Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3d One Cp31

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3D One CP31 są niezbędne, aby zapewnić bezpieczną i skuteczną obsługę drukarki 3D. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania drukarki, w tym informacje o sposobie podłączania, regulowania i konserwacji drukarki 3D. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego wykorzystania materiałów drukowania, w tym informacje dotyczące wybierania odpowiednich materiałów, przechowywania i czyszczenia. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy z drukarką, w tym informacje o zasadach przechowywania, bezpiecznego dostępu i zasadach bezpiecznego usuwania wydruków. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania drukarki 3D przez dzieci.

Ostatnia aktualizacja: Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3d One Cp31

Instrukcja obsługi to najważniejsze źródło informacji dla użytkowania. To właśnie ten dokument wskazuje nam, w jaki sposób prawidłowo użytkować produkt lub maszynę, ale i czego nie wolno robić. Od jej jakości zależy więc nasze bezpieczeństwo.

Tłumaczenia instrukcji obsługi

Innowacje napędzają cały świat, także produkcję. Słyszałeś o SOAPBOTTLE? Są to butelki z mydła, które nie zawierają plastiku i są biodegradowalne! Joanna Breitenhuber wymyśliła pojemniki wykonane z wydrążonego mydła, wewnątrz wyłożone specjalną warstwą, która nie rozpuszcza się w wodzie. Wystarczy odciąć róg na górze pojemnika i korzystać z produktu! Jest to zupełnie inny i nowy sposób tworzenia opakowań dla produktów toaletowych.

Aparat Marvoto M1 z aplikacją na smartfon wymyślony przez firmę z Hongkongu wzbudza sporo emocji. Dlaczego? Jest to niewielkich rozmiarów urządzenie, które wykonuje zdjęcia 3D płodom. Działa na podobnej zasadzie, co USG – przykłada się je do brzucha kobiety w ciąży i wykonuje kilkanaście zdjęć, na podstawie których powstaje trójwymiarowa fotografia.

Choć SOAPBOTTLE i aparat Marvoto M1 niemal natychmiast zaczęły cieszyć się popularnością, to wprowadzenie tych innowacji na rynek międzynarodowy wiązało się z przygotowaniem informacji dla klientów, reklamą, a także z dostosowaniem do przepisów obowiązujących w różnych krajach. Każdy z tych produktów oraz setki innych wymagają także przetłumaczenia instrukcji obsługi i instrukcji – takie usługi oferuje między innymi Supertłumacz.

Obowiązek tłumaczenia instrukcji obsługi

Firmy produkcyjne działają w różnych branżach, w każdej z nich przetrwanie i sukces zależy nie tylko od jakości produktów, ale i dostosowania się do przepisów.

Podstawą prawną w Polsce jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 roku w sprawie wymagań dla maszyn. Każdy producent powinien zadbać o wszystkie niezbędne informacje, w tym instrukcje obsługi. Dotyczy to maszyn przed wprowadzaniem i po wprowadzeniu do obrotu i tych oddanych do użytku.

Producenci powinni przygotować dokumentację techniczną, instrukcję obsługi i instrukcję konserwacji i przetłumaczyć je na co najmniej jeden z oficjalnych języków UE oraz na język kraju sprzedaży. Można zauważyć tu pewną prawidłowość – większość firm znanych z renomy przygotowuje przekład tych dokumentów na kilka najbardziej znanych języków, zwykle na angielski, niemiecki i francuski.

Należy podkreślić jeszcze jedną rzecz – tłumaczenie instrukcji obsługi ma znaczenie nie tylko ze względów informacyjnych, ale i bezpieczeństwa użytkownika.

Tłumaczenia instrukcji – jak napisać instrukcję obsługi?

Zanim wykonasz tłumaczenie instrukcji z angielskiego na polski lub z polskiego na francuski, pamiętaj, że podstawą jest tu dobrze opracowany dokument. Jak go napisać?

Tworząc instrukcję obsługi, pamiętaj o jej przeznaczeniu, jest to tekst użytkowy i ma pomóc użytkownikowi w łatwy sposób korzystać z robota kuchennego, kosiarki ogrodowej czy maszyny rolniczej. Ważne jest, aby nie zapominać, że ma ona wskazać bezpieczny sposób użytkowania produktu czy sprzętu.

Dobrze przygotowana instrukcja obsługi charakteryzuje się jasnym i konkretnym językiem. Trzeba pisać zwięźle i tak, aby użytkownik nie miał wątpliwości co do tego, w jaki sposób ma użytkować mikser lub spawarkę. Najlepiej stosuj bezokoliczniki i czasowniki w trybie rozkazującym. Uporządkuj strukturę tego dokumentu – często wykorzystuje się tu numeracje lub wypunktowania.

A jak przetłumaczyć instrukcję? Przede wszystkim z fachowcem, czyli kimś, kto ma niezbędne kwalifikacje, aby przygotować wysokiej jakości przekład tego dokumentu.

Należy znaleźć tłumacza, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Potrzebny jest Ci ktoś, kto ma doświadczenie w tłumaczeniu tego rodzaju treści i ma rozeznanie w Twojej branży, a do tego swobodnie posługuje się językiem techniki.

Jaki jest koszt takiej usługi? Zapytaj wybranego specjalistę o cenę tłumaczeń instrukcji obsługi.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego wskazują na to, że obowiązek zadbania o właściwy stan ochrony przeciwpożarowej a przy tym użytkowników budynku, spoczywa na właścicielach obiektów bądź ich zarządcach lub innych użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących strefy pożarowe. Jednym z obowiązków zawartych w polskim prawie, jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierającej m. in. plany obiektów, systemy sygnalizacji pożarowej, umiejscowienie w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych oraz postępowanie na wypadek pożaru. Co jeszcze powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i czy obowiązek jej opracowania dotyczy również Ciebie?

Kto ma obowiązek opracowania instrukcji przeciwpożarowej obiektu?

Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wskazuje, że obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji ppoż. spoczywa na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach obiektów albo ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Są to obiekty:

 • użyteczności publicznej,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • produkcyjne,
 • magazynowe,
 • inwestorskie.

Powyższe Rozporządzenie wyjaśnia także, kiedy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest konieczna. Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nie dotyczy nas w przypadku, gdy:

 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekroczyła 1500 m3,
 • kubatura brutto budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową nie przekroczyła 1000 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej danego obiektu (innego niż budynek) nie przekroczyła 1000 m2.
 • w obiekcie nie występuje strefa zagrożenia wybuchem (jeżeli w danym obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem to instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana bez względu na ww. limity objętości oraz powierzchni),

Zgodnie z powyższym, jeżeli w obiekcie, który nie jest budynkiem powierzchnia strefy pożarowej przekracza 1000 m2, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie niezbędna. Podobnie będzie w przypadku kubatury brutto budynku lub jego części, przekraczającej 1000 m3. Warunki te może spełniać także obiekt, na terenie którego znajduje się Twoja firma. Sprawdź, czy również potrzebujesz opracowania takiego dokumentu, ponieważ za brak instrukcji, zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi kara aresztu, grzywny bądź nagany.

Przepisy określają nie tylko to, kto jest zobowiązany do posiadania i wdrożenia instrukcji, ale także wytyczne na temat tego, co instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać, kto może ją sporządzić, kiedy aktualizować i gdzie należy ją umieścić.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z wyżej wspomnianym Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać takie informacje, jak:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

b) odległości od obiektów sąsiadujących,

c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

g) podziału obiektu na strefy pożarowe,

h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

W tym samym Rozporządzeniu przeczytamy również, gdzie powinien znajdować się dokument. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy, zgodnie z ust. 9, umieścić w miejscu, które jest dostępne dla ekip ratowniczych. Według polskich przepisów prawnych, musimy również umieścić w widocznych dla użytkowników budynku miejscach instrukcję postępowania na wypadek pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych i wymaganych informacji.

Pomożemy Ci w opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja

Jeżeli obowiązek zapewnienia i wdrożenia instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest również Twoim obowiązkiem, powinieneś wiedzieć, kto może zajmować się wykonywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego a także kiedy konieczna jest jej aktualizacja.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – kto może opracować dokument?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, opracowana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą osoby, które wykonują czynności z zakresu ochrony ppoż. muszą spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa,
 • posiadają tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r.,
 • dyplom studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r.,
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa.

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego warto powierzyć ekspertom, którzy mają nie tylko potrzebne wykształcenie, ale również doświadczenie. Gwarantuje to, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana zostanie starannie i z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych szczegółów, a osoba odpowiedzialna za ochronę ppoż. odpowiednio zadba o bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Kolejnym obowiązkiem w kwestii instrukcji jest jej aktualizowanie. Według zapisów obowiązujących w polskim prawie, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji przynajmniej raz na dwa lata. Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego należy również zaktualizować, jeżeli zmieni się sposób użytkowania obiektu, lub nastąpi zmiana procesu technologicznego, przy czym zmiany te mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dotyczy także Ciebie? Chcesz powierzyć jej sporządzenie wykwalifikowanym, doświadczonym specjalistom, którzy zadbają o jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi? Skontaktuj się z nami. Nasi eksperci sprawdzą jakim wymogom prawnym podlegasz, a jeśli będzie taka potrzeba pomogą opracować dokumentację, która pozwoli Ci zadbać o bezpieczeństwo użytkowników budynku oraz mienia firmy i przygotują dla Ciebie instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

22. BRANNADVARSEL – Ikke plasser dette produktet på eller i nærheten av en kokeplate eller en

annen varm overflate, og ikke sett fyr på dette apparatet selv om det skulle være alvorlig skadet.

Batteriet kan ta fyr eller eksplodere.

23. Skru alltid av produktet før du kobler det til eller fra den motoriserte roterende børsten.

24. BRANNFARE – Ikke påfør noen parfymer eller parfymerte produkter i filtrene til apparatet.

Kjemikaliene i slike produkter er kjent for å være brennbare og kan føre til at apparatet tar fyr

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

DETTE DYSON-APPARATET ER KUN LAGET FOR BRUK I HUSHOLDNINGER

Må ikke brukes i

Må ikke oppbevares

nærheten av åpen ild.

i nærheten

av varmekilder.

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

BEZPIECZEŃSTWA

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA WZNIECENIA POŻARU, PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO

LUB ODNIESIENIA OBRAŻEŃ, PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

ELEKTRYCZNEGO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

UWZGLĘDNIAJĄC PONIŻSZE

Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad

bezpieczeństwa, włączając poniższe:

OSTRZEŻENIE

Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a w stosownych przypadkach mają także zastosowanie do

wszystkich narzędzi, końcówek, ładowarek oraz wtyczek i gniazd zasilania.

ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:

1.

Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych

lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z

tego urządzenia firmy Dyson jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub po uzyskaniu od

takiej osoby instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia, jeśli rozumieją związane

z tym zagrożenia. Dzieci bez nadzoru dorosłych nie mogą przeprowadzać czyszczenia ani

prac konserwacyjnych.

2.

Urządzenie nie służy do zabawy. W przypadku używania urządzenia przez małe dzieci lub

w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy zezwalać dzieciom na

zabawę urządzeniem.

3.

Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją. Nie wolno przeprowadzać czynności

konserwacyjnych innych, niż określone w instrukcji obsługi firmy Dyson lub zalecane przez Dział

Obsługi Klienta firmy Dyson.

4.

Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.

5.

Nie chwytać wtyczki oraz urządzenia mokrymi dłońmi.

6.

Nie używać urządzenia z uszkodzeniami przewodu lub wtyczki. W razie uszkodzenia przewodu

zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy zlecić jego wymianę firmie Dyson lub

autoryzowanemu serwisowi albo osobom o odpowiednich kwalifikacjach.

22

Ikke sug opp vann

Ikke sug opp

eller væsker.

brennende

gjenstander.

Ikke plasser hendene

Ikke plasser på

i nærheten av den

eller i nærheten av

roterende børsten når

en kokeplate.

produktet er i bruk.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3d One Cp31

Bezpośredni link do pobrania Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3d One Cp31

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ważne instrukcje bezpieczeństwa Instrukcja obsługi 3d One Cp31