Instrukcja przeprowadzania testów Frigidaire Fcre3052aw

Testowanie urządzeń Frigidaire Fcre3052aw jest ważnym elementem utrzymania jakości i bezpieczeństwa. Aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo, należy przestrzegać odpowiednich instrukcji i procedur. Instrukcje testowania Frigidaire Fcre3052aw obejmują sprawdzenie wszystkich funkcji, w tym ustawień temperatury i wilgotności, wskaźników poziomu wody, ustawień wentylacji i czujników. Ważne jest, aby wszystkie ustawienia były sprawdzane podczas testowania, aby upewnić się, że urządzenie działa bezpiecznie i prawidłowo. Instrukcje dotyczące testowania Frigidaire Fcre3052aw zazwyczaj zawierają szczegółowe informacje na temat każdego kroku, czynności i procedur wymaganych do przeprowadzenia testów. Ponadto, instrukcje powinny zawierać informacje dotyczące wykonania testów, wyników i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przeprowadzania testów Frigidaire Fcre3052aw

Szanowni Państwo,
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Trenerzy,
Użytkownicy Narodowej BazyTalentów,

Witam serdecznie na portalu Narodowej Bazy Talentów. Przygotowując projekt połączyliśmy siłyMinisterstwa Sportu i Turystyki, Instytutu Sportu w Warszawie – Państwowego Instytutu Badawczegooraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wszystko po to, aby podjąćwalkę z cywilizacyjną plagą – spadkiem sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz wzrostem osób znadwagą lub otyłością. Nie ma bowiem lepszej inwestycji w przyszłość, niż ich zdrowie i lepszesamopoczucie.

Narodowa Baza Talentów jest narzędziem gromadzenia wiedzy na temat poziomu kondycji fizycznej dziecii młodzieży w Polsce, a także instrumentem wspomagającym proces identyfikacji talentów sportowych.Chciałbym, aby dzięki niemu polscy uczniowie mieli możliwość rzetelnej diagnozy poziomu swojejsprawności, spełniania pasji i ambicji sportowych oraz optymalnego wykorzystania talentówsportowych. Zachęcam do przeprowadzania testów sprawnościowych oraz wprowadzania wynikówwychowanków. Mam nadzieję, że uczniowie odnajdą w podejmowanych próbach ducha rywalizacji sportowej,a dodatkową mobilizacją do poprawy kondycji fizycznej będzie możliwość porównywania się zewszystkimi zarejestrowanymi rówieśnikami.

Dzieci są fundamentem i przyszłością polskiego społeczeństwa. Dzięki stworzonej, innowacyjnej naskalę europejską Narodowej Bazie Talentów, rodzice, nauczyciele i trenerzy uzyskują narzędzie, którebędzie pomocne w badaniu postępów, a środowisko sportowe uzyskuje bezcenną wiedzę o staniesprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Sprawdź w ogłoszeniu o konkursie albo w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania dotyczącym procedury naboru, w której bierzesz udział, z ilu pytań składają się testy, jak długo będą trwać i ile punktów jest wymagane do ich zaliczenia.

Przyjazd do ośrodka egzaminacyjnego:

Adres ośrodka egzaminacyjnego wyświetla się po kliknięciu na link w potwierdzeniu rezerwacji. Potwierdzenie to znajdziesz na swoim koncie EPSO po dokonaniu rezerwacji. Do ośrodka należy przybyć co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną testu. Jeśli się spóźnisz lub nie stawisz na test, nie gwarantujemy dostępności wolnych terminów.
Przed udaniem się do ośrodka egzaminacyjnego warto zapoznać się z odpowiedzią na pytanie Jakich zasad należy przestrzegać w ośrodkach egzaminacyjnych, w których odbywają się testy komputerowe?  

W przypadku testów wielokrotnego wyboru:

Zostanie Ci wskazane pierwsze wolne miejsce. Jeżeli przyjedziesz wcześniej, niewykluczone, że będziesz miał możliwość przystąpienia do testów przed wyznaczoną godziną. W przypadku wystąpienia ponad 30-minutowego opóźnienia wynikłego z powodów niezależnych od firmy przeprowadzającej testy, na przykład z powodu problemów technicznych, możesz zwrócić się do ośrodka egzaminacyjnego o zmianę terminu na inny.

Test studium przypadku, test pisemny dotyczący dziedziny konkursu lub testy tłumaczenia pisemnego:

Kandydaci, którzy zdają te testy, powinni przewidzieć na pobyt w ośrodku egzaminacyjnym więcej czasu na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych opóźnień. W zależności od charakteru problemu zaplanowany termin przystąpienia do egzaminu może zostać przesunięty, w wyjątkowych przypadkach nawet o kilka godzin. Dalsze instrukcje zostaną w razie potrzeby podane na miejscu – w ośrodku egzaminacyjnym.

Kontrola tożsamości:

Do ośrodka egzaminacyjnego należy przynieść:

  • wydruk potwierdzenia rezerwacji, które przyszło na konto EPSO,
  • ważny dokument potwierdzający Twoją tożsamość, z aktualnym zdjęciem i podpisem, na przykład: paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy ze zdjęciem, krajowy lub regionalny dokument pobytowy, wojskowy dokument tożsamości,
  • jeśli dokument tożsamości ze zdjęciem nie zawiera podpisu, należy okazać też inny dokument potwierdzający tożsamość, opatrzony podpisem, jak na przykład prawo jazdy bez zdjęcia, karta bankowa lub karta kredytowa.

Dane osobowe widniejące na wyżej wymienionych dokumentach muszą być identyczne z danymi podanymi na koncie EPSO.

Rozpoczęcie testów:

Uwaga: zmiana przydzielonego stanowiska komputerowego nie będzie możliwa.

Po rozpoczęciu testu zostaniesz poproszony o potwierdzenie swojego imienia i nazwiska. Jeśli imię i nazwisko na ekranie są nieprawidłowe, należy wcisnąć przycisk „No” (Nie) i niezwłocznie powiadomić osobę nadzorującą.
Wszystkie instrukcje podczas testów, w tym także prezentacja, ekrany z informacjami wstępnymi i ankieta, będą zazwyczaj w Twoim drugim języku. W przypadku konkursów dla lingwistów może to być inny język.
Testy będziesz zdawać w językach wybranych przez siebie w zgłoszeniu. Możesz sprawdzić, jakie to języki, w zgłoszeniu na swoim koncie EPSO. Uwaga: po wysłaniu formularza wniosku nie można już zmienić wskazanych języków. 
Każdemu kandydatowi zostaną udostępnione wymienione poniżej przedmioty i urządzenia: 

  • tablica na notatki
  • marker
  • mysz dla osoby praworęcznej
  • WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU testów w ramach procedury naboru CAST/P: kalkulator kieszonkowy z podstawowymi funkcjami (jak na zdjęciach poniżej lub podobny, w zależności od lokalizacji ośrodka egzaminacyjnego) Ponieważ używane są kalkulatory uproszczone, nie będziemy już udostępniać instrukcji obsługi kalkulatora. To kandydat odpowiada za upewnienie się przed rozpoczęciem testów, że kalkulator działa (obejmuje to wyczyszczenie pamięci).
  • kalkulator dostępny na ekranie (zobacz zdjęcie 4 poniżej) – w przypadku testów badających operowanie danymi liczbowymi
  • jednorazowe zatyczki do uszu (na życzenie)
  • nauszniki przeciwhałasowe umieszczone na ściankach oddzielających stanowiska komputerowe lub udostępniane na życzenie.

Przed przystąpieniem do testu sprawdź, czy wszystkie przedmioty i urządzenia działają poprawnie. Prośby o pomoc należy podczas testów sygnalizować osobie nadzorującej przez podniesienie ręki.

Prezentacja:

Testy poprzedza 5- lub 10-minutowa (w zależności od testu) prezentacja pokazująca, w jaki sposób poruszać się po ekranie i udzielać odpowiedzi.
Ponieważ przebieg testu i sposób nawigacji są w tej prezentacji szczegółowo wyjaśnione, EPSO uznaje, że kandydaci rozumieją, jak należy korzystać z dostępnych funkcji, i nie przyjmuje żadnych skarg w tym zakresie.
W przypadku niektórych pytań może być konieczne przewinięcie strony w dół, aby wyświetlić pełną treść pytania i wszystkie odpowiedzi. Po zapoznaniu się z prezentacją kliknij na przycisk „END”, aby rozpocząć udzielanie odpowiedzi.

Przerwy i zakończenie testów:

Powinieneś rozwiązać wszystkie testy.
Czasami w określonym momencie przewidziana jest podczas testów nieobowiązkowa przerwa. Dokładny czas takiej przerwy zostanie podany w zaproszeniu.
Uważaj, aby nie kliknąć przypadkowo na przycisk kończący przerwę („END”), gdyż spowoduje to rozpoczęcie kolejnego testu.
Jeśli opuścisz pomieszczenie egzaminacyjne w innym momencie testu niż zaplanowana przerwa, nie zostanie Ci doliczony żaden dodatkowy czas.
W przypadku niektórych testów jeśli skończysz wcześniej, możesz opuścić pomieszczenie egzaminacyjne po zgłoszeniu tego osobie nadzorującej.
Przy każdym wejściu do pomieszczenia egzaminacyjnego i wyjściu z niego kandydaci muszą się podpisać.

Ankieta:

Po zakończeniu testów (z wyjątkiem symulacji typu e-tray) zostaniesz poproszony o wypełnienie 5-minutowej, nieobowiązkowej ankiety dotyczącej przebiegu testów. Ankieta nie służy do zgłaszania uwag i spostrzeżeń dotyczących kwestii technicznych ani zwracania się o unieważnienie pytań (zob. najczęściej zadawane pytania). Ankieta nie jest oceniana.

Po testach:

Po zakończeniu testów możesz poprosić w ośrodku egzaminacyjnym o wydanie Ci zaświadczenia o udziale w testach.
Ośrodki egzaminacyjne nie informują o wynikach testów.
Po zakończeniu okresu przeprowadzania testów wyniki są przetwarzane przez firmę Prometric, wysyłane do EPSO i zatwierdzane przez komisję konkursową na specjalnym posiedzeniu. Procedura ta trwa zwykle kilka tygodni.
W razie wystąpienia takiej potrzeby okres przeprowadzania testów może zostać przedłużony.

Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychuruchomienia PKBWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 1 z 141. Nazwa instrukcji:Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczących uruchomienia PKB.2. Zatwierdzenie:3. Rejestr zmian:Nr wydaniaData wydania(zmiany)Zakres zmian zatwierdził2 26. 04. 2019 pkt: 9. 5; 13. 3; 15. 6; 16. 5; 17. 4; 18. 2; 18. 5;3 12. 2021 pkt: 8; 10. 4;4. Rozdzielnik dokumentu:Nr egz. Komórka org. otrzymano - podpis1 Służba Ochrony Lotniska (Dowódca zmiany)2 Kierownik CPKB3 Sekretariat5. Komórka/Stanowisko odpowiedzialne za sporządzenie i aktualizację Instrukcji:Szef Służby Ochrony Lotniska/ Kierownik Punktu Kontroli Bezpieczeństwa/ Dowódca zmiany SOL.Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 2 z 146. Cel Instrukcji:Instrukcja ma na celu stosowanie jednolitego sposobu postępowania, podczas przeprowadzania czynnościkontrolnych dotyczących sprawdzenia części krytycznych stref zastrzeżonych: sali odlotów, przejść technicznych,terminala cargo oraz wszelkich innych pomieszczeń i powierzchni oraz prawidłowego działania urządzeńw Punktach Kontroli Bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że sprzęt funkcje poprawnie i spełnia kryteriaopisane w Decyzji Komisji C(2015) 8005 z 16. 11. 2015 ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzeniaw życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 i uchylająca decyzję (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r.7. Zakres stosowania:Procedura dotyczy wszystkich certyfikowanych operatorów kontroli bezpieczeństwa Służby Ochrony LotniskaPortu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o.8. Terminologia:Zarządzający Port Lotniczy Łódź im. o.PLŁ Port Lotniczy Łódź im. o.SOL Służba Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Łódź im. o.CPKB Centralna strefa kontroli bezpieczeństwaPKB Punkt kontroli bezpieczeństwaOKB Operator kontroli bezpieczeństwa (screener)SKD System kontroli dostępuRTG Urządzenia do prześwietlania generujące promieniowanie XWTMD Bramki do wykrywania metaluHHMD Ręczny detektor metaluEDS System wykrywania materiałów wybuchowychSTP Standardowa próbka testowa odpowiednia dla danego typu urządzenia/systemuOPINEL Nóż rozkładany z rękojeścią drewnianą służący do testowania bramki WTMDEMA 3 Wielowidmowy analizator elektromagnetyczny( kontrola Lag’s)DE tektorT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychIONOSCAN 500DT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychItemiser 4 DX Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych9. Sprawdzenie przestrzeni, w których usytuowane są punkty kontroli bezpieczeństwa oraz miejsc, doktórych dostęp maja pasażerowie.9. 1. Sprawdzeniu podlegają: sale odlotów w Terminalu pasażerskim,Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 3 z 14 przejście dla pasażerów VIP wraz salą odlotów VIP, przejścia techniczne, terminal cargo, wszystkie inne przestrzenie zaadoptowane doraźnie na potrzeby przeprowadzenia kontrolibezpieczeństwa.9. 2. Kierownik CPKB/Dowódca zmiany lub wyznaczone przez nich osoby dokonują sprawdzeniaobejmującego następujące etapy: podłoga do linii (wysokości) bioder, od bioder do linii wzroku, sufity i ściany powyżej linii wzroku, sufit podwieszany, (jeżeli występuje),9. 3. Czynności kontrolne obejmą sprawdzenie następujących powierzchni: toalet, wind, schodów ruchomych, drzwi prowadzących na płyty postojowe, poprawność działania rolet, pomieszczenia sortowni, pomieszczenia bagażowni, poprawność działania systemu SKD, wszelkie inne pomieszczenia i powierzchnie.9. 4. Kierownik CPKB odnotowuje wynik czynności kontrolnych w dzienniku wydarzeń.9. 5. W razie wykrytych nieprawidłowości Kierownik CPKB i/lub Dowódca zmiany SOL podejmuje działaniazmierzające do jak najszybszego przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.9. 6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości w swoim miejscu pracy.10. Kategorie urządzeń.10. Urządzenia do prześwietlania: RTG HS6040ax, HS6040i, HS130130T-2iS, HS145180-2iS, HS100100-V-2iS.10. Urządzenia do wykrywania metali: stacjonarne bramki WTMD (CEIA, GARRET), ręczne HHMD (GARRET).10. Urządzenie do kontroli płynów: EMA-3 (CEIA).10. Urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych: IONSCAN 500 DT, De –TectorT, Itemiser 4 DX.11. Odpowiedzialność i uprawnienia:Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 4 z 1411. Za wyznaczenie osoby przeprowadzającej czynności kontrolne urządzeń w punkcie kontroli odpowiedzialnyjest Kierownik CPKB i/lub Dowódca Zmiany SOL.11. Za prawidłowe wykonanie czynności kontrolnych w PKB odpowiedzialny jest wyznaczony wartownik SOLposiadający ważny certyfikat OKB.12. Sprawdzenie urządzenia RTG:12. Test podstawowy STP urządzenia RTG: przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennie przezOKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu, urządzenia,operator kontroluje obrazy wytwarzane przez oba generatory obrazu (przy urządzeniach dual – view).12. Testy kontrolne STP wykonywane są przez OKB SOL nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Podczassprawdzenia należy przeanalizować poprawność działania urządzenia (Załącznik nr 2).12. Do testów należy użyć sprawnej walizki testowej STP.12. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1).12. Szczegółowe wyniki otrzymane w ramach STP zapisywane są w formularzu rejestracyjnym standardowejpróbki testowej (Załącznik 2).12. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Kierownika CPKB lub/i Dowódcę Zmiany SOL. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Kierownik CPKB lub/i Dowódca Zmiany SOL podejmuje dalszedziałania.12. 7. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu STP (jednolita dla wszystkich urządzeń)12. 8. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie ustawione jest w sposób prawidłowy. Czyobudowa i przewody elektryczne oraz teleinformatyczne nie posiadają śladów zniszczenia.12. 9. Test należy prowadzić w oparciu o formularz Standardowej Próbki Testowej (STP).12. 10. Walizka testowana (STP) w czasie przeprowadzania testu powinna być umieszczona przez OKB: w 3 różnych pozycjach na taśmie (single –view), w 6 różnych pozycjach na taśmie (dual – view).12. Test powinien być powtarzany, przez operatora do czasu otrzymania obrazu o optymalnej, jakości, przyuwzględnieniu wszystkich funkcji urządzenia, takich jak kolor, powiększenie, zaznaczenie krawędzi.12. 12. Optymalne miejsce położenia walizki STP powinno być odnotowane w formularzu rejestracji.12. 13. W ramach prowadzonego testu STP, OKB prowadzący test dokonuje sprawdzenia, jakości obrazu orazzaznacza odpowiednie miejsca w formularzu zgodnie z poniższymi kryteriami: rozdzielczość pojedynczego przewodu (SWR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowizobaczenie miedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 254 mm zamontowanego napolimetakrylanie metylu (PMMA np. szkło akrylowe, pleksiglas). użyteczna penetracja (UP): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczeniemiedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 5105 mm za osłoną aluminiowąo grubości 11, 1 mm. rozdzielczość przestrzenna (SR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie kratkiz blachy miedzianej o grubości 2, 0 mm (szczeliny o szerokości 2, 0 mm w odstępach 4, 0 mm) zeszczelinami równoległymi i prostopadłymi do kierunku przemieszczania się taśmociągu. zwykła penetracja (SP): Cienkie materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie płytki ze stalio grubości 0, 1 mm;Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 5 z 14 Grube materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie ołowianego prętao grubości 1, 5 mm za osłoną ze stali o grubości 26 mm. odróżnianie materiałów (MD): definiuje zdolność urządzenia prześwietlającego do odróżnianiamateriałów o różnej liczbie atomowej, w szczególności pozwalając na odróżnienie substancjiorganicznych od nieorganicznych, wyświetlając je w różnych kolorach.13. Sprawdzenie urządzenia WTMD:13. Test kontroli poprawności działania urządzenia WTMD przeprowadza się codziennie, jako szybki test,dotyczący poprawności działania paneli wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu urządzenia.13. Do testu należy używać wzornika, właściwego dla danego typu urządzenia (opinel 10 lub 12) w zależnościod normy, jaką powinna spełniać bramka WTMD. Ponieważ w PL Łódź każdy PKB przystosowany jest do kontrolibezpieczeństwa zarówno pasażerów jak i osób niebędących pasażerami, wszędzie stosowany jest opinel 10.13. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1. ).13. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Dowódcę zmiany/ Kierownika CPKB. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Dowódca zmiany/Kierownik CPKB podejmuje dalsze działania.13. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu WTMD (jednolita dla wszystkich urządzeń)13. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy bramka ustawiona jest w sposób prawidłowy, czyli jestna stałe przymocowana do twardego podłoża. Czy obudowa i przewody elektryczne nie posiadają śladówzniszczenia.13. Po włączeniu odczekać, aż bramka ulegnie kalibracji.13. Operator przygotowuje się do testu – starając się wyjąć/zdjąć wszystkie metalowe przedmioty – przejściena tzw. „czysto” czyli bez uruchomienia alarmu bramki WTMD. Następnie operator OKB przechodzi przez bramkęz wzornikiem – opinel 10. Wzornik umieszczony jest na trzech podstawowych poziomach: na wysokości głowy,na wysokości pasa i na wysokości stóp. Każde przejście operatora generuje sygnał dźwiękowy i wizualnyz odpowiednim podziałem strefowym: pionowe wskazania na wyświetlaczu LED.13. Ostatnią czynnością operatora jest uruchomienie wszystkich stref wskazania w celu sprawdzeniaprawidłowego działania wszystkich paneli świetlnych.14. Sprawdzenie ręcznego wykrywacza metali HHMD:14. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, dotyczącypoprawności działania panelu wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia.14. Ręczny wykrywacz metali (HHMD) jest w stanie wykryć metalowe przedmioty żelazne i nieżelazne.14. Wykrycie i identyfikacja położenia wykrytego metalu sygnalizowane są za pomocą alarmu.14. HHMD posiada wskaźnik wizualny sygnalizujący, że urządzenie działa.14. Urządzenie wysyła sygnał dźwiękowy w przypadku wykrycia przedmiotów metalowych. Alarm jestodbierany w promieniu 1 metra.14. Urządzenie posiada również możliwość bezdźwięcznego wskazania miejsca alarmu za pomocą wibracji.14. Na działanie HHMD nie mają wpływu źródła zakłóceń.14. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobaWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 6 z 14Metoda przeprowadzenia testu HHMD14. Operator uruchamia urządzenie przesuwając przycisk do pozycji - on, sygnalizującej zapaleniem zielonejdiody.14. Przesuwa HHMD po ciele w miejscu gdzie posiada metalowe elementy, urządzenie wysyła sygnałdźwiękowy/ wibruje oraz zapala się czerwona dioda.15. Sprawdzenie Wielowidmowego analizatora elektromagnetycznego – EMA – 315. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennieprzez OKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu lub w razie wątpliwości dotyczących prawidłowej pracyurządzenia.15. EMA – 3 jest kompaktowym aparatem stołowym, zaprojektowanym do szybkiej analizy w punktach kontrolibezpieczeństwa płynów należących do podróżnych w celu sprawdzenia, czy ich charakterystyka odpowiadawymaganej specyfikacji umożliwiającej dostęp do strefy zastrzeżonej.15. Urządzenie analizuje wszystkie rodzaje ogólnie spożywanych płynów znajdujących się w obrociehandlowym.15. Analiza ta ma na celu wykrycie substancji niebezpiecznych, takich jak mieszanek wybuchowych i ichprekursorów, materiałów palnych i łatwopalnych, płynów wybuchowych i utleniaczy.15. Do przeprowadzenia testu używa się walizki zawierającej próbki: w formie zamkniętych butelek „PASS”i „NO PASS” oraz kieliszków „PASS” i „NO PASS”.15. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test (Załącznik nr 1. ).15. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osoba15. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu – EMA – 315. Operator OKB loguje się na urządzeniu i sprawdza czy komora badawcza jest pusta.15. Operator przeprowadzający test funkcjonalny wkłada próbki do komory badawczej: próbka do badań”PASS” ma status bezpiecznej ( stan brak alarmu), próbka „NO PASS” ma status niebezpiecznej ( stan alarmu).15. Następnie operator sprawdza poprawność działania sondy zewnętrznej, umieszczonej po prawej stronieurządzenia – wkładając próbkę „PASS” i „NO PASS”.16. Sprawdzenie urządzenia ETD DE-tektorT:16. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, wykonywanycodziennie przez OKB przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lubwyłączeniu urządzenia.16. DE-tectorT jest urządzeniem pomiarowym, używanym do wykrywania śladowych ilości(pierwiastków śladowych) materiałów wybuchowych. Zasada jego działania jest oparta na spektrometriiruchliwości...

Instrukcja przeprowadzania testów Frigidaire Fcre3052aw

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przeprowadzania testów Frigidaire Fcre3052aw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja przeprowadzania testów Frigidaire Fcre3052aw