włączeniu zapłonu, po czym gaśnie, gdy tylko hamulec ręczny zostanie zwolniony. Jeżeli zaświeci się podczas hamowania wraz z lampką kontrolną i emisją sygnału dźwiękowego, sygnalizuje obniżenie poziomu płynu w układzie lub usterkę układu hamulcowego. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki. è Lampki kontrolne związane z działaniem automatycznej skrzyni biegów c Patrz rozdział 2, paragraf Automatyczna skrzynia biegów. A ê Nieużywana Ü Lampka kontrolna filtra cząstek stałych Patrz paragraf Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel wyposażonych w filtr cząstek stałych w rozdziale

65 LAMPKI KONTROLNE (4/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. À Lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeżeli zaświeci się podczas jazdy wraz z lampką kontrolną i emisją jednokrotnego sygnału dźwiękowego, należy koniecznie zatrzymać samochód i wyłączyć zapłon. Sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom okaże się prawidłowy, przyczyna jest inna. A Ò Lampka kontrolna usterki w układzie elektronicznym Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeśli zapala się podczas jazdy, może to oznaczać usterkę komputera wtrysku lub automatycznej skrzyni biegów. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym ^ Partnerem marki. Lampka kontrolna obecności wody w filtrze oleju napędowego Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeżeli lampka ta zaświeci się w czasie jazdy, oznacza obecność wody w oleju napędowym. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym 2 Partnerem marki. Lampka kontrolna sygnalizująca niedomknięte drzwi É Lampka diesel) kontrolna grzania świec żarowych (wersje z silnikiem Musi zapalić się po włączeniu zapłonu. Oznacza działanie świec żarowych. Gaśnie gdy świece są rozgrzane. Silnik może Æzostać uruchomiony. Lampka kontrolna poważnej awarii układu wtrysku Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeśli zaświeci się w czasie jazdy, oznacza uszkodzenie układu wtrysku. Należy natychmiast zatrzymać samochód, wyłączyć zapłon i skontaktować się z Autoryzowanym UPartnerem marki. Lampka kontrolna układu kierowniczego ze zmiennym wspomaganiem Zapala się przy włączeniu zapłonu, a po kilku sekundach gaśnie. Jeśli zaświeci się w czasie jazdy, oznacza to usterkę systemu; należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki. 59

66 TABLICA WSKAŹNIKÓW: wyświetlacze i wskaźniki (1/3) Obrotomierz 1 (podziałka 1000) 1 1 Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia 2 Podczas normalnej eksploatacji wskazówka powinna znajdować się poniżej obszaru A. Może ona zbliżyć się do tego zakresu w przypadku intensywnej eksploatacji pojazdu. Stan krytyczny sygnalizuje jednak dopiero zapalenie się lampki kontrolnej Ö i wraz z wyświetleniem komunikatu na tablicy wskaźników i emisją sygnału dźwiękowego. Wskaźnik temperatury płynu w układzie chłodzenia 3 Stan krytyczny sygnalizuje jednak dopiero zapalenie się lampki kontrolnej Ö i wraz z wyświetleniem komunikatu na tablicy wskaźników i emisją sygnału dźwiękowego. Wskaźnik poziomu paliwa A

67 TABLICA WSKAŹNIKÓW: wyświetlacze i wskaźniki (2/3) 5 Prędkościomierz 5 (wyskalowany w km/h lub milach/h) Alarm sygnalizujący nadmierne przekroczenie prędkości Zależnie od wersji pojazdu, przez 10 sekund słychać alarm dźwiękowy, który włącza się co 40 sekund, dopóki pojazd jedzie z prędkością powyżej 120 km/h. Ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju silnikowego 6 Po uruchomieniu silnika, przez 30 sekund, na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegający o minimalnym poziomie oleju silnikowego. Patrz paragraf poziom oleju silnikowego w rozdziale 4. Komputer pokładowy Po upływie 30 sekund, na wyświetlaczu pojawiają się informacje z komputera pokładowego: patrz paragraf Komputer pokładowy na następnych stronach

68 TABLICA WSKAŹNIKÓW: wyświetlacze i wskaźniki (3/3) LUB 7 Wyświetlacz wielofunkcyjny Oznacza: otwarte lub niedomknięte drzwi (lub pokrywę bagażnika). włączony bieg (w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów lub skrzynię biegów Quickshift). Lampka kontrolna elementów otwieranych nadwozia lub wyświetlacz wielofunkcyjny 7 (zależnie od wersji pojazdu) Kontrolka drzwi i pokryw Sygnalizuje otwarte lub niedomknięte drzwi (lub pokrywę bagażnika). 62

69 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne (1/3) A B Komputer pokładowy Na wyświetlaczu A lub B na tablicy wskaźników (różne rozmieszczenie w zależności od wersji pojazdu) wyświetlane są: Komunikaty informacyjne (przebyty dystans, parametry podróży, itp. ); Komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu (wyświetlające się zwykle wraz z lampką kontrolną); Komunikaty alarmowe (wyświetlające się zwykle razem z lampką kontrolną). 63

70 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne (2/3) 1 c) przebieg, jaki pozostał do kolejnej wymiany oleju, d) prędkość zadana (ogranicznik prędkości/ regulator prędkości), e) dziennik pokładowy, wyświetlanie komunikatów informacyjnych i o nieprawidłowościach w działaniu. 2 Przyciski wyboru wyświetlanych informacji 1 i 2 Wyświetlanie kolejnych informacji na ekranie, w porządku chronologicznym lub odwrotnym, jest możliwe poprzez krótkie, sukcesywne wciskanie przycisków. a) licznik całkowitego przebiegu; licznik przebiegów częściowych, b) parametry podróży: zużyte paliwo, średnie zużycie paliwa, chwilowe zużycie paliwa (zależnie od wersji pojazdu), przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, przebyty dystans. 64

71 KOMPUTER POKŁADOWY: informacje ogólne (3/3) Przycisk zerowania licznika przebiegu częściowego Kiedy na wyświetlaczu wybrany jest licznik częściowych przebiegów, należy wcisnąć i przytrzymać dłużej przycisk 1 lub 2 lub jednocześnie przyciski 1 i 2. Zerowanie parametrów podróży (Top départ) Kiedy na wyświetlaczu wybrany jeden z parametrów podróży, należy wcisnąć i przytrzymać dłużej przycisk 1 lub 2 lub jednocześnie oba przyciski. 1 2 Interpretacja wartości pojawiających się na wyświetlaczu po przejechaniu kilku kilometrów od momentu wciśnięcia przycisku Top Départ Wartości określające średnie zużycie paliwa, przebieg możliwy do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku, średnią prędkość stają się bardziej dokładne i miarodajne w miarę jak zwiększa się ilość kilometrów przejechanych od chwili ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. Przy pierwszych kilometrach po naciśnięciu przycisku Top Départ, można stwierdzić, że wskazanie liczby kilometrów, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku, zwiększa się w czasie jazdy. Wynika to z tego, że powyższa wartość uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ. Natomiast średnie zużycie paliwa zmniejsza się w sytuacji, gdy: samochód przestał przyspieszać; silnik osiągnął swą normalną temperaturę pracy (przycisk Top Départ został wciśnięty, gdy silnik nie był jeszcze rozgrzany); po jeździe w ruchu miejskim samochód wyjechał na drogę poza miastem. Automatyczne zerowanie parametrów podróży Przy przeładowaniu pamięci jednego z parametrów, następuje jej automatyczne wyzerowanie. 65

72 KOMPUTER POKŁADOWY: parametry podróży (1/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Przykłady wyboru wyświetlanych informacji przez dłuższe naciskanie przycisku 2 Interpretacja wyświetlanych informacji Wyświetlacz A Wyświetlacz B KM KM KM a) Licznik całkowitego przebiegu (widoczny w pierwszej linii wyświetlacza B) KM KM KM Licznik przebiegów częściowych (widoczny w drugiej linii wyświetlacza B) 13. 3 PALIWO L 13. 3 L b) Parametry podróży Paliwo zużyte od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. 5. 9 ŚREDNIA PRĘDK. 8 L/100 Średnie zużycie paliwa od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. Wartość jest wyświetlana po przejechaniu 400 metrów i uwzględnia przebyty dystans oraz zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. L/

73 KOMPUTER POKŁADOWY: parametry podróży (2/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Przykłady wyboru wyświetlanych informacji przez dłuższe naciskanie przycisku 2 Interpretacja wyświetlanych informacji Wyświetlacz A Wyświetlacz B L/ AKTUALNE 5. 8 L/100 Chwilowe zużycie paliwa Wartość jest wyświetlana po przekroczeniu prędkości 30 km/h. KM 335 ZASIĘG 1283 KM Przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku Wartość ta uwzględnia średnie zużycie paliwa uzyskane od ostatniego naciśnięcia na przycisk Top Départ. Wartość pojawia się na ekranie po przejechaniu 400 metrów. KM PRZEJECHANE KM Przebyty dystans od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ ŚREDNIA PRĘDK. KM/H KM/H Średnia prędkość od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Départ. 67

74 KOMPUTER POKŁADOWY: parametry podróży (3/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Przykłady wyboru wyświetlanych informacji przez dłuższe naciskanie przycisku 2 Interpretacja wyświetlanych informacji Wyświetlacz A Wyświetlacz B c) Przebieg pozostały do następnego przeglądu lub termin kolejnego przeglądu PRZEGLAD ZA Przebieg, jaki pozostał do najbliższego przeglądu. Istnieje wiele możliwości: przebieg, jaki pozostał do kolejnego przeglądu, jest mniejszy od KM Ê KM km albo termin najbliższego przeglądu przypada przed upływem dwóch miesięcy. Kiedy wybrana jest informacja przebieg pozostały do wymiany oleju, rysunek Ê pojawia się na wyświetlaczu A. Komunikat konieczny przegląd pojawia się na wyświetlaczu B. przebieg pozostały do kolejnej wymiany oleju wynosi 0 km lub nadszedł termin przeglądu. Kiedy na wyświetlaczu wybrany jest przebieg pozostały do wymiany oleju, rysunek Ê miga na wyświetlaczu A wraz z lampką kontrolną. Na wyświetlaczu B pojawia się komunikat konieczne wykonanie przeglądu wraz z symbolem Ê i lampką kontrolną. Uwaga: zależnie od wersji pojazdu, przebieg pozostały do kolejnego przeglądu jest dostosowany do stylu jazdy (częste przejazdy z małą prędkością, jazda od drzwi do drzwi, długotrwała praca na biegu jałowym, jazda z przyczepą itd. Odległość pozostała do przejechania do następnego przeglądu może więc zmniejszać się szybciej, niż odległość przejechana w rzeczywistości. Przywrócenie początkowych ustawień wyświetlacza po wykonaniu przeglądu zgodnie z programem przeglądów. Parametry związane z przebiegiem pozostałym do kolejnego przeglądu należy ustawić dopiero po wykonaniu przeglądu, zgodnie z zaleceniami figurującymi w książce przeglądów. W przypadku dokonywania wymiany oleju z większą częstotliwością, nie należy ustawiać parametrów początkowych tej funkcji przy każdej wymianie oleju, aby nie doszło do przekroczenia terminu wymiany pozostałych części przewidzianego w programie przeglądów. Cecha szczególna: w celu ustawienia parametrów początkowych funkcji przebieg pozostały do kolejnego przeglądu, należy wcisnąć i przytrzymać przez około 10 sekund bez przerwy jeden z przycisków zerowania na wyświetlaczu, aż informacja o pozostałym przebiegu zacznie się świecić w sposób ciągły. 68

75 KOMPUTER POKŁADOWY: parametry podróży (4/4) Wyświetlanie niżej podanych informacji ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU. Przykłady wyboru wyświetlanych informacji przez dłuższe naciskanie przycisku 2 Interpretacja wyświetlanych informacji Wyświetlacz A Wyświetlacz B KM 70 OGRANICZNIK 70 KM/H TEMPOMAT d) Prędkość zadana regulatora-ogranicznika prędkości (zależnie od wersji pojazdu) Patrz rozdział 2, paragraf Ogranicznik-regulator prędkości. 70 KM/H ŚWIATŁA AUTO WYŁĄCZONE e) Dziennik pokładowy Kolejne wyświetlanie: komunikatów informacyjnych (zależnie od wersji pojazdu: automatyczne włączanie reflektorów itp. ), komunikatów o nieprawidłowościach w działaniu (konieczność kontroli układu wtrysku,... 69

76 KOMPUTER POKŁADOWY: komunikaty informacyjne Mogą one dostarczać informacji pomocnych w fazie uruchamiania pojazdu, informacji o wybranych ustawieniach lub o stanie niektórych elementów pojazdu podczas jazdy. Przykłady komunikatów informacyjnych znajdują się poniżej. Przykłady komunikatów Interpretacja komunikatów KOFFERRAUM OFFEN Oznacza, że pokrywa bagażnika nie została zamknięta. OLSTAND OK Po włączeniu zapłonu sygnalizuje, że poziom oleju jest prawidłowy. LICHTAUTOMATIK AUS Oznacza, że funkcja automatycznego włączania świateł jest nieaktywna. 70

77 KOMPUTER POKŁADOWY: komunikaty o nieprawidłowościach w działaniu Wyświetlają się one wraz z lampką kontrolną i oznaczają konieczność jak najszybszego udania się do Autoryzowanego Partnera marki i prowadzenia pojazdu z dużą ostrożnością. Znikają one po wciśnięciu przycisku wyboru wyświetlanych informacji lub po upływie kilku sekund i są zapisywane w dzienniku pokładowym. Lampka kontrolna pozostaje zapalona. Przykłady komunikatów o nieprawidłowościach w działaniu zostały podane poniżej. Przykłady komunikatów Interpretacja komunikatów «SPRAWDŹ ESP» Oznacza usterkę systemu ESP. Patrz rozdział 2, paragraf System kontroli toru jazdy: E. P.. «OCZYŚĆ FILTR PALIW» Oznacza obecność wody w oleju napędowym. «USTERKA ELEKTRONIKI» Oznacza usterkę sterowania elektronicznego pojazdu. «SPRAWDŹ SKRZ. BIEGÓW» Oznacza, że w skrzyni biegów wystąpiła usterka, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. «SPRAWDŹ ŚWIATŁA AUTO» Oznacza usterkę automatycznego działania świateł, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. «SPRAWDŹ WSPOMAGANIE» Oznacza usterkę działania układu kierowniczego ze wspomaganiem. 71

78 KOMPUTER POKŁADOWY: komunikaty alarmowe Wyświetlają się wraz z lampką kontrolną i informują o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze względu na bezpieczeństwo podróżujących nim osób, jeżeli tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego. Uwaga: komunikaty pojawiają się na wyświetlaczu pojedynczo, lub na przemian (w przypadku konieczności wyświetlenia kilku komunikatów), może im towarzyszyć świecenie lampki kontrolnej i/lub emisja sygnału dźwiękowego. Przykłady komunikatów Interpretacja komunikatów «USTERKA WTRYSKU» Oznacza poważny problem dotyczący silnika pojazdu. «PRZEGRZANY SILNIK» Oznacza przegrzanie silnika pojazdu. «USTERKA ład. AKUMULATORA» Oznacza problem w układzie ładowania akumulatora. «USTERKA WSPOMAGANIA» Oznacza problem ze wspomaganiem układu kierowniczego pojazdu. «PRZEGRZANA SKRZ. BIEGÓW» Oznacza przegrzanie skrzyni biegów. «USTERKA HAMULCÓW» Oznacza uszkodzenie układu hamulcowego. «USTERKA CIŚN. OLEJU» Oznacza nieprawidłowe ciśnienie oleju. 72

79 GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (1/2) KM A GODZINA 2 16:20 16: Wyświetlacz A Godzina wyświetla się przy włączonym zapłonie. Aby uaktywnić wyświetlacz 1 przeznaczony do ustawiania godziny, nacisnąć na przycisk 2 lub 3. Odczekać kilka sekund. Godziny i minuty migają, można rozpocząć ustawianie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk 3 w celu ustawienia godziny. Jak tylko godziny zaczynają migać, kilkakrotnie nacisnąć na przycisk 2 lub przytrzymać wciśnięty w celu ich ustawienia. Następnie, wcisnąć i przytrzymać przycisk 3, aby potwierdzić ustawienie godziny. Gdy migają minuty, należy kilkakrotnie nacisnąć na przycisk 2 lub przytrzymać go dłużej w położeniu wciśniętym w celu ustawienia minut. Ustawienie zakończone, godziny i minuty świecą w sposób ciągły przez 2 sekundy: ustawienie jest zachowane. Można przejść do kolejnego wyświetlacza. W przypadku przerwy w zasilaniu (odłączony akumulator, odłączony przewód zasilający, itd. ), należy ponownie ustawić zegar. Radzimy nie przeprowadzać regulacji w czasie jazdy. 73

80 GODZINA I TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (2/2) H Samochody wyposażone w systemy pomocy w nawigacji, telefony, itd. Cechy szczególne pojazdów związane z obsługą takiego wyposażenia są opisane w instrukcjach obsługi tych urządzeń. Wskaźnik temperatury zewnętrznej Cecha szczególna: Gdy temperatura na zewnątrz zawiera się w przedziale między 3 C i + 3 C, napis C miga (sygnalizując ryzyko gołoledzi). B M Wyświetlacz B Na wyświetlaczu B pokazywane są następujące informacje: radio; godzina; temperatura zewnętrzna. Wyświetlenie godziny i/lub temperatury zewnętrznej jest możliwe po włączeniu zapłonu. Ustawianie godziny Wcisnąć przycisk: H w celu ustawienia godziny, M w celu ustawienia minut. Wskaźnik temperatury zewnętrznej Tworzenie się gołoledzi jest związane z wieloma lokalnymi czynnikami meteorologicznymi, jak nasłonecznienie, wilgotność powietrza; samo określenie temperatury powietrza nie może więc być wystarczające, by stwierdzić występowanie gołoledzi na drodze. 74

81 LUSTERKA WSTECZNE (1/2) Lusterka ogrzewane A B Przy włączonym silniku, ogrzewanie lusterek zewnętrznych włącza się równocześnie z ogrzewaniem tylnej szyby. A B 1 C D E 2 Lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie W celu zmiany położenia lusterka, posłużyć się dźwignią 1. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Po włączeniu zapłonu, obrócić pokrętło 2: pozycja C do regulacji lusterka wstecznego lewego; pozycja E do regulacji lusterka wstecznego prawego; D jest pozycją nieaktywną. Ze względów bezpieczeństwa, ustawienia te należy wykonywać na postoju. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy jest wyraźnie podzielone na dwie strefy. W strefie B lusterka widoczny jest obszar odpowiadający polu widzenia w klasycznym lusterku wstecznym. Strefa A pozwala na zwiększenie pola widzenia w części bocznej z tyłu. Przedmioty widziane w strefie A wydają się być dużo bardziej oddalone, niż są w rzeczywistości. 75

82 LUSTERKA WSTECZNE (2/2) C 2 D F E 3 Lusterka składane Ustawić pokrętło 2 w pozycji F: w celu złożenia zewnętrznych lusterek wstecznych. Do jazdy lusterka należy ponownie ustawić w pozycji C, D lub E. Jeżeli lusterka wsteczne zostaną złożone ręcznie przed ustawieniem ich w pozycjach do jazdy (C, D, E), należy najpierw ustawić element sterujący 2 skierowany na F. Lusterko wewnętrzne Zależnie od potrzeby, istnieje możliwość jego regulacji. W czasie jazdy nocą, chcąc uniknąć oślepiania przez reflektory pojazdu jadącego z tyłu, należy zmienić położenie dźwigienki 3 znajdującej się za lusterkiem wstecznym. 76

83 OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (1/5) u Światła pozycyjne Obrócić koniec dźwigni 1, aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna. Przed wyruszeniem w drogę nocą, należy sprawdzić prawidłowe działanie urządzeń elektrycznych i ustawić reflektory (jeśli obciążenie samochodu jest inne, niż zwykle). Należy zwracać uwagę, by światła nie były niczym pokryte lub zasłonięte (brud, błoto, śnieg, przewożone przedmioty, itd. Regulacja natężenia oświetlenia tablicy wskaźników Obrócić pokrętło 3 do dołu w celu zmniejszenia natężenia oświetlenia i do góry w celu jego zwiększenia. 77

84 OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (2/5) 4 k Światła 1 2 mijania Działanie ręczne Obrócić koniec dźwigni 1, aż do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2. Działanie automatyczne (zależnie od wersji pojazdu) Przy pracującym silniku światła mijania zapalają się lub gasną automatycznie, zależnie od poziomu oświetlenia na zewnątrz, bez konieczności przestawiania dźwigni 1 (pozycja 0). Funkcję tę można wyłączać i włączać. Aby ją włączyć po włączeniu zapłonu, należy wcisnąć przycisk 4 na co najmniej cztery sekundy. Komunikat na tablicy wskaźników potwierdzi wykonanie tej czynności. Aby ją wyłączyć, przy włączonym zapłonie na postoju, wcisnąć przycisk 4 na co najmniej cztery sekundy. Komunikat automatyczne włączanie świateł OFF pojawia się na tablicy wskaźników. Wszelka zmiana położenia końcówki dźwigni 1 powoduje anulowanie automatycznego trybu działania. Funkcja zewnętrznego oświetlenia towarzyszącego Funkcja ta (przydatna, na przykład, do oświetlenia otwieranej bramy, garażu... ) umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania. Przy wyłączonym zapłonie i zgaszonych światłach, pociągnąć do siebie dźwignię 1: światła mijania zapalą się na około trzydzieści sekund. Czynność tę można wykonać maksymalnie cztery razy w czasie dwóch minut. W celu wyłączenia świateł, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić końcówkę dźwigni 1, a następnie ustawić ją w pozycji

85 OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (3/5) Dodatkowe światła skrętu Zależnie od wersji pojazdu, przy pokonywaniu zakrętu, jeżeli światła mijania są włączone i po spełnieniu określonych warunków jazdy (prędkość, kąt obrotu koła kierownicy, włączony bieg do jazdy do przodu,... ), włączają się dodatkowe światła w celu lepszego oświetlenia zakrętu. Uwaga: w przypadku zbyt długiej eksploatacji w określonych warunkach system wyłącza się automatycznie, ponieważ czas jego działania jest ograniczony. 1 á Światła drogowe Przy włączonych światłach mijania pociągnąć dźwignię 1 do siebie. Wraz ze światłami drogowymi włącza się lampka kontrolna na tablicy wskaźników. Chcąc ponownie włączyć światła mijania, należy jeszcze raz pociągnąć dźwignię 1 do siebie. Funkcja automatycznego ustawiania oświetlenia świateł drogowych Zależnie od wersji pojazdu, przy włączeniu świateł drogowych, żarówki świateł mijania podnoszą się w celu lepszego oświetlenia drogi. Uwaga: w przypadku nieprawidłowego działania systemu, przy włączonych światłach drogowych, podczas ponownego włączania świateł mijania, światło mijania z odpowiedniej strony gaśnie i światła przeciwmgielne przednie zapalają się, a lampka kontrolna g wyświetla się na tablicy wskaźników z komunikatem sygnalizującym usterkę. Uwaga: ponieważ ten tryb działania nie jest zgodny ze sposobem jazdy w normalnych warunkach, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. 79

86 OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (4/5) 1 Działanie automatyczne (zależnie od wersji pojazdu) Światła gasną w momencie wyłączenia silnika przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. Sygnał dźwiękowy informujący o pozostawieniu zapalonych świateł W przypadku, gdy światła zostały zapalone po wyłączeniu silnika, w chwili otwarcia drzwi kierowcy włącza się dźwiękowy alarm ostrzegawczy, powiadamiający o pozostawieniu zapalonych świateł. Wyłączanie świateł Działanie ręczne Istnieją trzy możliwości (zależnie od wersji pojazdu): ustawić dźwignię 1 w pozycji wyjściowej; światła gasną po wyłączeniu silnika przy otwarciu drzwi po stronie kierowcy lub zablokowaniu zamków w pojeździe. W takim przypadku, gdy silnik zostanie ponownie uruchomiony światła zapalą się przy ustawieniu dźwigni w położeniu 1. w przypadku czasowego działania wygaszenie świateł następuje automatycznie. 80

87 OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA ZEWNĘTRZNA (5/5) f Tylne światło przeciwmgielne 1 g Przednie 5 6 światła przeciwmgielne Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 6 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić. Działanie światła zależy od włączonego w danym momencie oświetlenia zewnętrznego; włączeniu świateł przeciwmgielnych towarzyszy zaświecenie odpowiedniej lampki kontrolnej na tablicy wskaźników. Należy pamiętać o wyłączaniu tych świateł w momencie, gdy ustała przyczyna ich stosowania, aby nie oślepiać innych użytkowników drogi. Obrócić środkowy pierścień 5 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznaczenia 6 pojawi się odpowiedni symbol, a następnie puścić. Światło przeciwmgielne tylne będzie można włączyć tylko w przypadku, gdy włączone są światła mijania lub przednie światła przeciwmgielne. Należy pamiętać o wyłączeniu tego światła, gdy korzystanie z niego nie jest już konieczne, by nie oślepiać innych użytkowników dróg. Uwaga: światło przeciwmgielne znajduje się po stronie kierowcy. Nieoczekiwane zapalenie się lampek kontrolnych świateł mijania, przedniego światła przeciwmgielnego oraz pojawienie się komunikatu na tablicy wskaźników oznacza nieprawidłowe działanie automatycznej funkcji włączania i wyłączania się świateł drogowych. Patrz paragraf Funkcja automatycznego włączania świateł drogowych w rozdziale 1. Wyłączenie świateł Obrócić ponownie pierścień 5 do położenia, w którym oznaczenie 6 znajdzie się naprzeciwko symbolu odpowiadającego światłom przeciwmgielnym, które mają zostać wyłączone. Wyłączenie oświetlenia zewnętrznego powoduje zgaszenie przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych. W czasie mgły, gdy pada śnieg lub gdy przewozi się przedmioty wystające poza dach, automatyczne włączanie reflektorów nie odbywa się w sposób regularny. Włączanie świateł przeciwmgielnych pozostaje pod kontrolą kierowcy: lampki kontrolne na tablicy wskaźników informują o ich włączeniu (lampka zapalona) lub wyłączeniu (lampka zgaszona). 81

88 ELEKTRYCZNA REGULACJA WYSOKOŚCI WIĄZKI ŚWIATEŁ Przykłady ustawienia pokrętła sterującego A w zależności od obciążenia pojazdu Wszystkie wersje z wyjątkiem wersji Societe i kombi Wersja Société Kombi Sam kierowca A Kierowca z pasażerem z przodu W pojazdach wyposażonych w taką funkcję, element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła w zależności od obciążenia samochodu. Obrócić element sterujący A do dołu w celu obniżenia reflektorów i w górę - w celu ich podniesienia. Kierowca z pasażerem z przodu i jednym pasażerem z tyłu Kierowca z pasażerem z przodu, dwoma lub trzema pasażerami z tyłu, z lub bez bagażów Kierowca z bagażami lub obciążeniem o dopuszczalnej masie załadunku

89 WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY (1/2) Przy włączonym zapłonie, odpowiednio ustawić dźwignię 1 A zatrzymanie. B przerywany bieg wycieraczek Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund. Istnieje możliwość regulacji odstępu czasu między kolejnymi przetarciami szyby, poprzez odpowiednie ustawienie pierścienia 2. C powolny ciągły bieg wycieraczek. D szybki ciągły bieg wycieraczek. D 1 A C B Cecha szczególna Zatrzymanie jadącego pojazdu, powoduje zmniejszenie prędkości pracy wycieraczek. Z biegu szybkiego ciągłego następuje przejście na bieg ciągły wolny. Gdy samochód ruszy, wycieraczki powracają automatycznie do trybu pracy wybranego przed zatrzymaniem pojazdu. Wszelka zmiana położenia dźwigni 1 powoduje anulowanie trybu automatycznego. 2 1 Pojazdy wyposażone w funkcję automatycznego włączania wycieraczek Przy pracującym silniku, odpowiednio ustawić dźwignię 1 A zatrzymanie. B funkcja automatycznego włączania wycieraczek W przypadku wybrania tego ustawienia, system wykrywa obecność wody na przedniej szybie i uruchamia wycieraczki, odpowiednio dostosowując prędkość ich pracy. Możliwe jest dokonywanie zmian rytmu pracy przez obracanie pierścienia 2. Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie). Ryzyko obrażeń. 83

90 WYCIERACZKI - SPRYSKIWACZE PRZEDNIEJ SZYBY (2/2) Spryskiwacze szyby, spryskiwacze reflektorów (zależnie od wersji pojazdu) Przy włączonym zapłonie, pociągnąć dźwignię 1 do siebie. Przy wyłączonych reflektorach Krótkie naciśnięcie powoduje jednokrotne przetarcie szyby. Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku powoduje trzykrotne przetarcie szyby i ostatnie przetarcie po kilku sekundach. Przy włączonych reflektorach Można uruchomić dodatkowo spryskiwacze reflektorów. 1 D A B C Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie przedniej szyby, itp. ) ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie pracy). Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń. 1 Podczas opadów śniegu lub przy ujemnych temperaturach, należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika). Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika: powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra, przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła; nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba jest sucha; odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały. Należy je wymieniać w każdym przypadku, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku. Przed włączeniem wycieraczki tylnej szyby trzeba upewnić się, czy żaden z przewożonych przedmiotów nie będzie utrudniać działania wycieraczki. Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika. 84

91 WYCIERACZKA - SPRYSKIWACZ TYLNEJ SZYBY p Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę 2 1 dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2. Po zwolnieniu końcówki dźwigni, powraca ona do pozycji włączenia tylnej wycieraczki. Y Wycieraczka z przerywanym biegiem pracy, uzależnionym od prędkości Przy włączonym zapłonie obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się naprzeciwko odpowiedniego symbolu oznaczenia 2. Częstotliwość wycierania jest różna w zależności od prędkości. Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania. Cecha szczególna Jeżeli przednie wycieraczki działają lub jest włączony tryb automatyczny, w momencie włączenia wstecznego biegu następuje uruchomienie tylnej wycieraczki w przerywanym trybie pracy. Przed jakąkolwiek czynnością związaną z przednią szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby, itp. ) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania. Ryzyko obrażeń lub uszkodzenia. Podczas opadów śniegu lub przy ujemnych temperaturach, należy oczyścić przednią szybę (łącznie z jej strefą środkową znajdującą się za wewnętrznym lusterkiem wstecznym) oraz tylną szybę przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika). 85

92 ZBIORNIK PALIWA (1/2) 2 A 1 B Pojemność użytkowa zbiornika: około 55 litrów. W zależności od pojazdu, pojemność użytkowa zbiornika 1. 2 TCe: około 40 lub 55 litrów. Jakość paliwa Należy używać paliwa dobrej jakości spełniającego normy obowiązujące w danym kraju. Wersja z silnikiem diesel Należy używać koniecznie oleju napędowego zgodnego z instrukcjami podanymi na naklejce znajdującej się na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa A. Przy napełnianiu zbiornika należy uważać, aby nie dopuścić do przypadkowego dostania się wody do paliwa. Zamknięcie i jego brzegi powinny być wolne od pyłu. Napełnianie zbiornika W celu otwarcia klapki A, wsunąć palec w wycięcie B. Podczas uzupełniania poziomu, należy użyć zaczepu na korek 1, który znajduje się na drzwiczkach A, do zawieszenia korka 2. Po zakończeniu napełniania, sprawdzić, czy korek i klapka są zamknięte. Korek wlewu ma specyficzną budowę. W przypadku konieczności jego wymiany, należy upewnić się, czy oferowany korek jest identyczny, co korek oryginalny. Korka wlewu paliwa nie należy zbliżać do otwartego ognia lub źródeł ciepła. Nie wolno myć okolic wlewu paliwa przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Nie należy mieszać benzyny (bezołowiowej lub E85) z olejem napędowym, nawet w małych ilościach. Nie należy stosować paliwa na bazie etanolu, jeśli samochód nie jest do tego przystosowany. Nie należy stosować dodatków do paliwa ze względu na ryzyko uszkodzenia silnika. 86

93 ZBIORNIK PALIWA (2/2) Wersja z silnikiem benzynowym Należy koniecznie używać benzyny bezołowiowej. Liczba oktanowa (LO) musi być zgodna ze wskazówkami podanymi na naklejce, która znajduje się na klapce wlewu paliwa A. Patrz Dane techniczne silników w rozdziale 6. Cechy szczególne pojazdów z silnikami na paliwo na bazie etanolu Należy używać koniecznie benzyny bezołowiowej lub paliwa zawierającego maksymalnie 85% etanolu (E85). Zaleca się, w celu usprawnienia uruchomienia silnika podczas dużych mrozów, używanie benzyny bezołowiowej lub, zależnie od wyposażenia pojazdu, używanie podgrzewacza wbudowanego w silnik. W tym przypadku należy podłączyć specjalną końcówkę przedłużacza do gniazdka wbudowanego w osłonie chłodnicy i drugi koniec do gniazdka 220V przez co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem pojazdu. Uwaga: przy stosowaniu paliwa na bazie etanolu, możliwe, iż zwiększy się jego zużycie. Tankowanie paliwa Wprowadzić pistolet dystrybutora w taki sposób, by otworzyć klapkę, następnie wsunąć pistolet do oporu przed włączeniem go (ryzyko ochlapania). Trzymać pistolet w takiej samej pozycji aż do końca napełniania. Wersje z silnikiem benzynowym Użycie benzyny zawierającej związki ołowiu spowodowałoby uszkodzenie elementów układu oczyszczania spalin i mogłoby doprowadzić do utraty gwarancji. Aby uniemożliwić wlanie do zbiornika benzyny z zawartością związków ołowiu, wlew paliwa posiada przewężenie z zastawką, które pozwalają na wprowadzenie tylko pistoletu dystrybutora benzyny bezołowiowej (na stacji benzynowej). Wersje z silnikiem benzynowym i wysokoprężnym Po pierwszym automatycznym wyłączeniu dystrybutora, możliwe jest jeszcze tylko dwukrotne włączenie napełniania; nie należy próbować wlewać więcej paliwa, aby zachować konstrukcyjnie przewidzianą pustą przestrzeń. należy: Utrzymujący się zapach paliwa W razie pojawienia się i utrzymywania zapachu paliwa, zatrzymać pojazd, jeżeli pozwalają na to warunki ruchu drogowego i wyłączyć zapłon; włączyć światła awaryjne, poprosić wszystkich pasażerów o opuszczenie pojazdu i pozostawanie w bezpiecznej odległości od strefy ruchu; skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Jakakolwiek naprawa lub modyfikacja elementów układu zasilania paliwem (moduły elektroniczne, przewody, układ paliwowy, wtryskiwacz, osłony ochronne, itp. ) jest surowo wzbroniona ze względów bezpieczeństwa (za wyjątkiem wykonywania jej przez Autoryzowanego Partnera marki). 87

94 1. 88

95 Rozdział 2: Prowadzenie pojazdu (rady związane z oszczędzaniem paliwa i ochroną środowiska) Docieranie Stacyjka Uruchamianie - Wyłączanie silnika za pomocą kluczyka Uruchamianie - Wyłączenie silnika za pomocą karty RENAULT Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel Cechy szczególne wersji diesel z filtrem cząstek stałych Dźwignia zmiany biegów/hamulec ręczny Porady: układ oczyszczania spalin, oszczędzanie paliwa Środowisko naturalne System zapobiegający blokowaniu kół: ABS System kontroli toru jazdy: E. P Układ antypoślizgowy: A. R Wspomaganie nagłego hamowania Ogranicznik prędkości Regulator prędkości Automatyczna skrzynia biegów Pomoc przy parkowaniu

96 DOCIERANIE Wersja z silnikiem benzynowym Do osiągnięcia przebiegu km nie należy przekraczać prędkości 130 km/h na najwyższym biegu bądź prędkości obrotowej silnika do obr/min. Samochód osiągnie pełnię swoich możliwości dopiero po przejechaniu około 3000 km. Częstotliwość wykonywania przeglądów: patrz książka przeglądów pojazdu. Wersja z silnikiem diesel Do przebiegu km, nie należy przekraczać prędkości obrotowej silnika obr/ min. Po osiągnięciu tego przebiegu, samochodem można jeździć z większą prędkością, lecz optymalne wartości parametrów eksploatacyjnych osiągnie on dopiero po pokonaniu km. W okresie docierania dopóki silnik samochodu jest nierozgrzany nie należy gwałtownie przyspieszać. Nie należy również dopuszczać do osiągania zbyt wysokich obrotów silnika. 2. 2

97 STACYJKA: samochód z kluczykiem Pozycja Jazda M Włączony zapłon. Pozycja Rozruch D Jeśli nie uda się uruchomić silnika od razu, przed ponowną próbą należy obrócić kluczyk w stacyjce do tyłu. W momencie, gdy silnik zacznie pracować, kluczyk należy natychmiast puścić. Uwaga: w wersji diesel może upłynąć kilka sekund od momentu obrócenia kluczyka do chwili uruchomienia silnika, ponieważ w tym czasie odbywa się grzanie świec żarowych. Cecha szczególna pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów Przed uruchomieniem pojazdu ustawić dźwignię w położeniu N lub P. Uwaga: Jeżeli wyświetla się inne położenie dźwigni niż neutralne, wtedy miga ono. Uruchomienie samochodu będzie możliwe dopiero po wciśnięciu pedału hamulca przy czym należy jednocześnie przytrzymać kluczyk w pozycji rozruchu. Pozycja Stop i blokada kierownicy S W celu zablokowania układu kierowniczego należy wyjąć kluczyk ze stacyjki i obrócić koło kierownicy do momentu zadziałania blokady. W celu odblokowania należy delikatnie obrócić kluczykiem w stacyjce i kierownicą. Pozycja Akcesoria A Przy wyłączonym zapłonie można korzystać z niektórych elementów wyposażenia pojazdu (radio... 3

98 URUCHAMIANIE-WYŁĄCZANIE SILNIKA: samochód z kluczykiem Uruchamianie silnika Benzynowy układ wtrysku Silnik zimny lub rozgrzany Włączyć rozrusznik nie naciskając na pedał gazu. Puścić kluczyk w momencie uruchomienia silnika. É Układ wtrysku diesel Silnik nierozgrzany lub ciepły Obrócić kluczyk do pozycji Rozruch D, nie wciskając pedału przyspieszenia. Uwaga: może upłynąć kilka sekund od momentu obrócenia kluczyka do chwili uruchomienia silnika, ponieważ w tym czasie odbywa się grzanie świec żarowych. Wyłączenie silnika Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach, należy obrócić kluczyk do pozycji Stop. Mogłoby ono uruchomić silnik lub któryś z elektrycznych elementów wyposażenia (np. podnoszenie szyb), co stwarza niebezpieczeństwo przycięcia wysuniętej przez okno części ciała (szyja, ramię, ręka... ) Ryzyko poważnych obrażeń. Nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu, wyłączenie silnika powoduje wyłączenie układu wspomagania hamulców i wspomagania kierownicy, itp., a także urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo bierne, takich jak poduszki powietrzne airbags, napinacze pasów. 4

99 URUCHOMIENIE SILNIKA: pojazd z kartą RENAULT (1/3) Karta RENAULT Karta musi się znajdować w obszarze rozpoznania 1 (kabina i bagażnik poza niektórymi miejscami w ich górnych częściach takich jak osłona przeciwsłoneczna, schowek na okulary, górna część deski rozdzielczej, itp) lub w czytniku karty 4. Warunki niezbędne do uruchomienia silnika Należy stosować się do instrukcji dotyczących rozruchu widocznych na tablicy wskaźników 2 spełniając następujące warunki: w celu uruchomienia silnika, wcisnąć pedał hamulca lub sprzęgła (pedał powinien pozostawać wciśnięty w czasie całej fazy rozruchu), a następnie wcisnąć przycisk 3. Jeżeli włączony jest jakiś bieg, tylko wciśnięcie pedału sprzęgła umożliwia uruchomienie silnika. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb, lub zablokować zamki drzwi. 5

100 URUCHOMIENIE SILNIKA: pojazd z kartą RENAULT (2/3) Samochody z automatyczną skrzynią biegów Wcisnąć pedał hamulca, po ustawieniu dźwigni w położeniu N lub P. Wszystkie samochody jeżeli nie został spełniony któryś z warunków uruchomienia silnika, komunikaty nacisnąć na pedał hamulca + start, ustawić dźwignię w położeniu P lub ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, wyświetlają się na tablicy wskaźników 2; w niektórych przypadkach konieczne jest poruszenie kierownicą oraz jednoczesne wciśnięcie przycisku rozruchu 3, w celu ułatwienia odblokowania kolumny kierowniczej; komunikat na tablicy wskaźników 2 informuje o tym kierowcę. Uwaga: jeżeli wyświetlony jest inny bieg niż położenie neutralne, zaczyna on migać, uruchomienie pojazdu będzie możliwe dopiero po wciśnięciu pedału hamulca, gdy karta RENAULT będzie znajdować się w strefie rozpoznania 1 lub w czytniku

101 URUCHOMIENIE SILNIKA: pojazd z kartą RENAULT (3/3) 2 zużycie baterii karty RENAULT, rozładowany akumulator, itp. Komunikat karta niewykryta a następnie komunikat wprowadź kartę pojawiają się na tablicy wskaźników 2. Należy przesunąć kartę RENAULT lub wprowadzić ją do oporu do czytnika Funkcja Akcesoria Aby móc korzystać z niektórych funkcji przy wyłączonym silniku (radioodtwarzacz, system nawigacji, itd. ), nacisnąć na przycisk 3 bez wciskania pedałów, gdy karta RENAULT znajduje się w strefie rozpoznania 1 lub w czytniku 4. Rozruch z otwartym bagażnikiem Wprowadzić kartę do czytnika 4, jeżeli silnik ma być uruchomiony przy otwartym bagażniku. Nieprawidłowości w działaniu W niektórych przypadkach, karta RENAULT może przestać działać: pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym; używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy, gry wideo); Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta RENAULT znajduje się wewnątrz pojazdu. 7

102 WYŁĄCZENIE SILNIKA: pojazd z kartą RENAULT Przy wysiadaniu z pojazdu, a w szczególności zabierając ze sobą kartę RENAULT, należy upewnić się, czy silnik jest wyłączony. 2 3 Warunki niezbędne do wyłączenia silnika Przed zatrzymaniem silnika, użytkownik powinien sprawdzić, czy posiada przy sobie kartę. Pojazd na postoju, nacisnąć na przycisk 3. Jeśli po pierwszym naciśnięciu na przycisk karta nie znajduje się w strefie rozpoznania, komunikaty potwierdzić wyłączenie silnika i nacisnąć dwa razy na STOP pojawiają się na tablicy wskaźników 2. W celu potwierdzenia wyłączenia silnika, należy nacisnąć dwukrotnie na przycisk 3. Kierownica zostaje zablokowana. Sprawdzić, czy została prawidłowo zablokowana. Po wyłączeniu silnika, dodatkowe urządzenia (radio, klimatyzacja, itd. ) włączone w tym momencie działają jeszcze przez kilka minut. Po otwarciu drzwi po stronie kierowcy, urządzenia przestają działać. Nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu, wyłączenie silnika powoduje wyłączenie układu wspomagania hamulców i wspomagania kierownicy..., a także urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo bierne, takich jak poduszki powietrzne, napinacze pasów. 8

103 CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM BENZYNOWYM Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak: długotrwała jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą rezerwy paliwa w zbiorniku; stosowanie benzyny z zawartością związków ołowiu; stosowanie dodatków do oleju lub paliwa nieposiadających atestu. Względnie usterki takie jak: wadliwie działający układ zapłonowy lub brak paliwa w zbiorniku, albo odłączona świeca, co objawia się trudnościami podczas prób uruchomienia silnika i szarpaniem podczas jazdy; spadek mocy, mogą stać się przyczyną przegrzania katalizatora, zmniejszenia skuteczności jego działania, bądź doprowadzić do jego uszkodzenia, a także spowodować usterki termiczne w innych podzespołach samochodu. W razie stwierdzenia powyższych nieprawidłowości w działaniu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki w celu niezwłocznego dokonania niezbędnych napraw. Systematyczne przeprowadzanie przeglądów okresowych w sieci Autoryzowanych Partnerów marki, zgodnie z zaleceniami podanymi w książce przeglądów, pozwoli na uniknięcie wyżej wymienionych kłopotów. Problemy z uruchamianiem silnika Chcąc zapobiec uszkodzeniu katalizatora trzeba unikać uruchamiania silnika za wszelką cenę (zbyt często włączając rozrusznik, pchając lub holując pojazd), jeżeli nie zostanie wcześniej ustalona przyczyna usterki i dokonana naprawa. W przypadku, gdyby nie było to możliwe, nie próbować uruchamiać silnika, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Należy unikać parkowania samochodu i włączania silnika w miejscach, gdzie łatwopalne substancje i materiały, takie jak trawa lub liście mogłyby mieć styczność z rozgrzanymi elementami układu wydechowego. 9

104 CECHY SZCZEGÓLNE WERSJI Z SILNIKIEM DIESEL Prędkość obrotowa silnika diesel Silniki wysokoprężne są wyposażone w pompę wtryskową, która nie dopuszcza do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od aktualnie włączonego biegu. Brak paliwa w zbiorniku W przypadku całkowitego zużycia paliwa ze zbiornika, po jego napełnieniu i pod warunkiem, że akumulator jest naładowany, można przystąpić do ponownego uruchomienia silnika samochodu. W przypadku, gdy kilkakrotne, kilkusekundowe próby uruchomienia silnika nie przynoszą oczekiwanego efektu, należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki. Wskazówki dotyczące eksploatacji w okresie zimowym Chcąc uniknąć problemów w okresie mrozów należy: dbać o to, by akumulator był zawsze naładowany; uważać, by poziom oleju napędowego nie był zbyt niski, co mogłoby spowodować gromadzenie się skroplonych oparów wody na dnie zbiornika paliwa. 10

105 WERSJA Z SILNIKIEM DIESEL Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH Tytułem informacji: w takim przypadku czyszczenie trwa do 20 minut. Jeśli lampka kontrolna zapala się wraz z komunikatem Konieczna kontrola układu oczyszczania spalin, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. W czasie jazdy, zależnie od jakości stosowanego paliwa, może w wyjątkowych przypadkach pojawić się biały dym. Jest to wynikiem automatycznego oczyszczania filtra cząstek stałych i nie ma wpływu na zachowanie się pojazdu. 1 W zależności od pojazdu, lampka kontrolna 1 Ü zapala się w celu zasygnalizowania ryzyka zapchania filtra. Aby oczyścić filtr cząstek stałych należy przez 100 km od pojawienia się komunikatu, jechać ze średnią prędkością co najmniej 40 km/h stosownie do warunków ruchu drogowego oraz przestrzegając ograniczeń prędkości, aż do zgaśnięcia lampki kontrolnej. Zatrzymanie pojazdu przed zgaśnięciem lampki kontrolnej może spowodować konieczność ponownego wykonania czynności. Prędkość obrotowa silnika diesel Silniki wysokoprężne są wyposażone w pompę wtryskową, która nie dopuszcza do przekroczenia maksymalnej, dopuszczalnej prędkości obrotowej silnika, niezależnie od aktualnie włączonego biegu. 11

106 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW - HAMULEC RĘCZNY Hamulec ręczny 3 Dźwignia zmiany biegów Włączanie wstecznego biegu Samochody z mechaniczną skrzynią biegów: dźwignię należy przestawić zgodnie ze schematem na gałce 1. Pojazdy z automatyczną skrzynią biegów: patrz paragraf Automatyczna skrzynia biegów w rozdziale 2. Światła cofania włączają się (przy włączonym zapłonie) w momencie włączenia wstecznego biegu. 1 2 Odblokowanie Pociągnąć dźwignię 2 lekko do góry, wcisnąć przycisk 3 i sprowadzić dźwignię do podłogi. W razie ruszenia z hamulcem ręcznym niezupełnie odblokowanym, na tablicy wskaźników będzie świecić się czerwona lampka kontrolna. Blokowanie Pociągnąć dźwignię 2 do góry. Upewnić się, czy samochód jest prawidłowo unieruchomiony. Lampka kontrolna D zapala się na tablicy wskaźników. W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi). W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki. W czasie jazdy, hamulec ręczny powinien być całkowicie zwolniony (czerwona lampka kontrolna zgaszona): ryzyko przegrzania. Na postoju, zależnie od stopnia nachylenia terenu i/lub obciążenia pojazdu, może okazać się konieczne przesunięcie dźwigni dodatkowo o dwa położenia i włączenie jakiegoś biegu (1. lub wstecznego) w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów, albo ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu P w samochodach ze skrzynią automatyczną. 12

107 RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie pojazdu (1/3) Państwa samochód jest zgodny z normami recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które zaczną obowiązywać w roku Niektóre jego części zostały opracowane pod kątem ich późniejszego przetworzenia do ponownego użycia. Części te łatwo jest wymontować w celu wyjęcia i odesłania do punktów recyklingu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii. Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu. Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu. Wspomaganie oszczędzania paliwa Zależnie od wersji pojazdu, w celu zoptymalizowania zużycia paliwa, lampka kontrolna na tablicy wskaźników sygnalizuje najlepszy moment do zmiany biegu na wyższy lub niższy: \ włączyć wyższy bieg; [ włączyć niższy bieg. Obsługa Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska może doprowadzić właściciela pojazdu do konfliktu z prawem. Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce przeglądów należy dokonywać regularnych przeglądów i regulacji samochodu w sieci Autoryzowanych Partnerów marki, gdyż dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi. Regulacje silnika układ zapłonowy: nie wymaga on żadnych regulacji. świece zapłonowe: chcąc utrzymywać zużycie paliwa, moc i sprawność silnika na optymalnym poziomie, należy ściśle przestrzegać zasad obsługi opracowanych przez nasze Biuro Konstrukcyjne. W przypadku konieczności wymiany świec, zaleca się stosowanie marki, typu świecy oraz odstępów pomiędzy elektrodami odpowiednich dla danej wersji silnika. W tym celu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. prędkość obrotowa biegu jałowego nie wymaga żadnej regulacji. filtr powietrza, filtr oleju napędowego: zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność. Należy go wymienić. 13

108 RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie pojazdu (2/3) Kontrola układu oczyszczania spalin System kontroli układu oczyszczania spalin umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin. Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszko- mechaniczne. Ädzenia Ta lampka na tablicy wskaźników wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu: Zapala się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika. Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki; jeżeli lampka miga, należy zmniejszyć prędkość obrotową silnika aż przestanie migać. Jazda samochodem Zamiast rozgrzewać silnik na postoju lepiej jechać samochodem, nie obciążając go zbytnio do momentu, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę. Szybka jazda drogo kosztuje. Sportowy sposób jazdy drogo kosztuje, dlatego też zaleca się prowadzić samochód w sposób elastyczny. Nie doprowadzać silnika do zbyt wysokich obrotów przy zmianie biegów. Należy jeździć na możliwie najwyższym biegu nie przeciążając jednak silnika. W wersjach z automatyczną skrzynią biegów, najkorzystniej jest jeździć z dźwignią ustawioną w pozycji D. Należy unikać gwałtownego przyspieszania. Nie należy niepotrzebnie hamować. Dlatego też, zauważywszy wcześniej przeszkodę lub zakręt, należy wykorzystać efekt hamowania silnikiem, zdejmując po prostu nogę z pedału przyspieszenia. Jadąc pod górę nie starać się utrzymywać stałej prędkości, nie przyspieszać silniej niż podczas jazdy po płaskim terenie: najkorzystniej jest utrzymywać pedał przyspieszenia na stałym poziomie. Kilkakrotne wciskanie sprzęgła i dodawanie gazu przed wyłączeniem silnika, to czynności zbyteczne w nowoczesnych pojazdach. Jazda w złą pogodę, drogi zalane wodą: Nie należy jeździć po drogach, na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół. Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu Po stronie kierowcy, należy stosować wyłącznie dywaniki dostosowane do pojazdu, które można zamocować do zainstalowanych fabrycznie w tym celu elementów. Należy regularnie sprawdzać, czy są prawidłowo zamocowane. Nie należy zakładać kilku dywaników. Ryzyko zablokowania się pedałów 2. 14

109 RADY: układ oczyszczania spalin, oszczędne zużycie paliwa, prowadzenie pojazdu (3/3) Rady dotyczące użytkowania Włączone odbiorniki prądu, to wzrost zużycia paliwa. Dlatego też należy w miarę możliwości wyłączać je, gdy tylko przestajemy z nich korzystać. Jednak (bezpieczeństwo przede wszystkim), należy włączać światła, gdy wymagają tego warunki drogowe (w myśl zasady: widzieć i być widzianym). Korzystać z układu wentylacji. Jazda z szybkością 100 km/h z otwartymi szybami powoduje wzrost zużycia paliwa o 4%. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację, zwiększone zużycie paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) przy włączonej klimatyzacji jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne. Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska: Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika. Uzupełniając paliwo nie dopuszczać do przelewania zbiornika. Unikać jazdy z pustym bagażnikiem dachowym. Do przewozu przedmiotów o dużej objętości używać przyczepy. Przy podróżowaniu z przyczepą kempingową należy zaopatrzyć się w atestowany spojler dachowy i dokonać jego odpowiedniej regulacji. Unikać jazdy od drzwi do drzwi (krótkie przejazdy, długie postoje) w takich warunkach silnik nie osiąga odpowiedniej temperatury pracy. Opony Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa. Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może również spowodować wzrost zużycia paliwa. 15

110 OCHRONA ŚRODOWISKA Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkcji, użytkowania, jak i wycofania z użycia. Podjęcie tego zobowiązania potwierdza oznaczenie eco² producenta. Produkcja Produkcja tego samochodu odbywa się w zakładach, w których są stosowane nowoczesne procedury zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu tej działalności na środowisko naturalne, w celu ochrony mieszkańców terenów przybrzeżnych i przyrody (zmniejszenie zużycia wody i energii, zakłóceń wizualnych i uciążliwości wynikających z hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wody, segregowanie i waloryzacja odpadów) Emisja zanieczyszczeń Samochód ten został zaprojektowany w taki sposób, aby w fazie eksploatacji emitował mniej gazów cieplarnianych (CO2), a więc zużywał mniej paliwa (np. 140 g/km równa się zużyciu 5, 3 l/100 km w pojeździe z silnikiem diesel). Ponadto, samochody są wyposażone w układ oczyszczania spalin składający się z katalizatora, sondy lambda i filtra z aktywnym węglem (filtr ten zapobiega wydzielaniu na zewnątrz oparów benzyny ze zbiornika). W niektórych wersjach pojazdów z silnikiem diesel, system ten został uzupełniony o filtr cząstek stałych umożliwiający redukcję emisji cząstek sadzy. Użytkownicy pojazdów powinni również dbać o ochronę środowiska Części zużyte i wymienione w trakcie bieżącej obsługi samochodu (akumulator, filtr oleju, filtr powietrza, baterie, itd. ) oraz pojemniki po oleju (puste lub wypełnione zużytym olejem) powinny być składowane w miejscach specjalnie do tego celu przeznaczonych. Samochód, którego okres eksploatacji dobiegł końca, należy odprowadzić do jednostki posiadającej odpowiednie uprawnienia, w celu dokonania jego recyklingu. W każdym przypadku, należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów. Recykling Ten pojazd jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu w 85% i z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania w 95%. Aby osiągnąć taki wynik, wiele części samochodu zostało wyprodukowanych w taki sposób, aby możliwe było ich ponowne przetworzenie. Szczególną uwagę zwrócono na konstrukcje i materiały, aby ułatwić demontaż podzespołów oraz ich ponowne przetworzenie w wyspecjalizowanych zakładach. W celu ochrony zasobów surowców, pojazd ten składa się z wielu części wykonanych z tworzyw sztucznych, które zostały już wtórnie przetworzone oraz materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (materiały pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, takie jak bawełna lub wełna). 16

111 SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA: ABS (1/2) Maksymalne skrócenie drogi hamowania przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad pojazdem są dwoma podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione podczas gwałtownego hamowania. Jednak ze względu na różnorodność nawierzchni dróg oraz zmienność warunków atmosferycznych i reakcji psychofizycznych kierowcy zawsze istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli nad pojazdem wskutek zablokowania kół jezdnych. Zastosowanie systemu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) ma na celu uniknięcie ryzyka wystąpienia takiego zjawiska. Urządzenie to tak steruje siłą hamowania, że nawet bardzo gwałtowne i silne wciśnięcie pedału hamulca nie doprowadza do zablokowania kół, co pozwala kierowcy zachować kontrolę sterowności pojazdu. W takich warunkach, możliwe jest wykonanie manewru ominięcia przeszkody przy jednoczesnym hamowaniu. Ponadto dzięki działaniu systemu ABS, następuje optymalne skrócenie drogi hamowania, zwłaszcza na nawierzchniach o słabej przyczepności (droga mokra, gołoledź, niejednorodna nawierzchnia). Przy optymalizacji warunków hamowania, system ABS w żadnym wypadku nie polepsza lokalnych, fizycznych warunków przyczepności opon do nawierzchni. Należy zatem zawsze bezwzględnie przestrzegać zwykłych zasad ostrożności (zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, itp. Większe poczucie bezpieczeństwa kierowcy nie powinno go skłaniać do prowadzenia samochodu na granicy ryzyka. Włączenie się urządzenia przejawia się lekkim lub silnym pulsowaniem pedału hamulca. Sygnały te winny ostrzec kierowcę o możliwości utraty przyczepności (np. podczas gołoledzi), dzięki czemu może on dostosować swój styl jazdy do zmieniających się warunków drogowych. Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w sytuacjach krytycznych, umożliwiając dostosowanie zachowania pojazdu do szczególnych warunków jazdy. Nie zastępuje ona jednak kierowcy. Jej działanie nie zwiększa możliwości samochodu i nie powinno skłaniać osoby prowadzącej go do jazdy z większą prędkością. W czasie manewrów system w żadnym wypadku nie zastępuje kierowcy, który powinien zachować czujność i prowadzić pojazd w sposób odpowiedzialny (kierowca powinien być zawsze przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy). 17

112 SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY BLOKOWANIU KÓŁ PODCZAS HAMOWANIA: ABS (2/2) W przypadku uszkodzenia układu ABS możliwe są dwie sytuacje: 1 Pomarańczowe lampki kontrolne x i świecą się na tablicy wskaźników. Układ hamulcowy działa w dalszym ciągu, ale system zapobiegający blokowaniu się kół jest wyłączony. 2 Pomarańczowa lampka kontrolna x i czerwona lampka kontrolna ostrzegająca o uszkodzeniu hamulca D wraz z i z oraz komunikatem usterka układu hamulcowego zapalają się na tablicy wskaźników. Oznacza to uszkodzenie układu hamulcowego i ABS. Zapewnione jest częściowe działanie układu hamulcowego. Niemniej jednak wiąże się to z niebezpieczeństwem w przypadku nagłego hamowania oraz wymusza konieczność natychmiastowego zatrzymania pojazdu, jeśli tylko pozwalają na to warunki drogowe. Zmiana siły hamowania zapewniona przez układ ABS jest niezależna od siły nacisku na pedał hamulca. W razie konieczności gwałtownego hamowania, zalecane jest silne i ciągłe wciśnięcie pedału hamulca. Nie jest konieczne kilkakrotne wciskanie pedału hamulca (pompowanie). 18

113 SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY: E. (1/2) System ten pomaga zachować kontrolę nad samochodem w trudnych sytuacjach napotykanych w czasie jazdy (ominięcie przeszkody, utrata przyczepności na zakręcie... Jego działanie uzupełnia funkcja kontroli podsterowności. A Gdy funkcja E. zaczyna działać, lampka kontrolna A miga, informując o tym kierowcę. Jeżeli w czasie uruchamiania silnika ta lampka kontrolna zaświeci się wraz z komunikatem system antypoślizgowy odłączony, należy wolno obrócić kierownicę w jedną i drugą stronę do oporu, w celu ustawienia parametrów początkowych systemu. Zasada działania Czujnik w kierownicy pozwala na rozpoznanie toru jazdy wybranego przez kierowcę. Inne czujniki rozmieszczone w pojeździe określają rzeczywisty kierunek, w którym porusza się pojazd. System porównuje tor jazdy wybrany przez kierowcę z torem rzeczywistym i, w razie potrzeby, koryguje ten ostatni, włączając któryś z hamulców i/lub regulując moc silnika. Kontrola podsterowności Funkcja ta optymalizuje działanie systemu E. w przypadku wyraźnej podsterowności (utrata przyczepności przedniego zawieszenia). 19

114 SYSTEM KONTROLI TORU JAZDY: E. (2/2) Blokada funkcji Wyłączenie funkcji następuje po naciśnięciu na przełącznik 1, co zostaje zasygnalizowane zapaleniem się lampki kontrolnej A. Jednocześnie wyłączony zostaje układ antypoślizgowy: komunikat układ antypoślizgowy odłączony pojawia się na tablicy wskaźników. Patrz na następnych stronach, paragraf Układ antypoślizgowy. Gdy tylko będzie to możliwe, należy ponownie włączyć funkcję, naciskając na przycisk 1. Funkcja zostaje automatycznie ponownie włączona w chwili włączenia zapłonu lub przekroczenia prędkości około 50 km/h. Nie ma możliwości wyłączenia tej funkcji powyżej progu prędkości około 50 km/h. 1 Wyłączenie funkcji A. powoduje również wyłączenie systemu E. Patrz paragraf Układ antypoślizgowy: ASR na następnych stronach. A Nieprawidłowości w działaniu Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat Konieczna kontrola systemu ESP i zapala się lampka kontrolna oraz lampka kontrolna A. 20

115 UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY: A. (1/2) System ten ma na celu ograniczenie ślizgania się kół napędowych oraz kontrolę pojazdu w trakcie ruszania lub przyspieszania. A Zasada działania Dzięki obecności czujników w kołach, system przez cały czas mierzy i porównuje prędkość kół napędowych, wykrywając ich poślizg. Jeżeli jedno z kół zaczyna się ślizgać, system włącza hamulec tego koła. Funkcja hamowania działa do chwili, gdy osiągnięta prędkość obrotowa zapewni właściwą przyczepność koła do nawierzchni. Działanie systemu ma również na celu dostosowanie prędkości obrotowej silnika do przyczepności opon do nawierzchni, niezależnie od wciskania pedału gazu. Gdy funkcja zaczyna działać, lampka kontrolna A miga, informując o tym kierowcę. 21

116 UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY: A. (2/2) Blokada funkcji W niektórych sytuacjach (jazda po miękkiej nawierzchni: śnieg, błoto, itp., lub jazda z zamontowanymi łańcuchami śniegowymi), system może spowodować zmniejszenie mocy silnika, by ograniczyć poślizg. Jeżeli kierowca sobie tego nie życzy, może wyłączyć funkcję, wciskając przycisk 1. Komunikat ASR odłączony wyświetla się na tablicy wskaźników i zapala się lampka kontrolna A. Wyłączenie funkcji powoduje również wyłączenie systemu E. Funkcja włącza się automatycznie przy włączeniu zapłonu lub gdy pojazd jedzie z prędkością wyższą niż 50 km/h. 1 A Nieprawidłowości w działaniu Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat Konieczna kontrola systemu E. i zapala się lampka kontrolna oraz lampka kontrolna A. Wyłączenie funkcji A. Patrz paragraf System kontroli toru jazdy: E. na następnych stronach. 22

117 WSPOMAGANIE NAGŁEGO HAMOWANIA System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania. Zasada działania System umożliwia wykrycie sytuacji wymagającej nagłego hamowania. W takim przypadku uruchamiana jest natychmiast pełna siła wspomagania hamowania, co pozwala na jak najszybsze włączenie regulacji ABS. Działanie systemu ABS podczas hamowania jest podtrzymywane, dopóki pedał hamulca nie zostanie zwolniony. Zapalenie się świateł awaryjnych Światła te mogą włączyć się w przypadku silnego hamowania, zależnie od wersji pojazdu. 23

118 REGULATOR - OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja ogranicznika prędkości (1/3) Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy. Funkcja ta może być przydatna na przykład w czasie jazdy w mieście lub w strefach z ograniczeniem prędkości (roboty drogowe, itp. System działa począwszy od prędkości około 30 km/h. Elementy sterujące 1 Przełącznik główny Włączaniewyłączanie. 2 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na wyższą (+). 3 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i zmiana prędkości ograniczonej na niższą ( -). 4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości ograniczonej do pamięci (O). 5 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości ograniczonej do pamięci i wywołanie prędkości ograniczonej zapisanej w pamięci (R). Ð Lampka kontrolna 6 Ta lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników, sygnalizując działanie funkcji ogranicznika prędkości. Gdy funkcja jest włączona komunikat Ogranicznik wyświetla się na tablicy wskaźników wraz z kreskami. 24

119 REGULATOR-OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja ogranicznika prędkości (2/3) 1 Jazda samochodem W przypadku, gdy do pamięci jest wprowadzona prędkość ograniczona, dopóki prędkość ta nie zostanie osiągnięta prowadzenie odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pojazdu nie posiadającego funkcji ogranicznika prędkości. Nawet przy dalszym wciskaniu pedału gazu, przekroczenie zaprogramowanej prędkości nie będzie możliwe, za wyjątkiem sytuacji szczególnych (patrz paragraf Przekroczenie prędkości ograniczonej). 2 3 Włączanie funkcji Wcisnąć przycisk 1 po stronie Ð. Lampka kontrolna zapala się na tablicy wskaźników. Wprowadzenie prędkości ograniczonej Przy ustabilizowanej prędkości (wyższej niż 30 km/h), wcisnąć przełącznik 2 (+): prędkość zostaje zapamiętana. Zmiana zapamiętanej prędkości ograniczonej Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości ograniczonej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie): przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości; przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości. System został tak opracowany, żeby możliwe było stwierdzenie odchylenia między prędkością zapamiętaną i prędkością na tablicy wskaźników. Funkcja ogranicznika prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego. 25

120 REGULATOR-OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja ogranicznika prędkości (3/3) Przekroczenie prędkości ograniczonej Przypadki szczególne W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości ograniczonej poprzez silne wciśnięcie pedału gazu do końca poza punkt oporu. Przez cały czas, gdy prędkość jest przekroczona, zadana wartość miga na tablicy wskaźników. Kiedy sytuacja na drodze nie wymaga już przyspieszania, wystarczy zdjąć nogę z gazu: funkcja ogranicznika prędkości zostaje przywrócona, gdy pojazd osiągnie prędkość poniżej prędkości ograniczonej.. Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości ograniczonej W przypadku niektórych warunków jazdy (na przykład przy zjeździe z dużego wzniesienia), system nie może utrzymać prędkości ograniczonej: informacja o zapamiętanej prędkości miga na tablicy wskaźników w celu powiadomienia o tym kierowcy Wyłączenie funkcji Działanie ogranicznika prędkości jest automatycznie przerywane przy wciśnięciu: przełącznik 4 (O), w tym przypadku prędkość ograniczona zostaje zapisana w pamięci i na tablicy wskaźników pojawia się komunikat zapisana w pamięci; przełącznik 1, w tym przypadku prędkość ograniczona zostaje usunięta z pamięci, a zgaśnięcie lampki kontrolnej na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji. 4 5 Wywołanie prędkości ograniczonej Jeżeli jakaś prędkość została zapisana, istnieje możliwość wywołania jej z pamięci, poprzez naciśnięcie na przełącznik 5 (R) i przytrzymanie do chwili wyświetlenia komunikatu Ogranicznik. 26

121 REGULATOR - OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja regulatora prędkości (1/4) Regulator prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w utrzymaniu prędkości jazdy na stałej wybranej wartości, zwanej prędkością regulowaną. Prędkość regulowana może być ustawiana po osiągnięciu prędkości 30 km/h. Funkcja regulatora prędkości nie ma żadnego wpływu na działanie układu hamulcowego. 2 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na wyższą (+). 3 Włączenie funkcji, wprowadzenie prędkości regulowanej do pamięci i zmiana prędkości regulowanej na niższą (-). 4 Przejście funkcji do trybu czuwania (z wprowadzeniem prędkości regulowanej do pamięci) (O). 5 Wprowadzenie do pamięci i wywołanie zapamiętanej prędkości regulowanej (R). Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu. Nie może ona więc w żadnym wypadku przyczyniać się do nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, zmniejszać czujności kierowcy (który powinien być zawsze gotowy do hamowania w każdych okolicznościach), ani zwalniać go z odpowiedzialności. Funkcja regulatora prędkości nie powinna być używana w warunkach dużego natężenia ruchu, na krętej lub śliskiej drodze (gołoledź, akwaplaning, żwir) oraz przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych (mgła, opady, wiatr boczny). Ryzyko wypadku. 27

122 REGULATOR - OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja regulatora prędkości (2/4) Włączanie funkcji Wcisnąć przycisk 1 po stronie Ï. Lampka kontrolna 7 zapala się na tablicy wskaźników, sygnalizując działanie funkcji regulatora prędkości. Gdy funkcja jest włączona, komunikat Regulator wyświetla się na tablicy wskaźników wraz z kreskami. Ustawianie prędkości Przy ustabilizowanej prędkości (powyżej 30 km/h) wcisnąć przełącznik 2 (+) lub 3 (-): funkcja jest włączona i prędkość zostaje zapamiętana. Ustawienie regulacji jest potwierdzone zapaleniem się zielonej lampki kontrolnej 6 oraz lampki kontrolnej 7. Jazda samochodem Gdy prędkość zostaje zapamiętana, a funkcja regulacji działa, można zdjąć stopę z pedału gazu. Uwaga, zalecamy jednak trzymać nogi w pobliżu pedałów, aby móc na nie nacisnąć w przypadku wystąpienia nagłej sytuacji. 28

123 REGULATOR - OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja regulatora prędkości (3/4) 2 3 Zmiana zapamiętanej prędkości regulowanej Istnieje możliwość zmiany zaprogramowanej prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie (krótkie lub długie): przełącznik 2 (+) w celu zwiększenia prędkości; przełącznik 3 (-) w celu zmniejszenia prędkości. Przekroczenie prędkości regulowanej Przypadki szczególne W każdej chwili możliwe jest przekroczenie prędkości regulowanej poprzez wciśnięcie pedału gazu. Brak możliwości utrzymania wybranej prędkości regulowanej W przypadku niektórych warunków jazdy (na przykład przy zjeździe ze stromego wzniesienia), system nie może utrzymać prędkości regulowanej: informacja o prędkości miga na tablicy rozdzielczej w celu powiadomienia o tym kierowcy. 29

124 REGULATOR - OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI: funkcja regulatora prędkości (4/4) Wywołanie prędkości regulowanej Jeśli prędkość została zapamiętana, istnieje możliwość wywołania jej poprzez naciśnięcie na przycisk 5 (R), pod warunkiem, że prędkość pojazdu jest wyższa niż około 30 km/h oraz po upewnieniu się, że jest ona dostosowana do warunków ruchu drogowego (natężenie ruchu, stan nawierzchni, warunki meteorologiczne, itd. 1 Przejście funkcji do trybu czuwania Działanie regulatora prędkości jest automatycznie przerywane po wciśnięciu: przełącznik 4 (O); pedału hamulca; pedału sprzęgła lub przestawieniu dźwigni automatycznej skrzyni biegów w położenie neutralne. W tych trzech przypadkach, prędkość regulowana pozostaje zapamiętana. Przejście do stanu czuwania zostaje potwierdzone zgaśnięciem lampki kontrolnej. Naciśnięcie na przełącznik 2 (+) lub 3 (-) powoduje ponowne włączenie funkcji regulatora prędkości bez uwzględniania prędkości wprowadzonej do pamięci. W takim przypadku prędkością zadaną jest prędkość, z którą jedzie pojazd. Wyłączenie funkcji Nacisnąć na przełącznik 1. W tym przypadku prędkość nie zostaje wprowadzona do pamięci. Zgaśnięcie zielonych lampek kontrolnych Ï i na tablicy wskaźników potwierdza wyłączenie funkcji. Przełączenie w stan czuwania lub wyłączenie funkcji regulatora prędkości nie powoduje szybkiego zmniejszenia prędkości: hamowanie odbywa się poprzez naciśnięcie na pedał hamulca. 30

125 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (1/3) Prowadzenie pojazdu z użyciem automatycznego trybu przełożeń Ustawić dźwignię 1 w pozycji D W większości sytuacji spotykanych w czasie jazdy, nie ma już potrzeby posługiwania się tą dźwignią: biegi włączają się automatycznie we właściwym momencie, przy odpowiedniej prędkości obrotowej silnika. Działanie automatu skrzyni biegów polega także na uwzględnianiu takich parametrów jak obciążenie pojazdu, ukształtowanie terenu i styl jazdy kierowcy. Dźwignia sterująca 1 P: parking R: bieg wsteczny N: położenie neutralne D: tryb automatyczny 3: informacja o biegu włączonym w trybie ręcznym. 4 Uruchomienie silnika Ustawić dźwignię 1 w położeniu P, uruchomić silnik. Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna 4 gaśnie), przestawić dźwignię sterującą z pozycji P. Ustawienie dźwigni sterującej w pozycji D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia. W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca, przed naciśnięciem na przycisk odblokowujący 2. Jazda ekonomiczna Podczas normalnej jazdy, dźwignię zmiany biegów należy z zasady ustawiać w pozycji D, zaś pedałem przyspieszenia posługiwać się w delikatny sposób. Dzięki temu zmiana biegów następuje automatycznie przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika. Przyspieszanie i wyprzedzanie Wcisnąć zdecydowanie pedał gazu (poza punkt oporu). Automatyczna skrzynia biegów wybierze wówczas optymalne przełożenie, uwzględniające charakterystykę silnika. 31

126 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (2/3) 5 Prowadzenie pojazdu z użyciem ręcznego trybu przełożeń Po ustawieniu dźwigni zmiany biegów 1 w położeniu D, przesunąć dźwignię w lewo. Włączanie biegów w trybie ręcznym odbywa się poprzez pchnięcie dźwigni: w celu włączenia niższego biegu, pchnąć dźwignię do tyłu; do przodu, w celu włączenia wyższego przełożenia. Informacja o włączonym biegu pojawia się na wyświetlaczu, na tablicy wskaźników. 1 6 Przypadki szczególne Ustawienie do jazdy zimą: w przypadku prowadzenia pojazdu po nawierzchni o złej przyczepności (śnieg, błoto) należy wcisnąć przycisk 5, lampka kontrolna działania 6 zapala się. W innych warunkach drogowych niż wyżej podane, należy wyjść z tej pozycji naciskając ponownie przycisk 5. Lampka kontrolna działania 6 gaśnie. Jeśli ukształtowanie terenu oraz liczne zakręty (np. w terenie górzystym) nie pozwalają na jazdę w trybie automatycznym, zalecane jest przejście do trybu sterowania ręcznego. Ma to na celu uniknięcie zbyt częstych zmian biegów wymuszanych przez tryb automatyczny przy wjeżdżaniu pod górę oraz wykorzystanie hamowania silnikiem podczas długich zjazdów. Przy niskiej temperaturze, chcąc zapobiec gaśnięciu silnika bezpośrednio po uruchomieniu, należy odczekać chwilę pozostawiając dźwignię sterującą w pozycji P lub N, przed jej przestawieniem w pozycję D lub R. Pojazdy nie wyposażone w układ antypoślizgowy: w celu uniknięcia ślizgania się kół przy ruszaniu na nawierzchni śliskiej lub o słabej przyczepności, należy przejść do trybu ręcznego i przed ruszeniem włączyć drugi bieg. Przy niskich temperaturach zewnętrznych, system może zablokować możliwość zmiany biegów w trybie ręcznym do czasu aż skrzynia biegów osiągnie odpowiednią temperaturę. 32

127 AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW (3/3) Zatrzymanie samochodu Po zatrzymaniu samochodu, trzymając nogę na pedale hamulca, należy ustawić dźwignię w położeniu P: dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu neutralnym, zaś koła napędowe są zablokowane mechanicznie. Zaciągnąć hamulec ręczny. Nieprawidłowości w działaniu w czasie jazdy, jeśli komunikat konieczna kontrola skrzyni biegów wyświetli się na tablicy wskaźników, oznacza to usterkę. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki; w czasie jazdy, jeśli komunikat przegrzanie skrzyni biegów wyświetli się na tablicy wskaźników, należy unikać, w miarę możliwości, pozostawiania dźwigni w położeniu D (lub R): trzeba ustawiać ją w położeniu N zawsze, gdy pojazd stoi. Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki; holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów, patrz paragraf Holowanie w rozdziale 5. Ze względów bezpieczeństwa, nie należy nigdy wyłączać silnika przed całkowitym zatrzymaniem samochodu. 7 Przy uruchamianiu silnika, w przypadku, gdy dźwignia pozostaje zablokowana w położeniu P podczas wciskania pedału hamulca, istnieje możliwość jej ręcznego zwolnienia. W tym celu, należy odpiąć podstawę dźwigni, nacisnąć jednocześnie na oznaczenie 7 widoczne na osłonie i na przycisk odblokowujący znajdujący się na dźwigni. 33

128 POMOC PRZY PARKOWANIU (1/2) Zasada działania Czujniki ultradźwiękowe, umieszczone w tylnym zderzaku samochodu, mierzą odległość między pojazdem a przeszkodą w czasie jazdy do tyłu. System emituje sygnały dźwiękowe, których częstotliwość zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do przeszkody. Kiedy przeszkoda znajdzie się w odległości około 30 centymetrów od pojazdu sygnał staje się ciągły. Podczas włączania wstecznego biegu, rozlega się sygnał dźwiękowy. Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby czujniki ultradźwiękowe nie były niczym pokryte (brud, błoto, śnieg, itp. Nieprawidłowości w działaniu Gdy system wykryje nieprawidłowość w działaniu, przez około 5 sekund po włączeniu wstecznego biegu, rozlega się sygnał dźwiękowy, aby powiadomić o tym kierowcę. Funkcja ta stanowi dodatkową pomoc w czasie jazdy do tyłu, informując, przy pomocy sygnałów dźwiękowych, jaka jest odległość między pojazdem a przeszkodą. Nie może ona jednak w żadnym wypadku zastąpić kierowcy, który powinien zachować czujność i być odpowiedzialnym podczas manewrowania na biegu wstecznym. Kierowca powinien zawsze być przygotowany na nagłe zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrów należy zwrócić uwagę na przeszkody ruchome (jak np. dziecko, zwierzę, wózek, rower... ), lub przeszkody o niewielkich rozmiarach (średniej wielkości kamień, bardzo mały kołek... Kiedy samochód jedzie z prędkością niższą od 10 km/h, niektóre źródła hałasu (motor, ciężarówka, młot pneumatyczny, ) mogą spowodować włączenie sygnałów dźwiękowych. 34

129 POMOC PRZY PARKOWANIU (2/2) 1 Trwałe wyłączenie systemu Istnieje możliwość trwałego wyłączenia systemu poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad trzy sekundy. Lampka wbudowana w przycisk świeci się w sposób ciągły. Wyłączony w ten sposób system można ponownie uruchomić poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez ponad trzy sekundy. Czasowe wyłączenie systemu Wcisnąć przycisk 1 w celu wyłączenia systemu. Lampka kontrolna wbudowana w przycisk zapala się, przypominając, że system jest wyłączony. Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie systemu i zgaśnięcie lampki kontrolnej. System włącza się automatycznie po wyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika. W przypadku uderzenia w podwozie (np. najechania na słupek, krawężnik, itp. ), samochód może ulec uszkodzeniu (odkształcenie osi). 35

130 2. 36

131 Rozdział 3: Komfort jazdy Nawiewy powietrza Ogrzewanie i klimatyzacja Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją Podnośniki szyb Dach otwierany elektrycznie Osłona przeciwsłoneczna Oświetlenie wnętrza Schowki, elementy wyposażenia kabiny Popielniczka, zapalniczka Tylna kanapa: funkcje Bagażnik Tylna półka Pokrywa przestrzeni bagażowej Elementy wyposażenia bagażnika Przewożenie przedmiotów w bagażniku Siatka oddzielająca Relingi dachowe/spojler Zintegrowany element sterujący telefonem z zestawem głośnomówiącym

132 NAWIEWY, dysze wylotu powietrza (1/2) panel sterowania. 6 nawiew boczny, prawy. 7 dysza nawiewu powietrza na prawą boczną szybę 8 8 dysza nawiewu na stopy podróżujących. 1 dysza nawiewu na lewą boczną szybę 2 nawiew boczny, lewy. 8 3 dysze nawiewu na przednią szybę 4 nawiewy centralne. 3. 2

133 NAWIEWY, dysze wylotu powietrza (2/2) 1 Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych zapachów w samochodzie należy stosować wyłącznie środki przewidziane do tego celu. A B Siła nawiewu Obrócić pokrętło 1 lub 3 (poza punkt oporu). A: zamknięcie. B: maksymalne otwarcie. Kierunek nawiewu W prawo / w lewo: ustawić przesuwki 2 lub 4. W górę / w dół: opuścić lub podnieść przesuwki 2 lub 4. Nie wolno niczego wprowadzać do układu wentylacji w samochodzie (np. w przypadku pojawienia się nieprzyjemnego zapachu, itd. Ryzyko powstania uszkodzeń lub pożaru. 3

134 OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (1/4) B A C D Elementy sterujące A Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie. B Regulacja temperatury powietrza. C Regulacja siły nawiewu. D Sterowanie recyrkulacją powietrza. F E E Element sterujący i lampka kontrolna funkcji usuwania szronu i zaparowania tylnej szyby oraz ogrzewanych lusterek wstecznych (zależnie od wersji pojazdu). F Element sterujący i lampka kontrolna włączania klimatyzacji (zależnie od wersji pojazdu). Informacje i rady związane z eksploatacją: patrz paragraf Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją. 4

135 OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (2/4) A Rozdział nawiewu powietrza w kabinie Obrócić element sterujący A w celu ustawienia Wgo w jednym z położeń. Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne. B C D Uwaga: w celu szybkiego usunięcia zaparowania szyb, skorzystać z funkcji klimatyzacji (zależnie od wersji pojazdu), ustawić elementy sterujące A, B oraz D na W i ustawić siłę nawiewu C na y. i Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne oraz na nogi pasażerów. Położenie to jest zalecane w celu zapewnienia większego komfortu przy niskich tempe- na zewnątrz. Fraturach Strumień powietrza jest kierowany G głównie na nogi pasażerów. Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu oraz na stopy osób podróżujących. Ustawienie to jest zalecane w celu zapewnienia większego komfortu przy wysokich temperaturach ô na zewnątrz. Strumień powietrza jest kierowany do wszystkich nawiewów. 5

136 OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (3/4) Regulacja temperatury powietrza Obrócić element sterujący B do wybranego położenia. Im bardziej jest przesunięty w zakres czerwony, tym wyższa temperatura w kabinie. B C Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji Za pomocą przycisku F można także uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć (lampka zgaszona) klimatyzację. Zastosowanie klimatyzacji pozwala na: obniżenie temperatury w kabinie; szybką likwidację zaparowania. Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura zewnętrzna jest niska. Regulacja siły nawiewu F Zwykła eksploatacja Ustawić element sterujący C w jednej z czterech pozycji, aby uruchomić wentylację i wyregulować siłę nawiewu. Położenie pozwala ustawić minimalną siłę nawiewu, a położenie y - maksymalną. Położenie x Przy tym ustawieniu: klimatyzacja zostaje automatycznie wyłączona, nawet jeśli przycisk F jest wciśnięty (lampka pozostaje zapalona); powietrze nie jest wdmuchiwane do kabiny; jednakże, w czasie jazdy, słaby strumień powietrza przedostaje się do wnętrza pojazdu. Ustawienia tego należy unikać w codziennej eksploatacji. 6

137 OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA (4/4) Włączanie funkcji recyrkulacji powietrza (z odizolowaniem kabiny) Obrócić pokrętło D w kierunku symbolu á: powietrze pobierane jest z kabiny i jego recyrkulacja następuje bez pobierania powietrza z zewnątrz. Recyrkulacja powietrza pozwala na: odizolowanie kabiny od warunków zewnętrznego otoczenia (przejazd przez obszary o dużym zanieczyszczeniu powietrza... ); szybsze uzyskanie żądanej temperatury powietrza w kabinie. E D Dłuższe stosowanie recyrkulacji powietrza może spowodować zaparowanie szyb bocznych i szyby przedniej oraz powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń. Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy wentylacji (pobieranie powietrza z zewnątrz), przez ponowne obrócenie pokrętła D, gdy recyrkulacja nie będzie już potrzebna. Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk E. Zapala się lampka kontrolna. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz, z ogrzewanych lusterek zewnętrznych, regulowanych elektrycznie (w samochodach posiadających takie wyposażenie). W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk E. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie. 7

138 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (1/8) Usuwanie szronu z tylnej szyby i ogrzewanych lusterek wstecznych (zależnie od wersji pojazdu). 13 Lampka kontrolna funkcji usuwania szronu z tylnej szyby Element sterujący recyrkulacją powietrza. Informacje i rady związane z eksploatacją: patrz paragraf Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją Elementy sterujące 5 Wyświetlacz. 1 Przycisk dobra widoczność do usuwania szronu i zaparowania z szyb. 2 Lampka kontrolna funkcji dobra widoczność. 3 Włączenie i wyłączenie klimatyzacji. 4 i 7 Regulacja temperatury powietrza. 6 Włączanie automatycznego trybu działania. 8 i 10 Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie. 9 i 11 Regulacja siły nawiewu. Przyciski 1 i 12 uzupełniają lampki kontrolne działania (2 i 13): jeżeli lampka świeci się, funkcja jest włączona; jeżeli lampka nie świeci się, funkcja jest wyłączona. 8

139 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (2/8) Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa. Jest to zalecany tryb działania. Komfort termiczny w kabinie: automatyczny tryb pracy Wcisnąć przycisk 6. Wyświetla się tylko wartość temperatury i symbol AUTO. Funkcje sterowane w trybie automatycznym nie są wyświetlane. wcisnąć przycisk 7 w celu zwiększenia temperatury; wcisnąć przycisk 4 w celu obniżenia temperatury. Uwaga: ustawienia krańcowe 15 C i 27 C umożliwiają systemowi wytworzenie minimalnej lub maksymalnej temperatury, bez względu na temperaturę na zewnątrz. W trybie automatycznym (lampka kontrolna AUTO świeci się na wyświetlaczu), wszystkie funkcje klimatyzacji są kontrolowane przez system. W przypadku wprowadzenia modyfikacji do niektórych funkcji, lampka kontrolna AUTO gaśnie. Jedynie zmodyfikowana funkcja przestaje być wówczas kontrolowana przez system. 9

140 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (3/8) Komfort termiczny w kabinie: automatyczny tryb pracy (ciąg dalszy) Zasada działania: Wybranie i utrzymanie komfortowych warunków w kabinie oraz dobrej widoczności jest możliwe dzięki stałej kontroli przez system następujących parametrów: siłą nawiewu powietrza; rozdziałem nawiewu powietrza; recyrkulacją powietrza; włączenie lub wyłączenie klimatyzacji; temperatura w kabinie. Wyświetlane wartości odpowiadają temperaturze w kabinie. Podczas uruchomiania samochodu, zwiększenie lub zmniejszenie wartości pojawiającej się na wyświetlaczu w żadnym wypadku nie pozwala na szybsze uzyskanie optymalnej temperatury. System zawsze optymalnie dostosowuje sposób obniżania lub podwyższania temperatury (nawiew powietrza nie uruchamia się natychmiast z maksymalną prędkością: jej zwiększanie następuje stopniowo) może to trwać od kilku sekund do kilku minut. Ogólnie biorąc, za wyjątkiem szczególnych przypadków, nawiewy w desce rozdzielczej powinny stale pozostawać otwarte. Zmiana automatycznego trybu działania Normalny tryb działania systemu to tryb automatyczny (zapalona lampka kontrolna AUTO), jednak istnieje możliwość zmiany ustawień narzuconych przez system (rozdział nawiewu powietrza, itd. Sposób wprowadzania modyfikacji został opisany na następnych stronach. Automatyczny tryb pracy jest zalecanym trybem działania: w efekcie automatyczny układ klimatyzacji zapewnia (z wyjątkiem bardzo rzadko występujących warunków eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności przy jednoczesnym optymalnym zużyciu paliwa. Należy przywracać automatyczny tryb pracy, gdy tylko jest to możliwe. 10

141 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (4/8) G Strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu w desce rozdzielczej F oraz na nogi pasażerów. Strumień powietrza jest kierowany głównie na nogi pasażerów. Rozdział nawiewu powietrza w kabinie Istnieje pięć możliwych ustawień rozdziału nawiewu powietrza, które uzyskuje się wciskając sukcesywnie przyciski 8 i 10. Strzałki na wyświetlaczu 5 informują o wybranym ustawieniu. 10 õ Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne. Cały strumień powietrza jest kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne oraz na ônogi podróżujących. Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej. Ustawienie rozdziału nawiewu powietrza w trybie ręcznym powoduje zgaśnięcie lampki kontrolnej AUTO (tryb automatyczny) na wyświetlaczu 5, jednak tylko funkcja rozdziału nawiewu przestaje być automatycznie sterowana przez system. Powrót do automatycznego trybu działania następuje po wciśnięciu przycisku

142 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (5/8) Zmiana siły nawiewu powietrza W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu. Wciśnięcie przycisków 9 i 11, umożliwia wyjście z trybu automatycznego. Za pomocą tych przycisków można zwiększać lub zmniejszać siłę nawiewu. Jeżeli regulacja jest ustawiona na zero, system wyłącza się Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych. Wciśnięcie przycisku 3, umożliwia wyjście z trybu automatycznego: lampka AUTO na wyświetlaczu 5 gaśnie. Przycisk 3 umożliwia włączenie (lampka na wyświetlaczu zapalona) lub wyłączenie (lampka zgaszona) klimatyzacji. Uwaga: włączenie funkcji dobra widoczność powoduje automatyczne włączenie klimatyzacji (lampka zapalona). Powrót do automatycznego trybu działania następuje po wciśnięciu przycisku Przy niskiej temperaturze zewnętrznej, system klimatyzacji automatycznej w chwili uruchomienia nie pracuje z pełną mocą. Wzrasta ona sukcesywnie, aż silnik osiągnie odpowiednią temperaturę, by skutecznie ogrzać powietrze w kabinie. Może to trwać od kilku sekund do kilku minut. 12

143 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (6/8) Usuwanie szronu lub zaparowania tylnej szyby Przy pracującym silniku, należy wcisnąć przycisk 12. Zapala się lampka kontrolna działania 13. W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 12. 13

144 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (7/8) Uwaga: chcąc zmienić siłę nawiewu powietrza (która może powodować pewien poziom szumu w kabinie), należy wcisnąć przycisk 11. W celu wyłączenia tej funkcji, należy wcisnąć: ponownie przycisk 1; albo przycisk 6 (lampka kontrolna AUTO zapala się na wyświetlaczu) Funkcja dobra widoczność Przy pracującym silniku, nacisnąć na przycisk 1, lampka kontrolna działania 2 zapala się. Lampka przycisku AUTO (znajdująca się na wyświetlaczu) gaśnie. 11 Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej szyby, przednich szyb bocznych i lusterek wstecznych (zależnie od wersji pojazdu). Jej działanie wiąże się z automatycznym włączeniem klimatyzacji, funkcji usuwania szronu z tylnej szyby (lampka kontrolna 13) i wyłączeniem funkcji recyrkulacji powietrza. Nacisnąć na przycisk 12, w celu wyłączenia funkcji usuwania szronu z tylnej szyby. Lampka kontrolna 13 gaśnie. 14

145 KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (8/8) 14 Wykorzystanie funkcji recyrkulacji powietrza Wciśnięcie przycisku 14 umożliwia włączenie recyrkulacji powietrza (odpowiedni symbol zapala się na wyświetlaczu). W czasie działania tej funkcji, powietrze jest pobierane z kabiny i następuje jego recyrkulacja bez pobierania powietrza z zewnątrz. Recyrkulacja powietrza pozwala na odizolowanie kabiny od czynników zewnętrznych (jazda w obszarze o dużym zanieczyszczeniu powietrza... ) Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb. Dlatego też zaleca się przejście do normalnego trybu pracy klimatyzacji (pobieranie powietrza z zewnątrz) poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk 14, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna lub przejście do automatycznej recyrkulacji poprzez naciśnięcie na przycisk AUTO. 15

146 KLIMATYZACJA: informacje oraz rady związane z eksploatacją Zużycie paliwa Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem. Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska: W czasie jazdy nawiewy powinny być otwarte, a szyby zamknięte. Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza przed uruchomieniem silnika. Obsługa Częstotliwość wykonywania kontroli jest podana w książce przeglądów pojazdu. Nieprawidłowości w działaniu Ogólnie biorąc, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu klimatyzacji, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki. Obniżona skuteczność usuwania szronu, zaparowania lub działania klimatyzacji. Przyczyną może być zanieczyszczenie filtra kabiny. Brak nawiewu zimnego powietrza Sprawdzić odpowiednie ustawienie elementów sterujących oraz stan bezpieczników. W przeciwnym razie wyłączyć klimatyzację. Uwagi Obecność wody pod pojazdem. Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody spod samochodu. Jest to zjawisko normalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej. Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnikiem chłodniczym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry. 16

147 ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB (1/3) Po włączeniu zapłonu lub, w przypadku pojazdów z kartą RENAULT, przy pracującym silniku Wcisnąć dany przełącznik w celu opuszczenia szyby, zwalniając go w chwili uzyskania żądanego położenia. Pociągnąć do góry dany przełącznik w celu podniesienia szyby, przytrzymując do chwili uzyskania żądanego położenia. Na miejscu kierowcy Użyć odpowiednio przełącznika: 1 szyba po stronie kierowcy; 2 szyba po stronie pasażera z przodu; 3 i 5 szyby po stronach pasażerów z tyłu pojazdu. Na miejscu pasażera z przodu Użyć przełącznika 6. Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach Zależnie od wersji pojazdu, kierowca może zablokować działanie funkcji podnoszenia szyb tylnych i otwierania tylnych drzwi, wciskając przełącznik 4. Świecenie lampki kontrolnej wbudowanej w przełącznik potwierdza zablokowanie drzwi. Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę), jeżeli karta RENAULT znajduje się wewnątrz. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb lub dach otwierany elektrycznie. W przypadku przycięcia części ciała, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik. 17

148 ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB (2/3) 7 Na miejscach tylnych Użyć odpowiednio przełącznika 7. Wcisnąć dany przełącznik w celu opuszczenia szyby, zwalniając go w chwili uzyskania żądanego położenia. Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały na uchyloną szybę, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby. 4 1 Tryb impulsowy Jest to funkcja dodatkowa podnośników elektrycznych. Gdy pojazd posiada takie wyposażenie, tryb ten może znajdować zastosowanie tylko w przypadku szyby kierowcy lub dwóch szyb przednich. Użyć odpowiednio przełącznika 1 lub 2. Podnośnik działa: po włączeniu zapłonu lub przy pracującym silniku; przy wyłączonym zapłonie aż do otwarciazamknięcia drzwi przednich (samochody z kluczykiem) lub do otwarcia drzwi kierowcy (samochody z kartą RENAULT). 2 Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach Zależnie od wersji pojazdu, kierowca może zablokować działanie funkcji podnoszenia szyb tylnych i otwierania tylnych drzwi, wciskając przełącznik 4. 18

149 ELEKTRYCZNE PODNOSZENIE SZYB (3/3) - RĘCZNE PODNOSZENIE SZYB Tryb impulsowy Wcisnąć krótko, do oporu dany przełącznik: szyba zostaje całkowicie opuszczona. Krótko pociągnąć do góry, do oporu dany przełącznik: szyba zostaje całkowicie podniesiona. Wciśnięcie przycisku podczas opuszczania szyby powoduje jej zatrzymanie. Cecha szczególna W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom pojazd został wyposażony w specjalny ogranicznik nacisku: gdy szyba napotka opór podczas podnoszenia (np. palce, łapa zwierzęcia, gałąź drzewa, itd. ), zatrzymuje się i opuszcza o kilka centymetrów. Po usunięciu oporu stworzonego przez przeszkodę, należy ponownie szybko podnieść do końca przełącznik w celu zamknięcia szyby. Tryb zwykły Wcisnąć dany przełącznik w celu opuszczenia szyby, zwalniając go w chwili uzyskania żądanego położenia. Nieprawidłowości w działaniu W przypadku, gdy mechanizm zamykania którejś z szyb nie działa, system przechodzi automatycznie na tryb nieimpulsowy: należy pociągnąć w górę tyle razy, ile to konieczne, odpowiedni przełącznik do chwili aż szyba zostanie całkowicie zamknięta, a następnie puścić. Konieczne jest ponowne pociągnięcie do góry przełącznika (nadal po stronie zamykania) i przytrzymanie przez jedną sekundę, w celu ustawienia początkowych parametrów systemu. W razie potrzeby należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki. Ręczne podnoszenie szyb Obrócić dźwigienkę 1. 1 Zamykanie szyb może spowodować poważne obrażenia. 19

150 DACH OTWIERANY STEROWANY ELEKTRYCZNIE (1/2) A B C Podczas parkowania w silnie nasłonecznionym miejscu zalecamy zasunięcie zasłon D Funkcja ta działa: przy włączonym zapłonie; przy wyłączonym zapłonie, do chwili otwarcia/zamknięcia drzwi przednich po stronie kierowcy (działanie ograniczone do około 20 minut). Zasłona odsuwanie: pchnąć uchwyt 1 do góry, przytrzymując zasłonę aż dosunie się do zwijacza; zasuwanie: pociągnąć uchwyt 1 aż do zablokowania zatrzasku. 1 Uchylanie dachu otwieranie: obrócić przycisk 2 do położenia A; zamykanie: ustawić pokrętło 2 w położeniu 0. Rozsuwanie dachu otwieranie: ustawić przycisk 2 w położeniu B, C lub D, zależnie od żądanej pozycji otwarcia; zamykanie: obrócić pokrętło 2 do położenia 0. Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład otwierany dach, lub zablokować zamki drzwi. W przypadku przycięcia, należy natychmiast odsunąć szybę, obracając przełącznik 2 całkowicie w prawo (położenie D). 20

151 DACH OTWIERANY STEROWANY ELEKTRYCZNIE (2/2) Cecha szczególna Dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów pojazd został wyposażony w specjalny ogranicznik nacisku: gdy szyba napotka opór podczas przesuwania (np. palce, łapa zwierzęcia, gałąź drzewa... ), zatrzymuje się i cofa się o kilka centymetrów. 0 A 3 Nieprawidłowości w działaniu zamykania otwieranego dachu W przypadku wystąpienia takich nieprawidłowości, należy sprawdzić, czy jakiś przedmiot nie przeszkadza w zamknięciu dachu, a następnie obrócić przycisk 2 do położenia 0. Wcisnąć przycisk 3, aż do całkowitego zamknięcia otwieranego dachu. B 2 C D Środki ostrożności wysiadając z samochodu należy sprawdzić, czy dach został prawidłowo zamknięty; uszczelka otwieranego dachu powinna być czyszczona co trzy miesiące przy użyciu środków wybranych przez nasze służby techniczne; dachu nie należy otwierać natychmiast po ustaniu deszczu oraz bezpośrednio po umyciu samochodu. pojazd z relingami dachowymi Odsuwanie otwieranego dachu jest niewskazane. Przed otwarciem dachu należy sprawdzić przedmioty i/lub akcesoria (bagażnik do przewożenia roweru, bagażnik dachowy, itd. ) zamontowane na relingach: powinny one być prawidłowo rozmieszczone i zamocowane oraz nie utrudniać otwierania dachu. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wyboru odpowiedniego wyposażenia należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki. Uwaga: podczas wykonywania tej czynności funkcja ogranicznika nacisku otwieranego dachu jest wyłączona. 21

152 OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA Osłona przeciwsłoneczna przednia Opuścić osłonę 1. Lusterka wewnętrzne Odsunąć pokrywę 2. Osłona przeciwsłoneczna tylna Podnieść osłonę, ciągnąc za uchwyt aż do wsunięcia obu zaczepów 3 do gniazd (upewnić się, czy osłona jest prawidłowo zamocowana). 22

153 OŚWIETLENIE WNĘTRZA 1 2 Lampki punktowe (zależnie od wersji pojazdu) Wcisnąć przełącznik 1, by włączyć lampkę po stronie kierowcy, i 3 by włączyć lampkę po stronie pasażera z przodu. 3 4 Lampka sufitowa Wciśnięcie włącznika 2 powoduje: włączenie oświetlenia na stałe; włączenie oświetlenia przy otwarciu jednych z drzwi. Oświetlenie gaśnie dopiero, gdy dane drzwi zostaną prawidłowo zamknięte i po upływie określonego czasu; natychmiastowe zgaszenie oświetlenia. Lampki oświetlenia klapek schowków pod podłogą po stronie kierowcy i pasażera 4 (zależnie od wersji pojazdu) Oświetlenie bagażnika (zależnie od wersji pojazdu) Zapala się przy otwartej pokrywie bagażnika lub którychś drzwi. Odblokowanie i otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika powoduje czasowe włączenie lampek sufitowych i oświetlenia podłogi. 23

154 SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA (1/4) 2 1 Schowki w drzwiach przednich 1 Można w nich przewozić butelkę o pojemności 1, 5 litra. Schowek na okulary 2 Na podłodze (przy fotelu kierowcy) nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie. Sprawdzić, czy w otwartych schowkach nie znajdują się żadne twarde, ciężkie lub ostre przedmioty, które mogłyby wypaść podczas skręcania lub gwałtownego hamowania i uderzyć osoby podróżujące. 24

155 SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA (2/4) Uchwyt 3 Można nim przypiąć bilety za przejazd autostradą, mapy... Schowek w centralnej konsoli 4 lub 5 Można do niego włożyć wyjmowaną popielniczkę, puszki z napojami Podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania lub hamowania, należy uważać, aby płyn w naczyniu znajdującym się w uchwycie na puszkę z napojem nie rozlał się. Ryzyko obrażeń, jeśli płyn jest gorący i/ lub w przypadku jego rozlania. 25

156 SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA (3/4) Schowek w drzwiach tylnych 6 Schowek w drzwiach tylnych 7 Schowek po stronie pasażera 8 W celu otwarcia schowka, należy pociągnąć za uchwyt 9. Zależnie od wersji pojazdu, schowek ten, podobnie jak kabina, jest wentylowany i klimatyzowany. 26

157 SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAŻENIA WNĘTRZA (4/4) Kieszenie w fotelach przednich 10 Uchwyt przytrzymujący 11 Służy on do przytrzymania się w czasie jazdy. Nie należy go używać przy wchodzeniu lub wychodzeniu z samochodu. 27

158 POPIELNICZKA - ZAPALNICZKA Popielniczka 1 Popielniczka może być umieszczona w jednym z miejsc 2 lub 4. Zapalniczka 3 Przy włączonym zapłonie, wcisnąć zapalniczkę 3. Wysunie się ona automatycznie po odpowiednim rozgrzaniu. Wyjąć ją. Po użyciu, należy zapalniczkę włożyć w jej gniazdo, nie wciskając do oporu. Jeśli Państwa samochód nie jest wyposażony w zapalniczkę i popielniczkę, można je nabyć u Autoryzowanych Partnerów marki. Należy podłączać tylko akcesoria o maksymalnej mocy 120 W. Ryzyko pożaru. 28

159 ZAGŁÓWKI TYLNE A 1 Położenia użytkowe Wciskając przycisk A blokady 1, unieść maksymalnie zagłówek, aby móc go używać w górnym położeniu. Opuścić zagłówek aż do zablokowania, aby móc go używać w dolnym położeniu. Składanie Wcisnąć przycisk A i opuścić całkowicie zagłówek. Zagłówek całkowicie opuszczony znajduje się w pozycji złożonej. Zagłówka nie wolno składać, gdy na danym miejscu siedzi pasażer. Zdejmowanie zagłówka Wcisnąć przycisk A blokady 1 i wyjąć zagłówek. Montaż zagłówka w oparciu fotela Wprowadzić trzpienie w prowadnice, nacisnąć na zacisk każdego trzpienia zagłówka i opuścić zagłówek. Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli. Górna część zagłówka powinna znajdować się jak najbliżej czubka głowy. 29

160 TYLNA KANAPA: funkcje (1/2) 1 C A B 2 Istnieje możliwość złożenia siedzenia i oparcia (w jedną lub dwie części) w celu przewiezienia przedmiotów o znacznej objętości. Najpierw złożyć siedzenie, a następnie oparcie. Składanie siedzenia (wersja kombi) Unieść przednią część poduszki A kanapy aż do oporu. Jeśli kanapa składa się z jednej części, należy się upewnić, że obie strony siedziska są prawidłowo odblokowane. Następnie należy podnieść tylną część 1 poduszki i obrócić siedzisko aż do oparcia go o fotele przednie. W przypadku konfiguracji dwumiejscowej kanapy ze złożonym małym oparciem C, używanie środkowego siedzenia jest zabronione ze względu na niemożność zapięcia pasa bezpieczeństwa (zamki pasa są niedostępne). Składanie oparcia Wyjąć tylne zagłówki (jeśli samochód jest w nie wyposażony). Należy upewnić się, czy fotele przednie są wystarczająco przesunięte do przodu. Umieścić pasy bezpieczeństwa w przelotkach B. Wcisnąć przycisk 2 i opuścić oparcie C. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności z oparciem, należy umieścić pas w prowadniku taśmy B w celu uniknięcia jego uszkodzenia. 30

161 TYLNA KANAPA: funkcje (2/2) 3 Przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy tylnych fotelach, należy sprawdzić, czy nic nie blokuje mocowań (część ciała pasażera, zwierzę, żwir, kawałki materiału, zabawki, itp. Przy ponownym rozkładaniu oparcia, należy zwrócić uwagę, czy jest ono prawidłowo zablokowane. W przypadku używania pokrowców foteli, należy sprawdzić, czy nie przeszkadzają one w zablokowaniu oparcia. Należy sprawdzić prawidłowe ułożenie pasów. Konieczne jest również ponowne ustawienie zagłówków. Wersja kombi Aby ponownie zamontować oparcie, postępować w odwrotnej kolejności. Zamontować oparcie i zatrzasnąć je na jego wsporniku. 1 A Aby ponownie zamontować siedzenie, postępować w odwrotnej kolejności. Podnieść poduszkę kanapy tylnej tak, aby można było umieścić tylną część siedzenia 1 pod oparciem. Następnie nacisnąć na przednią część 3 poduszki A tak, aby zablokować siedzenie. 31

162 BAGAŻNIK/TYLNA PÓŁKA Otwieranie Nacisnąć przycisk 1 i podnieść pokrywę bagażnika. Zamykanie Opuścić klapę bagażnika. Tylna półka Demontaż: odpiąć dwie linki ściągające 2; odpiąć osłonę przeciwsłoneczną 3 (zależnie od wersji pojazdu); odczepić elastyczną część przymocowaną do oparcia tylnej kanapy (zależnie od wersji pojazdu); podnieść półkę, a następnie odpiąć ją, ciągnąc do góry. W celu założenia tylnej półki postępować w odwrotnej kolejności. Maksymalne obciążenie tylnej półki: 25 kg, przy równomiernie rozłożonym ładunku. Na tylnej półce nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, a zwłaszcza ciężkich lub twardych. W razie gwałtownego hamowania lub wypadku mogłyby one stanowić zagrożenie dla osób podróżujących pojazdem. 32

163 OSŁONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ: wersja kombi 1 3 A 2 B Zwijanie elastycznej części A pokrywy przestrzeni bagażowej 1 Za pomocą uchwytu 2 pociągnąć lekko część elastyczną A w celu wyjęcia kołków z punktów mocowania znajdujących się po obu stronach bagażnika. Przytrzymać pokrywę przestrzeni bagażowej podczas zwijania. Demontaż pokrywy przestrzeni bagażowej 1 Wcisnąć przycisk 3 i jednocześnie podnieść prawą część nawijacza. Następnie podnieść lewą część zwijacza i wyjąć go. W celu zamontowania pokrywy przestrzeni bagażowej wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności. Składanie pokrywy przestrzeni bagażowej 1 Podnieść ruchomą osłonę płyty podłogowej B. Złożyć pokrywę przestrzeni bagażowej wkładając ją najpierw z jednej, a następnie z drugiej strony. Ułożyć ruchomą osłonę płyty podłogowej. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, zwłaszcza ciężkich lub twardych, na pokrywie przestrzeni bagażowej. 33

164 OSŁONA PRZESTRZENI BAGAŻOWEJ: wersja société A B Pokrywa przestrzeni bagażowej składa się z części sztywnej A i części składanej B. Osłona przestrzeni bagażowej rozłożona. Osłona przestrzeni bagażowej złożona. W celu jej złożenia: unieść delikatnie półkę A i pociągnąć ją do siebie w celu wymontowania; następnie złożyć część B poprzez jej zwinięcie. Osłona przestrzeni bagażowej wymontowana. W celu jej demontażu, pokrywa złożona i przytrzymywana w pozycji poziomej, należy: pociągnąć z jednej strony pokrywę do siebie, tak aby obróciła się delikatnie; następnie pociągnąć pokrywę z drugiej strony, aby wyjąć ją z gniazda. 34

165 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BAGAŻNIKA (1/2) Miejsca na zaczepy mocujące 1 Uniemożliwiają przesuwanie się przedmiotów przewożonych w bagażniku. Patrz paragraf Przewożenie przedmiotów w bagażniku. Zależnie od wersji pojazdu, siatka przytrzymująca bagaże na podłodze, umieszczona w schowku pod fotelem pasażera, jest mocowana w tych zaczepach. Wersja kombi Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, zdjąć ruchomą podłogę, aby uzyskać dostęp do zaczepów (patrz paragraf ruchoma podłoga). Przewożone przedmioty należy zawsze układać w taki sposób, by najcięższe z nich opierały się o oparcie tylnej kanapy. 35

166 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BAGAŻNIKA (2/2) Ruchoma osłona płyty podłogowej W przypadku, gdy pojazd posiada takie wyposażenie, ułatwia ono wkładanie przedmiotów. Ruchomą osłonę płyty podłogowej można złożyć na dwa sposoby. Pierwszy rodzaj złożenia Podnieść część 3, następnie założyć ją na część 2; podnieść całość i ustawić ją w oparciu o tylną kanapę; popchnąć zatrzask 4, aby zablokować ruchomą podłogę w położeniu złożonym. Uwaga: otworzyć klapkę 5, aby uzyskać dostęp do zaczepu ISOFIX i zaczepu siatki przytrzymującej bagaże. Drugi rodzaj złożenia Podnieść część 3, następnie założyć ją na część 2; wyjąć całość; ułożyć całość w bagażniku za pomocą prowadnic 6. Dopuszczalne obciążenie ruchomej osłony płyty podłogowej: 100 kg równo rozłożonych. 36

167 PRZEWOŻENIE PRZEDMIOTÓW W BAGAŻNIKU Przewożone przedmioty powinny być ułożone w ten sposób, by ich największa płaszczyzna opierała się o: Oparcie tylnej kanapy, jak w przypadku zwykłego ułożenia ładunku (przypadek A). A Jeśli zachodzi konieczność ułożenia przedmiotów na złożonym oparciu, w przypadku kanapy 3-miejscowej, należy wyjąć zagłówki przed złożeniem oparcia, w taki sposób, by oparcie znajdowało się jak najbliżej siedzenia. Oparcia przednich foteli ze złożonymi tylnymi fotelami tak jak w przypadku maksymalnego ładunku w wersji limuzyna (przypadek B). Oparcia przednich foteli ze złożoną kanapą, tak jak w przypadku maksymalnego ładunku w wersji kombi (przypadek C). B C Najcięższe bagaże powinny być ułożone bezpośrednio na podłodze. Jeżeli samochód posiada takie wyposażenie, należy skorzystać z punktów mocujących zainstalowanych w podłodze bagażnika. Bagaże należy załadować w taki sposób, by w razie gwałtownego hamowania żaden przedmiot nie stanowił zagrożenia dla pasażerów. Pasy bezpieczeństwa na tylnych miejscach powinny być zawsze zapięte, nawet jeśli na miejscach tych nie siedzą pasażerowie. 37

168 SIATKA ODDZIELAJĄCA (1/2) A Siatka oddzielająca A W pojazdach posiadających takie wyposażenie służy do oddzielenia części przeznaczonej dla pasażerów od części, w której przewożone są zwierzęta lub bagaże. Może być zamontowana: za przednimi fotelami; za tylną kanapą. Montaż siatki za przednimi siedzeniami Wewnątrz pojazdu, z obu stron: podnieść osłonę 1, aby uzyskać dostęp do górnego uchwytu mocującego siatkę; umieścić zaczep taśmy siatki w uchwycie mocującym; odchylić wycięcie wykładziny podłogowej, aby uzyskać dostęp do dolnego mocowania 3 siatki; po uzyskaniu dostępu do dolnego mocowania, umieścić zaczep taśmy siatki w uchwycie 3; wyregulować taśmę siatki w taki sposób, by była dobrze napięta. Siatka oddzielająca bagaże może wytrzymać maksymalne obciążenie 10 kg. Nie należy zakładać siatki oddzielającej bagaże w tym miejscu, jeżeli na fotelu tylnym znajduje się pasażer 3. 38

169 SIATKA ODDZIELAJĄCA (2/2) A 4 B 4 C 5 6 Montaż siatki oddzielającej A za tylną kanapą Wewnątrz pojazdu, z obu stron: podnieść osłonę 2, aby uzyskać dostęp do górnego uchwytu mocującego siatkę; zamocować zaczep taśmy siatki w uchwycie mocującym; w bagażniku, koniecznie zamocować zaczep taśmy dolnego mocowania siatki na zaczepie mocującym 4 oznaczonym 6 (znajdującym się, zależnie od wersji pojazdu, pod ruchomą osłoną płyty podłogowej B); wyregulować taśmę siatki w taki sposób, by była dobrze napięta. Aby wymontować siatkę, należy poluzować taśmy, ścisnąć zaczep C przytrzymując go pionowo w osi mocowania, aby ułatwić jego wyjęcie. Oznaczenie Oznaczenie na wykładzinie przytrzymującej bagaże wskazuje miejsca rozmieszczenia punktów mocujących fotelik ISOFIX 5 oraz siatki oddzielającej 6. Oznaczenie na ruchomej płycie podłogowej wskazuje rozmieszczenie osłon przelotek pasa fotelika ISOFIX 5 oraz siatki oddzielającej 6. 39

170 RELINGI DACHOWE (1/2) 1 2 Podczas montażu relingów dachowych, wymienić śruby zaślepek śrubami wspornika dostarczanymi w zestawie z relingami dachowymi. Wersja kombi Relingi dachowe są zamontowane na stałe i nie powinno się ich demontować. W celu wymiany należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Dostęp do punktów mocowania w wersji pięciodrzwiowej Otworzyć drzwi. Za uszczelką 2 znajdują się śruby zaślepek 1 zabezpieczające miejsca na śruby wspornika. Nigdy nie należy demontować śrub zaślepek 1, aby nie pozostawiać niezatkanych otworów. Gdy oryginalne relingi dachowe, homologowane przez nasze służby techniczne, są dostarczane wraz ze śrubami, wówczas do zamocowania relingów w pojeździe należy używać wyłącznie tych śrub. Jeśli chodzi o wybór wyposażenia dostosowanego do samochodu, radzimy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki. W celu zamontowania relingów dachowych, należy się zapoznać z instrukcją obsługi bagażnika dostarczoną przez ich producenta. Instrukcja ta powinna być przechowywana razem z innymi dokumentami pojazdu. Dopuszczalne obciążenie bagażnika dachowego: 80 kg (łącznie z elementami mocującymi). 40

171 RELINGI DACHOWE (2/2) - SPOJLER 3 Środki ostrożności Otwieranie pokrywy bagażnika Przed otwarciem pokrywy bagażnika, należy skontrolować przedmioty i/lub akcesoria (bagażnik do przewożenia roweru, bagażnik dachowy, itp. ) zamontowane na relingach: powinny one być prawidłowo rozmieszczone i zamocowane oraz nie utrudniać otwierania pokrywy. A Dostęp do tylnych punktów mocowania w wersji trzydrzwiowej Obrócić do góry wszystkie osłony 3 i zdjąć zaślepkę. Podczas demontażu relingów dachowych, należy uważać, aby prawidłowo założyć zaślepkę. Pojazdy wyposażone w spojler Zabronione jest opieranie przedmiotów i/ lub akcesoriów (bagażnik na rowery... ) na spojlerze A. 41

172 ZINTEGROWANY ELEMENT STERUJĄCY TELEFONEM Z ZESTAWEM GŁOŚNOMÓWIĄCYM Wspornik telefonu 1 Elementy sterujące przy Miejsce na mikrofon 3 kierownicy 2 W przypadku każdego telefonu posiadającego określone parametry techniczne, konieczne jest wybranie prawidłowego wspornika, który umożliwi montaż telefonu w samochodzie. Używanie telefonu Przypominamy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących używania tego typu urządzeń. W celu uzyskania informacji na temat działania tego elementu wyposażenia należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi. 42

173 Rozdział 4: Obsługa samochodu Pokrywa komory silnika Poziom oleju silnikowego: informacje ogólne Poziom oleju silnikowego: uzupełnianie poziomu, napełnianie układu Poziomy płynów płyn w układzie chłodzenia silnika płyn hamulcowy płyn w zbiorniku spryskiwaczy szyb/reflektorów Filtry Ciśnienie w ogumieniu Akumulator Konserwacja nadwozia Konserwacja obić tapicerskich

174 POKRYWA KOMORY SILNIKA (1/2) W celu otwarcia, pociągnąć za dźwignię 1. 2 Odblokowanie zabezpieczenia pokrywy komory silnika W celu otwarcia, pchnąć zaczep 2 w lewo i w tym samym czasie podnieść pokrywę. 5 W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być gorący. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy. Otwieranie pokrywy komory silnika Podnieść pokrywę, wyjąć podporę 4 z mocowania 5 i, ze względów bezpieczeństwa, umieścić ją koniecznie w gnieździe 3 pokrywy. W przypadku nawet niewielkiego uderzenia w osłonę chłodnicy lub pokrywę komory silnika, należy jak najszybciej zlecić wykonanie kontroli zamka pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi marki. 4. 2

175 POKRYWA KOMORY SILNIKA (2/2) Zamykanie pokrywy komory silnika Przed zamknięciem pokrywy należy sprawdzić, czy żaden przedmiot nie pozostał w komorze silnika. W celu zamknięcia pokrywy, umieścić ponownie podporę 4 w mocowaniu 5. Chwycić pokrywę pośrodku przedniej krawędzi, obniżyć do wysokości około 30 cm nad przednim pasem i puścić. Zamek zostanie zablokowany samoczynnie pod ciężarem pokrywy komory silnika. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie pokrywy. Upewnić się, że nic nie utrudnia działania blokady (żwir, szmatka, itd. Po każdej naprawie wykonywanej w komorze silnika, należy upewnić się, czy nie zostały w niej żadne przedmioty (ściereczka, narzędzia itd. Mogłyby one uszkodzić silnik lub spowodować pożar. 3

176 POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogólne (1/2) W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu silnik zużywa olej niezbędny do smarowania i chłodzenia ruchomych części, w związku z czym, co pewien czas, należy liczyć się z koniecznością uzupełnienia poziomu oleju w okresie między kolejnymi dwoma terminami wymiany. W przypadku dotartego już silnika, jeśli zużycie oleju okaże się większe niż 0, 5 litra na km, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Częstotliwość: należy systematycznie sprawdzać poziom oleju, a szczególnie przed każdą dłuższą podróżą. Ma to na celu uniknięcie ryzyka uszkodzenia silnika. Wariant 1 Wariant 2 Interpretacja komunikatów Komunikat oil wyświetla się na przemian z kreskami POZIOM OLEJU OOOOOOO Brak informacji na wyświetlaczu Informacja 1 Poziom oleju prawidłowy Komunikat 2 Uzupełnić poziom oleju Odczyt poziomu oleju Odczyt musi być przeprowadzony na płaskim terenie i po dłuższym czasie od zatrzymania pracy silnika. Aby sprawdzić dokładny poziom oleju i upewnić się, czy poziom maksymalny nie został przekroczony (ryzyko uszkodzenia silnika), konieczne jest użycie bagnetu pomiarowego. Patrz następne strony. Na wyświetlaczu tablicy wskaźników komunikat ostrzegawczy pojawia się wyłącznie gdy poziom oleju jest minimalny. Ostrzeżenie o minimalnym poziomie oleju na tablicy wskaźników Po włączeniu zapłonu, przez około 15 sekund, jeżeli poziom jest poniżej wartości minimalnej, na wyświetlaczu pojawia się, zależnie od wersji pojazdu, komunikat poziom oleju. W celu uzyskania dokładniejszych wskazań, wcisnąć przycisk wyświetlania informacji komputera pokładowego: na wyświetlaczu pojawia się komunikat poziom oleju oraz punkty świetlne, które w miarę spadania poziomu zostają zastąpione kreskami. W celu powrotu do odczytu informacji komputera pokładowego, ponownie wcisnąć przycisk. Jeżeli poziom jest minimalny: zależnie od wersji pojazdu, na wyświetlaczu pojawia się komunikat uzupełnić poziom oleju lub oil, na przemian z kreskami, a na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna: komunikat 2. Należy jak najszybciej uzupełnić olej. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy wyłącznie w przypadku minimalnego poziomu oleju, natomiast nigdy w przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego, które można stwierdzić tylko przy użyciu bagnetu pomiarowego. 4

177 POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogólne (2/2) Odczyt poziomu na bagnecie pomiarowym wyjąć bagnet pomiarowy; przetrzeć go czystą, niepylącą ściereczką; wsunąć bagnet do oporu; wyjąć bagnet ponownie; odczytać poziom: nie powinien nigdy spadać poniżej oznaczenia mini A ani przekraczać oznaczenia maxi B. Po wykonaniu czynności, należy wprowadzić bagnet pomiarowy do oporu. A B B W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki. A Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu. Przekroczenie poziomu maksymalnego oleju silnikowego. Odczyt poziomu można wykonywać wyłącznie przy użyciu bagnetu pomiarowego tak jak zostało to opisane powyżej. W przypadku przekroczenia poziomu maksymalnego nie należy uruchamiać silnika, trzeba poprosić o pomoc Autoryzowanego Partnera marki. Nie można w żadnym wypadku przekraczać poziomu maksymalnego B podczas uzupełniania poziomu oleju: ryzyko uszkodzenia silnika lub katalizatora. W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być gorący. 5

178 POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu (1/2) Uzupełnianie oleju - napełnianie Uzupełnianie oleju powinno się odbywać, gdy samochód stoi na płaskim podłożu, a silnik jest wyłączony i zimny (np. przed pierwszym uruchomieniem pojazdu w danym dniu). Odkręcić korek 1; uzupełnić poziom oleju (pojemność zbiornika między oznaczeniami mini i maxi na bagnecie pomiarowym 2 wynosi od 1, 5 do 2 litrów, zależnie od typu silnika); odczekać około 10 minut, aż olej spłynie; sprawdzić poziom przy pomocy bagnetu 2 (w sposób opisany na poprzedniej stronie). Po wykonaniu czynności, należy pamiętać o wsunięciu bagnetu do końca lub całkowitym dokręceniu korka. Aby uniknąć rozpryśnięcia się oleju, zalecamy użycie lejka podczas uzupełniania poziomu oleju lub napełniania układu. Nie wolno przekroczyć poziomu maxi ani nie należy zapomnieć o dokręceniu korka 1 i włożeniu na miejsce bagnetu

179 POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupełnianie poziomu - napełnianie układu (2/2) 1 2 Jakość oleju silnikowego Patrz książka przeglądów pojazdu. W razie zauważenia nadmiernego lub powtarzającego się spadku poziomu, należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki. Uzupełnianie oleju: Przy uzupełnianiu poziomu oleju należy zwrócić uwagę, by cząsteczki oleju nie dostały się na elementy silnika, gdyż może to spowodować pożar. Nie wolno zapomnieć o dokładnym dokręceniu korka, w przeciwnym razie istnieje również ryzyko pożaru, jeżeli cząsteczki oleju przedostaną się na rozgrzane części silnika. Wymiana oleju w silniku Częstotliwość: patrz książka przeglądów pojazdu. Średnia pojemność układu wraz z filtrem oleju (w przybliżeniu) Silnik V: 4, 0 litry Silnik 1. 2 TCE: 4, 15 litra Silnik V: 4, 7 litra Silnik 1. 5 dci: 4, 5 litra Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania. Nie należy uruchamiać silnika w pomieszczeniu zamkniętym: spaliny są trujące. Wymiana oleju w silniku: W przypadku wymiany oleju przy rozgrzanym silniku istnieje niebezpieczeństwo poparzeń na skutek wycieku oleju. 7

180 POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW (1/3) 1 Częstotliwość kontroli poziomu płynu Poziom płynu w układzie chłodzenia należy systematycznie kontrolować (brak płynu w układzie chłodzenia może spowodować poważne uszkodzenie silnika). W razie konieczności uzupełnienia płynu, należy stosować wyłącznie produkty posiadające atest naszych służb technicznych, które gwarantują: zabezpieczenie przed zamarzaniem; ochronę antykorozyjną układu chłodzenia. Częstotliwość wymiany Patrz książka przeglądów pojazdu. Płyn w układzie chłodzenia W pojeździe ustawionym na płaskim podłożu, po wyłączeniu silnika, poziom płynu przy zimnym silniku powinien znajdować się między oznaczeniami MINI i MAXI na zbiorniku 1. Uzupełnić poziom przy zimnym silniku, zanim spadnie do poziomu MINI. Przy rozgrzanym silniku nie wolno przeprowadzać żadnych napraw układu chłodzenia. Ryzyko oparzeń. 8

181 POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW (2/3) 1 Poziom płynu w układzie hamulcowym Kontrola poziomu jest wykonywana po wyłączeniu silnika, gdy samochód stoi na płaskim podłożu. Należy często kontrolować poziom płynu, szczególnie w przypadku zauważenia najmniejszej nawet różnicy w skuteczności hamowania. Poziom 1 Poziom płynu obniża się równocześnie ze zużywaniem się okładzin hamulcowych, jednak nie powinien on nigdy spadać poniżej znaku ostrzegawczego MINI. Aby samodzielnie sprawdzić stan zużycia tarcz i bębnów, należy zaopatrzyć się w dokumentację z opisem metody kontroli, dostępną w sieci Autoryzowanych Partnerów lub w witrynie internetowej producenta. Napełnianie Każda naprawa układu hamulcowego wiąże się z koniecznością wymiany płynu hamulcowego, przeprowadzoną przez specjalistę. Należy stosować wyłącznie płyn posiadający atest naszych służb technicznych (pochodzący z oryginalnie zamkniętego pojemnika). 9

182 POZIOM OLEJÓW I PŁYNÓW (3/3) - FILTRY Filtry Wymiana filtrów (filtra powietrza, filtra kabiny, filtra oleju napędowego, itd. ) jest przewidziana w ramach przeglądów. Częstotliwość wymiany filtrów: patrz książka przeglądów pojazdu. Poziom płynu w zbiorniku spryskiwaczy szybspryskiwaczy reflektorów Napełnianie Po wyłączeniu silnika, zdjąć korek 1. Napełniać do momentu aż płyn będzie widoczny, a następnie założyć korek. Płyn Płyn do spryskiwaczy szyb (płyn niezamarzający w zimie). Dysze spryskiwaczy W celu odpowiedniego nachylenia dysz spryskiwaczy przedniej szyby użyć szpilki UWAGA Zależnie od wersji pojazdu, aby sprawdzić poziom płynu należy skorzystać z korka z pipetą. W tym celu należy zatkać otwór 2 (w korku) i wyjąć korek. 10

183 CIŚNIENIE W OGUMIENIU Etykieta A Aby ją przeczytać, należy otworzyć drzwi kierowcy. Sprawdzanie wartości ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach. W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia przy zimnych oponach, należy zwiększyć ciśnienie w granicach od 0, 2 do 0, 3 bara (lub 3 PSI). Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon. Strefa B: rozmiar opon, w które wyposażony jest pojazd. A B C C D A E E E G F F F C: zalecana prędkość jazdy. D: zalecana wartość ciśnienia w celu optymalizacji zużycia paliwa. Uwaga: komfort jazdy może ulec pogorszeniu. E: ciśnienie w przednich oponach. F: ciśnienie w tylnych oponach. Strefa G: ciśnienie w ogumieniu koła zapasowego. Cecha szczególna pojazdów używanych z pełnym obciążeniem (Maksymalna dopuszczalna masa całkowita wraz z obciążeniem) i ciągnących przyczepę: maksymalna prędkość powinna być ograniczona do 100 km/h a ciśnienie w oponach zwiększone o 0, 2 bara. Patrz paragraf Masy w rozdziale 6. Bezpieczna eksploatacja ogumienia i zakładanie łańcuchów śniegowych: Aby zapoznać się z zasadami konserwacji opon oraz, zależnie od wersji pojazdu, z warunkami stosowania łańcuchów śniegowych, patrz paragraf Opony w rozdziale 5. W razie konieczności dokonania wymiany opon w samochodzie, należy montować wyłącznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i kształtu bieżnika. Powinny to być opony identyczne jak te, które stanowiły oryginalne wyposażenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki. 11

184 AKUMULATOR 1 Wymiana akumulatora Z uwagi na fakt, że czynność ta jest skomplikowana, radzimy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. A Znajduje się on pod pokrywą 1 i nie wymaga obsługi. Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie ze względu na znajdujący się w nim kwas siarkowy, którego kontakt ze skórą lub oczami jest bardzo niebezpieczny. W razie konieczności, dane miejsce należy obficie opłukać wodą. Jeśli zachodzi taka potrzeba, skontaktować się z lekarzem. Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu Naklejka A Należy przestrzegać zaleceń umieszczonych na akumulatorze: 2 zabronione wystawianie na bezpośrednie działanie ognia i zakaz palenia; 3 obowiązkowa ochrona oczu; 4 trzymać poza zasięgiem dzieci; 5 substancje wybuchowe; 6 należy zapoznać się z instrukcją; 7 substancje powodujące korozję. Ponieważ akumulator jest specjalnego typu, należy wymienić go na akumulator o równorzędnych parametrach. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki

185 KONSERWACJA NADWOZIA (1/2) Dobrze utrzymany pojazd pozwala na dłuższe użytkowanie. Dlatego też zaleca się regularne czyszczenie zewnętrznej części pojazdu. Zakupiony przez Państwa pojazd w toku procesu produkcyjnego został zabezpieczony przed działaniem korozji. Nie oznacza to jednak, że nie jest w ogóle narażony na działanie następujących czynników. Czynniki atmosferyczne powodujące korozję zanieczyszczenie powietrza (miasta i tereny wysokouprzemysłowione), duże stężenie soli w powietrzu (tereny nadmorskie, szczególnie w czasie upałów), zmienne warunki klimatyczne, w tym, zależnie od pory roku, zróżnicowany stopień wilgotności powietrza (sól sypana zimą na jezdnię, woda pozostała po myciu nawierzchni drogi itp. Wypadki drogowe Czynniki powodujące niszczenie powłok ochronnych na skutek ścierania Kurz w powietrzu, piach, błoto, żwir i kamyki wydostające się spod kół innych pojazdów... Minimum środków ostrożności zapewni skuteczną ochronę przed oddziaływaniem opisanych powyżej czynników. Czego należy unikać Odtłuszczania lub czyszczenia podzespołów mechanicznych (np. komory silnika), podwozia, elementów z zawiasami (np. wnętrza drzwi) i lakierowanych elementów z tworzyw sztucznych (np. : zderzaków) przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących lub z zastosowaniem środków chemicznych nie posiadających atestu naszych służb technicznych. Niezastosowanie środków ostrożności niesie ze sobą ryzyko utlenienia lub wadliwej pracy mechanizmów. Mycie pojazdu w pełnym słońcu lub w czasie mrozu. Usuwanie błota lub zanieczyszczeń bez uprzedniego zwilżenia ich wodą. Dopuszczenie do nadmiernego osadzenia się brudu na nadwoziu. Rozprzestrzenianie się procesu korozji, którego przyczyną są niewielkie uszkodzenia lakieru. Usuwanie plam przy zastosowaniu rozpuszczalników, nie zalecanych przez Służby Techniczne, mogących uszkodzić lakier. Jazda po śniegu i błocie, bez mycia pojazdu, a zwłaszcza nadkoli i podwozia. Środki zapobiegawcze Należy często myć pojazd, przy wyłączonym silniku, używając płynów zalecanych przez nasze służby techniczne (nigdy nie używać produktów o właściwościach ściernych). Spłukać obficie strumieniem wody: plamy z żywicy z drzew lub opadów przemysłowych; błoto, gromadzące się w postaci wilgotnych bryłek w nadkolach i na elementach podwozia; ptasie odchody, które wchodzą w reakcje chemiczne z lakierem i powodują szybkie odbarwienia lakieru, a nawet jego złuszczenie; Należy koniecznie natychmiast usuwać tego typu zanieczyszczenia, bowiem im dłużej pozostaną na powierzchni lakieru, tym trudniejsze będzie późniejsze ich usunięcie, nawet przez polerowanie; sól, zwłaszcza z podwozia i nadkoli po przejechaniu dróg, na których zostały rozsypane środki zapobiegające gołoledzi. Należy regularnie usuwać zabrudzenia roślinne (ślady żywicy, liście itp. ) z pojazdu. 13

186 KONSERWACJA NADWOZIA (2/2) Pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących w danym kraju przepisów, dotyczących mycia pojazdów (np. niedopuszczalne jest mycie pojazdu na drogach publicznych). Przestrzegać bezpiecznej odległości między pojazdami, szczególnie na drogach pokrytych żwirem w celu uniknięcia uszkodzeń powłoki lakierniczej. Natychmiast po zauważeniu uszkodzenia lakieru, należy zrobić zaprawkę lub zlecić jej wykonanie, aby zapobiec rozwojowi korozji. W przypadku, gdy samochód posiada gwarancję antykorozyjną, należy pamiętać o okresowych przeglądach. Patrz książka przeglądów. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność usunięcia zanieczyszczeń z podzespołów mechanicznych, zawiasów itd. Należy bezwzględnie zabezpieczyć je na nowo, wykorzystując do tego celu preparaty atestowane przez nasze Służby Techniczne. Cecha szczególna pojazdów z matowym lakierem Ten typ lakieru wymaga pewnych środków ostrożności. Czego należy unikać korzystania z produktów na bazie wosku (polerowanie); intensywnego polerowania; wjeżdżania do myjni automatycznej; mycia pojazdu urządzeniem wysokociśnieniowym; przyklejania naklejek na lakier (ryzyko pozostawienia śladów). Środki zapobiegawcze Mycie pojazdu obfitym strumieniem wody, ręcznie, za pomocą miękkiej szmatki, delikatnej gąbki itd. Wjazd do myjni automatycznej Ustawić dźwignię wycieraczek w położeniu zatrzymania (patrz paragraf Wycieraczki, spryskiwacze przedniej szyby w rozdziale 1). Sprawdzić zamocowanie zewnętrznych elementów wyposażenia samochodu, dodatkowe reflektory, lusterka wsteczne i przymocować za pomocą taśmy samoprzylepnej pióra wycieraczek. Wymontować antenę radiową, jeżeli samochód posiada takie wyposażenie. Po zakończeniu mycia należy pamiętać o zdjęciu taśmy przylepnej i zamontowaniu anteny. Czyszczenie reflektorów Do czyszczenia plastikowych kloszy reflektorów należy używać miękkiej szmatki lub wacika. Jeśli to nie wystarczy, należy zwilżyć je wodą z mydłem, a następnie wypłukać miękką szmatką lub wacikiem. Po umyciu, należy delikatnie przetrzeć suchą, miękką szmatką. Nie należy stosować środków z dodatkiem alkoholu. U Autoryzowanych Partnerów marki mogą Państwo nabyć odpowiednio dobrane, specjalne środki czyszczące. 14

187 KONSERWACJA OBIĆ TAPICERSKICH (1/2) Dobrze utrzymany pojazd pozwala na dłuższe użytkowanie. Dlatego też zaleca się regularne czyszczenie wnętrza pojazdu. Plamę należy zawsze szybko usunąć. Do usuwania wszelkiego rodzaju plam należy używać wody mydlanej (w razie potrzeby letniej), zawierającej naturalne mydło. Nie należy stosować detergentów (płynów do zmywania naczyń, produktów w pudrze, produktów z dodatkiem alkoholu). Użyć miękkiej ściereczki. Spłukać i osuszyć. Szyby wskaźników (np. : tablica wskaźników, zegar, wyświetlacz temperatury zewnętrznej, wyświetlacz radia... ) Używać miękkiej szmatki lub wacika. Przy silniejszych zabrudzeniach użyć szmatki lekko zwilżonej wodą z mydłem, a następnie zmyć wilgotną szmatką. Po umyciu, klosz należy delikatnie przetrzeć suchą, miękką szmatką. Pasy bezpieczeństwa Należy starać się utrzymywać je w czystości. Do ich konserwacji należy stosować preparaty zalecane przez nasze służby techniczne (sklepy firmowe) lub używać letniej wody z mydłem i gąbki, następnie przetrzeć suchą szmatką. Nie należy stosować detergentów lub wybielaczy. Materiały (fotele, wykładzina drzwi... ) Regularnie odświeżać materiały. Plama ciekła Użyć wody mydlanej. Zebrać lub osuszyć lekko (nigdy nie pocierać) za pomocą miękkiej szmatki, wypłukać i zebrać nadmiar. Plama stała lub z pasty Natychmiast i ostrożnie zebrać nadmiar substancji stałej lub pasty za pomocą łopatki (od krawędzi do środka, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się plamy). Wyczyścić jak opisano w przypadku plamy ciekłej. Cecha szczególna cukierków, gumy do żucia Na plamie położyć kostkę lodu w celu krystalizacji, następnie postępować jak opisano w przypadku plamy stałej. W celu uzyskania porady dotyczącej konserwacji wnętrza i/lub niezadowalającego wyniku, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. 15

188 KONSERWACJA OBIĆ TAPICERSKICH (2/2) Demontaż/ponowny montaż wyjmowanych elementów wyposażenia oryginalnie zamontowanych w pojeździe Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia elementów wyposażenia w celu oczyszczenia kabiny (np. dywaniki), należy je potem ponownie założyć w prawidłowy sposób i z dobrej strony (dywanik kierowcy musi być położony po stronie kierowcy) i zamocować je elementami dostarczonymi z wyposażeniem (np. dywanik kierowcy musi zawsze być zamocowany założonymi łącznikami). We wszystkich przypadkach, kiedy pojazd nie jedzie, należy sprawdzić, czy nic nie przeszkodzi w jego prowadzeniu (przeszkoda w naciśnięciu pedałów, zablokowanie pięty dywanikiem... Czego należy unikać Stanowczo odradzamy umieszczania na wysokości nawiewów przedmiotów takich jak dezodorant, perfumy, itd., które mogłyby uszkodzić pokrycie deski rozdzielczej. Stanowczo odradzamy używania wysokociśnieniowych urządzeń do czyszczenia lub rozpylaczy wewnątrz kabiny: bez zachowania środków ostrożności, mogłoby to zakłócić między innymi prawidłowe działanie elementów elektrycznych lub elektronicznych obecnych w pojeździe. 16

189 Rozdział 5: Rady praktyczne Przebicie opony, koło zapasowe Zestaw do pompowania opon Zestaw narzędzi Ozdobne kołpaki kół - Koło Zmiana koła Opony (bezpieczna eksploatacja opon, kół, jazda zimą) Reflektory przednie (wymiana żarówek) Światła tylne i boczne (wymiana żarówek) Kierunkowskazy boczne (wymiana żarówek) Lampki oświetlenia wnętrza (wymiana żarówek) Bezpieczniki Akumulator Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe: bateria Karta RENAULT: bateria Instalacja do montażu radia Akcesoria Wycieraczki (wymiana piór) Holowanie Nieprawidłowości w działaniu

190 PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE (1/4) W przypadku przebicia opony Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach). W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić na stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można go bezpiecznie używać. Pojazdy wyposażone w koło zapasowe różniące się od pozostałych kół: Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe. Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła. Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne. Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu. Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów. Montaż uszkodzonego koła w miejsce koła zapasowego zmniejsza przyczepność do nawierzchni: unikać jazdy po przeszkodach. W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach. 2

191 PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE (2/4) A Koło zapasowe Otworzyć tylną klapę; podnieść dywanik i zależnie od wersji pojazdu, część sztywną 2, którą należy przymocować za pomocą linki ściągającej 1; podnieść osłonę 3, a następnie wyjąć ją; wyjąć zestaw narzędzi, podnosząc go z obu stron. odkręcić nakrętkę 5 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż wysunie się całkowicie, następnie położyć dłoń w miejscu A uchwytu 6 i pchnąć w kierunku przodu pojazdu, koło wypadnie. przysunąć koło do siebie; pozostawiając przebite koło, odpiąć linkę 7 z gniazda 8. Można zdjąć koło ze wspornika. Na etykiecie 4 podany jest sposób działania wyciągarki do koła zapasowego. Kiedy uchwyt 6 zostanie popchnięty, koło spada pod samochód, ryzyko obrażeń. Należy zwrócić uwagę, by nikt nie znajdował się pod pojazdem. Nie dotykać układu wydechowego, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia. 3

192 PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE (3/4) Ponowna instalacja koła Aby można było wykonać tę czynność, linka musi być rozwinięta. Jeżeli linka została zwinięta sama, w celu jej ponownego rozwinięcia: pociągnąć za uchwyt, aby rozwinąć linkę; wcisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem 6, aby przytrzymać linkę w położeniu rozwiniętym, a następnie przytrzymać ją przy opuszczaniu; zwinąć linkę pod samochodem. Można teraz zamontować koło. Po wymianie koła, ustawić wymontowane koło na wsporniku 9, zaworem do ziemi. Przypiąć linkę 7 w gnieździe 8, a następnie popchnąć koło pod bagażnik. Należy ustawić zaczep 10 w kierunku tylnej części pojazdu. Należy uważać, aby nikt nie zbliżał palców do linki podczas przestawiania uchwytu: ryzyko obrażeń. Ustawić się z tyłu pojazdu i pociągnąć za uchwyt 6 w celu podniesienia koła do wysokości jego mocowania pod pojazdem. 4

193 PRZEBICIE OPONY, KOŁO ZAPASOWE (4/4) Uwaga: jeżeli nie można zablokować zestawu narzędzi, sprawdzić dokręcenie nakrętki 5 i prawidłowe ustawienie uchwytu Przypadki szczególne Wspornik koła zapasowego musi być zawsze obecny, nawet jeśli nie ma koła: ryzyko przedostania się wody. Gdy konieczne jest zwolnienie wspornika w przypadku braku koła, należy nacisnąć na środek wspornika w kierunku ziemi i w tym samym czasie nacisnąć na uchwyt 6. Blokowanie systemu wcisnąć nakrętkę 5, dokręcając ją do oporu, aż do usłyszenia odgłosu zablokowania. Należy wykonać kilka obrotów. Wykonanie tej czynności jest konieczne w celu bezpiecznego zamocowania koła; umieścić uchwyt 6 w gnieździe; przypiąć zestaw narzędzi; ponownie zamontować pokrywę i opuścić ją oraz założyć wykładzinę w bagażniku. Należy koniecznie przestrzegać procedury dokręcania nakrętki w celu zapewnienia bezpiecznego zamocowania koła. System może być używany wyłącznie z kołami stanowiącymi oryginalne wyposażenia pojazdu lub z kołami identycznymi. 5

194 ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (1/3) A B Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomocy naprawić wszystkich typów uszkodzeń, np. rozcięć większych niż 4 milimetry, czy też nacięć na bocznej powierzchni B opony. Należy też sprawdzić, czy stan obręczy koła jest prawidłowy. Nie usuwać przedmiotu, który spowodował przebicie opony, jeżeli nadal tkwi on w oponie. Nie należy używać zestawu do pompowania, jeśli opona została uszkodzona na skutek jazdy z przebitą oponą. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy należy więc dokładnie sprawdzić boczną powierzchnię opon. Jazda z niedopompowaną, czy wręcz przebitą oponą, może być niebezpieczna i prowadzić do sytuacji, w której naprawa uszkodzenia nie będzie już możliwa. Naprawa taka ma charakter tymczasowy Przebita opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca w jak najszybszym czasie. Przy wymianie opony naprawionej wcześniej z użyciem zestawu konieczne jest poinformowanie o tym fachowca dokonującego wymiany. W czasie jazdy mogą być odczuwalne drgania, spowodowane obecnością środka w oponie. Zestaw do pompowania posiada homologację wyłącznie dla pojazdów, które mają go w oryginalnym wyposażeniu. W żadnym wypadku nie można używać go do pompowania opon w innych samochodach lub napełniania powietrzem nadmuchiwanych przedmiotów (koło ratunkowe, ponton itp. Należy ostrożnie obchodzić się z pojemnikiem zawierającym płyn do naprawy opon, by uniknąć kontaktu środka ze skórą. Gdyby jednak płyn przedostał się na skórę, należy spłukać to miejsce obfitym strumieniem wody. Zestaw do naprawy opon powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Pustych pojemników nie wolno wyrzucać do środowiska. Trzeba przekazać je Autoryzowanemu Partnerowi marki lub specjalistycznej jednostce zajmującej się recyklingiem. Pojemnik ma określony czas trwałości, który jest zaznaczony na etykiecie. Należy sprawdzić termin ważności. W celu wymiany przewodu do pompowania oraz pojemnika ze środkiem do naprawy opon należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki. 6

195 ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (2/3) Zależnie od typu pojazdu, w przypadku przebicia opony, użyć zestawu znajdującego się pod wykładziną w bagażniku Przy pracującym silniku i włączonym hamulcu parkingowym, Rozwinąć przewód butli; podłączyć przewód 4 sprężarki do wejścia butli 6; zależnie od wersji pojazdu, podłączyć lub przykręcić butlę 6 do sprężarki na poziomie jej końcówki 7; odkręcić kapturek zaworu danego koła i przykręcić końcówkę do pompowania do butli 2; podłączyć końcówkę 3 koniecznie do gniazda akcesoriów pojazdu; nacisnąć przełącznik 5 w celu napompowania opony do zalecanej wartości ciśnienia (patrz paragraf ciśnienie w oponach); po maksymalnie 15 minutach przerwać pompowanie, aby odczytać wartość ciśnienia (na manometrze 6). Uwaga: podczas opróżniania się butli (około 30 sekund), manometr 3 wskazuje przez krótki czas ciśnienie wynoszące do 6 barów, następnie ciśnienie spada. dostosować ciśnienie w oponie do zalecanej wartości: w celu zwiększenia ciśnienia - kontynuować pompowanie przy użyciu zestawu, w celu zmniejszenia ciśnienia - wcisnąć przycisk 1 znajdujący się na końcówce. Jeśli nie można uzyskać minimalnej wartości ciśnienia 1, 8 bar w ciągu 15 minut, oznacza to, że naprawa nie jest możliwa, nie należy jechać pojazdem, trzeba skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Przed użyciem zestawu, należy zaparkować samochód, tak aby był dostatecznie oddalony od strefy ruchu, włączyć światła awaryjne, zaciągnąć hamulec ręczny i poprosić o opuszczenie pojazdu wszystkich pasażerów, uważając, by trzymali się w bezpiecznej odległości od strefy ruchu. W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują. 7

196 ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (3/3) Po prawidłowym napompowaniu opony, zdjąć zestaw: wolno odkręcić końcówkę 2 tak, aby nie spowodować rozpryśnięcia produktu i przechowywać butlę w plastikowym opakowaniu, aby produkt nie wyciekł. Na podłodze, przy fotelu kierowcy, nie powinny znajdować się żadne przedmioty: w przypadku gwałtownego hamowania mogłyby one przesunąć się w kierunku pedałów i uniemożliwić ich użycie. 2 Przykleić naklejkę z zalecanymi warunkami jazdy w widocznym miejscu na desce rozdzielczej; Schować zestaw. Po pierwszym pompowaniu opony powietrze będzie nadal uciekać, konieczne jest przejechanie krótkiego odcinka w celu uszczelnienia dziury. Niezwłocznie uruchomić pojazd i jechać z prędkością km/h, by produkt został równomiernie rozprowadzony w oponie i po 3 kilometrach jazdy zatrzymać się w celu sprawdzenia ciśnienia. Jeśli ciśnienie przekracza 1, 3 bar, ale jest niższe od zalecanej wartości, należy je dostosować (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy), w przeciwnym wypadku należy zwrócić się do Autoryzowanego Partnera marki: naprawa nie jest możliwa. Zalecenie dotyczące wykorzystania zestawu Zestaw nie powinien działać dłużej niż przez kolejnych 15 minut. Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia. Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu. Po wykonaniu naprawy przy użyciu zestawu, maksymalna odległość, jaką można przejechać wynosi 200 km. Ponadto należy ograniczyć prędkość, która w żadnym wypadku nie powinna przekraczać 80 km/h. Przypomina o tym naklejka, którą należy przykleić w widocznym miejscu na desce rozdzielczej. Zależnie od kraju użycia pojazdu lub lokalnie obowiązujących przepisów, należy wymienić oponę naprawioną za pomocą zestawu do pompowania opon. 8

197 ZESTAW NARZĘDZI 1 A Ilość i rodzaj narzędzi w zestawie zależy od wersji pojazdu. Zestaw narzędzi A znajduje się w bagażniku, pod wykładziną. Zależnie od wersji pojazdu, podnieść pokrywę, a następnie ją wyjąć. Wyjąć zestaw narzędzi, podnosząc go z obu stron. W celu ponownego zamontowania, wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności Schowek 1 (zależnie od wersji pojazdu) Jest przewidziany na nakrętkę antykradzieżową. Klucz do kół 2 Umożliwia dokręcenie lub odkręcenie śrub kół Końcówka do specjalnych śrub mocujących koła 3 Klucz do kołpaków 4 lub 5 Umożliwia zdjęcie kołpaków. Dźwignia 6 Pozwala na zaciągnięcie lub zwolnienie zaczepu holowniczego 7. Zaczep holowniczy 7 Patrz paragraf Holowanie w rozdziale 5. Podnośnik 8 Wyjąć podnośnik 8. W przypadku montażu, złożyć podnośnik maksymalnie, poluzować go o jeden obrót korby i obracać podstawę, aby umożliwić jego schowanie. Narzędzia muszą być zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie mogą wypaść z niej podczas hamowania. Po ich użyciu należy pamiętać o zamocowaniu narzędzi w zestawie, a następnie umieścić prawidłowo zestaw w jego gnieździe: ryzyko obrażeń. Jeśli śruby kół znajdują się w zestawie narzędzi, należy ich używać wyłącznie do koła zapasowego: patrz naklejka znajdująca się na kole zapasowym. Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go stosować do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia. 9

198 OZDOBNE KOŁPAKI KÓŁ B D A C Ozdobne kołpaki 1 Wymontować kołpak za pomocą klucza do kołpaków 2 (znajdującego się w zestawie narzędzi), wprowadzając zaczep w otwór w pobliżu zaworu 3. Przy zakładaniu kołpaka należy go odpowiednio ustawić względem zaworu 3. Wprowadzić zaczepy przytrzymujące zaczynając od strony zaworu A a następnie B i C, a kończąc po przeciwnej stronie zaworu D Ozdobny kołpak środkowy na przykładzie kołpaka 4 W celu jego demontażu, należy wprowadzić klucz do kołpaków 6 (znajdujący się w zestawie narzędzi) do gniazda 5. Przy zakładaniu kołpaka, należy odpowiednio ustawić go względem gniazda 5 i dokręcić za pomocą klucza 6. Radzimy zapisać numer wygrawerowany na kluczu, aby w razie zgubienia go była możliwość kupna nowego. 10

199 ZMIANA KOŁA (1/2) A 5 Kontynuować przykręcanie w celu prawidłowego ustawienia podstawy (musi być wsunięta pod samochód i ustawiona pionowo w jednej linii z główką podnośnika A). Wykonać kilka obrotów pokrętłem tak, aby koło oderwało się od ziemi. 3 Włączyć światła awaryjne. Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego, na płaskim, przyczepnym i twardym podłożu (w razie potrzeby pod podstawę podnośnika należy wsunąć deskę). Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny, albo ustawić dźwignię w położeniu P w przypadku automatycznych skrzyń biegów). Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu. Pojazdy wyposażone w podnośnik i klucz do kół Jeśli zachodzi taka potrzeba, zdjąć ozdobny kołpak. Zależnie od wersji pojazdu, zamocować końcówkę 1 na śrubie koła. Poluzować śruby koła za pomocą klucza do kół 2. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić nim w dół. Rozpocząć dokręcanie ręczne podnośnika 3, aby ustawić jego główkę w odpowiednim położeniu na blaszanym wsporniku 4 znajdującym się jak najbliżej wymienianego koła i, zależnie od wersji pojazdu, oznaczonym strzałką 5. W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w podnośnik ani klucz do kół, itp., w elementy te można zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki. Aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia samochodu, rozłożyć podnośnik, aż koło przeznaczone do wymiany znajdzie się maksymalnie 3 centymetry nad podłożem. 11

200 ZMIANA KOŁA (2/2) Wymontować śruby i zdjąć koło. Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła. Wkręcić śruby i opuścić podnośnik. Gdy koła stoją na ziemi, dokręcić mocno śruby i jak najszybciej sprawdzić moment dokręcenia (110 Nm). Śruby antykradzieżowe Jeżeli korzystają Państwo ze śrub antykradzieżowych, należy założyć je jak najbliżej zaworu (aby możliwe było zamontowanie kołpaka). W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić. Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca. 12

201 OPONY (1/3) Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - kół Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, dlatego też niesłychanie duże znaczenie ma dbałość o ich dobry stan. Niezbędne jest przestrzeganie zasad kodeksu drogowego, obowiązujących w danym kraju. 1 2 W miarę ścierania bieżników opon nadlewy te stają się coraz bardziej widoczne 2: należy wówczas koniecznie wymienić opony, ponieważ głębokość bieżnika nie przekracza 1, 6 mm, co powoduje, że opony tracą przyczepność na mokrej nawierzchni. Przeciążenie samochodu, pokonywanie długich tras po autostradach w czasie upału, jak również częsta jazda po złych nawierzchniach są czynnikami przyspieszającymi zużycie opon i wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy. Użytkowanie opon Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość. Opony atestowane przez nasze służby techniczne są wyposażone we wskaźniki zużycia 1 czyli specjalne nadlewy gumowe wtopione w bieżnik opony. Zdarzenia występujące podczas jazdy, takie jak uderzenia w krawężnik, mogą spowodować uszkodzenia opon i obręczy kół, jak również wywołać zmiany ustawienia geometrii przedniego lub tylnego zawieszenia. W takim przypadku należy zlecić wykonanie kontroli kół i geometrii Autoryzowanemu Partnerowi marki. 13

202 OPONY (2/3) Ciśnienie powietrza w oponach Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy). Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po przebyciu dłuższej trasy ze znaczną szybkością. W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy uwzględnić poprawkę w granicach od 0, 2 do 0, 3 bara (lub 3 PSI). Koło zapasowe Patrz rozdział 5, paragrafy Koło zapasowe i Zmiana koła. Przekładanie kół Ta czynność nie powinna być praktykowana. Wymiana opon Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy: grozi pogorszeniem przyczepności opony do nawierzchni drogi, powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony, Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy. Wyrównać ciśnienie w zależności od warunków eksploatacji (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy). Uwaga, brakująca lub niedokręcony kapturek może się przyczynić do pogorszenia szczelności opon i spowodować uchodzenie powietrza. Kapturki zaworów muszą być takie same jak kapturki oryginalne i dokręcone do oporu. Ze względów bezpieczeństwa czynność ta powinna być przeprowadzana wyłącznie przez specjalistę. Zamontowanie opon w sposób niezgodny z powyższymi zaleceniami może ponadto doprowadzić do: niezgodności pojazdu z obowiązującymi przepisami; pogorszenia jego przyczepności na zakrętach; utrudnienia manewrów kierownicą; utrudnień w zakładaniu łańcuchów śniegowych. 14

203 OPONY (3/3) Jazda zimą Łańcuchy na koła Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest zakładanie łańcuchów na tylne koła. Założenie opon większych niż opony montowane fabrycznie w samochodzie uniemożliwia montaż łańcuchów. Opony zimowe Radzimy założyć tego typu opony na cztery koła, dla zapewnienia optymalnej przyczepności samochodu. Uwaga: te opony mają czasami tylko jeden kierunek obrotu oraz indeks prędkości maksymalnej, którego wartość może być niższa od wartości maksymalnej prędkości pojazdu. Opony z kolcami Mogą być stosowane tylko przez czas ograniczony i zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Należy zawsze stosować się do lokalnie obowiązujących przepisów, regulujących kwestię dopuszczalnej maksymalnej prędkości. Opony tego typu należy zakładać co najmniej na oba przednie koła. Łańcuchy można montować wyłącznie na opony o identycznych wymiarach, co opony zamontowane fabrycznie w pojeździe. We wszystkich przypadkach zalecamy zasięgnąć informacji u Autoryzowanego Partnera marki, który doradzi, jaki rodzaj wyposażenia jest najlepiej dostosowany do Państwa samochodu. Cechy szczególne wersji wyposażonych w opony 165/65 R15 W przypadku użycia opon z kolcami, należy koniecznie zabrać specjalne wyposażenie. 15

204 REFLEKTORY HALOGENOWE: wymiana żarówek (1/3) 1 Użyć koniecznie żarówek o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego U. V. 55W, aby nie zniszczyć plastikowego klosza reflektorów. Nie wolno dotykać szkła żarówki. Należy ją trzymać za trzonek. A B 3 2 Należy oznaczyć prawidłowe położenie żarówki przed jej demontażem, w celu jej prawidłowego ponownego zamontowania. Po dokonaniu wymiany żarówki należy sprawdzić, czy osłona została prawidłowo założona. W związku z koniecznością wymontowania części, radzimy zlecić wymianę żarówek Autoryzowanemu Partnerowi marki. Pojazd bez dodatkowych świateł skrętu Światło mijania Zdjąć osłonę A. Odchylić oprawkę żarówki 1, aby ją odpiąć i wymienić żarówkę. Typ żarówki: H7 Światło drogowe Zdjąć osłonę B. Wyjąć złącze 2, a następnie pociągnąć za oprawkę 3, aby uzyskać dostęp do żarówki. Typ żarówki: H7 Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany. 16

205 REFLEKTORY HALOGENOWE: wymiana żarówek (2/3) 4 Użyć koniecznie żarówek o obniżonej emisji promieniowania ultrafioletowego U. C D 5 Należy oznaczyć prawidłowe położenie żarówki przed jej demontażem, w celu jej prawidłowego ponownego zamontowania. Pojazd z dodatkowymi światłami skrętu Światło mijania Zdjąć osłonę C. Odchylić oprawkę żarówki 4, aby ją odpiąć i wymienić żarówkę. Typ żarówki: H7 Światło drogowe Zdjąć osłonę D. Wyjąć złącze 5. Wysunąć sprężynę i wyjąć żarówkę. 17

206 REFLEKTORY HALOGENOWE: wymiana żarówek (3/3) 7 F E 6 Wymiana żarówki przedniego światła pozycyjnego Zdjąć osłonę E, a następnie pociągnąć za oprawkę 6, aby uzyskać dostęp do żarówki. Typ żarówki: W5W. Światło kierunkowskazu Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę F i wyjąć żarówkę. Typ żarówki: pomarańczowa PY21 W. Po zamontowaniu żarówki, należy się upewnić, czy została ona prawidłowo zablokowana. Dodatkowe światło skrętu Ze względu na ograniczony dostęp (w niektórych przypadkach konieczność demontażu elementów nadwozia lub podzespołów mechanicznych), radzimy zlecić wymianę żarówek 7 Autoryzowanemu Partnerowi marki. Typ żarówki: H7. Zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami lub na wszelki wypadek, należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników. Bańki żarówek znajdują się pod ciśnieniem i w związku z tym mogą eksplodować podczas wymiany. 18

207 REFLEKTORY PRZEDNIE: przednie światła przeciwmgielne - reflektory dodatkowe Dodatkowe reflektory Chcąc wyposażyć samochód w reflektory przeciwmgielne lub dalekiego zasięgu, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. 1 Przednie światła przeciwmgielne 1 Wymiana żarówki: Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Typ żarówki: H11. Wszelkie naprawy (jak również modyfikacje) instalacji elektrycznej muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, który dysponuje niezbędnymi częściami do montażu, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować jej uszkodzenie (przewodów, podzespołów, w szczególności alternatora). 19

208 ŚWIATŁA TYLNE I BOCZNE: wymiana żarówek (1/4) Wersje 3 i 5-drzwiowe Po otwarciu bagażnika, odkręcić śruby 1. Wyjąć z zewnątrz tylną lampę zespoloną, ciągnąc do tyłu. Odpiąć oprawkę 2, aby uzyskać dostęp do żarówek. 3 Światła pozycyjne i stop Typ żarówki: P21/5W. 4 Światło kierunkowskazu Typ żarówki: PY21. 5 Światło cofania Typ żarówki: P21W. 20

209 ŚWIATŁA TYLNE I BOCZNE: wymiana żarówek (2/4) Wersja kombi Po otwarciu bagażnika, odkręcić śruby 1. Zdjąć spinki 2 oprawek, w celu uzyskania dostępu do żarówek. 3 Światło kierunkowskazu Typ żarówki: P21W. 4 Światło pozycyjne i światło stop Typ żarówki: P21/5W. 21

210 ŚWIATŁA TYLNE I BOCZNE: wymiana żarówek (3/4) 7 6 Tylne światła przeciwmgielne 6 Odpiąć światło przy pomocy płaskiego śrubokręta (na wysokości oznaczenia A w wersji trzy- i pięciodrzwiowej). 6 Światło przeciwmgielne tylne Typ żarówki: P21W. Uwaga: funkcja tylnego światła przeciwmgielnego znajduje się jedynie po stronie kierowcy. Trzecie światło stop 7 Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. 6 A Ryzyko obrażeń. 22

211 ŚWIATŁA TYLNE I BOCZNE: wymiana żarówek (4/4) Oświetlenie tablicy rejestracyjnej 8 Wersje 3 i 5-drzwiowe Odpiąć lampkę 8, wciskając zaczep. Zdjąć klosz lampki, by uzyskać dostęp do żarówki. Typ żarówki: rurkowa W5W. Wersja kombi Odpiąć lampkę 8, wciskając zaczep. Kierunkowskazy boczne 9 Odpiąć kierunkowskaz (przy pomocy płaskiego śrubokręta). Obrócić o ćwierć obrotu oprawkę i wyjąć żarówkę. Typ żarówki: WY5W. 23

212 OŚWIETLENIE WNĘTRZA: wymiana żarówek (1/2) 1 2 Lampka sufitowa Odpiąć klosz (za pomocą płaskiego śrubokrętu). Wyjąć żarówkę. Typ żarówki 1: W5W. Oświetlenie w drzwiach 2 Odpiąć lampkę oświetlenia, następnie wyjąć ją za pomocą długopisu lub płaskiego śrubokrętu. Typ żarówki: C5W. 24

213 OŚWIETLENIE WNĘTRZA: wymiana żarówek (2/2) Lampka oświetlenia bagażnika Odpiąć (za pomocą płaskiego śrubokrętu) lampkę 3 wciskając zaczepy po obu stronach lampki. Odłączyć lampkę. Nacisnąć na zaczep 4 by wyjąć oprawkę żarówki i uzyskać dostęp do niej 5. Typ żarówki: rurkowa C5W. 25

214 BEZPIECZNIKI (1/2) 1 2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przez zwykłą ostrożność: Należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników. Skrzynka bezpieczników 1 W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić bezpieczniki. Zależnie od wersji pojazdu, otworzyć pokrywę z prawej strony kierownicy lub przedni schowek. W celu wymiany bezpiecznika skorzystać ze wskazówek podanych na naklejce (szczegółowy opis przeznaczenia bezpieczników znajduje się na następnej stronie). Wyjąć bezpiecznik za pomocą pincety 2 znajdującej się na pokrywie. Aby wyjąć bezpiecznik z pincety, należy wysunąć go w bok. Radzimy nie korzystać z wolnych miejsc na bezpieczniki. Sprawdzić stan danego bezpiecznika i wymienić go, w razie potrzeby, na bezpiecznik koniecznie o identycznym amperażu. Użycie bezpiecznika o wyższym amperażu mogłoby doprowadzić do stopienia instalacji elektrycznej (ryzyko pożaru) w przypadku zbyt dużego poboru energii przez odbiorniki. 26

215 BEZPIECZNIKI (2/2) Przeznaczenie bezpieczników (obecność bezpieczników zależy od poziomu wyposażenia pojazdu) Symbol Przeznaczenie Symbol Przeznaczenie 2 h Blokowanie zamków drzwi tylnych/funkcja/ Bezpieczeństwo dzieci t Elektryczne podnoszenie szyb y Klimatyzacja automatyczna Klimatyzacja ze sterowaniem ręcznym Niektóre akcesoria są zabezpieczone przez bezpieczniki znajdujące się w komorze silnika. Jednak z uwagi na ograniczony dostęp do tych bezpieczników, radzimy zlecić ich wymianę Autoryzowanemu Partnerowi marki. Ú Wentylacja kabiny Æ Zapalniczka z przodu ALIM UCH Zasilanie główne lub lampki sufitowe n ABS/ESP N ß Ù f Z Centralny zamek. Światła stop h System blokady rozruchu lub kierunkowskazy æ Wycieraczka tylnej szyby lub nie używana Ì Oświetlenie wnętrza Wycieraczki automatyczne/ Automatyczne włączanie reflektorów lub nie używane g a Element sterujący podnośnikami szyb po stronie kierowcy lub nie używana Podnośnik szyby od strony kierowcy Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy (klakson). Lusterka wsteczne regulowane elektrycznie Klimatyzacja automatyczna tablica wskaźników î Radio Światła kierunkowskazów lub wycieraczka tylnej szyby 5. 27

216 AKUMULATOR: postępowanie w razie awarii (1/4) Celem uniknięcia zjawiska iskrzenia należy przed przystąpieniem do odłączania lub podłączania akumulatora należy sprawdzić, czy odbiorniki prądu są wyłączone; w czasie ładowania, przed podłączeniem lub odłączeniem przewodów prostownika do biegunów akumulatora, prostownik należy wyłączyć z sieci; należy pamiętać, że na akumulatorze nie mogą znajdować się żadne przedmioty metalowe; nie wolno dopuścić do powstania zwarcia między biegunami; odczekać przynajmniej minutę po wyłączeniu silnika, aby odłączyć akumulator; po zamontowaniu trzeba zwrócić uwagę, by bieguny akumulatora zostały prawidłowo podłączone. A Dostęp do akumulatora Zależnie od wersji pojazdu, nacisnąć na zaczep 1 i popchnąć pokrywę A do tyłu w celu jej odpięcia. Odpiąć osłonę B i wyjąć ją, a następnie odpiąć osłonę C i wyjąć ją. 1 Montaż osłon akumulatora ustawić osłonę C w zawiasach, a następnie przypiąć ją; ustawić następnie osłonę B w zawiasach i przypiąć ją. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie obu osłon B i C. Zależnie od wersji pojazdu, ustawić ponownie pokrywę A, przypinając najpierw tył, a potem przód. Sprawdzić prawidłowe zablokowanie. B C 5. 28

217 AKUMULATOR: postępowanie w razie awarii (2/4) Zależnie od wersji pojazdu, ustawić pokrywę A w prowadnicach, i przesuwać ją, aż znajdzie się między dwoma oznaczeniami 1. A E C Delikatnie pociągnąć pokrywę A w prawą stronę aż do momentu przypięcia jej na kołku E, nacisnąć, a następnie sprawdzić prawidłowe zablokowanie. 1 D B Dostęp do akumulatora Zależnie od wersji pojazdu, w komorze silnika: podnieść pokrywę A, aby odpiąć ją, a następnie, przytrzymując przewód D, przesunąć pokrywę A do siebie; odpiąć osłonę B i wyjąć ją; odpiąć następnie osłonę C i wyjąć ją. Montaż osłon akumulatora ustawić osłonę C w zawiasach, a następnie przypiąć ją; ustawić następnie osłonę B w zawiasach i przypiąć ją. Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone i iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu. 29

218 AKUMULATOR: postępowanie w razie awarii (3/4) Podłączanie prostownika Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V. Przy wyłączonym silniku należy odłączyć oba przewody podłączone do biegunów akumulatora, zaczynając od bieguna ujemnego. Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik pracuje. Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi prostownika ładującego akumulator. Jedynie dobrze naładowany i właściwie użytkowany akumulator może długo służyć i prawidłowo spełniać swoją funkcję podczas uruchamiania silnika pojazdu. Akumulator powinien być zawsze czysty i suchy. Częste kontrolowanie stanu naładowania akumulatora jest konieczne szczególnie w następujących sytuacjach: w przypadku, gdy samochód jest eksploatowany na krótkich trasach lub w mieście; w przypadku spadku temperatury powietrza (okres zimowy), stopień naładowania akumulatora obniża się. W zimie należy włączać jedynie niezbędnie potrzebne urządzenia elektryczne; należy także pamiętać, że stałe odbiorniki energii elektrycznej (np. zegar, elementy wyposażenia dodatkowego pojazdu, itp. ) powodują automatycznie obniżenie stopnia naładowania akumulatora. Jeżeli w samochodzie zainstalowano wiele dodatkowych urządzeń elektrycznych, należy je podłączyć do zasilania + po zapłonie. W takim przypadku, należy jednak zamontować w pojeździe akumulator o większej pojemności znamionowej. Należy zwrócić się po radę do Autoryzowanego Partnera marki. Jeśli samochód nie jest eksploatowany przez dłuższy czas, akumulator powinien być odłączony bądź regularnie doładowywany, szczególnie, gdy dłuższy postój samochodu ma miejsce w okresie zimowym. W takim przypadku konieczne będzie, przy pracującym silniku, obrócić powoli kierownicę w jedną, a następnie w drugą stronę do oporu, przeprogramować urządzenia z pamięcią, radioodtwarzacz... Akumulator musi być przechowywany w suchym i chłodnym pomieszczeniu, nie narażony na działanie temperatury ujemnej. Uwaga: podczas odłączania lub ładowania akumulatora, należy powoli obrócić kierownicą w jedną i w drugą stronę do oporu w celu ustawienia parametrów początkowych. Niektóre akumulatory mogą wymagać specjalnego sposobu ładowania. Należy unikać zjawiska iskrzenia, które może być przyczyną wybuchu, i ładować akumulator tylko w pomieszczeniu posiadającym dobrą wentylację. 30

219 AKUMULATOR: postępowanie w razie awarii (4/4) Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu W razie konieczności posłużenia się innym samochodem w celu uruchomienia silnika własnego pojazdu, należy postępować w następujący sposób: Zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w przewody rozruchowe o odpowiednio dużym przekroju, a jeśli je już Państwo posiadają, skontrolować ich stan techniczny przed użyciem. Oba akumulatory powinny mieć identyczne napięcie znamionowe: 12V. Pojemność akumulatora (amperogodziny, Ah), z którego czerpany jest prąd powinna być co najmniej równa pojemności znamionowej akumulatora rozładowanego. Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy obydwa pojazdy nie stykają się ze sobą bezpośrednio (w razie połączenia biegunów dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy rozładowany akumulator został prawidłowo podłączony. Wyłączyć zapłon samochodu pobierającego prąd. Uruchomić silnik samochodu dostarczającego prąd - powinien on pracować na średnich obrotach. Zamocować przewód dodatni A na wsporniku 1 na biegunie 2 (+) akumulatora rozładowanego, a następnie na biegunie 3 (+) akumulatora dostarczającego prąd. Zamocować przewód ujemny B na biegunie 4 () akumulatora dostarczającego prąd, a następnie na biegunie 5 () rozładowanego akumulatora Uruchomić silnik w zwykły sposób. Gdy tylko silnik zacznie pracować, odłączyć przewody A i B w odwrotnej kolejności (). A 3 B Sprawdzić, czy przewody A i B nie stykają się ze sobą oraz czy przewód dodatni A nie styka się z żadną metalową częścią samochodu dostarczającego prąd. Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu. 4 Podłączyć przewody A i B koniecznie do wskazanych biegunów. 31

220 NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA NA FALE RADIOWE: bateria A A B 1 2 Nadajniki zdalnego sterowania A i B Wymiana baterii Wymontować śrubę 1, otworzyć obudowę pociągając za wgłębienie 2 za pomocą monety i wymienić baterię 3 pamiętając o właściwym dobraniu typu i o uwzględnieniu biegunów oznaczonych na pokrywce. Uwaga: podczas wymiany baterii zaleca się nie dotykać obwodu elektronicznego umieszczonego w obudowie kluczyka. Podczas ponownego montażu, należy upewnić się, czy osłona jest prawidłowo przypięta, a śruba prawidłowo dokręcona. 3 3 Baterie są dostępne u Autoryzowanego Partnera marki, ich trwałość wynosi około dwóch lat. Należy sprawdzić, czy na baterii nie ma śladów tuszu: ryzyko wystąpienia nieprawidłowego styku elektrycznego. Nie wyrzucać zużytych baterii do środowiska. Należy przekazać je jednostce odpowiedzialnej za zbieranie i wtórne przetwarzanie baterii. 32

221 KARTA RENAULT: bateria 2 1 Wymiana baterii Komunikat Bateria karty do wymiany pojawia się na tablicy wskaźników. Pociągnąć mocno za obudowę zapasowego kluczyka 2. Wymienić baterię 1, pamiętając o właściwym dobraniu jej typu i o uwzględnieniu biegunów zaznaczonych na kluczyku zapasowym. Po wykonaniu tej czynności, komunikat Bateria karty do wymiany nie będzie się już wyświetlać na tablicy wskaźników. Nie wyrzucać zużytych baterii do środowiska.. Baterie są dostępne u Autoryzowanego Partnera marki, ich trwałość wynosi około dwóch lat. 33

222 INSTALACJA DO MONTAŻU RADIA 1 Miejsce na radio 1 Odpiąć zaślepkę. Złącza: anteny, zasilania + i, przewodów głośnikowych, znajdują się z tyłu. Głośniki w drzwiach Odpiąć kratkę 2 za pomocą płaskiego śrubokrętu, w celu dotarcia do przewodów głośnikowych. 2 We wszystkich przypadkach, bardzo ważne jest dokładne przestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji urządzenia. Charakterystyka elementów mocujących i przewodów (dostępnych w Autoryzowanych Serwisach marki) może być różna w zależności od poziomu wyposażenia samochodu i typu radioodtwarzacza. Aby uzyskać ich numery katalogowe, należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej i/lub podłączonych do niej podzespołów. 34

223 AKCESORIA Przed montażem urządzenia elektrycznego lub elektronicznego (w szczególności typu nadajnik-odbiornik: pasmo częstotliwości, poziom mocy, położenie anteny, itp. ), należy upewnić się, że jest ono kompatybilne z samochodem. Aby uzyskać takie informacje, należy poradzić się Autoryzowanego Partnera marki. Używanie urządzeń wyposażonych w nadajnikiodbiorniki (telefony, urządzenia CB). Telefony i urządzenia CB z wbudowaną anteną mogą powodować zakłócenia w kontakcie z systemami elektronicznymi montowanymi fabrycznie w samochodzie, w związku z tym zaleca się korzystanie wyłącznie z urządzeń z anteną zewnętrzną. Przypominamy także o konieczności stosowania się do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie używania wyżej wymienionych urządzeń. Montaż dodatkowych akcesoriów Jeśli chcą Państwo zlecić montaż akcesoriów w Państwa pojeździe: należy się skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki. W celu zapewnienia prawidłowego działania samochodu i uniknięcia sytuacji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów, radzimy stosować akcesoria posiadające homologację, gdyż są one dokładnie dostosowane do Państwa pojazdu i posiadają gwarancję producenta. Jeśli korzystają Państwo z mechanicznej blokady antywłamianiowej, należy ją zakładać wyłącznie na pedał hamulca. Dodatkowe urządzenia elektryczne i elektroniczne Można podłączać jedynie akcesoria o mocy maksymalnej 120 W. wszelkie prace związane z instalacją elektryczną muszą być dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, gdyż nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie instalacji elektrycznej i/lub podłączonych do niej podzespołów; w przypadku montażu dodatkowych urządzeń elektrycznych należy upewnić się, czy instalacja jest chroniona odpowiednim bezpiecznikiem. Trzeba również ustalić amperaż tego bezpiecznika i jego lokalizację. 35

224 WYCIERACZKI (1/2) 1 2 B 4 A A 3 Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika: regularnie czyścić pióra oraz przednią i tylną szybę wodą z dodatkiem mydła; nie używać ich, gdy przednia lub tylna szyba są suche; odkleić je od przedniej lub tylnej szyby, gdy przez dłuższy czas nie pracowały. Wymiana piór wycieraczek przednich 1 Przy wyłączonym zapłonie, unieść ramię wycieraczki 2; obrócić pióro 1. Cechy szczególne strony kierowcy: zatrzymać ruch zanim pióro uderzy w pokrywę komory silnika. Opuścić zaczep 3, naciskając z każdej strony A. Następnie popchnąć pióro do przodu B, aż do wysunięcia się zaczepu 4. Zakładanie pióra W celu zamontowania pióra wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. Sprawdzić, czy pióro wycieraczki zostało zablokowane. W czasie mrozów należy upewnić się, czy pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez osadzający się na szybach szron (ryzyko uszkodzenia silnika mechanizmu wycieraczek). Należy je wymieniać, gdy tylko zmniejszy się skuteczność ich działania: średnio raz w roku. Podczas wymiany pióra, kiedy jest ono wyjęte, uważać, aby ramię wycieraczki nie opadło ponownie na szybę: ryzyko stłuczenia szyby. 36

225 WYCIERACZKI (2/2) Zakładanie pióra W celu zamontowania pióra wykonać wyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. 5 Pióro wycieraczki tylnej 5 Przy wyłączonym zapłonie, unieść ramię wycieraczki 6; obracać pióro 5 aż do napotkania oporu; pociągnąć pióro wycieraczki w celu wyjęcia go. 6 W czasie mrozów należy upewnić się, czy pióra wycieraczek nie zostały unieruchomione przez osadzający się na szybach szron (ryzyko uszkodzenia silnika mechanizmu wycieraczek). Należy je wymieniać, gdy tylko skuteczność ich działania zmniejszy się: średnio raz w roku. 37

226 HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii (1/3) Włożyć kluczyk do stacyjki lub kartę do czytnika, aby odblokować kierownicę i uzyskać możliwość użycia świateł sygnalizacyjnych (światła stop, kierunkowskazy itd. Podczas jazdy nocą samochód musi być oświetlony. Konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących holowania. Jeśli Państwa pojazd jest pojazdem holującym, nie należy przekraczać masy holowanej przyczepy dopuszczalnej dla Państwa pojazdu (patrz paragraf Masy w rozdziale 6) Do holowania należy używać wyłącznie: z tyłu, miejsce zaczepu holowniczego 4 (zależnie od wersji pojazdu); z przodu, zaczepu holowniczego 3 (nigdy nie wykorzystywać w tym celu półosi). Punkty te mogą być wykorzystywane jedynie do holowania pojazdu; w żadnym wypadku nie wolno posługiwać się nimi przy próbie bezpośredniego lub pośredniego podnoszenia samochodu. Dostęp do punktów holowniczych Odpiąć, pociągając do siebie, i podnieść osłonę 1 lub 5 (zależnie od wersji pojazdu). Zaczep holowniczy przykręcić 2 do maksimum: za pierwszym razem, najpierw ręcznie do oporu, a następnie dokręcić za pomocą klucza do kół lub zależnie od wersji pojazdu, za pomocą dźwigni. Używać wyłącznie zaczepu holowniczego 2 i klucza do kół lub dźwigni znajdujących się pod wykładziną bagażnika w zestawie narzędzi (patrz paragraf Zestaw narzędzi w rozdziale 5)

227 HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii (2/3) Po wyłączeniu silnika układy wspomagania kierownicy i hamulców nie działają. Należy używać sztywnego drążka holowniczego. W przypadku używania linki z włókien naturalnych lub sztucznych (jeżeli zezwalają na to przepisy) powinna istnieć możliwość zatrzymania holowanego pojazdu przy pomocy hamulca. Nie należy holować pojazdu, którego układ jezdny jest uszkodzony. Należy unikać szarpania podczas przyspieszania lub hamowania, które mogłoby spowodować uszkodzenie pojazdu. We wszystkich przypadkach prędkość nie powinna przekraczać 25 km/h. Nie należy pchać pojazdu jeśli kolumna kierownicy jest zablokowana. Procedura holowania Przed rozpoczęciem holowania pojazdu należy sprawdzić, czy kolumna kierownicza jest odblokowana. Jeżeli tak nie jest, wprowadzić kartę RENAULT do czytnika i wcisnąć przytrzymując przez pięć sekund przycisk rozruchu start/stop, nie wciskając pedałów. Kolumna kierownicy zostaje odblokowana, a zasilanie funkcji akcesoriów jest włączone. Przez cały czas podczas holowania należy pozostawić kartę w czytniku Po zakończeniu holowania wcisnąć dwa razy z rzędu przycisk rozruchu start/stop (ryzyko rozładowania akumulatora). Podczas holowania nie należy wyjmować kluczyka ze stacyjki lub karty z czytnika. Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów Silnik wyłączony: ze względu na brak smarowania skrzyni biegów, najlepiej jest przewieźć pojazd na platformie lub holować go z uniesionymi przednimi kołami. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość holowania pojazdu z czterema kołami stykającymi się z nawierzchnią, wyłącznie przodem do kierunku jazdy, z dźwignią zmiany biegów ustawioną w położeniu neutralnym N i na odcinku nie dłuższym niż 50 km. W przypadku, gdy dźwignia sterująca pozostaje zablokowana w położeniu P przy wciśniętym pedale hamulca, istnieje możliwość jej ręcznego zwolnienia. W tym celu należy odpiąć górną część osłony u podstawy dźwigni. Nacisnąć jednocześnie oznaczenie widniejące na osłonie dźwigni i przycisk odblokowujący znajdujący się na dźwigni. 39

228 HOLOWANIE: postępowanie w razie awarii (3/3) - HAK HOLOWNICZY A A: 681 mm (wersje 3 lub 5-drzwiowe) A: 901 mm (wersja kombi) Dopuszczalne obciążenie haka holowniczego, maksymalna masa przyczepy z hamulcem i bez hamulca: patrz rozdział 6, paragraf Masy. W celu zamontowania należy się zapo znać z instrukcją obsługi wyposażenia- dostarczoną przez producenta. 40

229 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (1/8) Wskazówki zamieszczone w poniższej tabeli umożliwią Państwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usunięcie usterki. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu należy jednak jak najszybciej skonsultować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Sposób użycia karty RENAULT MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Karta RENAULT nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków. Zużyta bateria karty. Należy użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf Kluczyk zapasowy w rozdziale 1). Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy). Wyłączyć te urządzenia lub użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf kluczyk zapasowy w rozdziale 1). Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym. Rozładowany akumulator. Wymienić baterię. Można nadal zablokowaćodblokować zamki i uruchomić silnik pojazdu (patrz paragraf Blokowanie-odblokowanie zamków drzwi w rozdziale 1 i Uruchamianiewyłączanie silnika w rozdziale 2). Nadajnik zdalnego sterowania nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków. Zużyta bateria nadajnika. Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co nadajnik (telefon komórkowy, itp. Użyć kluczyka. Wyłączyć urządzenia lub skorzystać z kluczyka. 41

230 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (2/8) Podczas próby rozruchu silnika MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Nic się nie dzieje: lampki kontrolne nie świecą się, rozrusznik nie pracuje. Podłączyć akumulator naładowany w miejsce rozładowanego. Uszkodzony akumulator. Wymienić akumulator. Lampki kontrolne przygasają, rozrusznik pracuje na zwolnionych obrotach. Zaciski przewodów akumulatora źle dokręcone, utlenione bieguny akumulatora. Akumulator rozładowany lub uszkodzony. Należy je dokręcić, ponownie podłączyć lub wyczyścić jeżeli są utlenione. Patrz paragraf akumulator: postępowanie w razie awarii w rozdziale 5 lub, w razie potrzeby, wymienić akumulator. 42

231 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (3/8) Podczas próby rozruchu silnika MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Silnika nie można uruchomić. (pojazd z kartą RENAULT). Warunki niezbędne do rozruchu niespełnione. Patrz paragraf Uruchamianie-wyłączanie silnika w rozdziale 2. Karta RENAULT typu wolne ręce nie została wykryta. Przemieścić kartę w kabinie samochodu. Karta RENAULT typu wolne ręce nie działa. Wsunąć kartę do czytnika, by uruchomić silnik. Silnik z trudem daje się uruchamiać przy wilgotnej pogodzie lub po umyciu samochodu. Trudności z zapłonem: wilgoć w układzie zapłonowym. Osuszyć przewody świec i cewki. Trudności z uruchomieniem silnika, gdy jest rozgrzany. Złe spalanie (pęcherzyki powietrza w układzie paliwowym). Odczekać aż silnik ostygnie. Brak sprężania. Nie można wyłączyć silnika. Problem elektroniczny. Wcisnąć szybko pięć razy przycisk uruchamiania silnika. Kolumna kierownicza jest zablokowana. Blokada kierownicy. Poruszać kierownicą, wciskając jednocześnie przycisk rozruchu silnika (patrz paragraf uruchamianie silnika w rozdziale 2). 43

232 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (4/8) W czasie jazdy MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z układu wydechowego wydostaje się biały dym. Nie musi to być oznaką nieprawidłowości, dym jest wynikiem regeneracji filtra cząstek stałych. Patrz paragraf Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel w rozdziale 2. Wibracje. Niedopompowane opony lub zniszczone albo niewyważone koła. Sprawdzić ciśnienie w oponach. Jeśli jest prawidłowe, zlecić kontrolę stanu ogumienia Autoryzowanemu Partnerowi marki. Wrzenie w zbiorniku płynu chłodzącego. Usterka mechaniczna - pęknięcie uszczelki głowicy, awaria pompy układu chłodzenia. Wyłączyć silnik. 44

233 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (5/8) W czasie jazdy MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Dym wydobywający się spod pokrywy komory silnika. Zwarcie lub wyciek w układzie chłodzenia. Zatrzymać pojazd, wyłączyć zapłon, odsunąć się od pojazdu i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Usterka przewodu układu chłodzenia. Włącza się lampka kontrolna ciśnienia oleju: podczas pokonywania zakrętów lub podczas hamowania, Zbyt niski poziom oleju. Dolać oleju silnikowego (patrz paragraf poziom oleju silnikowego: uzupełnianie poziomu-napełnianie układu w rozdziale 4). na biegu jałowym, Zbyt niskie ciśnienie oleju. Udać się do najbliższego Autoryzowanego Partnera marki. późno gaśnie lub świeci się w czasie przyspieszania. Nieprawidłowe ciśnienie oleju. Spadek mocy silnika. Zanieczyszczony filtr powietrza. Wymienić wkład filtra. Problemy z zasilaniem paliwem. Sprawdzić poziom paliwa. Nierówna praca silnika na biegu jałowym lub gaśnięcie silnika. Uszkodzone świece, zła regulacja. Zbyt niskie ciśnienie sprężania (świece, układ zapłonowy, przedostawanie się fałszywego powietrza). 45

234 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (6/8) W czasie jazdy MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Trudności w obracaniu kierownicą. przegrzanie się układu wspomagania kierowniczego, Pozostawić do ostygnięcia. akumulator źle naładowany lub zużyty. Naładować lub wymienić akumulator. Silnik ulega przegrzaniu. Lampka kontrolna temperatury płynu w układzie chłodzenia świeci się (lub wskazówka odpowiedniego wskaźnika znajduje się w czerwonym polu). Pompa układu chłodzenia: rozciągnięty lub przerwany pasek napędowy. Uszkodzenie wentylatora chłodnicy. Zatrzymać się, wyłączyć silnik i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. Wyciek płynu z układu chłodzenia. Sprawdzić stan połączeń układu - w tym prawidłowość zaciśnięcia opasek. Sprawdzić zbiornik płynu chłodzącego: musi zawierać płyn. W przeciwnym wypadku, dolać płynu do odpowiedniego poziomu (po ostygnięciu układu). Należy przy tym uważać, aby nie poparzyć się. Taki sposób naprawy ma charakter wyłącznie prowizoryczny; należy jak najszybciej udać się do Autoryzowanego Partnera marki. Chłodnica: W przypadku dużego ubytku płynu chłodzącego, nigdy nie należy uzupełniać poziomu zimnym płynem chłodzącym, gdy silnik jest rozgrzany. Po każdej naprawie pojazdu, gdy zaistniała konieczność nawet częściowego zlania płynu, układ chłodzenia należy ponownie napełnić nowym płynem do odpowiedniego poziomu. Przypominamy o obowiązku stosowania wyłącznie produktów atestowanych przez nasze Służby Techniczne. 46

235 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (7/8) Osprzęt elektryczny MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Wycieraczka nie działa. Przyklejone do szyby pióra wycieraczek. Odkleić przednie pióra przed włączeniem wycieraczek. Bezpiecznik przednich wycieraczek przepalony. Bezpiecznik tylnej wycieraczki przepalony (przerywany tryb działania, stałe zatrzymanie pracy). Awaria silnika wycieraczek. Wymienić bezpiecznik. Nie można wyłączyć wycieraczek. Uszkodzone elektryczne elementy sterujące. Zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazów. Przepalona żarówka. Wymienić na nową Kierunkowskazy nie działają. Z jednej strony: przepalona żarówka, nieprawidłowe połączenie z masą, Wymienić na nową Znaleźć przewód masowy połączony z metalową częścią, oczyścić miejsca styku i dokładnie przykręcić. Z obu stron: przepalony bezpiecznik, Wymienić bezpiecznik. uszkodzony moduł sterujący kierunkowskazów. Do wymiany: należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki. 47

236 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU (8/8) Osprzęt elektryczny MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA Reflektory nie działają. Jeden: przepalona żarówka, Wymienić na nową. odłączony przewód lub brak styku na złączu, Dokonać kontroli i podłączyć przewód lub złącze na nowo. nieprawidłowe połączenie z masą. Patrz powyżej. Oba: jeśli dany obwód jest chroniony bezpiecznikiem. Skontrolować i w razie potrzeby wymienić bezpiecznik. Nie można wyłączyć reflektorów. Ślady skraplania w reflektorach. Nie świadczą o wystąpieniu nieprawidłowości. Obecność śladów skraplania w reflektorach jest zjawiskiem naturalnym związanym ze zmianami temperatury. Znikają wkrótce po włączeniu reflektorów. 48

237 Rozdział 6: Dane techniczne Tabliczka identyfikacyjna pojazdu Wymiary Dane techniczne silników Masa holowanej przyczepy Masy Części zamienne i naprawy Potwierdzenia dokonania przeglądu Kontrola antykorozyjna

238 TABLICZKI ZNAMIONOWE POJAZDU A A B Informacje znajdujące się na tabliczce znamionowej powinny być zawsze podawane przy prowadzeniu korespondencji lub składaniu zamówień. Obecność i umiejscowienie informacji zależy od wersji pojazdu. Tabliczka znamionowa producenta A 1 Typ techniczny pojazdu i numer nadwozia. Zależnie od wersji pojazdu, ta informacja znajduje się na oznaczeniu B. 2 MMAC (Maksymalna dopuszczalna masa całkowita wraz z obciążeniem). 3 MTR (Dopuszczalna masa całkowita zestawu, w pełni obciążony samochód z przyczepą). 4 MMTA (Maksymalna dopuszczalna masa całkowita) oś przednia. 5 Maksymalna dopuszczalna masa całkowita przypadająca na oś tylną. 6 Dane techniczne pojazdu. 7 Numer katalogowy lakieru. 8 Poziom wyposażenia. 9 Typ techniczny pojazdu. 10 Oznaczenie kodowe typu obić tapicerskich. 11 Wyposażenie dodatkowe. 12 Numer fabryczny. 13 Kod kolorystyki wnętrza. 6. 2

239 TABLICZKI ZNAMIONOWE SILNIKA A A A Przy prowadzeniu korespondencji i składaniu zamówień należy zawsze powoływać się na informacje podane na tabliczce silnika lub etykietce A. (różne umiejscowienie, zależnie od wersji silnika) 1 Typ silnika. 2 Wyznacznik silnika. 3 Numer fabryczny silnika. A 6. 3

240 WYMIARY (w metrach) (1/2) Wersja hatchback 0, 805 2, 575 0, 621 1, 458 do 1, 472 (1) 4, 017 1, 497* (1) Zależnie od wersji pojazdu i typu zamontowanych opon * Pusty 6. 4 1, 450 do 1, 470 (1) 2, 025

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi systemu Electrolux Ehi645bd