Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3d Tender Hd 320

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3D Tender HD 320 to wielofunkcyjny program do tworzenia i edytowania obrazów 3D. Umożliwia tworzenie skomplikowanych trójwymiarowych obiektów, a także zarządzanie nimi. Interfejs wiersza poleceń jest zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić tworzenie obiektów i edycję. Program pozwala użytkownikom wybrać wygląd i właściwości obiektu, a także dodać elementy tekstu, obrazów i dźwięku. Może być używany do tworzenia zaawansowanych animacji 3D i obrazów trójwymiarowych. Program jest dostępny dla systemów Windows i Mac OS.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3d Tender Hd 320

Wyświetla ekran powitalny, w którym można uzyskać dostęp do klipów wideo Pierwsze kroki, Pomocy i samouczków.

Szybki start: klastry Apache Spark z interfejsem wiersza polecenia platformy Azure — Azure HDInsight | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 3 min

Z tego przewodnika Szybki start dowiesz się, jak utworzyć klaster Apache Spark w usłudze Azure HDInsight przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Azure HDInsight jest zarządzaną usługą analityczną typu „open source” o szerokim zakresie, z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw. Platforma Apache Spark dla usługi HDInsight umożliwia szybką analizę danych i przetwarzanie klastrów przy użyciu przetwarzania w pamięci. Interfejs wiersza polecenia platformy Azure to wieloplatformowe środowisko wiersza polecenia do zarządzania zasobami platformy Azure.

Jeśli używasz wielu klastrów razem, musisz utworzyć sieć wirtualną, a jeśli używasz klastra Spark, musisz również użyć łącznika magazynu Hive. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie sieci wirtualnej dla usługi Azure HDInsight i Integrowanie platform Apache Spark i Apache Hive z łącznikiem magazynu Hive.

Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, przed rozpoczęciem utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Wymagania wstępne

 • Użyj środowiska Bash w usłudze Azure Cloud Shell. com/pl-pl/azure/cloud-shell/quickstart" data-linktype="absolute-path">Szybki start dotyczący powłoki Bash w usłudze Azure Cloud Shell.

 • Jeśli wolisz uruchamiać polecenia referencyjne interfejsu wiersza polecenia lokalnie, zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure. Jeśli korzystasz z systemu Windows lub macOS, rozważ uruchomienie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze Docker. com/pl-pl/cli/azure/run-azure-cli-docker" data-linktype="absolute-path">Jak uruchomić interfejs wiersza polecenia platformy Azure w kontenerze platformy Docker.

 • Jeśli korzystasz z instalacji lokalnej, zaloguj się do interfejsu wiersza polecenia platformy Azure za pomocą polecenia az login. Aby ukończyć proces uwierzytelniania, wykonaj kroki wyświetlane w terminalu. Aby uzyskać informacje o innych opcjach logowania, zobacz Logowanie się przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • Po wyświetleniu monitu zainstaluj rozszerzenie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure przy pierwszym użyciu. Aby uzyskać więcej informacji na temat rozszerzeń, zobacz Korzystanie z rozszerzeń w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure.

 • Uruchom polecenie az version, aby znaleźć zainstalowane wersje i biblioteki zależne. Aby uaktualnić do najnowszej wersji, uruchom polecenie az upgrade.

  Tworzenie klastra platformy Apache Spark

  1. Zaloguj się do subskrypcji platformy Azure. Jeśli planujesz używać usługi Azure Cloud Shell, wybierz pozycję Wypróbuj w prawym górnym rogu poniższego bloku kodu. W przeciwnym razie wprowadź następujące polecenie:

   az login# If you have multiple subscriptions, set the one to use# az account set --subscription "SUBSCRIPTIONID"
  2. Ustaw zmienne środowiskowe. Użycie zmiennych w tym przewodniku Szybki start jest oparte na powłoce Bash. Niewielkie różnice będą potrzebne w innych środowiskach. Zastąp wartości RESOURCEGROUPNAME, LOCATION, CLUSTERNAME, STORAGEACCOUNTNAME i PASSWORD w poniższym fragmencie kodu. Następnie wprowadź polecenia interfejsu wiersza polecenia, aby ustawić zmienne środowiskowe.

   export resourceGroupName=RESOURCEGROUPNAMEexport location=LOCATIONexport clusterName=CLUSTERNAMEexport AZURE_STORAGE_ACCOUNT=STORAGEACCOUNTNAMEexport httpCredential='PASSWORD'export sshCredentials='PASSWORD'export AZURE_STORAGE_CONTAINER=$clusterNameexport clusterSizeInNodes=1export clusterVersion=4. 0export clusterType=sparkexport componentVersion=Spark=2. 3
  3. Utwórz grupę zasobów, wprowadzając poniższe polecenie:

   az group create \--location $location \--name $resourceGroupName
  4. Utwórz konto usługi Azure Storage, wprowadzając poniższe polecenie:

   az storage account create \--name $AZURE_STORAGE_ACCOUNT \--resource-group $resourceGroupName \--https-only true \--kind StorageV2 \--sku Standard_LRS
  5. Wyodrębnij klucz podstawowy z konta usługi Azure Storage i zapisz go w zmiennej, wprowadzając poniższe polecenie:

   export AZURE_STORAGE_KEY=$(az storage account keys list \--account-name $AZURE_STORAGE_ACCOUNT \--query [0]. value -o tsv)
  6. Utwórz kontener usługi Azure Storage, wprowadzając poniższe polecenie:

   az storage container create \--name $AZURE_STORAGE_CONTAINER \--account-key $AZURE_STORAGE_KEY \--account-name $AZURE_STORAGE_ACCOUNT
  7. Utwórz klaster Apache Spark, wprowadzając następujące polecenie:

   az hdinsight create \--name $clusterName \--type $clusterType \--component-version $componentVersion \--http-password $httpCredential \--http-user admin \--workernode-count $clusterSizeInNodes \--ssh-password $sshCredentials \--ssh-user sshuser \--storage-account $AZURE_STORAGE_ACCOUNT \--storage-account-key $AZURE_STORAGE_KEY \--storage-container $AZURE_STORAGE_CONTAINER \--version $clusterVersion

  Czyszczenie zasobów

  Po ukończeniu przewodnika Szybki start możesz usunąć klaster. Dzięki usłudze HDInsight dane są przechowywane w usłudze Azure Storage, dzięki czemu można bezpiecznie usunąć klaster, gdy nie jest używany. Opłaty są również naliczane za klaster usługi HDInsight, nawet jeśli nie jest używany. Ponieważ opłaty za klaster są wielokrotnie większe niż opłaty za magazyn, sensowne jest ekonomiczne usunięcie klastrów, gdy nie są używane.

  Wprowadź wszystkie lub niektóre z następujących poleceń, aby usunąć zasoby:

  # Remove clusteraz hdinsight delete \--resource-group $resourceGroupName# Remove storage containeraz storage container delete \--name $AZURE_STORAGE_CONTAINER# Remove storage accountaz storage account delete \# Remove resource groupaz group delete \

  Następne kroki

  W tym przewodniku Szybki start przedstawiono sposób tworzenia klastra Apache Spark w usłudze Azure HDInsight przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure. Przejdź do następnego samouczka, aby dowiedzieć się, jak używać klastra usługi HDInsight do uruchamiania interakcyjnych zapytań dotyczących przykładowych danych.

Dodatkowe zasoby

Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3d Tender Hd 320

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3d Tender Hd 320

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu wiersza poleceń 3d Tender Hd 320