Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm

Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm może być stosunkowo prostym procesem. Aby zapobiec problemom z urządzeniem, ważne jest, aby regularnie sprawdzać i czyścić części, które mogą ulec zanieczyszczeniu lub zużyciu. Przede wszystkim należy sprawdzić filtr powietrza i wyczyścić go, jeśli jest zanieczyszczony. Zaleca się również regularne czyszczenie kanałów powietrza, wymianę filtra wody i czyszczenie wszystkich pozostałych elementów, które mogą ulec zanieczyszczeniu lub zużyciu. W przypadku niewłaściwego działania urządzenia należy skontaktować się z profesjonalnym technikiem, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Ostatnia aktualizacja: Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje niezbędne do rozpoznania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trybie online, w panelu sterowania, w monitorze stanu lub po przeprowadzenia testu działania drukarki. Zob. odpowiednie rozdziały poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem niezwiązanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiednim rozdziale.

Do rozwiązania problemu konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele typowych problemów można rozpoznać na podstawie stanu kontrolek drukarki. Jeśli drukarka przestała działać, a kontrolki nadal świecą lub migają, należy zdiagnozować problem na podstawie poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Kontrolki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieścić papier w podajniku arkuszy, a następnie nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji . Drukarka wznowi drukowanie, a kontrolka zgaśnie.

Błąd wielokrotnego podawania

Podczas drukowania dwustronnego drukarka pobiera więcej niż jeden arkusz naraz.

Załadować papier do podajnika arkuszy i nacisnąć przycisk zatrzymania/konserwacji w celu wznowienia drukowania.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Zob. Zacięcie papieru

Brak tuszu

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymienić pojemnik z tuszem na nowy. Jeśli po wymianie pojemnika kontrolka nadal świeci, może to oznaczać, że pojemnik nie został zainstalowany poprawnie. Ponownie zainstalować pojemnik, upewniając się, że umieszczony został na swoim miejscu.
Wymiana pustego pojemnika

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik z tuszem nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_5. htm#S-00800-00500">Wymiana pojemnika z tuszem przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik z tuszem

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włożyć pojemnik z tuszem. com/onlineguides/pl/s22/html/trble_6. htm#S-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika kontrolka błędu świeci stale lub miga

Mało tuszu

Tusz w pojemniku jest prawie wyczerpany.

Pozyskać nowy pojemnik z tuszem. Sprawdzić stan pojemników z tuszem w celu określenia, w którym pojemniku tusz jest prawie wyczerpany. com/onlineguides/pl/s22/html/ink_1. htm#S-00800-00100">Sprawdzanie statusu pojemnika z tuszem

Konserwacja

Sączki atramentu drukarki są całkowicie wyeksploatowane.

Skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby wymienić sączki atramentu.

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłączyć drukarkę. Następnie wyjąć zacięty papier. htm#S-01200-00800-00300">Zacięcie papieru

Ponownie włączyć drukarkę. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson.

: włączone, : wyłączone, : miga powoli, : miga szybko

Monitor stanu

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie monitora stanu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie tym należy nacisnąć przycisk How To (Jak), a monitor stanu przeprowadzi użytkownika krok po kroku przez procedurę wymiany pojemnika.

Sposób potwierdzania stanu poszczególnych pojemników z tuszem opisano w następujących rozdziałach:
Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3
W systemie EPSON Status Monitor

W przypadku pojawienia się komunikatu o kończącej się żywotności sączków atramentu należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson w celu wymiany sączków. Kiedy sączki atramentu zostaną napełnione, drukarka wyłączy się i wznowienie drukowania będzie możliwe dopiero po uzyskaniu pomocy od działu pomocy technicznej firmy Epson.

Przeprowadzanie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w określeniu, czy problem jest związany z drukarką czy też z komputerem.

W celu przeprowadzenia testu działania drukarki należy wykonać czynności opisane poniżej.

8

Konserwacja i usuwanie usterek

8. 1

Oględziny

Sprawdzić produkt i przewody pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń i ewentualnie zwrócić uwagę na wskaźnik sta-

nu pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powiadomić instalatora. Napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany

elektryk.

ZAGROŻENIE

Zagrożenie ze strony występujących napięć dotykowych!

Rozłączenie połączeń wtykowych bez uprzedniego odłączenia urządzenia od generatora fotowoltaicznego

może być przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia urządzenia.

Podczas montażu: Odłączyć biegun dodatni i ujemny DC od potencjału ziemi (PE).

Odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego zintegrowanym rozłącznikiem DC.

Rozłączyć połączenie wtykowe.

Niebezpieczne napięcie wskutek dwóch napięć roboczych

Dotknięcie przewodów i/lub zacisków/szyn prądowych w urządzeniu może spowodować ciężkie obrażenia

bądź śmierć. Czas rozładowania kondensatorów wynosi do 5 minut.

Urządzenie może otwierać i konserwować tylko wykwalifikowany elektryk, mający pozwolenie opera-

tora sieci energetycznej.

Przed otwarciem urządzenia: Odłączyć obwód AC i DC, a następnie odczekać co najmniej 5 minut.

WSKAZÓWKA

W obudowie znajdują się podzespoły, które może naprawiać tylko serwis klienta.

Nie podejmować prób usuwania usterek, które tu (w rozdziale Wyszukiwanie błędów i usuwanie usterek)

nie są opisane. Należy skontaktować się z naszym serwisem klienta. Przeprowadzać wyłącznie te prace kon-

serwacyjne, które są tu opisane.

Zlecać regularną kontrolę prawidłowego działania urządzenia instalatorowi i w razie problemów zawsze

zwracać się do serwisu producenta systemu.

8. 2

Czyszczenie

8. 2. 1

Czyszczenie obudowy

Śmiertelne niebezpieczeństwo na skutek przedostającej się do wnętrza cieczy

Przedostanie się do wnętrza wilgoci grozi ciężkimi obrażeniami albo śmiercią.

Do czyszczenia urządzenia używać tylko suchych przedmiotów.

Urządzenie czyścić tylko z zewnątrz.

OSTROŻNIE

Uszkodzenie części obudowy na skutek stosowania środków czyszczących!

Jeżeli urządzenie jest zabrudzone, obudowę, żebra chłodzące, pokrywę obudowy, wyświetlacz i dio-

dy LED należy czyścić wyłącznie wodą i ściereczką.

OSTRZEŻENIE! Nie używać sprężonego powietrza ani myjek wysokociśnieniowych!

1 Usuwać regularnie luźny pył z osłon wentylatorów i z wierzchu urządzenia za pomocą odkurzacza lub miękkiego pędz-

la.

2 W razie potrzeby usuwać zanieczyszczenia z wlotów powietrza.

KACO blueplanet 50. 0 TL3

Strona 221

53

Pl

wykRywANIE I usuwANIE usTEREk

• Aby przeprowadzić pomiar zawartości tłuszczu i wody w organizmie, należy stanąć na

platformie wagi bosymi stopami.

• Stan skóry na stopie może mieć wpływ na odczyt.

Aby uzyskać możliwie najbardziej dokładny i wiarygodny odczyt, przetrzyj stopy

wilgotną szmatką i stań na platformie wagi wilgotnymi stopami.

koMuNIkATy bŁĘDÓw

lo

wymień baterię.

Err1

waga przekracza maksymalną nośność urządzenia.

Err2

Poza zakresem, nieprawidłowe działanie lub słaby kontakt ze stopami.

DANE TEChNICzNE

100 cm - 240 cm

4 pamięci użytkownika

3’3. 5” - 7’10. 5”

d = 0, 1% zawartości tłuszczu w organizmie

10 - 80 lat

d = 0, 1% zawartości wody w organizmie

Mężczyzna/kobieta

d = 0, 1 BMI

obJAŚNIENIE wEEE

Ten znak wskazuje, że na obszarze UE przyrządu nie wolno pozbywać się

wyrzucając do śmieci domowych. Aby chronić środowisko i zdrowie, którym

zagraża nieodpowiednia utylizacja odpadów, przyrząd należy recyklingować, aby

umożliwić odzysk materiałów, z których został wykonany. Aby dokonać zwrotu zużytego

przyrządu, należy skorzystać z programów zwrotu i odbioru lub skontaktować punkt

zakupu urządzenia. Produkt zostanie odebrany do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

DyREkTywA DoT. bATERII

Ten symbol oznacza, że baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami domowymi,

ponieważ baterie zawierają substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska

oraz zdrowia. Baterie należy dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki.

GwARANCJA

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Salter nieodpłatnie naprawi

lub wymieni produkt lub dowolną jego część, jeżeli w ciągu 15 lat od dnia zakupu

przestanie on działać prawidłowo z powodu wad wykonawczych lub materiałowych.

Niniejsza gwarancja obejmuje elementy robocze, mające wpływ na działanie wagi.

Nie obejmuje ona pogorszenia się stanu wizualnego produktu wskutek normalnego

jego użytkowania ani też uszkodzeń wynikłych z przypadkowego działania lub

nieprawidłowego wykorzystania. Otwarcie lub zdemontowanie wagi powoduje

unieważnienie gwarancji. Roszczenia gwarancyjne muszą być poparte dowodem

zakupu. Produkt należy przesłać (na koszt użytkownika) na adres Salter lub lokalnego

przedstawiciela firmy poza Wielką Brytanią. Należy starannie opakować wagę, aby nie

uległa ona uszkodzeniu podczas transportu. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie

statutowych praw konsumenta i w żaden sposób nie ogranicza tych praw. W przypadku

zapytań dotyczących obsługi, prosimy o kontakt z: Eko-Koral Sp. Z O. O., ul. Wspólna 26,

45-837 Opole, Polska. Tel. +48 77 550 70 76 e-mail biuro@eko-koral. pl.

www. salterhousewares. com/servicecentres

Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm

Bezpośredni link do pobrania Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konserwacja i usuwanie usterek Frigidaire Ffpt10f3mm

Upewnić się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłączyć przewód od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/s22/html/files/step_3. gif"/>

Upewnić się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/s22/html/images/hc34450100. gif"/>

Zostanie wydrukowany arkusz testu dysz. Jeśli na arkuszu widoczne będą przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli arkusz zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, przewodzie lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Należy odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/s22/html/app_3. htm#S-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli arkusz testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Wówczas należy wykonać instrukcje zawarte w kolejnym rozdziale. htm#S-01200-00900">Drukarka nie drukuje