Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Esl 45015

Bezpieczeństwo jest ważnym elementem w każdym urządzeniu. Przy korzystaniu z odkurzacza Electrolux Esl 45015 należy zwrócić uwagę na kilka ważnych wskazówek. Przede wszystkim, należy upewnić się, że odkurzacz jest zawsze włączony przy używaniu, aby zapobiec jakimkolwiek wypadkom. Należy również upewnić się, że odkurzacz jest regularnie konserwowany i dbać o to, aby wszystkie części odkurzacza były w dobrym stanie. Należy również upewnić się, że wszystkie wtyczki są dobrze wpięte w gniazda i nie są uszkodzone. Użytkownicy powinni także zawsze zachować szczególną ostrożność przy korzystaniu z odkurzacza i zachować bezpieczne odległości od gorących powierzchni.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Esl 45015

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

2. 1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie może

zainstalować wyłącznie

wykwalifikowana osoba.

• Usunąć wszystkie elementy

opakowania.

• Nie instalować ani nie używać

uszkodzonego urządzenia.

• Ze względów bezpieczeństwa nie

należy uruchamiać urządzenia przed

zainstalowaniem go w zabudowie.

• Należy postępować zgodnie z

instrukcją instalacji dołączoną do

urządzenia.

• Zachować ostrożność podczas

przenoszenia urządzenia, ponieważ

jest ono ciężkie. Należy zawsze

stosować rękawice ochronne i mieć

na stopach pełne obuwie.

urządzenia w miejscach, w których

panuje temperatura poniżej 0°C.

• Zainstalować urządzenie w

odpowiednim i bezpiecznym miejscu,

które spełnia wymagania instalacyjne.

How to install your 60 cm

Dishwasher Sliding Hinge

2. 2 Podłączenie do sieci

elektrycznej

Zagrożenie pożarem i

porażeniem prądem

elektrycznym.

• Urządzenie musi być uziemione.

• Upewnić się, że parametry na

tabliczce znamionowej odpowiadają

parametrom znamionowym źródła

zasilania.

• Należy używać wyłącznie prawidłowo

zamontowanego gniazda

elektrycznego z uziemieniem.

• Nie stosować rozgałęźników ani

przedłużaczy.

www. youtube. com/electrolux

www. com/aeg

• Należy zwrócić uwagę, aby nie

uszkodzić wtyczki ani przewodu

zasilającego. Wymiany przewodu

zasilającego można dokonać

wyłącznie w naszym autoryzowanym

centrum serwisowym.

• Podłączyć wtyczkę do gniazda

elektrycznego dopiero po

zakończeniu instalacji. Należy zadbać

o to, aby po zakończeniu instalacji

urządzenia wtyczka przewodu

zasilającego była łatwo dostępna.

• Odłączając urządzenie, nie należy

ciągnąć za przewód zasilający.

Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę

sieciową.

• Urządzenie wyposażono we wtyczkę

zasilającą z bezpiecznikiem 13 A.

Jeśli konieczna jest wymiana

bezpiecznika we wtyczce zasilającej,

należy użyć bezpiecznika 13 A ASTA

(BS 1362) (dotyczy tylko Wielkiej

Brytanii i Irlandii).

2. 3 Podłączenie do sieci

wodociągowej

• Uważać, aby nie uszkodzić węży

wodnych.

• Przed podłączeniem urządzenia do

nowej instalacji wodociągowej lub

instalacji, z której nie korzystano

przez dłuższy czas lub która była

naprawiana lub do której podłączono

nowe urządzenia (liczniki wody itp. ),

należy umożliwić wypływ wody, aż

będzie ona czysta.

• Podczas pierwszego użycia

urządzenia i bezpośrednio po nim

należy upewnić się, że nie ma

widocznych wycieków wody.

• Wąż dopływowy wyposażono w zawór

bezpieczeństwa i ścianki z

wewnętrznym przewodem

zasilającym.

POLSKI

29

W przypadku rozbieżności między oryginalną angielską wersją warunków i zasad korzystania ze strony internetowej Electrolux a wersją polską, wersja językowa angielska jest wersją wiodącą w stosunku do wersji językowej polskiej

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o warunkach wykonania usługi serwisowej

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ AB ELECTROLUX, FIRMY SZWEDZKIEJ ZWANEJ DALEJ („ELECTROLUX”). PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ (“STRONA”) NINIEJSZA STRONA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO W CELACH INFORMACYJNYCH. KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY LUB POBIERAJĄC Z NIEJ MATERIAŁY, ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW I ZASAD („WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY”) PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM TEKŚCIE. JEŻELI NIE ZGADZASZ SIE PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW I ZASAD, NIE WYRAŻAJ ZGODY I NIE POBIERAJ UDOSTĘPNIONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW. ODWIEDZENIE STRONY WIĄŻE SIE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI. (“UMOWA”).

Pliki cookie
AB Electrolux (publ. ) korzysta z technologii cookie w celu ułatwienia odwiedzin Użytkownika na Stronie Internetowej Electrolux. Pliki cookie są wysyłane do komputera danej osoby, identyfikując ja jako odrębnego Użytkownika oraz przechowując jego osobiste ustawienia i informacje techniczne.
Wykorzystujemy: a) stałe pliki cookie (pozostają w komputerze Użytkownika do czasu ich skasowania), b) tymczasowe pliki cookie (pozostaja w komputerze Użytkownika do momentu zamkniecia przegladarki).
Pliki cookie same w sobie nie zawierają ani nie ujawniają żadnych informacji osobistych. Jeśli Użytkownik podaje informacje osobiste na stronie internetowej Electrolux, informacja taka może być połączona z danymi przechowywanymi w plikach.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje użycia plików cookie przez AB Electrolux (publ. ), może zmienic ustawienia swojej przegladarki w taki sposób, aby przegladarka nie przyjmowala plików cookie (instrukcje na temat sposobu zmiany ustawień przegladarki w odniesieniu do plików cookie znajdują się w plikach pomocy przeglądarki). Po zmianie tych ustawień, dostep do niektórych części Strony Internetowej Electrolux nie bedzie możliwy.

Licencja
Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszej Umowie, ELECTROLUX udziela Użytkownikowi nie wyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Użytkownik zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zaklócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy Strony w jakikolwiek sposób.
ELECTROLUX upoważnia Użytkownika do przeglądania i pobierania informacji („Materiałów”) ze Strony wyłącznie do UŻYTKU OSOBISTEGO, NIE KOMERCYJNEGO. Upoważnienie niniejsze nie stanowi przeniesienia praw wlasności do Materiałów i ich kopii oraz podlega następującym ograniczeniom:
1) Użytkownik musi zachować na wszystkich kopiach pobranych Materiałów wszelkie informacje o prawach własności i innych prawach, w tym o prawie autorskim do Materiałów oraz wszelkie informacje o własności znajdujące się w Materiałach; 2) Użytkownik nie może w żaden sposób wprowadzać jakichkolwiek zmian do Materiałów lub ich powielać lub prezentować na forum publicznym, wykonywać lub rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób lub przekazywać do wiadomości publicznej lub dla celów komercyjnych; oraz 3) Użytkownikowi nie wolno przekazywać Materiałów żadnej innej osobie, chyba że osoba taka zostanie przez Użytkownika poinformowana o zobowiązaniach wynikających z niniejszych warunków i zasad korzystania ze Strony i zgodzi sie je zaakceptować. 4) Użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych ograniczeń wyświetlanych i umieszczanych na Stronie w zwiazku z jej okresową aktualizacja.

Niniejsza Strona, łącznie ze wszystkimi Materiałami, jest chroniona prawem autorskim oraz przepisami i postanowieniami traktatów na terenie całego świata. Użytkownik zgadza się i zobowiązuje się przestrzegac wszystkich praw autorskich przy korzystaniu z tej Strony i zapobiegać nieautoryzowanemu kopiowaniu Materiałów. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym tekście, ELECTROLUX nie udziela Użytkownikowi żadnego prawa wyraźnego lub dorozumianego wynikającego z jakichkolwiek patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich lub ustawodawstwa dotyczącego tajemnic handlowych. Konta Użytkowników.

Aby móc przeglądać niektóre cześci Strony o ograniczonym dostępie wymagane jest założenie konta Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik musi dokonać rejestracji, podając pełne i dokładne informacje określone w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik będzie również musiał wybrać hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie poufności swojego hasla i konta. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie operacje i działania dokonywane za pośrednictwem tego konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast poinformować ELECTROLUX o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z jego konta lub innego naruszenia zakresu bezpieczeństwa. ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty, jakie Użytkownik może ponieść w wyniku wykorzystania jego hasl\ła lub konta przez osoby trzecie.

Gwarancje udzielone przez Użytkownika
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że będzie korzystał ze Strony zgodnie z niniejszą Umową oraz prawami i przepisami wynikającymi z niej, oraz że będzie przestrzegał wszelkich istniejących i przyszłych reguł polityki, zasad i warunków Strony.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie wykorzystywał Strony do: (a) przesyłnia spamu lub innych niechcianych wiadomości; (b) podawania się za ELECTROLUX lub kogoś innego; (c) zmiany nagłówków lub innej manipulacji identyfikatorami w celu ukrycia źródla jakichkolwiek wiadomości i tresści przekazywanych na Stronie; (d) podawania fałszywych informacji o swoich powiązaniach z osobami lub podmiotami; (e) działania w sposób, który negatywnie wpływa na możliwość korzystania ze Strony przez innych Użytkowników; (f) zaangażowania się w działalność, która sprzeczna byłaby z obowiązującym prawem, (g) przesyłania lub publikowania jakichkolwiek Materiałów, które naruszają lub łamia prawa innych osób lub które są niezgodne z prawem, obraźliwe, znieslawiające, wulgarne lub w inny sposób niedopuszczalne lub które zawierają jakąkolwiek reklamę lub zachęte do nabywania produktów lub uslug; (h) zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych Użytkownikach, jeśli tacy użytkownicy nie udzielili do tego wyraźnego upoważnienia, lub (i) nie przestrzegania wycofania takiego upoważnienia, jeśli zostało ono cofnięte przez innego Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na udzielenie powyższych gwarancji korzystania ze Strony i nie będzie przestrzegał powyższych wymagań, nie może korzystać ze Strony. W takim przypadku ELECTROLUX nie będzie prawnie zobowiązany niniejszą Umową i zastrzega sobie wszelkie prawa w związku z nieprzestrzeganiem powyższych zapisów.

Jeżeli Użytkownik naruszy Warunki korzystania ze Strony, będzie zobowiązany do zapłaty rekompensaty za szkody wyrządzone ELECTROLUX i jego podmiotom stowarzyszonym wskutek takich jego działań.

Zmiany
ELECTROLUX zastrzega sobie wyłączne prawo, wedlug własnego wyłącznego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszej Umowy w całości lub częśi, w każdym czasie. Zmiany w niniejszej Umowie stają się skuteczne z chwilą umieszczenia na Stronie informacji o tych zmianach. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po umieszczeniu na Stronie informacji o jakichkolwiek zmianach w Umowie będzie uznane za akceptację tych zmian ELECTROLUX może usunąć, zmienić, poprawić każdy fragment Strony lub wprowadzić jakiekolwiek inne zmiany na Stronie, w Materiałach i produktach, programach, usługach lub cenach ( jeśli są opisane lub podane na Stronie), zawiesić lub zakończyć działanie dowolnej części Strony, łącznie z dostępnościa wszelkich funkcji Strony, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. ELECTROLUX może również wprowadzić ograniczenia pewnych funkcji i usług lub ograniczyć dostęp Użytkownika do części lub całości Strony bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Z tego tytulu. ELECTROLUX może unieważnic autoryzację, prawa i licencje wymienione powyżej w każdej chwili. Po takim unieważnieniu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie Materiały.

Uznanie Praw Własnosci Intelektualnej
Użytkownik uznaje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, wlączając między innymi prawa autorskie, patenty, know-how, informacje poufne, prawa dostępu do bazy danych oraz prawa do znaków towarowych i projektów (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) dotyczące Strony posiada ELECTROLUX lub jego licencjodawcy. Wszelkie prawa wlasności wynikające z wartości firmy i praw wlasności intelektualnej lub prawa do ich przeniesienia powstałe przez wykorzystanie tych praw własności intelektualnej posiadanych przez ELECTROLUX są obowiązujące i odbywają się z korzyścią dla ELECTROLUX.

Informacje przekazywane do Electrolux
Udostępnienie informacji pozwalających na identyfikacje Użytkownika daje nam możliwość oferowania różnych korzyści. Korzystanie z osobistego konta lub innej formy rejestracji sprawi, że poniższe działania będą realizowane w sposób łatwiejszy i wygodniejszy:
• Rejestracja zakupu dla otrzymania wszystkich korzyści, do jakich zakup uprawnia
• Żądanie informacji dotyczących produktu i zainteresowań
• Otrzymywanie spersonalizowanych wiadomości o ofertach specjalnych i zaproszeniach
• Łatwiejsze dokończenie transakcji zakupu online akcesoriów Electrolux i części zamiennych
• Otrzymywanie powiadomień i informacji o wydarzeniach i promocjach, do jakich Użytkownik się zarejestrował.

Pozwoli nam również na prowadzenie badań rynku i badań statystycznych, co pomoże nam opracowywać lepsze produkty, usprawniać nasze Strony Internetowe i lepiej poznawać naszych klientów. Możesz udostępnić swoje informacje online na kilka sposobów, takich jak wypełnienie formularza rejestracyjnego dla uzyskania członkostwa sekcji Moje Strony, zamówienie uslug lub instalacji, udział w konkursie, udział w wydarzeniu, rejestracja zakupu, zakup w sklepie internetowym lub udział w promocji lub zaprenumerowanie biuletynu.

Zwracamy uwagę, że informacje pozwalające na identyfikacje Użytkownika będą przechowywane w centralnej bazie danych Electrolux i mogą być przekazywane z kraju Użytkownika do innych spółek Electrolux na całym świecie, które mogą informować Użytkownika o naszych produktach lub ofertach specjalnych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać promocji, może poinformować nas o tym nie akceptując zgody na formularzu rejestracyjnym.

Informacje mogą być administrowane i używane przez właściwe podmioty w Electrolux. Za wyjaąkiem sytuacji opisanej powyżej, informacje przekazane przez Użytkownika nie będą przekazywane żadnej stronie trzeciej, chyba że uzyskamy na to zgodę Użytkownika.

Jeśli Użytkownik chce, abyśmy przestali wysyłać spersonalizowane oferty lub informacje, może nas o tym powiadomić za pomocą funkcji rezygnacji podanej w email lub na stronie konta Użytkownika. Jeśli Użytkownik chce, abyśmy usunęli jego dane, może nas powiadomić o tym dezaktywując calkowicie swoje konto. Należy zwrócić uwagę, że informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane w zamówieniach w sklepie internetowym lub w zgłoszeniach serwisowych będą, o ile Użytkownik nie utworzy również konta lub nie zapisze się na promocje, wykorzystywane wyłącznie do wypełniania naszych zobowiązań wobec Użytkownika.

Informacje podawane przez Użytkownika
Wszelkie informacje pozwalające na identyfikację Użytkownika podane ELECTROLUX poprzez niniejszą Stronę są chronione wszelkimi prawami mającymi w tym zastosowanie. Jednak Użytkownik nie powinien przesyłać do ELECTROLUX za pomocą Strony żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych.
Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie informacje lub materiały, jakie on sam lub inne osoby działające w jego imieniu podadzą ELECTROLUX, nie będzie uważane za poufne lub prawnie zastrzeżone. Podając wszelkie takie informacje lub materiały dla ELECTROLUX Użytkownik całkowicie przekazuje na rzecz ELECTROLUX wszelkie prawa własnoćci intelektualnej do takich informacji i materiałów. ELECTROLUX takie informacje i materiały może swobodnie wykorzystywać, powielać, prezentować, wykonywać publicznie, przekazywać, dystrybuować, modyfikować, dokonywać cesji i licencjonować.

Ponadto, Użytkownik zgadza się, że ELECTROLUX może swobodnie wykorzystywać wszelkie idee, koncepcje lub know-how, które Użytkownik lub osoby działajace w jego imieniu przekażą ELECTROLUX. Użytkownik ponadto gwarantuje, że nie poda zadnych informacji lub materialów dla ELECTROLUX, które sa obraźliwe, szkalujące, szykanujące innych, zawierające groźby, obsceniczne, napastliwe lub w inny sposób niezgodne z jakimkolwiek prawem mającym zastosowanie, lub zawierajacych materiały stanowiące własność innego podmiotu. ELECTROLUX, według własnego wyłącznego uznania, zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek informacji podanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Bezpieczeństwo Użytkownikowi nie wolno: (a) używać żadnych urządzeń lub oprogramowania, które mogłyby zaklócić dzialanie Serwisu; lub (b) podejmować jakichkolwiek działań, które nakladały by nieproporcjonalnie duże lub nieuzasadnione obciążenie infrastruktury Strony (takie jak wysyłanie dużych ilości wiadomości mailowych – „spamowanie”), lub (c) ingerować lub dokonywać manipulacji w oprogramowaniu Strony lub w jej funkcjonalności. Obejmuje to umieszczanie na Stronie materiałów zainfekowanych wirusami, trojanami, bombami zegarowymi lub innymi elementami, które mogą zaklócić, uszkodzić lub zniszczyć strukturę programistyczną Strony.

Strony internetowe osób trzecich
ELECTROLUX nie zobowiązuje się do monitorowania i do analizowania zawartości stron internetowych osób trzecich, ani też ELECTROLUX nie odpowiada za poprawność i niezawodność jakichkolwiek takich stron internetowych osób trzecich. Ponadto, ELECTROLUX może umieścić na swojej Stronie linki do stron Internetowych innych podmiotów. Jeżeli Użytkownik będzie korzystał z tych stron internetowych, oznacza to opuszczenie niniejszej Strony. Otwierając stronę osoby trzeciej poprzez link Użytkownik działa na swe własne ryzyko i sam ponosi odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków zabezpieczających przed wirusami lub innymi elementami szkodliwymi lub niszczącymi.. ELECTROLUX nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w odniesieniu do jakichkolwiek zlinkowanych Stron Internetowych lub do informacji znajdujących się w nich lub do opisanych w nich produktów lub usług. Linki nie sugerujaa że ELECTROLUX lub niniejsza Strona sponsorują, wspierają, są powiązane lub stowarzyszone lub są prawnie upoważnione do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich wyświetlanych w linkach lub dostępnych poprzez te linki, na tych stronach lub że jakakolwiek zlinkowana Strona jest upoważniona do używania znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub symbolu praw autorskich ELECTROLUX lub któregokolwiek z jego podmiotów powiązanych lub zależnych.

Linki zewnętrzne do Strony
Wszystkie linki do niniejszej Strony musza być zatwierdzone na piśmie przez ELECTROLUX, za wyjątkiem sytuacji, gdy ELECTROLUX zgadza się na linki, w następujących przypadkach: (i) link jest linkiem wyłącznie tekstowym, zawiera jedynie nazwę „ELECTROLUX” i nie zawiera żadnych własnych znaków towarowych ELECTROLUX lub jego licencjodawców; (ii) link „wskazuje” jedynie na www. com, a nie do podstron; (iii) link aktywowany przez Użytkownika wyświetla daną stronę w pełnym oknie przeglądarki, po którym można swobodnie nawigować i z którego można swobodnie korzystać, a nie w „ramce” na zlinkowanej Stronie internetowej; i (iv) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą stwarzać błędnego wrażenia, że podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z firmą ELECTROLUX lub są sponsorowane przez niego, nie mogą one również szkodzić lub podwazać renomy kojarzonej z nazwą i znakami towarowymi ELECTROLUX lub Podmiotów Stowarzyszonych. ELECTROLUX zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody na link w każdym czasie, według własnego uznania.

Wyłączenie gwarancji dorozumianych.
Chociaż dołożono staran, by zapewnić dokładność informacji na niniejszej Stronie, ELECTROLUX nie ponosi odpowiedzialności za to, że MATERIAŁY MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ELECTROLUX NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW LUB NIEZAWODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK RADY, OPINII, OŚWIADCZENIA LUB INNYCH INFORMACJI WYŚWIETLANYCH LUB DYSTRYBUOWANYCH POPRZEZ STRONĘ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE POLEGANIE NA JAKIEJKOLWIEK TAKIEJ OPINII, RADZIE, OŚWIADCZENIU, MEMORANDUM LUB INFORMACJI ODBYWA SIĘ NA JEGO WYŁĄCZNE RYZYKO. TREŚCI PRZEKAZYWANE SĄ W TAKIEJ FORMIE, W JAKIEJ SĄ I W JAKIEJ SĄ DOSTĘPNE, NA ZASADACH: TREŚĆ “TAKA JAKA JEST” I “W MIARE\Ę DOSTĘPNOŚCI” ELECTROLUX WYRAŹNIE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ LUB GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH ZASTOSOWAŃ, NIE NARUSZANIA LUB W ODNIESIENIU DO DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI. ELECTROLUX NIE GWARANTUJE ANI NIE DOKONUJE ŻADNYCH OSWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ BYĆ PRZEJMOWANE. ELECTROLUX NIE GWARANTUJE, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA LUB SERWERY, KTÓRE UDOSTEPNIAJA NINIEJSZĄ STRONĘ LUB WIADOMOŚCI ELEKTRONICZNE PRZESYŁANE PRZEZ ELECTROLUX SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WSZELKIE TAKIE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE I WARUNKI SĄ WYŁĄCZONE ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU, W KTÓRYM PRAWO ZABRANIA ICH WYŁĄCZENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU ELECTROLUX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, SPECJALNE LUB NIEPRZEWIDZIANE SZKODY (ŁĄCZNIE Z NIEOGRANICZONYMI SZKODAMI) O UTRACIE MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIALAŁNOŚCI, KONTRAKCIE, PRZYCHODACH, DANYCH, INFORMACJACH LUB PRZERWACH W PROWADZENIU DZIALALNOŚCI) WYNIKAJĄCYCH, POWSTAŁYCH LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB NIEZDOLNOŚCIĄ DO KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY LUB ZAWARTOŚCI LUB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZA UMOWĄ, NAWET JEŻELI ELECTROLUX ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. OPRÓCZ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W ŻADNYM WYPADKU ELECTROLUX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, NIEDOKLADNOŚCI, POMINIĘCIA LUB INNE WADY LUB NIEDOGODNOŚCI LUB NIEAUTENTYCZNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE.

Obowiązek ograniczenia strat
Bez naruszenia ograniczenia odpowiedzialności przedstawionego w niniejszej Umowie, Użytkownik podejmie wszelkie rozsądne działania w celu ograniczenia strat powstałych w związku z jakimkolwiek roszczeniem lub działaniem (dotyczącym zaniedbania, naruszenia umowy lub innych), jakie może zostać wszczęte przeciwko ELECTROLUX.

Uwagi
Wszelkie odwołania do „pism”, „powiadomień” i „informacji przekazanych” oraz wszelkich podobnych wyrażeń obejmują elektroniczne metody komunikacji (na przykład email), pod warunkiem, że strona opierająca się na takiej komunikacji zachowuje akceptowane dowody, że komunikacje te wysłano i otrzymano.

Przedawnienie i rozdzielność postanowień Umowy
Wszelkie podstawy powództwa, jakie Użytkownik może mieć w odniesieniu do jego korzystania ze Strony muszą zostać wniesione w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub podstawy powództwa. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu sad właściwy uzna jakiekolwiek postanowienie Umowy lub jej część za niewykonalne, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnym z intencją Umowy, a pozostala treść Umowy zachowa pełną moc i skuteczność.

Dostęp z terytorium i lokalizacji poza Szwecją
ELECTROLUX nie twierdzi, że materialł na niniejszej Stronie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych miejscach poza Szwecją i dostęp do nich jest zabroniony z terytoriów, gdzie ich treść jest niezgodna z prawem. Jeżeli Użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Strony z miejsc poza Szwecją, ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw lokalnych.

Prawo Wlaściwe
Użytkowanie niniejszej Strony i niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Królestwa Szwecji, bez wpływu na przepisy dotyczące kolizji praw.


Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest Electrolux Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-217 Warszawa, ul. Karolkowa 30).

Electrolux Poland sp. może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a. imię i nazwisko Użytkownika,
b. adres poczty elektronicznej,

Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik podaje dane osobowe, których podanie jest niezbędne w celu prowadzenia Konta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usługi prowadzenia konta.

Dane osobowe przetwarzane będą w związku z prowadzeniem konta na portalu www. pl, a także w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody w celu przesyłania informacji handlowej przez Electrolux Poland sp. o.. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.

Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych. Usunięcie danych może skutkować niemożliwością dalszego świadczenia Usługi.

Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na naruszenie przepisów ochrony danych osobowych do GIODO lub innego organu nadzorczego.

Electrolux Poland sp. może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 28 RODO, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe, marketingowe.

Electrolux zaleca, aby właściciele odkurzacza bezprzewodowego Electrolux Pure F9 o określonych numerach seryjnych natychmiast zaprzestali używania urządzenia ze względu na możliwy problem związany z bezpieczeństwem. 


Powodem jest problem z komponentem zastosowanym w produkcie, który w pewnych okolicznościach może potencjalnie spowodować przegrzanie i doprowadzić do zapalenia się odkurzacza. Przegrzanie uważa się za poważne zagrożenie, które może doprowadzić do pożaru i potencjalnego zapłonu sąsiednich materiałów palnych.


Właściciele modeli, których dotyczy problem, proszeni są o bezpośredni kontakt z dedykowanym serwisem Electrolux (
"Unitron" S. C., ul. Sobieskiego 1, 26-600 Radom, tel. : 48 345 10 10, 48 333 13 80, 601 277 835), aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu produktu oraz aby poznać dostępne dla konsumentów opcje rozwiązania.


Do chwili obecnej nie odnotowano żadnych obrażeń ciała ani szkód materialnych. Niemniej jednak, ponieważ bezpieczeństwo naszych konsumentów jest naszym najwyższym priorytetem w firmie Electrolux, traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Podjęliśmy decyzję o natychmiastowym wycofaniu z rynku wszystkich produktów z serii, której dotyczy problem.

Dotyczy to następujących partii produktów:

Można to zweryfikować, sprawdzając model, numer produktu (PNC) i numer seryjny (SN). Numery te znajdują się na etykiecie umieszczonej za modułem cyklonowym odkurzacza.


Kontaktując się ze wskaznym powyżej punktem serwisowym Electrolux, należy upewnić się, że dostępne są następujące dane: 

  • Numer modelu
  • Nr produktu (PNC)
  • Numer seryjny

Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej.


Jeśli posiadasz produkt o danym numerze seryjnym/numerze produktu, musisz natychmiast zaprzestać używania urządzenia, odłączyć je od stacji ładującej i wyjąć wtyczkę stacji ładującej z gniazda elektrycznego. 


Jeśli model i numer produktu (PNC) są zgodne i jeśli mieszczą się one w zakresie numerów seryjnych (SN) wymienionych powyżej
, a pracownik Electrolux jeszcze się z Tobą nie skontaktował, zadzwoń pod numer 801 444 800; 22 749 61 00
(Infolinia Electrolux czynna pon-pt 8:00-18:00, w dni robocze), aby uzyskać wskazówki, jak zwrócić produkt i otrzymać odpowiednią rekompensatę za zwrot.


Uwaga:
Nie dotyczy to produktów o innych numerach seryjnych z linii Electrolux Pure F9. Nie dotyczy to innych produktów AEG lub Electrolux, w tym innych modeli odkurzaczy.

Dotyczy to następujących partii produktów:

MarkaModelPNCNumer Serii (SN) zakres od do
ElectroluxPure F990027760005220875 - 05221315 10230624 - 10231064 10631065 - 1063136510431366 - 10431665 11131666 - 11131965 11131966 - 1113240511040701 - 11041000 90027760102900001 - 0290030203000001 - 0300030005012314 - 0501275305114896 - 05115195 05216398 - 05216698 10319973 - 10320273 10425928 - 1042622711126228 - 1112652790027760303000301 - 0300074303000001 - 0300026803000269 - 0300030003500744 - 0350104304501044 - 0450148304501484 - 0450218304502184 - 0450234704706176 - 0470661704705433 - 0470587305113716 - 05114155 05114156 - 0511445505114456 - 0511489505115196 - 0511549605317602 - 0531862810218629 - 1021906910219070 - 1021937010219672 - 1021997210219371 - 1021967110220274 - 1022057410427995 - 1042885811128859 - 1112915811434774 - 1143507410629159 - 1063002210926528 - 1092739210927694 - 1092799410927393 - 1092769310630023 - 1063032211645441 - 1164574011544577 - 1154544012348833 - 1234927212348533 - 1234883214259905 - 1426020614360517 - 1436081614360207 - 1436050614360817 - 1436111614461127 - 1446215214563515 - 1456381490027910100300341- 0030121500800004 - 0080095290027910200600006 - 00600683 00800004 - 0080000590027910400600004 - 0060151800800004 - 0080002990027910500500004- 0050237600800004 - 00800053


Przepraszamy za wszelkie ewentualne niedogodności.

www. pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Esl 45015

Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Esl 45015

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Electrolux Esl 45015