Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą szybko i łatwo zainstalować swoje urządzenie. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania sprzętu, w tym jak podłączyć kabel zasilający, jak skonfigurować sieć bezprzewodową i jak zainstalować oprogramowanie. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje, wyjaśnienia i wskazówki, które pomogą w instalacji sprzętu dokładnie i bezproblemowo. Użytkownicy mogą również skorzystać z dostępnych filmów instruktażowych, aby dowiedzieć się, jak zainstalować i skonfigurować sprzęt Cafe C2s900p2ms1.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1

Wykonaj t� procedur�, aby skonfigurowa� automatyczne pobieranie adresu IP przy u�yciu protoko�u DHCP. Funkcja DHCP jest domy�lnie aktywna, wi�c wykonanie tej procedury jest konieczne tylko w przypadku wcze�niejszej zmiany ustawie� domy�lnych.

 • Je�li wybrano[DHCP], nie mo�esz skonfigurowa� adresu IP, maski podsieci ani adresu bramy.

 • Aby uzyska� informacje na temat konfigurowania ustawie� sieci, nale�y skontaktowa� si� z administratorem sieci.

 1. Naci�nij przycisk [Menu].

 2. Naci�nij przycisk [] lub [], aby wybra� opcj� [Interfejs hosta], a nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001035/0001035711/view/hardware/image/ap1d040. gif" alt="Ilustracja ekranu panela operacyjnego" width="168" height="64"/>

 3. Naci�nij przycisk [], aby wybra� opcj� [Sie�], a nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001035/0001035711/view/hardware/image/ap1d041. gif" alt="Strza�ka w gór�" width="10" height="16"/>], aby wybra� opcj� [Adres IPv4 maszyny], a nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001035/0001035711/view/hardware/image/ap1d045. gif" alt="Strza�ka w gór�" width="10" height="16"/>], aby wybra� opcj� [Auto-uzyskanie (DHCP)], a nast�pnie naci�nij przycisk [OK]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001035/0001035711/view/hardware/image/ap1d048. gif" alt="Ilustracja ekranu panela operacyjnego" width="168" height="64"/>

  Drukarka b�dzie automatycznie pobiera� adres IP.

  Aby sprawdzi� wykryte adresy, naci�nij kolejno:

  • [Adres IP]: Adres IP

  • [Podsie�M]: Maska podsieci

  • [Brama]: Adres bramy

  • Naci�nij przycisk [Menu], aby powróci� do ekranu pocz�tkowego.

  • Wydrukuj stron� konfiguracyjn� w celu sprawdzenia wprowadzonych ustawie�.

 • Aby wydrukowa� stron� konfiguracyjn�, patrz Podr�cznik szybkiej instalacji.

 • (1)

  Podręcznik szybkiej instalacji

  obudowa DataTale Thunderbolt RAID

  (2)

  Zawartość zestawu

  Prosimy zachować opakowanie oraz wszystkie materiały pakujące nawypadek zwrotu urządzenia.

  Wszystkie niezbędne informacje oraz aktualne zasoby, takie jak

  oprogramowanie RAID MASTER czy Podręczniki Użytkownika, dostępne są nastronie producenta http://www. data-tale. com; http://www. datawatchtech. com

  (3)

  Wygląd

  Panel przedni

  Power Disk 4 Disk 3 Disk 2 Disk 1 RAIDAlert

  Stan wskaźników każdej diody LED opisany jest w dziale Wskaźniki LED

  Panel tylny

  (4)

  Panel górny z pokrywą i bez

  (5)

  Instalacja/Wymiana dysków w urządzeniu

  Aby zamontować dyski w urządzeniu, postępuj według kroków w poniższejinstrukcji.

  1. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, przednim panelem skierowanymku sobie. Połóż obie dłonie na górnej pokrywie tak jak przedstawiono naponiższym rysunku, następnie za pomocą kciuka wysuń pokrywę od siebie,wypychając ją.

  Dźwięk “kliknięcia” wskazuje na zwolnienie zaczepów zabezpieczających.

  2. Podnieś i odstaw górną pokrywę. Wyciągnij uchwyty mocujące do dysków zzatok. Do montażu dysków użyj śrub które znajdują się w zestawie.

  (6)

  Montaż uchwytów na dyskach

  3. Ustaw dysk na stabilnej powierzchni, metalową obudową ku górze, tak abyzłącze sata skierowane ku tobie znajdowały się po lewej stronie.

  4. Dopasuj uchwyty, tak aby otwory w uchwytach umożliwiały wkręcenie śrubmocujących do dysku, patrz rysunek poniżej.

  (7)

  5. Przymocuj uchwyt do dysku dokręcając śruby. W pierwszej kolejności śrubapo lewej stronie, następnie śruba po prawej.

  6. Odwróć teraz dysk, tak jak pokazano to na poniższym rysunku

  (8)

  7. Przymocuj drugą część uchwytu do dysku dokręcając śruby. W pierwszejkolejności śruba po lewej stronie, następnie śruba po prawej.

  8. Wreszcie, sprawdź uchwyt, przesuwając go tak jak wskazują to strzałki naponiższym rysunku. Upewnij się że śruby nie dociskają zbyt mocno uchwytu aon sam gładko porusza się w prowadnicach. Jeżeli to konieczne, powtórz tęprocedurę dla kolejnych dysków.

  .

  Specjalnie zaprojektowane śruby z ograniczeniem, zapobiegają zbytmocnemu dokręceniu uchwytów do dysku, co może spowodować jegouszkodzenie. Dzięki ograniczeniom na śrubach sam uchwyt powinienprzemieszczać się gładko w prowadnicach.

  (9)

  Umieszczanie uchwytów z dyskami w zatokach

  9. Ustaw obudowę skierowaną przednim panelem w twoją stronę, następniechwyć dysk za uchwyt, odwróć go tak jak na poniższym rysunku, aby dysk byłskierowany metalową obudową również w twoją stronę.

  Jeżeli ustawisz dysk odwrotnie, prawidłowe podłączenie dysku w zatocenie będzie możliwe.

  10. Dopasuj uchwyt do prowadnic wewnątrz zatoki następnie wsuń dysk, dociśnijaż usłyszysz dźwięk łączenia. Powtórz tę procedurę z pozostałymi dyskami.

  W większości wypadków, należy docisnąć uchwyt aby prawidłowo wsunąćdysk na miejsce.

  (10)

  11. Ustaw urządzenie na stabilnej powierzchni, przednim panelem skierowanymponiższym rysunku, następnie przeciągnij pokrywę swoim kierunku

  Dźwięk “kliknięcia” wskazuje na prawidłowy montaż zaczepówzabezpieczających.

  (11)

  Podłączanie obudowy do komputera

  Aby podłączyć obudowę do komputera wykonaj następujące czynności:

  Technologia ThunderboltTM pozwala również na kontrolę

  zasilania/oszczędności energii i zarządzania pomiędzy komputerem hostaa innymi urządzeniami wspierającymi standard Thunderbolt™. Dlategozarówno zewnętrzne źródło zasilania jak i przewód Thunderbolt musząbyć podłączone do obudowy przed jej włączeniem.

  1. W pierwszej kolejności podłącz zewnętrzny zasilacz

  DC IN

  2. Następnie podłącz obudowę z komputerem hosta za pomocą przewoduThunderbolt™

  DC IN

  (12)

  3. Teraz włącz obudowę za pomocą włącznika zasilania, ustawiając go wpozycji “ON”.

  ON

  Aby komputery w sieci współpracowały poprawnie z systemem RAID,zarówno obudowa jak i komputer hosta powinny być cały czas włączone.

  4. Po włączeniu dioda zasilania na przednim panelu będzie świeciła się ciągłymświatłem w kolorze zielonym. W przypadku gdy w obudowie będą

  zamontowane dyski, diody odpowiadające zatokom z zainstalowanymidyskami będą świecić się ciągłym światłem w kolorze białym. Jeżeli zaś wobudowie nie będzie dysków diody te, nie zaświecą się.

  Przy użyciu przewodów Thunderbolt™, można połączyć do sześciu urządzeńwspierających ten standard. Są to np. takie urządzenia jak: obudowy czy

  (13)

  Liczba dysków wymagana do konfiguracji odpowiedniego trybu RAID

  Tryb RAID Liczba dysków HDD/SSD w obudowie

  JBOD (none RAID) 1 do 4

  RAID 0 (Striping) 2 do 4

  RAID 1 (Mirroring) 2

  HYPERDUO

  (Capacity/Safe) 1 HDD + 1 do 3 SSDs

  RAID 1+0 4

  Numery zatok

  (14)

  Wskaźniki LED

  Zielony: On / Off

  Czerwony: On / Blink / Flash

  Biały: On / Flash

  (15)

  Dyski: podłączone / wykryte

  Dyski: nie podłączone

  Dyski: Dysk 4 dostęp do danych

  Dyski: Dysk 4 błąd

  Dyski: Dysk 4 odbudowa

  Chłodzenie: awaria wentylatora

  (16)

  Zestaw SSD SMARTGUIDER

  Zestaw uchwytu montażowego do dysków SSD, SSD SmartGuider Kit może byćwykorzystany w dowolnej serii obudów DataTale SMART, można go zakupićoddzielnie. SSD SmartGuider Kit jest kompatybilny z większością 2. 5” dysków dowysokości 9. 5mm

  Przed instalacją dysku o wysokości 7. 0mm, wcześniej należy przykleić dwiegumowe podkładki na dysk (podkładki znajdują się również w oryginalnymzestawie)

  Każda obudowa RAID zawiera jeden uchwyt SSD SmartGuider Kit w zestawie.

  Ponadto w zestawie znajduje się jedna zapasowa śrubka do montażu dyskuSSD

  Zestaw SSD SMARTGUIDER KIT: kompatybilność dysków SSD

  Ze względu na ograniczenia każdego indywidualnego kontrolera SSD i systemuużytkownika, nie wszystkie dyski SSD mogą nadawać się do wykorzystywania wkonfiguracji RAID. Poniżej znajduje się lista przetestowanych modeli dyskówSSD:

  PQI S522

  Intel 520 Series: 60G, 240G

  PATRIOT: PYROSE 120G, 240G, MAC Series XT 120GLiteon: 120G

  MemoRight FMT Plus: 120G, 240G

  (17)

  Instalacja uchwytu SSD SMARTGUIDER KIT:

  Aby zamontować dyski w uchwycie SSD SmartGuider Kit, postępuj wedługkroków w poniższej instrukcji.

  1. W pierwszej kolejności odłącz metalową rączkę od uchwytu na dysk, poprzezwykręcenie trzech śrub, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.

  2. Umieść dysk w uchwycie podstawy tak jak przedstawia to poniższy rysunek

  (18)

  3. Następnie wkręć trzy małe śruby z zestawu, w miejscach które

  zaprezentowane są na rysunku poniżej, aby przymocować dysk do podstawy.

  4. Po zamocowaniu dysku, ponownie dokręć metalowy uchwyt do podstawy, zapomocą trzech śrub.

  (19)

  RAID MASTER

  RAID MASTER to graficzne oprogramowanie specjalnie zaprojektowane doobsługi obudów DataTale SMART ThunderboltTM. Oprogramowanie RAIDMASTER na systemy Mac można pobrać ze strony producenta. Główne zadanieto zapewnienie bardziej wygodnego i nowoczesnego sposobu zarządzaniasystemem RAID.

  RAID MASTER: INSTALACJA

  Aby zainstalować oprogramowanie RAID MASTER przejdź do strony www. data-tale. com lub www. com aby pobrać odpowiedni plik instalatora.

  INSTALACJA NA SYSTEM MAC

  Wykonaj czynności opisane w poniższej instrukcji:

  1. W pierwszej kolejności przejdź do ustawień „System Preferences” iwybierz funkcję „Security & Privacy”. Opcja “Allow applicationsdownloaded from” powinna być ustawiona jako “Anywhere”, abyprawidłowo przeprowadzić proces instalacji.

  (20)

  2. Następnie z wyżej podanych linków pobierz paczkę “*. pkg” na pulpitkomputera i dwukrotnie kliknij na ikonę.

  3. Pojawi się okno instalatora z wyszczególnionymi krokami instalacji:

  Wprowadzenie, Wybór miejsca docelowego, Typ instalacji, Instalacja,Podsumowanie. Użytkownik zostanie przeprowadzony przez tych kilkakoniecznych kroków, aby zainstalować oprogramowanie. Proszę kliknąć

  "Kontynuuj", aby rozpocząć proces instalacji.

  4. W ramach drugiego etapu, konieczne będzie wybranie dysku do instalacjiRAID MASTER, dostępne dyski pojawią się w oknie do wyboru. Po

  wybraniu dysku, instalator określi, ile miejsca będzie wymagane w celuzainstalowania oprogramowania. Proszę kliknąć przycisk "Dalej", abykontynuować proces instalacji.

  (21)

  5. W celu zmiany typu instalacji, kliknij przycisk "Customize", aby określićswoje preferencje. Jeżeli standardowa instalacja jest dla ciebie

  odpowiednia, kliknij przycisk "Install", aby kontynuować proces instalacji.

  6. Proces instalacji może potrwać kilka minut.

  (22)

  7. Po pomyślnie zakończonej instalacji oprogramowania RAID MASTER,kliknij przycisk “Close”.

  Ikona RAID MASTER pojawi się na pulpicie lub/i w folderze z aplikacjami.

  UWAGA: Po zainstalowaniu oprogramowania RAID MASTER należy

  (23)

  Gwarancja:

  Konsorcjum FEN Sp. z o. o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim

  www. fen. pl.

  Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn. : w przypadku uszkodzenia urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu.

  Skrócone zasady reklamacji sprzętu:

  Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne.

  Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www. pl/serwis

  Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem

  www. pl/download/ListaZSEIE. pdf

  Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska

  Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

  Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp.

  1. HomeBrother
  2. Serwis i wsparcie
  3. Podręczniki i instrukcje

  Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

  Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

  Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiej instalacji sprzętu Cafe C2s900p2ms1