Przegląd produktu i instrukcja instalacji Black And Decker Hh2455

Przegląd produktu Black and Decker HH2455 jest idealnym rozwiązaniem do użytku domowego i zawodowego. Urządzenie jest wysoce wydajne i bezpieczne, a jego instalacja jest prosta i szybka. Wyposażony w wygodny uchwyt, Black and Decker HH2455 jest łatwy w przenoszeniu i używaniu. W zestawie znajduje się także szczotka do wyczyszczenia, dzięki której narzędzie można na bieżąco utrzymywać w idealnym stanie. Aby zainstalować Black and Decker HH2455, należy najpierw upewnić się, że sprzęt jest odłączony od zasilania. Następnie należy zamontować silnik zgodnie z instrukcją producenta. Kolejnym krokiem jest podłączenie wszystkich przewodów, a następnie wyregulowanie wszystkich ustawień. Po zamontowaniu i podłączeniu Black and Decker HH2455 jest gotowy do użytku.

Ostatnia aktualizacja: Przegląd produktu i instrukcja instalacji Black And Decker Hh2455

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS880EC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS880EC, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS880EC. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS880EC tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS880EC

Strona: 1

www. blackanddecker. eu555555-20 PLINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL KS880Elektronarzędzieprzeznaczone dlamajsterkowiczów.

Strona: 2

3POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemPilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięciadrewna, tworzyw sztucznych i metali.Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.Ogólne przepisy bezpieczeństwaUwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutajwskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawetciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kablasieciowego).PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.1. Obszar pracya. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządekw miejscu pracy grozi wypadkiem.b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniuzagrożonym wybuchem, gdzie występują palnepary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzająiskry, które mogą spowodować zapalenie się tychsubstancji.c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejscapracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanychczynności, co grozi wypadkiem.2. Bezpieczeństwo elektrycznea. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować dogniazdasieciowegoiwżadnymwypadkuniewolnojej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierająuziemienie ochronne, nie używaj żadnychwtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jakna przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądemelektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działaniedeszczu ani wilgoci. Przedostanie się wodydo wnętrza obudowy grozi porażeniem prądemelektrycznym.d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używajgo do przenoszenia elektronarzędzia ani dowyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym.e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylkoprzeznaczone do tego celu przedłużacze.Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczamizmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Bezpieczeństwo osóba. Zawszezachowujuwagę, koncentrujsięnaswojejpracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lubznajdujesz się pod wpływem narkotyków,alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasiepracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładajokulary ochronne. Odpowiednie wyposażenieochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie naszorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawkiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowaniaelektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznaniaurazu.c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przedprzyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenieelektronarzędzia z palcem opartym na wyłącznikulub przyłączanie go do sieci przy włączonymwyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.d. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.Klucz pozostawiony w obracającym się elemenciemoże doprowadzić do urazu ciała.e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowujstabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejśpozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwiazachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nienoś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzieżi rękawice trzymaj z dala od ruchomychelementów. Luźna odzież, biżuteria lub długiewłosy mogą zostać pochwycone przez obracającesię części narzędzia.g. Gdy producent przewidział urządzenia doodsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czysą one przyłączone i prawidłowo zamocowane.Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożeniezdrowia pyłem.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajnarzędzi odpowiednich do danego przypadkuzastosowania. Najlepszą jakość i osobistebezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwenarzędzia.b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonymwyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje sięnormalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpiecznei trzeba je naprawić.c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymianą akcesoriów lubodłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmujwtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środekostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia elektronarzędzia.d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowujw miejscu niedostępnym dla dzieci. Niepozwalaj używać elektronarzędzi osobom,które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytałyniniejszej instrukcji. Narzędzia używane przezniedoświadczone osoby są niebezpieczne.e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanietechnicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementyobracają się w odpowiednim kierunku, nie sązakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, żenie zapewniają prawidłowego funkcjonowaniaurządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia

Strona: 3

4przed użyciem należy naprawić. Powodemwielu wypadków jest niewłaściwa konserwacjaelektronarzędzi.f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędziarobocze. Starannie konserwowane, ostre narzędziarobocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimipracować.g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówekitp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisówbhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrewprzeznaczeniu jest niebezpieczne.5. Serwisa. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywanetylko przez uprawnionych specjalistów przyużyciu oryginalnych części zamiennych. Jest toistotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwapracy.Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarekręcznych• Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłówpowstających w czasie piłowania zagraża zdrowiuużytkownika i ewentualnie innych przebywającychw pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i paramizakładaj maskę ochronną, a także pomyślo zabezpieczeniu innych osób, które znalazły sięw miejscu pracy• Nie używaj pilarki do celów niezgodnychz przeznaczeniem, na przykład do piłowania gałęzii pni drzew.• Zawsze używaj brzeszczotów odpowiednich dladanego materiału i rodzaju przewidzianego cięcia.• Brzeszczoty zawsze muszą się znajdowaćw nienagannym stanie.• Przed odłożeniem pilarki najpierw ją wyłączi odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.• Gdy pilarka nie jest używana, odłóż ją na bok.• W czasie piłowania trzymaj ręce z dala odbrzeszczota.• W miarę możliwości zawsze używaj ściskówstolarskich lub imadła do przytrzymywaniaprzedmiotu obrabianego.• Przed użyciem pilarki sprawdź czy w obszarze cięcianie ma jakichś przeszkód, a zwłaszcza z tyłu ciętegomateriału.• Przed rozpoczęciem piłowania w ścianach lubpodłogach dowiedz się, jak przebiegają ruryi przewody.• Nie używaj pilarki, siedząc na drzewie, stojąc nadrabinie lub innej niestabilnej powierzchni.• Pilarką nie wolno się posługiwać osobom młodymani słabym bez nadzoru doświadczonegoużytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymelektronarzędziem.• W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dlazapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianęproducentowi lub autoryzowanemu centrumserwisowemu Black & Decker.Bezpieczeństwo elektrycznePilarka jest podwójnie zaizolowana i dlategożyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawszesprawdzaj, czy lokalne napięcie siecioweodpowiada wartości podanej na tabliczceznamionowej elektronarzędzia.Elementy pilarkiPilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionychniżej elementów.1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej2. Guzik blokujący3. Guzik zwalniający brzeszczotMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czypilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazdasieciowego.Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. rys.A – C)Brzeszczot4. Brzeszczot do ciężkich prac5. Brzeszczot do cięcia po łuku6. Brzeszczot do metaluZakładanie• Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).• Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje sięw szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie sięw pozycji zabezpieczenia.• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,próbując go wyjąć bez naciskania guzikazwalniającego (3).Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czykołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycjipokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzikzwalniający i wkrętakiem obróć kołek ustalający dowłaściwej pozycji.Zdejmowanie• Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczoto 90° do dołu.• Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na boki zdejmij z pilarki.• Zwolnij guzik (3).ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikajprzeciążania pilarki.• Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykajbrzeszczota, gdyż może być gorący.Załączanie i wyłączanie (rys. D)• By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący(2) do pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznikz regulatorem prędkości (1).• By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik z regulatoremprędkości.

Strona: 4

5Piłowanie (rys. E)• W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiemarękami.• Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczotpracował przez kilka sekund na biegu jałowym.• W czasie pracy tylko lekko naciskaj pilarkę.• Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jakprzy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposóbuzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończyszpracę.Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracyPiłowanie drewna• Załóż brzeszczot do ciężkich prac (4).• Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i niezapomnij wyjąć z niego wszystkich gwoździ i innychmetalowych przedmiotów.• Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo przypiłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyćto zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego odpadulub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronachprzedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tękombinację.Piłowanie metalu• Pamiętaj, że piłowanie metalu zajmuje dużo więcejczasu, niż cięcie drewna.• Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu (6).• Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałekdrewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianegoi razem przepiłuj tę kombinację.• Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwęoleju na linię cięcia.KonserwacjaPilarka firmy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jego regularne czyszczenie.Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnychwyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda• Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce zapomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.• Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środkówczyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produktBlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go jużpotrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładuutylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań materiały mogą być odzyskanei ponownie wykorzystane. W ten sposób chronisię środowisko naturalne i zmniejsza popytna surowce.Lokalneprzepisymogąwymagaćoddawaniaelektrycznychurządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u któregoprodukt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jestbezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie doautoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzizbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielająinformacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Dane techniczneKS880Napięcie VAC230Por mocy W 400Prędkość skokowa min-10 - 4500Długość skoku mm 10Maksymalna grubość piłowanegodrewna mm 100stali mm 3rur z tworzywa sztucznego ø 50Masa kg 1, 9

Strona: 5

6Deklaracja zgodności z normami UEFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarkaKS880 została wykonana zgodnie z następującymiwytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,EN 60745, EN 55014, EN 61000Poziom ciśnienia akustycznego A 85 dB(A)moc akustyczna A 96 dB(A)ważona wartość skuteczna przyśpieszeńna rękojeści 6, 3 m/s2Współczynnik niepewności poziomuciśnienia akustycznego 3 dB(A)współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania13-09-2005Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetowąwww. pl, na której przedstawiamy nowewyroby i oferty specjalne.Więcej informacji na temat samej firmy Black & Deckeri produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć podadresem: www. pl

Strona: 6

7zst00054951 - 12-12-2007Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancjąnie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżelinie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za pośrednictwem punktusprzedaży wraz z dokumentami wymienionymipowyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub używaniem produktu niezgodniez przeznaczeniem, instrukcją obsługi lubprzepisami bezpieczeństwa. W szczególnościprofesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratęgwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane przeciążaniem narzędzia,które prowadzi do uszkodzeń silnika,przekładni lub innych elementów a takżestosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczneuszkodzeniaproduktuiwywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacjiczy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzedały produkt, nieudzielają upoważnień ani gwarancji innychniż określone w karcie gwarancyjnej.W szczególności nie obejmują prawa klientado domagania się zwrotu utraconych zyskóww związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS880EC
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker KS880EC

Jak korzystać?

Naszym celem jest zapewnienie Ci jak najszybszego dostępu do treści zawartych w instrukcji obsługi urządzenia Black & Decker Trimmer HH2455. Korzystając z podglądu online możesz szybko przejrzeć spis treści i przejść do strony, na której znajdziesz rozwiązanie swojego problemu z Black & Decker Trimmer HH2455.

Dla Twojej wygody

Jeżeli przeglądanie instrukcji Black & Decker Trimmer HH2455 bezpośrednio na tej stornie nie jest dla Ciebie wygodne, możesz skorzystać z dwóch możliwych rozwiązań:

  • Przeglądanie pełnoekranowe - Aby wygodnie przeglądać instrukcję (bez pobierania jej na komputer) możesz wykorzystać tryp przeglądania pełnoekranowego. Aby uruchomić przeglądanie instrukcji Black & Decker Trimmer HH2455 na pełnym ekranie, użyj przycisku Pełny ekran.
  • Pobranie na komputer - Możesz również pobrać instrukcję Black & Decker Trimmer HH2455 na swój komputer i zachować ją w swoich zbiorach. Jeżeli nie chcesz jednak marnować miejsca na swoim urządzeniu, zawsze możesz pobrać ją w przyszłości z ManualsBase.

Instrukcja obsługi Black & Decker Trimmer HH2455

Advertisement
Wersja drukowana

Wiele osób woli czytać dokumenty nie na ekranie, lecz w wersji drukowanej. Opcja wydruku instrukcji również została przewidziana i możesz z niej skorzystać klikając w link znajdujący się powyżej - Drukuj instrukcję. Nie musisz drukować całej instrukcji Black & Decker Trimmer HH2455 a jedynie wybrane strony. Szanuj papier.

Streszczenia

Poniżej znajdziesz zajawki treści znajdujących się na kolejnych stronach instrukcji do Black & Decker Trimmer HH2455. Jeżeli chcesz szybko przejrzeć zawartość stron znajdujących się na kolejnych strinach instrukcji, możesz z nich skorzystać.

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker PAD1200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker PAD1200, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker PAD1200. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker PAD1200 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker PAD1200

Strona: 1

24POLSKIPrzeznaczenieOpisywanyodkurzaczsamochodowyBlack&DeckerDustbuster®jest przeznaczony do lekkich praczwiązanych z odkurzaniem na sucho. Urządzeniejest zasilane z instalacji elektrycznej samochodupoprzez przyłączenie do gniazda zapalniczki. Urzą-dzenie przeznaczone jest do użytku domowego.Zasady bezpiecznej pracyUwaga! W czasie używania urządzeń zasilanychakumulatorowo należy zachowywać podstawoweśrodki ostrożności, łącznie z poniższymi, co zmniej-sza ryzyko pożaru, wycieku z baterii, zranieniai uszkodzenia mienia.♦ Przed użyciem dokładnie przeczytać całą in-strukcję.♦ Przeznaczenie urządzenia opisane jest w in-strukcji obsługi. Użycie akcesoriów lub końcó-wek innych niż opisane w instrukcji obsługi orazwykorzystanie urządzenia do innych celów, jestniebezpieczne i stwarza ryzyko zranienia.♦ Prosimy zachować instrukcję obsługi.Użytkowanie urządzenia♦ Nie wolno używać w pobliżu wody.♦ Nie wolno zbierać odkurzaczem cieczy anipalnych materiałów.♦ Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.♦ Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający w celuodłączenia od gniazda zasilania. Przewódzasilający należy chronić przed kontaktem zeźródłami ciepła, olejem oraz ostrymi kantami.♦ Opisywane narzędzie nie może być używaneprzez osoby (dot. także dzieci), które mająograniczone możliwości ruchowe, percepcjilub pojmowania lub brakuje im doświadczeniai wiedzy, z wyjątkiem przypadku, gdy pozostająone pod nadzorem osoby odpowiedzialnej zaich bezpieczeństwo lub zostały przez nią prze-szkolone w zakresie obsługi urządzenia. Należypilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.Po użyciu♦ Przed przystąpieniem do czyszczenia należywyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.♦ Nie używane urządzenie należy przechowywaćw suchym miejscu.♦ Należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.Przeglądy i naprawy♦ Przed użyciem należy sprawdzić, czy urzą-dzenie nie jest zepsute lub uszkodzone. Skon-trolować elementy mogące mieć wpływ naprawidłowe działanie, zwrócić uwagę np. napęknięcia, uszkodzenia wyłączników.♦ Nie wolno używać uszkodzonego lub zepsutegourządzenia.♦ Naprawę lub wymianę uszkodzonych elemen-tów należy powierzyć autoryzowanemu serwi-sowi.♦ Należy regularnie kontrolować stan przewoduzasilającego.♦ Nie wolno demontować lub wymieniać innychczęści niż te, które wymienione są w tej instrukcjiobsługi.Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznegoużytkowania złącz elektrycznychAby zminimalizować ryzyko pożaru, należy upew-nić się, że złącze 12 V (prądu stałego) jest czystea wtyczka została poprawnie przyłączona.WyposażenieOpisywane urządzenie zawiera wszystkie lub nie-które z niżej wymienionych elementów.1. Wyłącznik2. Zdejmowany wąż ssący / uchwyt3. Pierścień blokujący4. Wąż ssący5. Mechanizm czyszczenia filtra6. Przeźroczysta osłona7. Blokada klapki8. Końcówka 2w19. Zatrzask do końcówek10. Wąska końcówkaMontażMontaż akcesoriów (Rys. A i B)Pokazana na rysunku końcówka 2w1 (8) wyposa-żona jest w szczotkę, którą można do odkurzaniai czyszczenia tapicerek złożyć wysuwając doprzodu.Za pomocą wąskiej końcówki (10) możliwe jest odku-rzanie szczelin i innych miejsc trudno dostępnych.♦ Aby zamocować końcówkę, należy nacisnąćzatrzask do końcówek (9) i nasunąć końcówkęna uchwyt (2).♦ Aby zdjąć końcówkę, należy nacisnąć zatrzaskdo końcówek (9) i zdjąć końcówkę.Uchwyt (2) można odłączyć od węża ssącego (4)i przyłączać końcówki bezpośrednio do końcówkiwęża ssącego (11). Aby odłączyć uchwyt, należy:♦ Odpiąć uchwyt (2) od urządzenia.♦ Obracając pierścień blokujący (3) w kierunkuodwrotnym do ruchu wskazówek zegara, odpiąćzatrzaski.♦ Odłączyć wąż ssący (4) od uchwytu (2).♦ Przyłączyć wybrane akcesoria bezpośrednio dokońcówki węża ssącego (11).

Strona: 2

25Aby z powrotem zamocować uchwyt, należy:♦ Odłączyć końcówkę ssącą od węża.♦ Wsunąć wąż ssący (4) w uchwyt (2). Zablokowaćpoprzez obracanie pierścienia blokującego (3)zgodnie z ruchem wskazówek zegara.EksploatacjaPodłączanie do źródła zasilania 12 V prądustałego (Rys. C i D)Uwaga: Czubek wtyczki to biegun dodatni (+) a bokito biegun ujemny (-).♦ Wyjąć wtyczkę do zasilania napięciem 12 V (12)z uchwytu (13) w podstawie urządzenia.♦ Odpiąć zatrzask mocujący przewód (14).♦ Całkowicie rozwinąć przewód znajdujący sięw schowku (15).♦ Przyłączyć urządzenie do źródła zasilania 12 Vpoprzez włożenie wtyczki (12) do gniazda znaj-dującego się w samochodzie lub innego źródłaprądu stałego o takim napięciu.Uwaga: W niektórych pojazdach napięcie w gniazd-ku pojawia się dopiero po ustawieniu stacyjkiw odpowiedniej pozycji.Uwaga! Nie wolno przyłączać do układów zasilaniaz masowaniem plusa (np. w starszych samocho-dach).Uwaga! Odwrotne podłączenie biegunów spowodu-je przepalenie bezpiecznika oraz może spowodowaćtrwałe uszkodzenie urządzenia.♦ Po zakończeniu użytkowania urządzenia, nale-ży:♦ Odłączyć wtyczkę (12) od źródła zasilania 12 V.♦ Nawinąć przewód na bęben (15) i zamocowaćgo za pomocą zatrzasku (14).♦ Włożyć wtyczkę akcesoriów 12 V (12) do uchwy-tu (13) w podstawie urządzenia.Włączanie i wyłączanie♦ Aby włączyć urządzenie, należy przesunąćwyłącznik (1) w prawo.♦ Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąćwyłącznik (1) w lewo, aż wyłącznik zablokujesię w pozycji "wyłączone".Urządzenia można używać przez nawet 30 minutbez zauważalnego rozładowania prawidłowo nała-dowanego akumulatora samochodowego.Uwaga! Zbyt długie używanie może doprowadzić dowyczerpania akumulatora. Nie należy używać urzą-dzenia w trakcie pracy silnika samochodu, ponieważmoże to skrócić żywotność urządzenia.Odkurzanie♦ W czasie pracy urządzeniem, należy zwracaćuwagę, czy wąż ssący nie zaklinował się, skręciłlub zatkał.♦ Uchwyt (2) można w prosty sposób odłączyć odurządzenia, co pozwala na zwiększenie zasięgupracy nawet do 1, 5m.♦ Po odłączeniu uchwytu (2) urządzenie możnaprzenosić za uchwyt w obudowie.♦ Uchwyt (2) można także odłączyć od węża ssą-cego (4) i w razie potrzeby przyłączać końcówkibezpośrednio do końcówki węża ssącego (11).Wskazówki praktyczne♦ W czasie odkurzania schodów, najlepiej jestrozpoczynać pracę na dole i przemieszczać siędo góry.Optymalna siła ssaniaAby zapewnić optymalną siłę ssania, należyw czasie pracy regularnie czyścić filtry.♦ Aby oczyścić filtry z kurzu, należy przekręcićmechanizm czyszczenia filtra (5) dwa razyw kierunku zgodnym z ruchem wskazówekzegara.♦ Należy regularnie czyścić filtr drobnych cząste-czek, postępując zgodnie z instrukcjami zawar-tymi w rozdziale “Czyszczenie filtra drobnychcząsteczek”.Czyszczenie i konserwacjaNarzędzia Black & Decker zostały zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawie bezobsługo-wą, pracę urządzenia.Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia,należy odpowiednio z nim postępować i regularnieje czyścić.Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji lubczyszczenia urządzenia, należy odłączyć je odźródła zasilania.Od czasu do czasu przecierać obudowę wilgotnąściereczką. Nie wolno używać środków do szoro-wania ani zawierających rozpuszczalniki. Nie wolnozanurzać urządzenia w wodzie.Opróżnianie zbiornika na kurz (Rys. E)Zbiornik na kurz należy opróżniać regularnie, najle-piej po każdym użyciu odkurzacza.♦ Zwolnić blokadę klapki (7) i otworzyć prze-źroczystą osłonę (6), odchylając ją o 180°, domomentu zablokowania w pozycji otwartej.♦ Wyjąć filtr wstępny (16).♦ Opróżnić zbiornik na kurz.♦ Wyczyścić filtr wstępny (16) poprzez lekkieotrzepanie go nad koszem na śmieci.♦ Włożyć filtr wstępny (16).♦ Zamknąć przeźroczystą klapkę (6) i upewnićsię, że została prawidłowo zatrzaśnięta.

Strona: 3

26Uwaga! Nie wolno w żadnym wypadku płukaćzbiornika na kurz.Uwaga! Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.Obudowę urządzenia należy czyścić za pomocą wil-gotnej ściereczki zamoczonej w wodzie z mydłem.Przed ponownym uruchomieniem lub schowaniemnależy upewnić się, że urządzenie jest całkowiciesuche.Czyszczenie filtra drobnych cząsteczek(Rys. F)Filtr drobnych cząsteczek (17) zapobiega przedo-stawaniu się pyłu i większych zanieczyszczeń doobudowy silnika.Filtr ten (17) jest wielokrotnego użytku i powinienbyć czyszczony regularnie♦ Wyjąć filtr wstępny (16) postępując zgodniez powyższą instrukcją.♦ Pociągając wyjąć filtr drobnych cząsteczek (17).♦ Energicznie otrzepać filtr, aby oczyścić go z ku-rzu.♦ W razie potrzeby, można uprać filtr w ciepłejwodzie z mydłem.♦ Upewnić się, czy filtr jest suchy.♦ Z powrotem zamontować filtr drobnych cząste-czek (17).♦ Zamontować filtr wstępny (16) postępując zgod-nie z powyższą instrukcją.Wymiana filtrówFiltry należy wymieniać co 6 - 9 miesięcy orazjeśli ulegną uszkodzeniu lub zużyciu. Zapasowefiltry są dostępne u przedstawicieli handlowychBlack & Decker (Nr kat: PD10):♦ Wymontować filtry postępując zgodnie z powyż-szą instrukcją.♦ Zamontować filtry postępując zgodnie z powyż-Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Opisywa-nego produktu nie wolno utylizować razemze zwykłymi śmieciami z gospodarstwdomowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana posiada-nego narzędzia Black & Decker lub nie będzie sięgo więcej używać, nie należy wyrzucać go razemze śmieciami z gospodarstwa domowego. Należyprzekazać produkt do punktu selektywnej zbiórkiodpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na recykling materia-łów i ich powtórne wykorzystanie. Powtórneużycie materiałów pomaga chronić środo-wisko naturalne przed zanieczyszczeniemi zmniejsza zapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniać selek-tywną zbiórkę zużytych urządzeń elektrycznychz gospodarstw domowych na miejskich wysypiskachśmieci lub u sprzedawcy, w przypadku jednoczes-nego zakupu nowego produktu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórki i re-cyklingu swoich produktów po zakończeniu okresueksploatacji. Aby skorzystać z tej możliwości,prosimy zwrócić się do jednego z AutoryzowanychPrzedstawicieli Serwisowych, który odbierze je odPaństwa w naszym imieniu.Aby otrzymać adres najbliższego AutoryzowanegoPrzedstawiciela Serwisowego, prosimy skontakto-wać się z lokalnym biurem Black & Decker, któregoadres dołączony jest do tej instrukcji obsługi. ListaAutoryzowanych Przedstawicieli SerwisowychBlack & Decker oraz inne informacje na temat na-szego serwisu posprzedażnego, dostępne są rów-nież na stronie internetowej: www. 2helpU. com.Dane technicznePAD1200Napięciezasilania V (prąd stały) 12Waga kg 1, 6Deklaracja zgodności UEFirma Black & Decker oświadcza, że odkurzaczPAD1200 - H1 spełnia wymagania norm: 2006/95/EC, EN 60335, Poziom ciśnienia akustycznegomierzony zgodnie z EN 60704-1: = 66 dB(A)Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna zazestawienie informacji technicznych w imieniufirmy Black & Decker.Kevin HewittDyrektorTechnicznySpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania23-03-2009

Strona: 4

27Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentująbardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanieproduktu w przypadku postĊpowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsáugi.Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowewyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.1. Niniejszą gwarancją objĊte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiaáowymi.2. Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz áącznie:a) poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;b) waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊurządzenia (wraz z bezpáatną wymianąuszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi byü:a) dostarczony bezpoĞrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegóáowym opisem uszkodzenia, lubb) przesáany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪywraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.5. Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-áany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdąusuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byüwydáuĪony o czas niezbĊdny do importuniezbĊdnych czĊĞci zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪebyü wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objĊte:a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lubuĪywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsáugi lub przepisamibezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profe-sjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdziBlack & Decker powoduje utratĊ gwarancji;b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciąĪaniem narzĊdzia, któreprowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadnilub innych elementów a takĪe stosowa-niem osprzĊtu innego niĪ zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-áane nimi wady;d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutekdziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innychklĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploata-cji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;e) produkty, w których naruszone zostaáy plom-by gwarancyjne lub, które byáy naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzuĪyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy han-dlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielająupowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞcinie obejmują prawa klienta do domaganiasiĊ zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza aninie zawiesza uprawnieĔ kupującego wyni-kających z niezgodnoĞci towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Odkurzacze
Model/nazwa:
PAD1200
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Turecki, Słowacki, Węgierski, Ukraiński

Powiązane produkty Black & Decker PAD1200

Przegląd produktu i instrukcja instalacji Black And Decker Hh2455

Bezpośredni link do pobrania Przegląd produktu i instrukcja instalacji Black And Decker Hh2455

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Przegląd produktu i instrukcja instalacji Black And Decker Hh2455