Wskazówki dotyczące użytkowania Brother 2850

Jeśli używasz drukarki Brother 2850, ważne jest, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby zapewnić bezpieczne i wydajne użytkowanie sprzętu. Przede wszystkim, upewnij się, że używasz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, takich jak toner i papier, które są odpowiednie dla danego modelu drukarki. Używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie lub awarię sprzętu. Ponadto, upewnij się, że drukarka jest regularnie czyszczona, aby zapobiec powstawaniu zacieków i niedrukowaniu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użytkowania drukarki, skonsultuj się z instrukcją obsługi lub skontaktuj się z profesjonalnym dostawcą usług.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Brother 2850

Informacje ogólne:

 • Narzędzie należy stosować ręczne tylko zgodnie z jego przeznaczeniem! Stosować się do dołączonych instrukcji użytkowania!
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia! Narzędzia mogą być stosowane tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności wyłącznie oryginalne części zaleca się używać zamienne. Wyjątek: fachowe ostrzenie narzędzi do cięcia!
 • Nigdy nie wykonywać prac przy użyciu uszkodzonego narzędzia! Uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wymienić!
 • Rękojeści nie mogą być zanieczyszczone olejem i smarem!
 • Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu odpowiednich narzędzi izolowanych!
 • Stosować okulary ochronne podczas wszystkich prac, przy których mogą powstawać wióry lub mogą odpadać elementy.
 • W zależności od wykonywanych czynności należy stosować rękawice robocze lub montażowe zapewniające ochronę rąk.
 • Zapewnić stabilną pozycję poprzez dobór stabilnej powierzchni ustawienia! Stosować obuwie ochronne!
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji. Tylko regularna konserwacja narzędzi zapewnia ich prawidłowe działanie. 
 • Ponadto obowiązują właściwe przepisy bezpieczeństwa różnych instytucji, np. przepisy zrzeszeń branżowych, wytyczne pracodawcy oraz przepisy krajowe.

Narzędzia do mocowanie:

 • Narzędzia do mocowania nie nadają się do podnoszenia, przeciągania lub transportowania. Dozwolone jest tylko mocowanie ręczne bez dodatkowych środków pomocniczych.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia do mocowania, stosować tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności zaleca się stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Narzędzia do cięcia:

 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania – w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzwami w dobrze widocznym miejscu. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! Chroni to ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycia większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.

Szczypce:

 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze.
 • Nigdy nie używać szczypiec jako młotka!
 • Kontrolować szczęki pod kątem zużycia! Zużyte szczęki powodują ześlizgiwanie się narzędzia i prowadzą do wypadków.
 • Szczypce zaciskowe spawalnicze są przeznaczony tylko do krótkotrwałego mocowania przedmiotów!

Ogólne informacje o produktach:

 1. BESSEY zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w dowolnym czasie. W zależności od regionu niektóre specyfikacje produktów mogą różnić się z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań rynku międzynarodowego.
 2. Wszystkie zdjęcia wykonane przez BESSEY, które przedstawiają użycie narzędzi BESSEY, mają na celu wyłącznie pokazanie odpowiedniego sposobu zastosowania narzędzia. W celu lepszej demonstracji produktów podczas wykonywania zdjęć zrezygnowano częściowo z odzieży ochronnej, np. ze stosowania rękawic. Nie zwalnia to klienta z obowiązku stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy z użyciem narzędzi do mocowania i cięcia BESSEY.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawierzenie informacjom lub użycie informacji o produkcie oraz za użycie lub zastosowanie produktu. BESSEY odrzuca wyraźnie we wszystkich przypadkach odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub powstałe w następstwie. Dodatkowo wszystkie roszczenia odszkodowanie, rekompensatę strat oraz pozostałe roszczenia z powództwa są ograniczone do wysokości ceny zakupu danego produktu.

 Urządzenie musi być ustawione na suchej, równej i stabilnej powierzchni oraz może być użytkowane wyłącznie w pomieszczeniu. Urządzenia nie wolno stawiać na gorących powierzchniach ani w pobliżu nagrzewających się sprzętów (np. kuchenki, frytkow-nicy) czy otwartego ognia.

 Z urządzenia nie wolno korzystać w szafach ani innych zamkniętych meblach.

 Napięcie robocze i napięcie sieciowe muszą być zgodne. Specyfikacja została podana na tabliczce znamionowej.

 Urządzenia nie wolno używać na wysokościach powy-żej 2000 m n. p. m.

 Nie korzystać z urządzenia, jeśli kabel sieciowy bądź obudowa są uszkodzone. Kabel sieciowy nie może się stykać z gorącymi obiektami.

 Jeśli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę producentowi, serwisowi produ-centa lub analogicznie wykwalifikowanym specjali-stom, aby zapobiec zagrożeniom.

 Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

 Nie moczyć wtyczki i chronić ją przed wilgocią.

 Wyciągając wtyczkę z gniazdka, nie ciągnąć za kabel.

UWAGA

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być przepro-wadzane wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwa-lifikacjach! Niepoprawnie wykonane naprawy mogą skutkować poważnym zagrożeniem dla użytkownika!

Jeśli urządzenie jest użytkowane niezgodnie z prze-znaczeniem lub błędnie obsługiwane bądź konser-wowane, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody!

Naciśnięcie przełącznika Wł. /Wył. w trakcie procesu parzenia kawy może prowadzić do uszkodzenia urzą-dzenia! Urządzenie wyłączać dopiero, gdy nie pracuje!

Niebezpieczeństwo poparzenia! Gdy wytwarza-na jest para lub gorąca woda, może się zdarzyć, że na początku z wylotu będzie pryskać gorąca woda.

Wylotu dotykać wyłącznie, gdy jest on wystudzony.

5

z gniazdka (nie ciągnąc przy tym za kabel ani za urzą-dzenie).

 Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyciągnięta z gniazdka.

 Nieprawidłowa obsługa, użycie niezgodne z prze-znaczeniem lub nieprawidłowe naprawy wyklu-czają odpowiedzialność producenta za ewentualnie powstałe szkody. W takich wypadkach wygasają rosz-czenia gwarancyjne.

 Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek doty-czących czyszczenia i odkamieniania! Nieprzestrze-ganie tego wymogu powoduje wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych.

 Nigdy nie myć urządzenia ani jego części w zmywarce.

Nieprzestrzeganie tego wymogu powoduje wygaśnię-cie roszczeń gwarancyjnych.

 Nie pozostawiać urządzenia włączonego, gdy nie jest używane.

 Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka dni, należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka.

 Młynek do kawy urządzenia może być wykorzysty-wany tylko do mielenia palonych, nieprzetworzonych ziaren kawy, nigdy do innych produktów spożywczych!

Wsypywana do młynka kawa nie może zawierać ciał obcych, w przeciwnym razie wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji.

 Jeśli zajdzie konieczność naprawy urządzenia (łącznie z wymianą kabla sieciowego), proszę najpierw skon-taktować się z infolinią firmy NIVONA lub jej przed-stawicielem, od którego zakupiono urządzenie, a po potwierdzeniu i uwzględnieniu części „Przygotowa-nie urządzenia do wysyłki” w rozdziale 11 ni„Przygotowa-niejszej instrukcji przesłać sprzęt na adres NIVONA Zentral- kundendienst, Südwestpark49, D-90449Nürnberg.

1. 3. Ograniczeniadotyczącegronaużytkowników

 Urządzenie może być używane przez dzieci od lat

8, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,

sen-sorycznej i umysłowej oraz osoby nieposiadające

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile są one

nadzorowane albo zostały pouczone o bezpiecznym

użytkowaniu urządzenia i związanych z tym

zagroże-niach. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Leżące

w gestii użytkownika czynności związane z

czyszcze-niem i konserwacją mogą być powierzane dzieciom,

o ile skończyły one 8 lat i są nadzorowane. Chronić

urządzenie i kabel przyłączeniowy przed dostępem

dzieci poniżej lat 8.

Budowa urządzenia

6

2.

CLARIS Filtr świeżej wodyInstrukcja obsługiWarunki gwarancjiMiarka

2 tabletki czyszczącePasek testowy

(do pomiaru twardości wody)Wężyk mleka

ZESTAWPOWITALNY

(zawarty w zakresie dostawy)

2. BUDOWAURZĄDZENIA

SpieniaczTabliczka znamionowa

(widoczna po wyjęciu tacki ociekowej)

Pojemnik na fusyPokrywa zachowująca aromat

Zasobnik na ziarna kawyPokrywa zbiornika na ziarna

Zbiornik wody

Zbiornik wody z pokrywą Zbiornik na ziarnakawy

Wylot o regulo-wanej wysokości,z osłoną (za niąznaj-duje się spieniacz)Pokrywa

Tylne rolki (strona dolna)Przegródka na kabel (strona tylna) *

Powierzchnia naodstawianie filiżanek

Przyłącze wężyka mleka(w wylocie o regulowanejwysokości)

* nie dla NICR 790

Drzwiczki serwisowe z uchwytem(za nimi znajduje się zaparzacz)Wlot zmielonejkawy

PokrętłoWyświetlaczPrzycisk Wł. /Wył.

3.

Obsługa urządzenia 7DE

GB

FR

NL

PLnaciśnięcie

obrót

3. OBSŁUGAURZĄDZENIA 3. 1. Obsługazapomocąpokrętła

Urządzenie NIVONA można obsługiwać za pomocą pokrętła:

Obrót

Do zmiany pomiędzy KAWĄ a menu głównymi USTAWIENIA i KONSERWACJA, do wybierania / nawigowania w obrębie menu głównych oraz do zmiany opcji ustawieńw podmenu i menuprzepisów.

Krótkienaciśnięcie

Wybieranie / potwierdzanie aktualnie zaznaczonej funkcji.

W podmenu oraz w menuprzepisów parametry ustawień wybiera się przez pierwsze naciśnięcie, a zmianę potwierdza się ponownym naciśnięciem.

Krótkie naciśnięcie podczas przygotowania napoju przerywa proces.

Długienaciśnięcie

Z KAWY można przejść, poprzez długie naciśnięcie, do menu przepisów, aby zmienić tam ustawienia. Poprzez długie naciśnięcie w menu przepisów i w menu USTAWIENIA, można przejść z powrotem do menu głównego.

Pokrętło

nawigacja / wybór /zmiana / potwierdzenieobracając i naciskając pokrętło

8 Pierwsze uruchomienie

4.

3. 2. Znaczeniesymboli

Migający symbol pokrętła

wymaga potwierdzenia Anulowanie przygotowania napoju lubusunięcie zapisanej MOJEJ KAWY

Lokalizacja / postępprocesu w menuKONSERWACJA

Startprzygotowania napoju KAWY

Krok wstecz Zapisz zmianę

Komunikat / poleceniedo działania

Aktualnie wybrany symbol / wybranafunkcja są podświetlone; dla KAWY wyświetlany jest opis symboli

Również podczas rozpoczętego przygotowania kawy można zmieniać różne parametry poprzez obracanie pokrętła, dopókisąonezaznaczone.

Przygotowanie napoju można przerwać, naciskając raz pokrętło podczas przygotowania napo-ju. Jeżeli wydawanie naponapo-ju zostanie przerwane, gdy parametry są nadal zaznaczone, należy2x nacisnąć pokrętło.

4. PIERWSZEURUCHOMIENIE 4. PrzygotowanieUrządzenie wraz z dołączonymi częściami wyjąć z opakowaniaUstawić urządzenie na równej, suchej powierzchni roboczej (szczelina wentylacyjna niemoże być zakryta)

| WYJŚCIE

Pierwsze uruchomienie 9rzadziej trzeba je odkamieniać.

WSKAZÓWKA

Szczegóły dotyczące Obsługiurządzenia sąpodane w rozdziale 3 na stronie 7.

i

Wkręcanie filtra dozbior-nika wodyPRACA Z

FILTREMTAK PRACA Z

FILTREM NIEWężyk mleka –

podłączony dotacki ociekowejPodłączyć wtyczkę do poprawnie zainstalowanego gniazdka (nadmiar kabla pozostawićw przegródce)Podłączyć wężyk mleka do wylotu o regulowanej wysokości i do tacki ociekowejWłączyć urządzenie

Jeśli urządzenie po pierwszym uruchomieniu jest włączone, najpierw nagrzewa się, na wyświetlaczu pojawia się PŁUKANIESYSTEMU i proces płukania rozpoczyna się automa-tycznie.

4. Menupierwszegouruchomienia

Instrukcje na wyświetlaczu wygodnie, krok po kroku prowadzą przez menu pierwszegouruchomienia.

UstawianiejęzykaWybrać język za pomocą pokrętła i potwierdzićUstawianiefiltraWybrać ustawienie filtra za pomocą pokrętła

Pracabezfiltra

(ustawienia fabryczne)Wybrać w menu ustawienie naPRACAZFILTREM„NIE” i potwier-dzić za pomocą pokrętła

Jeśli urządzenie jest używane bez filtra,w kolejnym kroku należy podać twardośćwody.

PracazfiltremPRACAZFILTREM„TAK” iZa pomocą przyrządu montażowegona końcu miarki wkręcić filtrdo zbiornika wody i potwierdzić zapomocą pokrętła.

10 Pierwsze uruchomienie

NAPEŁNIJ ZBIORNIK NA WODĘPrzy pierwszymurucho-mieniu komora mieleniajest jeszcze pusta. Może sięzdarzyć, że po pierwszymmieleniu na wyświetlaczupojawi się komunikat DOSYP ZIARNA KAWY i urządzenie nie przyrządzi kawy.ponownie nacisnąć

pokrętło w celu dalszego przy-rządzania; proces zostaniepowtórzony2 czerwone punkty 8 - 14° STOPIEŃ

TWARDO-ŚCI WODY 23 czerwone punkty 15-21° STOPIEŃ

TWARDO-ŚCI WODY 3 (ustawienie fabryczne)

≥ 4 czerwone punkty > 21° STOPIEŃ TWARDO-ŚCI WODY 4

Ustawienietwardościwody*Na krótko zanurzyć w wodzie dołączony pasek testowy, strząsnąć nadmiar wody iodczy-tać rezultat testu po ok. 1 minucieW menu wybrać odczytaną twardość wody za pomocą pokrętła i potwierdzićNapełnianiezbiornikawody(>0, 5  l)Wyjąć zbiornik wody, napełnić go świeżą, zimną wodą, niegazowaną (nie napełniać wodą mineralną), ponownie umieścić zbiornik w urządzeniu i potwierdzić za pomocą pokrętłaNie wlewać żadnych innych cieczy ani cieczy gazowanych – w przeciwnym raziewygasa gwarancja urządzenia!

NapełnianiezbiornikanaziarnaNapełnić zbiornik nieprzetworzonymi, palonymi ziarnami kawy, niezawierającymizanieczyszczeń ani cukru, następnie ponowie starannie zamknąć pokrywę zachowującąaromat i potwierdzić za pomocą pokrętła

Napełnienie/płukaniesystemu, płukaniefiltraUstawić duże naczynie (> 0, 5 l) pod wylotem i potwierdzić za pomocą pokrętłaPodczas pracy z filtrem należy ponownie potwierdzić pokrętłem, aby napełnić system i wypłukać filtrOdczekać, aż woda przestanie wypływać z wylotu, a następnie opróżnić naczynie

* w przypadku pracy bez filtra

Obsługa menu 11Przygotowanie kawy

6.

5.

DEUSTA-

WIENIA

KONSER-WACJA

PodłączaniemlekaTutorialobsługi

Pod koniec pierwszego uruchomienia pojawia się krótki tutorial dotyczący obsługi urządzenia.

Wszystkie funkcje obsługowe, które należy wykonać, gdy się pojawią, są wyświetlane jednapo drugiej na wyświetlaczu. Gdy tylko zostanie wykonana funkcja obsługowa, pojawi sięnastępna. Jeśli funkcja obsługowa nie zostanie wykonana, po chwili automatycznie pojawisię następna.

Wszystkie ustawienia wprowadzone podczas pierwszego uruchomienia można w każdejchwili zmienić w menu USTAWIENIA.

5. OBSŁUGAMENU

Urządzenie NIVONA posiada KAWY i główne menu USTAWIENIA i KONSERWACJA do wyboru. Tam można uruchamiać wszystkie dostępne funkcje urządzenia.

Szczegółowe informacje na temat nawigacji w menu głównych i pomiędzy nimi znajdują sięw rozdziale 3 od strony 7.

6. PRZYGOTOWANIEKAWY 6. PrzyrządzaniekawyWybierać żądaną KAWĘDla kaw zawierających mleko włożyć dolną końcówkę wężyka mleka do napełnionegomlekiem zbiornika (pojemnik na mleko, pojemnik chłodniczy, karton itp. ). Górnąkoń-cówkę wężyka pozostawić w wylocie

12 Przygotowanie kawy

Spieniacz jest płukanyPŁUKANIE

SPIENIACZA

Podłączyć wężyk

Menu przepisów

120 mlMOCAROMATU3Krótkie naciśnięcie wybranej kawy powoduje bezpośrednie uruchomienie procesuprzygotowania napojuPo zakończeniu przyrządzania kawy z mlekiem na wyświetlaczu pojawi się komunikat /polecenie wzywające do wypłukania spieniacza. Spieniacz należy wypłukać, gdy tylko tomożliwe, najpóźniej przed wyłączeniem urządzenia. W tym celu wężyk ponowniepodłą-czyć do tacki ociekowej, za pomocą pokrętła wybrać komunikat / polecenie na wyświetla-czu i potwierdzić. Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlawyświetla-czu aż do zakończeniaprogramu i potwierdzić za pomocą pokrętła.

6. Menuprzepisów

Menu przepisów to podmenu na własne przepisy na kawę użytkownika. Tutaj można zmieniaćfabrycznie ustawione przepisy i zapisywać zmiany.Długie naciśnięcie pokrętła przy symbolu danej kawy powoduje przejście do menu

przepisów tego napoju

Możliwe do ustawienia parametry w menu przepisów:

Mockawy Funkcja1lub2

filiżanek Ilość

(kawa / spienionemleko /woda / mleko,zależnie od rodzajukawy)

Temperatura Profilaromatu (DYNAMIC,

CONSTANT, INTENSE)Dlakoneserówcappuccino

(Cappuccino-Connaisseur)

(patrz 6. 4. )

1. MLEKO 1. KAWA

13Krótkie naciśnięcie aktywnego symbolu zapisz zapisuje przepis na kawę ze zmienionymiparametrami.Krótkie naciśnięcie aktywnego symbolu start uruchamia przygotowanie napoju ze zmienionymi parametrami.

6. Funkcja2filiżanek*

Aby w jednym cyklu przyrządzić dwie filiżanki tego samego napoju, należy ustawić drugąfiliżankę pod wylotem, a następnie albodwukrotnie krótko nacisnąć pokrętło na początku przyrządzania (zmieni ustawienie dlaaktualnie przyrządzanego napoju), albozmienić symbol filiżanki w menu receptur dla kawy (jako stałe ustawienie przepisu)

6. Dlakoneserówcappuccino(Cappuccino-Connaisseur)

Poprzez zmianę kolejności symboli miłośnicy cappuccino mogą w menuprzepisów określić, czy do filiżanki najpierw będzie nalewane mleko, czy kawa.

6. 5. Profilearomatu

Poprzez zmianę profilu aromatu (DYNAMIC | CONSTANT | INTENSE) wmenuprzepisów zmie-nia się proces parzezmie-nia i stopień ekstrakcji ziaren, a przez to smak przyrządzonej kawy (patrzrozdział 7. Aroma Balance System na stronie 16).

ZAPISZ

PRZEPIS Przygotowanienapoju start wmenu przepisów

1 FILIŻANKA 2 FILIŻANKI

DYNAMIC CONSTANT INTENSE

* tylko dla ESPRESSO i KAWY

14 Przygotowanie kawy

ZAMKNIJPOKRYWĘ

Jeśli wlot mielonej kawy zostanieprzypad-kowo otwarty – lub po wsypaniu mielonejkawy nie zostanie uruchomioneprzygo-towanie napoju – urządzenieprzeprowa-dzi automatyczne płukanie ok. minutę poponownym zamknięciu pokrywy i będzieponownie gotowe do pracy.

UWAGA

Wlot mielonej kawy nie jest zasobnikiem.

Nigdy nie należy wsypywać do niego więcejniż jednej porcji kawy; wsypywać tylkoświe-żo zmielone ziarna kawy lub kawę mieloną zopakowania próżniowego.

Niewolnoużywaćkawyrozpuszczalnej!

6. 6. MOJAKAWA (własne przepisy na kawę)

Za pomocą urządzenia NIVONA można indywidualnie konfigurować, nazywać i zapisywać do5 różnych napojów.W tym celu wybrać z punkt menu MOJAKAWAWybrać istniejący napój długim naciśnięciem lub dodać nowy za pomocą +Wybrać przepis podstawowy (kawy), podać nazwę (ewentualnie usunąć ustawionąwstępie nazwę MOJA KAWA i potwierdzić nazwę za pomocą OK), indywidualnieskonfi-gurować przepis i zapisać goZapisany przepis MOJAKAWAmożnazmienićpoprzezdługienaciśnięciepokrętła na odpowiednim symbolu, edytować oraz usunąć poprzez potwierdzenie usuwania

6. 7. PrzygotowaniekawymielonejOtworzyć pokrywę wlotu zmielonej kawy (pod pokrywą, u góry z prawej stronyurządzenia)Na wyświetlaczu pojawia się komunikat WSYPZMIELONĄKAWĘI ZAMKNIJPOKRYWĘWsypać zmieloną kawę za pomocą miarkiZamknąć pokrywę i klapęWyświetlacz wskazuje, gdy zmielona kawa jest gotowaPodstawić filiżankę centralnie pod wylotem kawyWybrać napój z KAWY

7.

Ustawienia podstawowe 15USTAWIENIA

7. USTAWIENIAPODSTAWOWE 7. Ustawieniaogólne

Wszystkie poniższe parametry można zmieniać, edytować i sprawdzać w menu USTAWIENIA za pomocą pokrętła.

Jeśli pokrętło nie będzie używane przez dłuższy czas, urządzenie przełączy się automatycznie wtrybECO.

Na wyświetlaczu pojawi się wygaszacz ekranu. Poprzez uruchomienie pokrętła można wyjść z trybuECO.

PROGRAMOWANIELIVE

– Zmiana i zapisywanie ustawień przepisupodczas trwającego przyrządzania(wybrać rodzaj kawy i postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu)

STOPIEŃTWARDOŚCIWODY– Ustawienie twardości wody

(jest wyświetlane tylko w przypadku trybu pracy bez filtra)

FILTR

– Ustawienie trybu pracyz filtrem / bez filtra

CZASY

– Ustawianie automatycznegoczasu wyłączania

STATYSTYKI

– Wskazanie liczby przyrządzeń dlakażde-go rodzaju kawy, a także wykonanych oduruchomienia funkcji pielęgnacyjnych

JĘZYK

– Ustawienie języka

BLUETOOTH

– Łączenie ze smartfonem / tabletemi sterowanie urządzeniem za pomocąNIVONA App

USTAWIENIAFABRYCZNE

– Tutaj można zresetować przepisy, ustawieniai opcje Bluetooth do ustawień fabrycznych

16 Ustawienia podstawowe

Poziom zmielenia można przestawiać

wyłącznie, gdymłynekpracuje!

Zależnie od stopnia wypalenia ziaren kawymożna odpowiednio dostosować pracęmłynka. Zalecamy, by zawsze pozostawiaćmłynek na średnim ustawieniu, gdy niepra-cuje on.

Zalecamy następujące dostosowaniepoziomu zmielenia:

– dla jaśniejszych ziaren drobniejszypoziom (regulator bardziej w lewo);

– dla ciemniejszych ziaren grubszy poziom(regulator bardziej w prawo).

Otwórz/Zamknij

drzwiczki serwisowe Ustawianie poziomuzmielenia

7. Ustawianiepoziomuzmielenia

W celu zmiany poziomu zmielenia należy:Otworzyć drzwiczki serwisowe z prawej strony na obudowie (lekko odciągnąć odobu-dowy wgłębienie uchwytu, następnie ostrożnie zdjąć drzwiczki serwisowe z obuobu-dowy)Ustawić filiżankę pod wylotem o regulowanej wysokościPokrętło ustawić na KAWĘ ESPRESSO, następnie nacisnąć pokrętłoGdy młynek mieli ziarna, poziom zmielenia można zmieniać poprzez przesuwanieregu-latora (u góry z prawej) (w lewo = drobniejsze zmielenie, w prawo = grubsze zmielenie)Ponownie zamknąć drzwiczki serwisowe (trzpienie na tylnej krawędzi drzwiczekserwi-sowych wsunąć w wycięcia, następnie wcisnąć drzwiczki serwisowe, aż zablokują się)

7. AromaBalanceSystem

Urządzenie NIVONA jest wyposażone w Aroma Balance System, który wydobywa z kawy optymalny aromat dla każdego gustu. Trzy profile aromatu: DYNAMIC, CONSTANT i INTENSEzapewniają różny smak kawy przy tych samych ziarnach, tej samej mocy i ilości wody.

8.

Czyszczenie i konserwacja 17

7. NIVONAApp

Możliwe jest sterowanie i obsługa urządzenia NIVONA za pomocą NIVONA App, ponieważ jestono wyposażone w interfejs Bluetooth.NIVONA App można pobrać na urządzenie mobilne z Google Play Store(system Android) lub z Apple App Store (system iOS).W menu USTAWIENIA wybrać punkt BLUETOOTH i aktywować Bluetoothna urządzeniu NIVONA za pomocą opcji POŁĄCZAktywować Bluetooth na urządzeniu mobilnym i w NIVONA App połączyćsię z urządzeniem NIVONA

Można teraz sterować urządzeniem NIVONA i obsługiwać je za pomocą aplikacji.

8. CZYSZCZENIEIKONSERWACJA

Wszystkie programy czyszczenia i konserwacji można wybierać i uruchamiać w menu KONSER-WACJA. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający do przeprowadzenia czyszcze-nia/czynności konserwacyjnej, odpowiedni program można uruchomić również bezpośredniow tym komunikacie.Wybrać polecenie za pomocą pokrętła i potwierdzić lubwybrać menu KONSERWACJAWybrać program czyszczenia lub konserwacji i uruchomić go za pomocą pokrętłaUrządzenie uruchamia odpowiedni program czyszczenia lub konserwacji i wyświetla instrukcjeodnośnie dalszego postępowania.Postępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu ipotwierdzić za pomocą pokrętła

KONSER-WACJA

Komunikat /polecenie

18 Czyszczenie i konserwacja

8. Płukaniespieniacza

Po przyrządzeniu kawy z mlekiem na wyświetlaczu pojawi się komunikat wzywający dowypłukania spieniacza. Spieniacz należy wypłukać, gdy tylko to możliwe, najpóźniej przedwyłączeniem urządzenia. W tym celu:Wybrać polecenie za pomocą pokrętła i potwierdzić lubw menu KONSERWACJA wybrać punkt PŁUKANIESPIENIACZAJeden koniec dołączonego wężyka podłączyć do wylotu o regulowanej wysokości,a drugi koniec umieścić w tacce ociekowej i potwierdzić za pomocą pokrętłaUstawić wystarczająco duże naczynie (≥ 0, 5 l) pod wylotem o regulowanej wysokościi potwierdzić za pomocą pokrętła

Urządzenie rozpoczyna proces płukania. Gdy tylko proces płukania zakończy się, urządzeniesię nagrzewa i jest ponownie gotowe do pracy.

Podłączyćwężyk

Niewolnoprzerywaćtrwającegoprogramu! 

19Czyszczenie i konserwacja

8. CzyszczeniespieniaczaWybrać komunikat / polecenie za pomocą pokrętła i potwierdzić lubw menu KONSERWACJA wybrać punkt CZYSZCZENIE SPIENIACZAWlać do naczynia nieco środka czyszczącego (zalecany: środek do czyszczenia systemówmleka NIVONA CreamClean) oraz wodę (min. 0, 3 l)Proporcje mieszania: patrz dane od producenta środka czyszczącegoPostępować zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu aż do zakończenia programu

Urządzenie nagrzewa się i jest ponownie gotowe do pracy.

8. Płukaniesystemu

Co jakiś czas należy przepłukać system.W menu KONSERWACJA wybrać punkt PŁUKANIESYSTEMU. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat PŁUKANIESYSTEMU

Gdy tylko proces płukania zakończy się, urządzenie się nagrzewa i jest ponownie gotowe dopracy.

PŁUKANIESYSTEMU

Niewolnoprzerywaćtrwającegoprogramu!

PODŁĄCZ WĄŻDO ODPŁYWUI WŁÓŻ DOOCZYSZCZACZAJeśli konieczne jestczyszczeniespienia-cza, na wyświetlaczupojawia się wzywającydo tego komunikat.

20 Czyszczenie i konserwacja

Jeśli konieczne jest czyszczenie urządzenia,na wyświetlaczu pojawia się wzywającydo tego komunikat/polecenie. Możnana-dal przyrządzać napoje. Zalecamy jednakjak najszybsze przeprowadzenieprogra-mu czyszczenia, aby nie ryzykować utratygwarancji.

Zalecamy, aby PRZED czyszczeniemsyste-mu oczyścić również zaparzacz (patrz takżerozdziałWyjmowanieiczyszczeniezaparza-cza na stronie 22).

Tabletkę czyszczącą włożyć do okrągłegootworu zaparzacza dopiero, gdy urządzeniewyświetli wzywający do tego komunikat.

CZYSZCZENIE

8. CzyszczeniesystemuW menu KONSERWACJA wybrać punkt CZYSZCZENIE SYSTEMU

21WSKAZÓWKA

Jeśli konieczne jest odkamienienieurzą-dzenia, na wyświetlaczu pojawia sięwzy-wający do tego komunikat/polecenie.(Pro-gram odkamieniania można w dowolnym

Fotelik usadowiony tyłem do kierunku jazdy to rozwiązanie, które coraz częściej stosowane jest przez rodziców w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa swoim dzieciom podczas jazdy samochodem.

Zanim jednak zdecydujemy się na zakup takiego fotelika, warto poznać zarówno jego zalety, jak i wady oraz sprawdzić, czy będzie on odpowiedni dla naszego dziecka.

W tym artykule postaramy się przybliżyć zalety i wady fotelików tyłem do kierunku jazdy, a także podpowiedzieć, kiedy warto rozważyć ich zakup oraz jak prawidłowo je montować i użytkować.

Czym są foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy?

Foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy, zwane też fotelikami z oparciem do tyłu, to specjalne rodzaje fotelików samochodowych, w których dziecko jest umieszczane tyłem do kierunku jazdy.

Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane dla najmłodszych dzieci, ponieważ w określonych przypadkach zapewnia im największe bezpieczeństwo w razie wypadku drogowego.

Zalety fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy

 1. Bezpieczeństwo: Podstawową zaletą fotelików tyłem do kierunku jazdy jest ich wysoka skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym pasażerom. W razie wypadku drogowego dziecko jest mniej narażone na obrażenia głowy, szyi i kręgosłupa, ponieważ całe ciało jest chronione przez oparcie fotelika oraz specjalnie zaprojektowane pasy bezpieczeństwa.

 2. Wysoka ochrona przed uderzeniami bocznymi: Foteliki tyłem do kierunku jazdy doskonale sprawdzają się również w przypadku uderzeń bocznych, które są jednym z najczęstszych rodzajów wypadków drogowych. W takich sytuacjach fotelik z oparciem do tyłu zapewnia doskonałą ochronę głowy i szyi dziecka.

 3. Wysoki komfort dla dziecka: Foteliki tyłem do kierunku jazdy są również bardzo wygodne dla dzieci, ponieważ pozwalają im na lepsze podparcie głowy i karku oraz zapobiegają ich obciążeniu podczas jazdy. Dzięki temu dziecko może spokojnie spać lub bawić się podczas podróży, nie narażając się na nieprzyjemne dolegliwości związane z uciskiem na głowę czy szyję.

Wady fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy

 1. Mniejsza widoczność dla rodzica: Jedną z głównych wad fotelików tyłem do kierunku jazdy jest fakt, że rodzic nie ma bezpośredniego widoku na dziecko podczas jazdy. Może to być szczególnie irytujące dla rodziców, którzy chcą mieć stały kontakt wzrokowy z dzieckiem podczas jazdy.

 2. Większy rozmiar: Foteliki z oparciem do tyłu są zazwyczaj większe od tradycyjnych fotelików przodem do kierunku jazdy, co może stanowić problem w przypadku samochodów o mniejszej przestrzeni bagażowej lub osobach, które potrzebują więcej miejsca na nogi z przodu samochodu.

Kiedy warto rozważyć zakup fotelika tyłem do kierunku jazdy?

 1. Dla najmłodszych dzieci: Foteliki tyłem do kierunku jazdy są szczególnie polecane dla najmłodszych dzieci, ponieważ zapewniają im największe bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem. Zaleca się stosowanie takich fotelików dla dzieci do około 2-3 lat, a nawet do 4-5 lat w przypadku fotelików z wyższej półki cenowej, które są wyposażone w dodatkowe elementy bezpieczeństwa.

 2. W przypadku wyższego ryzyka wypadków drogowych: Foteliki tyłem do kierunku jazdy mogą być również rozważane przez rodziców, którzy poruszają się po trudnych drogach lub w miejscach o wyższym ryzyku wypadków drogowych, np. w dużych miastach lub na autostradach.

Jak prawidłowo montować i użytkować fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy?

 1. Dokładnie czytaj instrukcję: Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z instrukcją dołączoną do fotelika i ściśle trzymać się wskazówek dotyczących jego montażu i użytkowania.

 2. Montuj fotelik zgodnie z instrukcją: Montaż fotelika tyłem do kierunku jazdy jest nieco bardziej skomplikowany niż montaż fotelika przodem do kierunku jazdy. Należy uważać, aby prawidłowo zamontować fotelik w samochodzie oraz upewnić się, że jest on stabilnie osadzony i nie przesuwa się podczas jazdy.

 3. Dostosuj pasy bezpieczeństwa do wielkości dziecka: Pasy bezpieczeństwa fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy powinny być dobrze dopasowane do wielkości dziecka, aby zapewnić mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Należy upewnić się, że pasy są dobrze naciągnięte i nie są zbyt luźne, aby zapobiec przesuwaniu się dziecka w foteliku podczas jazdy.

 4. Zwracaj uwagę na wiek i wagę dziecka: Foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy są przeznaczone dla dzieci o wadze od około 0 do 13 kg (zależnie od modelu), dlatego ważne jest, aby upewnić się, że fotelik jest odpowiedni dla wieku i wagi dziecka. Należy też pamiętać, że dzieci w wieku powyżej 2-3 lat mogą być już za duże, aby wygodnie mieścić się w foteliku tyłem do kierunku jazdy.

 5. Regularnie sprawdzaj stan fotelika: Należy regularnie sprawdzać stan fotelika, aby upewnić się, że jest on sprawny i bezpieczny do użytku. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub uszkodzeń należy natychmiast zanieść fotelik do specjalistycznego serwisu.

 6. Montuj fotelik zgodnie z oznaczeniami w samochodzie: Należy pamiętać, że fotelik tyłem do kierunku jazdy powinien być montowany zgodnie z oznaczeniami w samochodzie, czyli na tylnej kanapie lub w miejscu przeznaczonym do tego celu. Nie wolno montować go na przednim siedzeniu, gdyż w razie wypadku może to być niebezpieczne dla dziecka.

 7. Nie przeciążaj fotelika: Należy również pamiętać, aby nie przeciążać fotelika dodatkowymi przedmiotami, takimi jak zabawki czy płaszcze, ponieważ mogą one zaburzyć jego prawidłowe działanie i zmniejszyć poziom bezpieczeństwa dziecka.

Podsumowując, foteliki montowane tyłem do kierunku jazdy to doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Zaletami takich fotelików są m. in. wysoka skuteczność w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wysoka ochrona przed uderzeniami bocznymi. Wady fotelików tyłem do kierunku jazdy to m. mniejsza widoczność dla rodzica oraz większy rozmiar samego fotelika.

 Foteliki te polecane są szczególnie dla najmłodszych dzieci. Ważne jest, aby prawidłowo montować i użytkować fotelik tyłem do kierunku jazdy, aby zapewnić dziecku odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas podróży.

Źródło informacji: https://www. pl


Najczęściej zadawane pytania


Podobne artykuły:

Wersja do druku

Wskazówki dotyczące użytkowania Brother 2850

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Brother 2850

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Brother 2850