Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series

Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series to kompletny przewodnik po procesie migracji Cake Osa Series do nowszych wersji systemu operacyjnego. Przewodnik ten zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące migracji, w tym szczegółowe instrukcje i kroki, które należy wykonać, aby pomyślnie przeprowadzić migrację. Przewodnik zawiera również konkretne wskazówki dotyczące wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie procesu migracji oraz informacje na temat narzędzi i technik, które pomogą w rozwiązaniu tych problemów. Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series jest kluczowym elementem całego procesu migracji i niezbędnym narzędziem, aby móc skutecznie przeprowadzić migrację do nowszej wersji systemu operacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series

Migrowanie do aplikacji ArcGIS Pro

Licencja na aplikację ArcGIS Desktop obejmuje aplikację ArcGIS Pro. Jeśli już używasz aplikacji ArcMap, przejście do aplikacji ArcGIS Pro jest łatwe. Zaimportuj istniejące dokumenty map, kompozycje i dane do projektu w aplikacji ArcGIS Pro, aby rozpocząć pracę.

Przeczytaj podręcznik migracji aplikacji ArcGIS Pro

Przeczytaj publikację na temat przechodzenia do aplikacji ArcGIS Pro

bg‑gray1

Migracje i ich formy

Migracja ludności oznacza jej przemieszczanie się, najczęściej w celu czasowej lub stałej zmiany miejsca zamieszkania. Niekiedy wliczane są tu także dobowe ruchy ludności związane z codziennymi dojazdami do pracy lub szkoły. Osobę podejmującą migrację nazywa się migrantem.

Wyróżnia się następujące rodzaje migracji:

 • emigrację – wyjazd na stałe lub na pewien okres z kraju ojczystego do innego państwa;

 • imigrację – przyjazd osób, osiedlanie się ludności w danym kraju na pobyt stały lub długotrwały;

 • reemigrację – powrót z emigracji ludności, która wcześniej wyemigrowała. Wówczas także wówczas, gdy osoba, która posiada status emigranta osiedla się w kolejnym państwie.

 • deportacjędeportację - przymusowe wydalenie ludności z danego kraju w wyniku naruszenia przez nią prawa;

 • repatriację - zorganizowany przez władze powrót ludności do kraju ojczystego z powodu zmiany granic państwowych.

RqIJMdMmIw6Qd1

Rozumienie pojęć „imigrant” oraz „emigrant”.

Źródło: Englishsquare.

bg‑gray1

Podziały migracji

Migracje możemy podzielić ze względu na różne kryteria, na przykład: przyczyny, zasięg, kierunek, czas trwania i stopień dobrowolności.

1
R17vI2pEw4Wcz1
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
 • MIGRACJE

  przyczyny

  ekonomiczne

 • polityczne

  rodzinne

  religijne (pielgrzymkowe)

  zdrowotne (uzdrowiskowe)

  przyrodnicze

  etniczne (kulturowe)

  turystyczne

  służbowe

zasięg

wewnętrzne

zewnętrzne

wewnątrzkontynentalne

międzykontynentalne

kierunek

wieś→wieś

wieś→miasto

miasto→wieś

miasto→miasto

czas trwania

stałe

okresowe

długookresowe

krótkookresowe

dobowe (wahadłowe)

sezonowe

stopień dobrowolności

swobodne

społeczne

repatriacja

wymuszone

ewakuacja

przymusowe

przesiedlenie

deportacja

Kategoryzacja migracji ze względu na różne kryteria

Źródło: Englishsquare. pl Sp. o., CC BY-SA 3. 0, https://creativecommons. org/licenses/by-sa/3. 0/
Opracowano na podstawie: Rachwał T., Oblicza geografii 2, Nowa Era, Warszawa 2013; Kaczmarek T., Koralewski T., Matykowski R., Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom XII. Ludność świata, Wyd. Kurpisz, Poznań 1998.

Schemat przedstawia podział migracji. 1. przyczyny: 1. 1. ekonomiczne, 1. 2. polityczne, 1. 3. rodzinne, 1. 4. religijne (pielgrzymkowe), 1. 5. zdrowotne (uzdrowiskowe), 1. 6. przyrodnicze, 1. 7. etniczne (kulturowe), 1. 8. turystyczne, 1. 9. służbowe; 2. zasięg: 2. wewnętrzne, 2. zewnętrzne, 2. wewnątrzkontynentalne, 2. międzykontynentalne; 3. kierunek: 3. wieś‑wieś, 3. wieś‑miasto, 3. miasto‑wieś, 3. miasto‑miasto; 4. czas trwania: 4. stałe, 4. okresowe: 4. długookresowe, 4. krótkookresowe, 4. dobowe (wahadłowe), 4. sezonowe; 5. stopień dobrowolności: 5. swobodne, 5. społeczne: 5. ekonomiczne, 5. repatriacja, 5. wymuszone: 5. ewakuacja, 5. przymusowe: 5. przesiedlenie, 5. deportacja.

RpOBggLdFiaey1

Podziały migracji ze względu na zasięg przestrzenny.

RUu6HZwOUcMEk1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Migracje
  • Elementy należące do kategorii Migracje
  • Nazwa kategorii: swobodne
   • Elementy należące do kategorii swobodne
   • Nazwa kategorii: ekonomiczne
    • Elementy należące do kategorii ekonomiczne
    • Nazwa kategorii: zarobkowe
    • Koniec elementów należących do kategorii ekonomiczne
   • Nazwa kategorii: społeczne
    • Elementy należące do kategorii społeczne
    • Nazwa kategorii: np. zdrowotne,matrymonialne,religijne,turystyczne
    • Koniec elementów należących do kategorii społeczne
    Koniec elementów należących do kategorii swobodne
  • Nazwa kategorii: przymusowe
   • Elementy należące do kategorii przymusowe
   • Nazwa kategorii: polityczne
    • Elementy należące do kategorii polityczne
    • Nazwa kategorii: uchodźstwo
    • Koniec elementów należących do kategorii polityczne
    Koniec elementów należących do kategorii przymusowe
  • Nazwa kategorii: ekologiczne
   • Elementy należące do kategorii ekologiczne
   • Nazwa kategorii: w wyniku klęsk żywiołowych
   • Koniec elementów należących do kategorii ekologiczne
   Koniec elementów należących do kategorii Migracje

Migracje

zarobkowe

np. zdrowotne,turystyczne

uchodźstwo

ekologiczne

w wyniku klęsk żywiołowych

Istnieją także podziały migracji, które łączą różne kryteria.

1
RZDc8D6lPBr8p1

Przyczyny migracji stałych.

Źródło: Wład P., Geografia. Zakres podstawowy, PWN, Warszawa 2007.

Rvm3c4G20excE1

Przyczyny migracji czasowych.

R1Rt1v6NO6sOl

Drenaż mózgów to ściąganie osób wykształconych i wysoko wykwalifikowanych z państw o niższym poziomie rozwoju do państw o wyższym poziomie rozwoju.

Źródło: By Rawpixel Ltd, CC BY 2. pl/portal/f/res-minimized/R4suLbEhbvuSe/1645190598/nKVPwC83JXLtgAz5kAdXLFKjcGjMu016. jpg">R4suLbEhbvuSe

Obecnie w wielu krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się zjawisko emigracji osób starszych do regionów o cieplejszym klimacie, np.

Źródło: dostępny w internecie: https://pxhere. pl/portal/f/res-minimized/RcfDkxnfWTcZe/1645190600/eUa7bjkm63vx6dueEP7U5UWtrUYfUhFF. jpg">RcfDkxnfWTcZe

Należy także zwrócić uwagę na migracje związane z lokalizacją nowych obiektów przemysłowych.

Źródło: By Le Grand Portage - https://www.

Słownik

deportacja

deportacja

przymusowa zmiana miejsca zamieszkania obywateli poza granice państwa

drenaż mózgów

drenaż mózgów

ściąganie specjalistów wysokiej klasy do innego kraju lub firmy, poprzez zapewnienie im tam lepszych warunków pracy i płacy (sjp. pwn. pl)

ewakuacja

ewakuacja

zorganizowany przez władze państwa wyjazd w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia

przesiedlenie

przesiedlenie

przymusowa zmiana miejsca zamieszkania obywateli w granicach tego samego państwa

repatriacja

repatriacja

powrót do kraju osób przymusowo wysiedlonych

08. 03. 2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestawienie dostępnych materiałów edukacyjnych, z których można korzystać w pracy z uczniami przyjmowanymido polskich szkół w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Szkoła podstawowa

Uczniom, którzy znają język polski, w pierwszej kolejności można udostępnić niewykorzystane egzemplarze podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych klas zakupionych ze środków dotacji celowej w poprzednich latach. Możliwy jest również zakup dodatkowych kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tej grupy uczniów w trybie przewidzianym w art. 57 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE) zapewnia każdemu otwarty i bezpłatny dostęp do licznych i różnorodnych materiałów edukacyjnych. Nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej znajdą tutaj ponad 11 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Biologia (1040) 
 • Chemia (488) 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (124)
 • Etyka (116)
 • Fizyka (601)
 • Geografia (1262) 
 • Historia (866) 
 • Informatyka (1229)
 • Język mniejszości narodowej lub etnicznej (3) 
 • Język obcy nowożytny (244) 
 • Język polski (2115) 
 • Matematyka (1201)
 • Muzyka (440) 
 • Plastyka (310) 
 • Przyroda (649) 
 • Technika (92)
 • Wiedza o społeczeństwie (421) 
 • Wychowanie fizyczne (146)

Nauczyciele i uczniowie mogą:

 • korzystać z materiałów, w tym w sposób interaktywny, na platformie www. pl
 • korzystać z zasobów ZPE przez aplikacje na smartfony, również bez konieczności stałego dostępu do internetu,
 • zapisywać materiały na dysku, 
 • drukować.
 • Edukacja wczesnoszkolna 
  Kształcenie ogólne 

  Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej uruchomiona została dodatkowa zakładka pn. Oddziały przygotowawcze, w której znajdują się materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży oraz inne materiały informacyjne. 

  Szkoły ponadpodstawowe

  Uczniowie, którzy znają język polski, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej mają dostęp do ponad 15 tys. e-materiałów do nauczania i uczenia się wszystkich przedmiotów:

 • Biologia (1602)
 • Biologia BS I (1) 
 • Chemia (1733) 
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (165)
 • Etyka (34)
 • Etyka BS II (1) 
 • Filozofia (866)
 • Fizyka (1278) 
 • Geografia (1674)
 • Historia (1420) 
 • Historia BS I (1)
 • Historia muzyki (402)
 • Historia sztuki (309) 
 • Informatyka (874)
 • Język łaciński i kultura antyczna (312)
 • Język mniejszości narodowej lub etnicznej (7) 
 • Język obcy nowożytny (556)
 • Język polski (2346)
 • Matematyka (2045)
 • Matematyka BS I (1)
 • Muzyka (3)
 • Plastyka (13) 
 • Podstawy przedsiębiorczości (200)
 • Wiedza o społeczeństwie (1082)
 • Wychowanie do życia w rodzinie (11) 
 • Wychowanie fizyczne (49) 
 • Szczegóły 

  Uczniowie, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki szkolnej, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej w zakładce pn. pl/a/oddzialy-przygotowawcze/D1EzffxI8">Oddziały przygotowawcze znajdą materiały oraz linki do bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych przeznaczonych do uczenia się języka polskiego jako obcego. 

  Ponadto 2261 dostępnych na platformie e-materiałów to abstrakty lekcji w języku angielskim (krótkie streszczenia lekcji przedmiotowych do matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie).

  Materiały na ZPE można czytać z użyciem translatorów Google i Microsoftu.

  Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik migracji sprzętu Cake Osa Series